Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Редакція ПБО
Постанова від 22.06.2007 р. № 856

Кабiнет Мiнiстрiв України

 

Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

 

Постанова від 22 червня 2007 р. № 856

(витяг)

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1.

Внести до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренди приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 285; 2003 р., № 23, ст. 1080; 2006 р., № 1 — 2, ст. 43), зміни, що додаються.*

* Зміни не публікуються, оскільки нижче наводимо зазначений Порядок у кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни у тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

Прем’єр-міністр України
В. Янукович

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150

Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

 

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2007 року № 856)

1.

Цей Порядок регулює видачу та анулювання органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об’єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі — дозвіл).

Дія цього Порядку поширюється

на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі — підприємства) та громадян.

11. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

вибухопожежонебезпечний об’єкт

— об’єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії «А» та «Б»;

об’єкти з масовим перебуванням людей

— будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб;

пожежонебезпечний об’єкт — об’єкт з приміщеннями виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії «В

.

2.

Дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно.

Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об’єктів, перелік яких визначається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду.

В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати територіальний орган державного пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя .

Переліки підприємств, об’єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих засобах масової інформації.

3.

Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за формою згідно з додатком 1*, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди.

Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС.

4.

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

5. Орган державного пожежного нагляду протягом п’яти робочих днів з дня

надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністраторові (у разі надходження від нього документів).

6. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за умови подання суб’єктом господарської діяльності:

договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання

.

7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його

анулювання до вищестоящого органу державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду).

8. За початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об’єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу органу державного пожежного нагляду

, акта державної комісії з прийняття в експлуатацію об’єкта, декларації відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам пожежної безпеки або у разі подання зазначеної декларації з недостовірною інформацією власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством.

9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обґрунтованої відмови у видачі дозволу або його

анулювання, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

10. Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.

11.

Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку;

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду.

111. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об’єктів), або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об’єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом.

Новостворені підприємства, що належать до категорії пожежонебезпечних об’єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

Діяльність зазначених підприємств за декларативним принципом провадиться лише на строк дії таких договорів.

Декларація відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС

.

12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво.

13. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення прирівнюється до

планової перевірки, яка проводиться органами державного пожежного нагляду.

131. Якщо в ході перевірки протипожежного стану об’єкта виявлено факти порушення правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей, органом державного пожежного нагляду, який його видав, здійснюється анулювання дозволу постановою за формою згідно з додатком 4

.коментар редакції

Дозвіл пожежників на початок роботи: що змінилося?

Постановою № 856 від 22.06.2007 р

. до Порядку № 150, що публікується сьогодні, унесено низку змін, деякі з них мають уточнюючий характер, тому на них не зупинятимемося, а звернемо увагу на зміни, що мають суттєвіше значення.

1. Анулювання

дозволу на початок роботи. У Порядку № 150 (абзац перший п. 1) з’явилося таке нове поняття, як анулювання пожежниками дозволу на початок роботи, раніше виданого новоствореним підприємствам, діючим підприємствам при введенні в експлуатацію нових об’єктів, упровадженні нових технологій, передачі у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, а також при оренді яких-небудь приміщень (далі — дозвіл на початок роботи). Установлено також і технологію анулювання дозволів на початок роботи. Так, якщо при проведенні перевірки протипожежного стану об’єкта виявлено факти порушення правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі (або створення перешкод при гасінні пожежі та евакуації людей), дозвіл на початок роботи, раніше виданий пожежниками, ними ж і анулюється (п. 131 Порядку № 150, яким його доповнено Постановою № 856). Анулювання пожежниками раніше виданого ними дозволу на початок роботи здійснюється шляхом прийняття відповідної постанови за формою, установленою додатком № 4 до Порядку № 150 (яким його доповнено Постановою № 856). Цю постанову може бути оскаржено вищому за рівнем органу пожежного нагляду (посадовій особі) або до суду в п’ятиденний строк із дня її вручення.

2. Пожежонебезпечні об’єкти.

У порядку № 150 (абзац третій п. 11, яким його доповнено Постановою № 856) з’явилося поняття пожежонебезпечного об’єкта — це об’єкт із приміщеннями виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки віднесено до категорії «В» відповідно до ОНТП 24-86 (ОНТП 24-86/МВС СРСР (НАПБ Б.07.005-86) «Визначення категорій приміщень та споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою»). Зазначений вище документ є спадщиною колишнього СРСР, проте він чинний, і Порядок № 150 прямо на нього посилається як на документ, яким потрібно керуватися при визначенні категорій об’єктів із приміщеннями за ступенем вибухопожежної і пожежної небезпеки.

3. Видача дозволу за наявності порушень.

Новою редакцією п. 6 Порядку № 150 змінено порядок видачі пожежниками дозволів на початок роботи за наявності порушень правил пожежної безпеки. У цих випадках дозвіл на початок роботи видається за умови надання суб’єктом господарської діяльності договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами щодо відшкодування можливого збитку на період до усунення порушень правил пожежної безпеки і плану заходів щодо усунення цих порушень з конкретними строками виконання. Описаний вище порядок не застосовується у випадках наявності порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі (або створення перешкод при гасінні пожежі та евакуації людей), коли дозвіл на початок роботи не видається (п. 5 Порядку № 150).

4. Початок роботи за декларативним принципом.

Змінилися і умови, за яких суб’єкти господарювання можуть починати свою діяльність за декларативним принципом (п. 111 Порядку № 150). Тепер новостворені підприємства, зокрема розташовані в орендованих приміщеннях, можуть починати свою діяльність за декларативним принципом, якщо:

— вони не змінюють виду діяльності та стану цих приміщень (крім потенційно небезпечних об’єктів);

— вони не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та (або) об’єктів з масовим перебуванням людей (не розміщуються на території або всередині цих об’єктів).

Новостворені підприємства, що

належать до категорії пожежонебезпечних об’єктів, також можуть починати свою діяльність за декларативним принципом, але тільки за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами і лише протягом строку їх дії.

Георгій Сфінцицкі, юрист

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі