Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Депонована заробітна плата

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2007/№ 55
Друк
Стаття

Депонована заробітна плата

 

Звичайна ситуація: грошові кошти на виплату заробітної плати надійшли до каси підприємства та їх було видано працівникам. Проте з будь-яких причин окремі працівники могли не одержати належні їм суми. Що в такому разі робити з невиданими грошовими коштами, які залишилися? Які документи необхідно оформити та які дії виконати? На ці та інші запитання, що стосуються депонованої заробітної плати, відповімо в цій статті.

Наталія ВОРОНАЯ, Тетяна ОНИЩЕНКО, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Положення № 637

— Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.

Інструкція № 22

— Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22.

Наказ № 356

— Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» від 29.12.2000 р. № 356.

Методичні рекомендації № 356

— Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.

 

Відповідно до

п. 1.2 Положення № 637 депонована заробітна плата — це готівкові кошти, одержані підприємствами (підприємцями) для виплат, пов’язаних з оплатою праці, та не виплачені в установлений строк окремим фізичним особам.

При цьому грошові кошти для виплати заробітної плати може бути одержано в банку або від контрагентів як готівкова виручка.

Згідно з

п. 2.10 Положення № 637 підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, які належать до фонду оплати праці, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку*.

* Для віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів — протягом п’яти робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку.

При виплаті заробітної плати з виручки підприємство має право зберігати в касі готівку, що належить до фонду оплати праці, понад установлений ліміт каси

протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, яку зазначено в переданих до каси платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях.

Отже, для того щоб заробітна плата була визнана депонованою, вона повинна надійти до каси підприємства та не бути одержаною працівником протягом трьох робочих днів.

Розглянемо, як має діяти підприємство в разі неодержання окремими працівниками заробітної плати, що їм належить.

 

Документальне оформлення

Порядок документального оформлення депонованої заробітної плати наведено в

п. 3.9 Положення № 637.

Після закінчення встановлених строків виплати заробітної плати в платіжних відомостях напроти прізвища працівників, яким виплати не проведено, касир проставляє відбиток штампу або напис «

Депоновано».

У кінці платіжної відомості вказується сума, яку фактично виплачено, та неодержана сума, яка підлягає депонуванню. Ці суми звіряються із загальним підсумком за відомістю та завіряються підписом касира.

Якщо готівкові кошти видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис: «Готівку за відомістю видав». Цей напис завіряється підписом особи, яка видавала заробітну плату.

До касової книги вноситься запис згідно з виписаним бухгалтерією

видатковим касовим ордером на фактично видану за платіжною відомістю суму. До виписування видаткового касового ордера бухгалтер перевіряє записи, зроблені касирами у платіжних відомостях, та здійснює підрахунок виданих та депонованих сум.

Щодо депонованої заробітної плати касиром має бути складено

реєстр депонованих сум.

Відповідно до

п. 2.10 Положення № 637 суми готівки, не використаної для виплати заробітної плати протягом установлених строків, здаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту). Депоновані суми, що підлягають здаванню до банку, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.

Ще раз підкреслюємо: якщо ліміт каси дозволяє, суми готівки, не використані на виплату заробітної плати, можуть не здаватися до банку (див.

лист НБУ від 18.07.2006 р. № 11-113/2701-7507).

 

Ведення реєстру депонованих сум

Аналітичний облік розрахунків щодо неодержаної в установлений для виплати строк суми з оплати праці ведеться в реєстрі депонованої заробітної плати. Форму реєстру встановлено

наказом № 356 .

Як зазначалося вище, реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість. При цьому

за кожний період виплати заробітної плати складається окремий реєстр. Реєстри перевіряє головний бухгалтер підприємства.

Працівник підприємства, який веде облік депонованої заробітної плати, робить відмітку про дату, номер документа та суму депонованої заробітної плати, яку виплачено (перераховано, списано, перенесено). Кожна відображена операція завіряється підписом такого працівника.

Відповідно до

п. 38 Методичних рекомендацій № 356 записи в реєстрі депонованої заробітної плати здійснюються на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо яких закінчився строк позовної давності. Проте варто звернути увагу, що відповідно до ст. 233 Кодексу законів про працю України у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. Отже, про закінчення строків позовної давності щодо депонованої заробітної плати йтися не може. Така заборгованість не підлягає списанню і обліковується підприємством до повного її погашення. Хоча слід зазначити, що Держказначейство України у своєму листі від 23.12.2005 р. № 07-04/2393-11338 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 23) стверджувало, що своєчасно не одержані депоновані суми заробітної плати повинні обліковуватися протягом трьох років, а потім їх має бути списано як заборгованість зі строком позовної давності, що минув. З цією точкою зору ми в корені не згодні. Про наші аргументи читайте в редакційному коментарі до зазначеного вище листа.

На початок року несплачені

суми депонованої заробітної плати з реєстрів за попередній рік переносяться до реєстру депонованої заробітної плати поточного року.

У регістрах бухгалтерського обліку для відображення депонованих сум використовується субрахунок 662 «Розрахунки з депонентами». За кредитом субрахунку 662 у кореспонденції з дебетом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» відображається заборгованість підприємства із заробітної плати, яка виникла при одержанні таким підприємством готівки для виплати через свою касу та неодержанні її працівниками в установлений строк. За дебетом субрахунку 662 відображається погашення заборгованості перед депонентами.

 

Порядок сплати податку з доходів та страхових внесків

Зауважимо, що якихось особливостей щодо перерахування податку з доходів фізичних осіб та внесків до фондів соціального страхування із сум депонованої заробітної плати законодавство не містить. У зв’язку з цим скористаємося загальними нормами, що регулюють порядок їх сплати.

У разі

одержання готівки для виплати заробітної плати в установах банку сплата податку з доходів фізичних осіб та страхових внесків провадиться не пізніше дня одержання грошових коштів. Отже, ще до того, як заробітна плата стане депонованою, внески та податок з доходів з неї буде сплачено.

При виплаті

заробітної плати з виручки відповідно до п.п. 8.1.4 Закону № 889 податок з доходів фізичних осіб перераховується до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати. Якщо виплату не здійснено, податок з доходів має бути перераховано протягом
30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця, в якому нараховано, але не виплачено заробітну плату
(п.п. 8.1.2 Закону № 889).

У день виплати

заробітної плати з виручки провадиться сплата внесків до Пенсійного фонду в частині нарахувань. Якщо заробітну плату не виплачено в установлені строки, внески до Пенсійного фонду як у частині нарахувань, так і в частині утримань перераховуються не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування заробітної плати*.

* Гірничі підприємства у 2007 році сплачують пенсійні внески не пізніше як через 28 календарних днів з дня закінчення місяця, в якому нараховано, але не виплачено заробітну плату.

Страхові внески до інших фондів соціального страхування сплачуються не пізніше наступного дня після

виплати заробітної плати з виручки.

Погашати заборгованість підприємства щодо депонованої заробітної плати можна за рахунок готівки, одержаної в банку, або з виручки підприємства, а також шляхом перерахування грошових коштів на рахунки працівників у банках.

При одержанні депонованих сум, з яких уже сплачено податок з доходів та страхові внески, необхідно врахувати таке.

Відповідно до

п. 3.9 Інструкції № 22 банк приймає від платника платіжні доручення на перерахування заробітної плати на рахунки працівників підприємств або грошові чеки на одержання заробітної плати тільки за умови одночасного надання платником у строк, установлений законодавством України, платіжних доручень на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків та страхових внесків, або документального підтвердження їх сплати раніше.

Отже, якщо готівка одержується тільки для видачі депонованої заробітної плати, банк, керуючись

Інструкцією № 22 , може відмовити у видачі грошових коштів у зв’язку з відсутністю перерахувань податку з доходів та страхових внесків. Виходом з такої ситуації буде або надання документального підтвердження сплати податку та внесків, або перерахування податку з доходів та страхових внесків у мінімальному розмірі.

 

Числовий приклад

За червень 2007 року заробітну плату працівників ТОВ «Скіф» має бути виплачено з 3 по
5 липня 2007 року включно. Сума для виплати заробітної плати працівникам надійшла до каси з банківського рахунка підприємства 3 липня 2007 року. У встановлені строки всім працівникам, крім економіста Яковенка О. О., який на цей час перебував у відпустці за свій рахунок, заробітну плату виплачено. Невиплачену заробітну плату працівнику Яковенку О. О. виплачено з каси підприємства 12 липня 2007 року. Заробітна плата працівника Яковенка становить 1000 грн. Сума, утримана із заробітної плати, склала:

— внесок до Пенсійного фонду: (561 х 0,5 % + (1000 - 561) х 2 %) = 11,59 грн.;

— внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності: (1000 х 1 %) = 10 грн.;

— внесок до Фонду з безробіття: (1000 х 0,5 %) = 5 грн.;

— податок з доходів фізичних осіб: ((1000 - 11,59 - 10 - 5) х 15 %)) = 146,01 грн.

Сума, яку потрібно видати працівнику на руки, складе: (1000 - 11,59 - 10 - 5 - 146,01) = 827,40 грн.

У цьому випадку реєстр депонованої заробітної плати заповнюється так.

 

Фрагмент

Реєстр депонованої заробітної плати № 10

за

червень 2007 року

Порядковий номер (табельний номер)

Найменування цеху (відділу)

Номер платіжної відомості

П. І. Б. працівника

Дата виникнення заборгованості

Сума невиданої заробітної плати, грн.

Відмітка про сплату (перерахування, списання, перенесення)

Дата

Номер документа

Сума,
грн.

Підпис виконавця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Економічний відділ

10

Яковенко О. О.

05.07.2007 р.

827,40

12.07.2007

Сплата, видатковий касовий ордер № 65

827,40

Смоленська

Усього:

х

х

1

х

827,40

х

х

827,40

X

 

У регістрах бухгалтерського обліку зазначені операції відображаються так.

 

№ з/п

Зміст
господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн.

Валові витрати

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано заробітну плату економісту Яковенку О. О. за червень

92

661

1000,00

1000,00

2

Нараховано внески до соціальних фондів (33,2 % — до Пенсійного фонду, 1,5 % — до Фонду з тимчасової втрати працездатності, 1,3 % — до Фонду з безробіття, 1,16 % (умовно) — до Фонду від нещасних випадків)

92

65

371,60

371,60

3

Утримано внесок до Пенсійного фонду

661

651

11,59

4

Утримано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності

661

652

10,00

5

Утримано внесок до Фонду з безробіття

661

653

5,00

6

Утримано податок з доходів фізичних осіб

661

641/ПДФО

146,01

7

Перераховано суму страхових внесків до соціальних фондів

65

311

398,19

8

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

146,01

9

Одержано до каси з банку готівкові кошти для виплати заробітної плати економісту Яковенку О. О.

301

311

827,40

10

Депоновано заробітну плату економіста Яковенка О. О.

661

662

827,40

 

11

Депоновану заробітну плату здано на поточний рахунок до банку

311

301

827,40

 

12

Виплачено з виручки економісту Яковенку О. О. депоновану зарплату (12.07.2007)

662

301

827,40

 

 

Слід зазначити, що наявність в обліку депонованої зарплати на підприємстві жодним чином не впливає на порядок заповнення звітності щодо соцвнесків, а також на порядок заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

На завершення цієї статті зазначимо ще один момент. Заробітна плата, не одержана своєчасно працівником з його вини, згідно із

Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III компенсації за прострочення її виплати не підлягає.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі