Практиканти на підприємстві

Редакція ПБО
Стаття

Практиканти на підприємстві

 

Для підготовки кваліфікованих спеціалістів важливе значення має практика, яка проводиться, як правило, на підприємствах. У цій статті розглянемо, яка роль відводиться підприємству в організації та проведенні практики студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ.

 

Катерина Скрипкіна, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті:

КЗпП

— Кодекс законів про працю України.

Закон про освіту

— Закон України «Про освіту» від 23.05.2001 р. № 1060-XII, зі змінами та доповненнями.

Закон про профосвіту

— Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Порядок № 992

— Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992.

Положення № 93

— Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міносвіти від 08.04.93 р. № 93.

Положення № 419

— Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти та науки України від 30.05.2006 р. № 419.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 58

— Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58.

Практика студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ проводиться з метою удосконалення набутих у навчальному закладі знань, умінь та навичок для отримання встановленого рівня кваліфікації та є невід’ємною складовою частиною навчального процесу.

Порядок проходження практики студентами вищих навчальних закладів та учнями професійно-технічних навчальних закладів регламентується різними нормативними документами. Тому питання, пов’язані з організацією та проведенням практики студентів і практики учнів, розглянемо окремо.

 

Практика студентів

Студенти різних спеціальностей навчання у вищих навчальних закладах проходять практику відповідно до

Положення № 93. Нагадаємо, що до вищих навчальних закладів належать технікуми (училища), коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети тощо (п. 1 ст. 43 Закону про освіту).

Залежно від конкретної спеціальності або спеціалізації студентів практика може бути навчальною, технологічною, експлуатаційною, конструкторською, педагогічною, економічною, науково-дослідною тощо.

Відповідно до

п. 2.1 Положення № 93 практика проводиться на базах практики, які відповідають вимогам програми. Такими базами можуть бути підприємства, організації, установи будь-якої форми власності.

Обов’язок забезпечувати студентів базами практики покладається на:

— галузеві міністерства та відомства, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади (за погодженням з Міністерством освіти України можуть закріплювати за ними підприємства строком до 5 років);

— органи, які формували замовлення на спеціалістів (за наявності у вищих навчальних закладах державних, регіональних замовлень на підготовку спеціалістів);

— підприємства, організації, установи, з якими вищі навчальні заклади укладали цільові договори (бази практики зазначаються в таких договорах);

— фізичних осіб, за замовленням яких здійснюється підготовка спеціалістів, або вищі навчальні заклади, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів.

Крім того,

п. 2.3 Положення № 93 передбачено, що студенти можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики з дозволу відповідних кафедр. Часто так і відбувається, студенти самі підшукують підприємство для проходження практики.

Незалежно від того, хто є відповідальним за забезпечення студентів базою практики,

вищі навчальні заклади повинні до початку практики укласти договори з базами практики (п. 2.5 Положення № 93). Форму такого договору наведено в додатку № 1 до Положення № 93. Тривалість дії договорів визначається на період конкретного виду практики або до п’яти років, що погоджується сторонами договору (вищим навчальним закладом та підприємством).

У разі наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів положення про проходження практики окремі договори можуть не укладатись.

За два місяці до початку практики вищий навчальний заклад має надати підприємству, яке є базою практики, для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень — список студентів, яких направляють на практику.

Тепер слід визначити, на кого покладається матеріальне забезпечення практики.

 

Витрати на проведення практики

Підприємство, яке приймає студентів на практику, зобов’язане:

— призначити керівника практики;

— створити необхідні умови для проходження студентами практики;

— забезпечити студентам умови для безпечної роботи;

— провести обов’язкові інструктажі з охорони праці (увідний та на робочому місці);

— забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, установленими для штатних працівників;

— надати студентам можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстерними, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

Усі витрати, понесені базою практики, має відшкодувати вищий навчальний заклад. Це випливає з

п. 5.2 Положення № 93, згідно з яким витрати на практику студентів входять складовою частиною до загальних витрат на підготовку спеціалістів.

Розмір витрат на проведення практики визначається згідно з

кошторисом-калькуляцією з розрахунку вартості проходження практики одним студентом за тиждень. Кошторис-калькуляцію, який є додатком до договору на практику, розробляє вищий навчальний заклад і погоджує з базами практики.

У тому ж

п. 5.2 Положення № 93 наведено перелік основних статей калькуляції витрат на практику. До них належать:

— оплата праці безпосереднього керівника практики;

— разові витрати на організацію та підбиття підсумків практики (укладення договору, проведення інструктажів, вибір місця практики тощо);

— витрати на матеріальне забезпечення практики (використання комп’ютерів, копіювальної техніки, придбання матеріалів та канцтоварів, експлуатація устаткування тощо);

— оплата консультацій, екскурсій тощо.

Докладніше розглянемо оплату праці керівників практики від підприємства. Ця стаття кошторису-калькуляції визначається відповідно до

п. 5.3 Положення № 93.

Оплата праці керівників практики від підприємства здійснюється вищим навчальним закладом

на умовах погодинної оплати з розрахунку 0,5 години на одного студента за тиждень.

Коефіцієнти погодинної оплати встановлено такі:

— професору, доктору наук — 0,25 мінімальної заробітної плати;

— доценту, кандидату наук — 0,15 мінімальної заробітної плати;

— особам, які не мають ученого ступеня та звання, — 0,09 мінімальної заробітної плати.

У разі керівництва практикою учнів ліцеїв, коледжів, технікумів та інших навчальних закладів аналогічного рівня, коефіцієнти погодинної оплати складають відповідно: 0,21; 0,12; 0,06.

Нагадаємо, що у 2007 році встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати: на січень — березень — 400 грн., на квітень — червень — 420 грн., на липень — вересень — 440 грн., на жовтень — грудень — 460 грн.

Форма оплати праці керівника практики від підприємства зазначається в договорі, укладеному між вищим навчальним закладом та підприємством. Оплата праці може проводитися як підприємством, так і вищим навчальним закладом.

Якщо виплату працівнику за керівництво практикою здійснює підприємство, вона входить до фонду основної заробітної плати, відповідно
підлягає оподаткуванню в загальному порядку, а саме: обкладається податком з доходів фізичних осіб та внесками до всіх фондів соціального страхування. При цьому витрати на оплату праці керівника практики, уключаючи суму соціальних внесків, відшкодовуються підприємству вищим навчальним закладом на підставі договору між підприємством та вищим навчальним закладом (згідно з кошторисом-калькуляцією).

У другому випадку оплата праці керівника практики від підприємства здійснюється вищим навчальним закладом на підставі цивільно-правового договору, укладеного між безпосередньо керівником практики та вищим навчальним закладом (форму такого договору наведено в додатку № 2 до

Положення № 93).

У першому випадку виплата керівнику практики є заробітною платою, в другому — винагородою за цивільно-правовим договором.

Слід зауважити, що, як правило, на практиці вищі навчальні заклади не відшкодовують підприємствам витрати на проведення практики своїх студентів (умова про оплату відсутня в договорі). У свою чергу, і підприємства, що приймають студентів-практикантів, не прагнуть витрачати власні кошти на проведення практики. Тому часто проходження практики обмежується тим, що студент набирає матеріал, необхідний для складання звіту.

 

Чи оплачується праця студентів-практикантів?

Як правило, студентам, які проходять практику, не довіряють виконувати будь-яку роботу, тому весь час практики присвячено навчальному процесу. Відповідно не може йтися про оплату праці практикантів.

Проте трапляється, що студент може під час практики виконувати на підприємстві певну роботу. Тоді слід ураховувати положення

п. 3.7 Положення № 93, згідно з яким за наявності вакантних місць студентів може бути зараховано на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу має відводитися на підготовку за програмою практики.

У зазначеному вище випадку на час проходження практики зі студентами

укладається строковий трудовий договір. У зв’язку з тим, що половину часу має бути присвячено навчальному процесу, договір укладається на умовах неповного робочого часу.

Протягом строку трудового договору на студентів поширюється дія трудового законодавства в повному обсязі. Звертаємо увагу, що при прийнятті на роботу практикантів молодше вісімнадцяти років слід ураховувати вимоги

КЗпП щодо цієї категорії працівників (докладніше про роботу осіб, які не досягли вісімнадцяти років, див. статтю «Праця неповнолітніх» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 47).

За строковим трудовим договором студенту

виплачується заробітна плата. При цьому за студентом зберігається право на отримання стипендії за результатами підсумкового контролю.

Заробітна плата студента-практиканта включається до фонду оплати праці в загальному порядку, отже, обкладається всіма внесками до соціальних фондів, а також податком з доходів фізичних осіб.

Відповідно до

п. 3.5 Закону № 889 при визначенні об’єкта оподаткування нарахована заробітна плата зменшується на суму внесків до фондів соціального страхування.

Щодо застосування до заробітної плати студентів податкової соціальної пільги (далі — ПСП) зазначимо таке.

Згідно з

абз. «е» п.п. 6.1.2 Закону № 889 до доходів студентів у вигляді заробітної плати (за умови, що вона не перевищує граничного розміру доходу, установленого п.п. 6.5.1 Закону № 889) застосовується підвищена ПСП у розмірі, що у 2007 році становить 300 грн.

У свою чергу,

абз. «б» п.п. 6.3.3 Закону № 889 передбачено, що ПСП не може застосовуватися до інших доходів платника податків, якщо протягом звітного податкового місяця він одночасно одержує дохід у вигляді стипендії, яка виплачується з бюджету.

Отже, якщо студент

не одержує стипендію з бюджету та його заробітна плата не перевищує граничний розмір доходу (у 2007 році — 740 грн.), то він може претендувати на підвищену податкову соціальну пільгу в розмірі 300 грн. Для застосування до його заробітної плати ПСП він має подати заяву про застосування ПСП та довідку з навчального закладу, що він дійсно проходить навчання в цьому навчальному закладі і не одержує стипендію з бюджету.

Витрати підприємства на оплату праці студента-практиканта, а також сума внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, нарахованих на його заробітну плату, включаються до складу валових витрат підприємства на підставі

пп. 5.6.1 та 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

 

Практика учнів ПТУ

Виробнича практика є складовою частиною професійно-практичної підготовки учнів. Проходження практики учнями ПТУ регламентується

Порядком № 992.

Відповідно до

ст. 29 Закону про профосвіту підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов’язані надавати учням ПТУ оплачувані робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничої практики згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України (Порядок № 992).

Як і студенти вищих навчальних закладів, учні ПТУ повинні проходити практику на базах практики. ПТУ формують перелік підприємств, які повинні надати робочі місця для учнів з урахуванням пропозицій підприємств — замовників підготовки кваліфікованих працівників, роботодавців та місцевих органів виконавчої влади. Перелік затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

З дозволу керівництва ПТУ учні можуть самі підібрати собі місце для виробничої практики.

Відповідно до

п. 8 Порядку № 992 не пізніше ніж за місяць до початку практики ПТУ та підприємство, що надає робочі місця учням ПТУ для проходження практики, зобов’язані укласти договір, типову форму якого наведено в додатку до Порядку № 992. У договорі зазначається кількість учнів за професіями, спеціальностями та спеціалізаціями, строки, умови та порядок проведення виробничої практики, забезпечення відповідних умов та безпеки праці на рівні нормативних вимог, інші взаємні зобов’язання сторін та строк дії договору.

Такий договір може не укладатися, якщо всі його розділи містяться в договорі, укладеному між ПТУ та підприємством — замовником підготовки кадрів.

До початку практики керівник підприємства видає наказ про розподіл учнів на робочі місця. У наказі зазначаються види робіт, що відповідають змісту програми практики, призначається керівник практики, установлюються системи оплати праці практикантів.

 

Витрати на проведення практики учнів ПТУ

На відміну від студентської практики

всі витрати, пов’язані з проведенням виробничої практики учнів ПТУ, несе підприємство, що приймає практикантів. Законодавством не передбачено обов’язку ПТУ відшкодовувати витрати на проведення практики.

Відповідно до

п. 11 Порядку № 992 підприємства, що приймають на практику учнів ПТУ, зобов’язані:

— створювати необхідні та безпечні умови праці і забезпечувати оволодіння учнями новою технікою та технологією виробництва, передовими методами праці;

— проводити інструктажі з охорони праці та за необхідності навчати учнів безпечних методів праці;

— створювати умови для повного та продуктивного завантаження учнів на кожному робочому місці на час проходження практики, не допускати простоїв та використання їх на роботах, що не відповідають навчальним програмам;

— забезпечувати учнів на період практики спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичне обслуговування за нормами, установленими для відповідних штатних працівників підприємства;

— надавати учням можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання навчальних програм;

— забезпечувати технічний контроль, облік виконаних кожним учнем робіт та оплату їх праці згідно із законодавством;

— призначати керівників практики та контролювати їх роботу.

Робота керівників виробничої практики може оплачуватися за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Відповідно до

п. 19 Порядку № 992 на час практики їм щомісячно провадиться доплата залежно від суми основної заробітної плати, яку вони одержують за основним місцем роботи, у таких розмірах:

— 5 % — за 1 — 2 учнів;

— 10 % — за 3 — 4 учнів;

— 20 % — за 5 — 7 учнів;

— 30 % — за 8 — 10 учнів.

Як зазначалося вище, на час проходження виробничої практики учням ПТУ надаються оплачувані робочі місця. Розглянемо, як оплачується праця практикантів.

 

Оплата праці учнів ПТУ під час практики

Відповідно до

п. 17 Порядку № 992 за всі роботи, виконані учнями за період виробничої практики згідно з виробничими завданнями, підприємство має нараховувати їм заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат та надбавок.

Щоб перейти до порядку оподаткування, необхідно з’ясувати характер виплати учням ПТУ, яку в

Порядку № 992 названо заробітною платою.

Згідно зі

ст. 94 КЗпП під заробітною платою розуміється винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець виплачує працівнику за виконану роботу. З наведеного визначення випливає, що заробітна плата виплачується тільки працівникам, тобто особам, прийнятим на роботу за трудовим договором.

Аналізуючи норми документів, що стосуються порядку проходження практики учнями ПТУ, робимо висновок, що укладати трудовий договір з ними на час практики не потрібно. Пояснимо чому.

По-перше, учні ПТУ залучаються до роботи на підставі договору про надання робочих місць (

п. 8 Порядку № 992). Нічого про надання їм робочих місць на інших підставах, зокрема за трудовим договором, у Порядку № 992 не зазначено, тобто практиканти не вступають у трудові відносини з підприємством.

По-друге, усі суми, нараховані учням ПТУ за виконані роботи під час проходження практики, перераховуються на рахунок ПТУ. Підприємство не провадить виплати безпосередньо практикантам (

п. 3.10 Положення № 419).

І по-третє, на час виробничої практики учні не включаються до складу (списку) працівників підприємства (

п. 7 Порядку № 992).

Отже, практиканти не є найманими працівниками підприємства, де вони проходять практику.

Виходить, що виплати за виконані практикантами роботи провадяться на підставі договору про надання робочих місць між підприємством та ПТУ, отже, для цілей оподаткування вони не є заробітною платою.

Податок з доходів із зазначених виплат не утримується, оскільки в підприємства безпосередньо з учнями ПТУ

в період проходження практики не виникає трудових або цивільно-правових відносин.

Щодо оподаткування виплат практикантам за виконані роботи соціальними внесками, то звернемося до роз’яснення фахівця Мінпраці, наведеного в газеті «Праця і зарплата», 2005, № 2 (438), с. 17.

На думку фахівця Мінпраці, на фонд оплати праці учнів ПТУ в період виробничої практики нараховуються

тільки внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплати практикантам за виконану роботу не нараховуються і з них не утримуються.

Аргументи наводяться такі.

1. Учні ПТУ під час проходження практики не є найманими працівниками, оскільки згідно з

п. 7 Порядку № 992 на час виробничої практики вони не включаються до складу (списку) працівників підприємства.

2. Згідно зі

ст. 7 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від  14.01.98 р.
№ 16/98-ВР
до числа осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, належать особи, які працюють на умовах трудового договору. При цьому перелік застрахованих осіб може бути доповнено та уточнено законами про окремі види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3. Відповідно до

ст. 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV учні в період проходження виробничої практики на підприємствах підлягають обов’язковому страхуванню від нещасних випадків.

Щодо інших видів загальнообов’язкового державного соціального страхування зазначимо таке. У

Законах України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III, «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III учнів, які проходять практику на підприємстві, не зазначено в числі осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, страхуванню з тимчасової втрати працездатності та страхуванню на випадок безробіття відповідно. Через те, що практиканти не є застрахованими особами щодо зазначених видів соціального страхування, страхові внески на виплати за виконані роботи під час проходження практики не нараховуються та з них не утримуються.

Як зазначалося вище,

суми, нараховані учням ПТУ за виконані роботи під час проходження практики, перераховуються на рахунок ПТУ. При цьому 50 % перерахованої суми має бути виплачено учням ПТУ, які проходили практику, решта 50 % використовується ПТУ для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи.

Звертаємо увагу:

протягом практики на учнів поширюються обов’язки з виконання правил та норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку , а також інших правил та норм, що діють на підприємстві для працівників та службовців відповідних професій, спеціальностей та рівнів кваліфікації.

Тривалість роботи практикантів не повинна перевищувати тривалості робочого часу, установленого законодавством для відповідної категорії працівників

.

Учні ПТУ на час виробничої практики не включаються до складу штатних працівників підприємства. Але кількість учнів ПТУ братиме участь у розрахунку кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості. Таке роз’яснення надано фахівцем Держкомстату в газеті «Праця і зарплата», 2006, № 42 (526), с. 16.

На практиці трапляються випадки, коли з учнями ПТУ на час проходження практики укладаються трудові договори. У цьому випадку на учнів ПТУ поширюється дія трудового законодавства. Якщо трудовий договір укладається з учнем ПТУ, який не досяг вісімнадцяти років, слід ураховувати вимоги законодавства щодо працевлаштування та роботи неповнолітніх осіб.

Порядок оподаткування заробітної плати, яка виплачується практиканту за трудовим договором, викладено в розділі цієї статті «Чи оплачується праця студентів-практикантів?».

Насамкінець з’ясуємо, чи потрібно оформляти на студентів та учнів ПТУ, які працюють на підприємстві за строковим трудовим договором під час проходження практики, трудові книжки.

 

Оформлення трудової книжки

Порядок оформлення трудових книжок працівникам (особам, які працюють за трудовим договором) регламентується

Інструкцією № 58. Відповідно до зазначеного документа підприємство — база практики звільняється від обов’язку оформляти трудові книжки на студентів та учнів, які працюють під час практики. Згідно з п. 2.16 Інструкції № 58 період роботи протягом проходження практики підтверджується відповідною довідкою, в якій зазначається спеціальність, кваліфікація, посада та час роботи.

На підставі виданих підприємствами довідок навчальні заклади вносять до трудових книжок студентів або учнів відомості про роботу.

Якщо студент (учень), який працює під час проходження практики, до цього ніде не працював, у зв’язку з чим не мав трудової книжки, то на підставі виданої довідки відомості вносяться до трудової книжки підприємством, де він надалі працюватиме.

Якщо зі студентом (учнем) у період проходження практики не укладався трудовий договір, довідка не видається.

Отже, ми переконалися, що проходження практики студентами вищих навчальних закладів та учнями ПТУ має суттєві відмінності. Упевнені, що тепер наші читачі знатимуть напевно, як потрібно діяти, якщо на підприємство прийшли практиканти, незалежно від того, чи є вони студентами або учнями ПТУ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі