Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про оподаткування деяких операцій, пов’язаних із переведенням боргу бюджетних установ, та факторингових операцій з цим боргом

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2007/№ 56
Друк
Лист від 28.08.2000 р. № 11709/7/15-1117

Про оподаткування деяких операцій, пов’язаних із переведенням боргу бюджетних установ, та факторингових операцій з цим боргом

Лист Державної податкової адміністрації України від 28.08.2000 р. № 11709/7/15-1117

 

Державна податкова адміністрація України <...> повідомляє.

1. Про оподаткування деяких операцій, пов’язаних із переведенням боргу бюджетних установ.

Механізм, встановлений Порядком оформлення зобов’язань Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим перед суб’єктами підприємницької діяльності — кредиторами бюджетних установ, обліку їхнього руху і погашення (додаток до постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 14.09.99 р. № 354), передбачає оформлення зобов’язань Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим за наявності документально підтвердженого факту наявності кредиторської заборгованості у бюджетної установи перед суб’єктом підприємницької діяльності та згоди кредитора на переведення боргу з бюджетної установи на Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим і оформлення виникаючого в кредитора права вимоги боргу, у вигляді зобов’язань Міністерства фінансів в електронній формі.

Таким чином, оформлення виникаючого в кредитора бюджетної установи права вимоги боргу, у вигляді зобов’язань Міністерства фінансів в електронній формі в результаті переводу боргу з бюджетної установи на Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, є різновидом відповідної компенсації платнику податку за придбані у нього бюджетною установою (організацією) товари (роботи, послуги) у іншому вигляді, ніж грошова.

Відповідно до підпункту 11.3.5 статті 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (далі — Закон) датою збільшення валового доходу в разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на розрахунковий рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед таким бюджетом.

Враховуючи наведене,

датою збільшення валового доходу в разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів і застосування вищезазначеного механізму, є дата оформлення виникаючого в кредитора бюджетної установи права вимоги боргу, у вигляді зобов’язань Міністерства фінансів в електронній формі.

2. Про оподаткування факторингових операцій.

Уступка вимоги кредитором іншій особі регулюється ст. 197 — 200 Цивільного кодексу Української РСР (далі — Кодекс).

За ст. 197 Кодексу уступка вимоги кредитором іншій особі передбачає перехід до набувача вимоги прав, що забезпечують виконання зобов’язання.

Тобто операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору (факторинг) передбачає передачу прав власності на такі права і тому зазначена операція вважається операцією з продажу товарів (п. 1.31 ст. 1 Закону).

Але при цьому слід мати на увазі, що товарами відповідно до п. 1.6 ст. 1 Закону вважаються матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. Під матеріальними активами розуміються основні фонди та оборотні активи у будь-якому вигляді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів та нематеріальних активів (п. 1.1 ст. 1 Закону).

Відповідно до пп. 1.2, 1.4, 1.5 ст. 1 та п.п. 8.2.1 ст. 8 Закону право вимоги боргу (дебіторська заборгованість) платника податку не відноситься до основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів або деривативів.

Оскільки Закон не містить визначення терміну «оборотні активи» при класифікації матеріальних активів як оборотних слід керуватись відповідними нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку. За п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 р. № 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за № 396/3689, оборотні активи — це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. При цьому, згідно з додатком до вищезазначеного Стандарту, довгострокова дебіторська заборгованість вважається необоротним активом, а інша дебіторська заборгованість вважається оборотним активом.

Враховуючи вищезазначене,

уступка вимоги недовгострокового боргу вважається продажем товару. Роз’яснення, наведені у цьому листі, не застосовуються до уступки вимоги довгострокового боргу.

2.1

. Відповідно до підпункту 4.1.1 статті 4 Закону валовий дохід включає загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації).

Відповідно до підпункту 4.2.10 статті 4 Закону не включаються до складу валового доходу номінальна вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім’я) платника податку як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед таким платником податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов’язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів).

Статтею 202 Кодексу встановлено, що уступка вимоги і переведення боргу, основані на угоді, укладеній у письмовій формі, повинні бути вчинені в простій письмовій формі, тобто цінного паперу та іншого платіжного документа при оформленні такої угоди не створюється.

Отже, підпункт 4.2.10 статті 4 Закону не розповсюджується на доходи, що виникають у кредитора у зв’язку з погашенням (уступкою), придбаних ним прав вимоги боргу.

Таким чином,

операція з уступки платником податку — кредитором прав вимоги боргу іншій особі вважається продажем товару. Кредитор, який уступив вимогу боргу іншій особі і передав їй документи, що свідчать про право зазначеної вимоги, повинен збільшити валовий дохід на суму доходу, одержаного від зазначеної операції (уступки права вимоги боргу) відповідно до підпункту 4.1.1 статті 4 Закону, крім первісного кредитора (особи, у якої виникла дебіторська заборгованість у результаті відвантаження продукції (товарів, робіт, послуг). Дохід, одержаний платником податку від продажу вищезазначених прав, відображається в рядку 1 Декларації про прибуток підприємства та рядку 1.1 додатка А до неї.

Кошти (вартість інших видів компенсації), одержані останнім кредитором в результаті погашення дебітором заборгованості, включаються до складу його валового доходу (крім первісного кредитора). Цей дохід відображається в податковій звітності аналогічно відображенню доходу, одержаного в результаті уступки вимоги боргу іншій особі.

Відповідно до п. 3.1 Порядку оформлення зобов’язань Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим перед суб’єктами підприємницької діяльності — кредиторами бюджетних установ, обліку їхнього руху і погашення (додатка до постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 14.09.99 р. № 354) погашення зобов’язань Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, які оформлені відповідно до цього Порядку, може здійснюватися тільки шляхом погашення зустрічних вимог зазначених суб’єктів перед республіканським і місцевими бюджетами по сплаті податків, зборів, штрафних санкцій та інших платежів.

Враховуючи вищенаведене,

доходом, одержаним останнім кредитором (крім первісного), в результаті погашення заборгованості, вважається сума, в якій погашається заборгованість такого платника податку перед республіканським і місцевими бюджетами по сплаті податків, зборів, штрафних санкцій та інших платежів.

2.2

. Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону валові витрати — сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Таким чином,

при придбанні платником податку (крім первісного кредитора) боргових вимог, такий платник податку збільшує свої валові витрати на суму, витрачену на придбання вказаних прав (рядок 12 Декларації про прибуток підприємства). При цьому витрати на придбання прав вимогу боргу підлягають коригуванню відповідно до п. 5.9 статті 5 Закону.

3. Щодо віднесення до складу валових витрат платника податку оплати операційних послуг у зв’язку з переуступкою прав вимоги боргу.

Оплата операційних послуг оператора системи електронних платежів Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим (далі — послуги оператора) не збільшує валових витрат платника податку — первісного кредитора бюджетної установи, оскільки такі витрати не мають безпосереднього відношення до підготовки, організації, ведення виробництва, продажу продукції (робіт, послуг) і охорони праці вказаної особи (підпункт 5.2.1 статті 5 Закону).

У той же час,

операція з оплати послуг оператора особою, що здійснює купівлю та продаж боргових вимог інших осіб, призводить до збільшення її валових витрат, якщо така оплата має безпосереднє відношення до переуступки прав вимоги боргу (факторних операцій). Як було вказано вище (у п. 2 цього листа), уступка вимоги недовгострокового боргу вважається продажем товару і тому усі витрати, пов’язані з таким продажем з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 — 5.8 Закону, включаються до складу валових витрат платника податку відповідно до підпункту 5.2.1 статті 5 Закону.

<...>

Заступник голови О. Шитря

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі