Теми статей
Обрати теми

Тимчасовий порядок декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров’я споживачів

Редакція ПБО
Наказ від 01.12.2005 р. № 342

Шановні читачі!

Відповідно до Тимчасового порядку декларування (див. нижче) затверджено перелік продукції (див. с. 60 ), відповідність якої може бути підтверджено декларацією. У супровідних документах на продукцію з переліку, що публікується, повинні бути наведені реквізити сертифікату відповідності або декларації про відповідність.

Редакція

 

 

Затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 грудня 2005 р. № 342

Тимчасовий порядок декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров’я споживачів

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2005 р. за № 1549/11829

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Тимчасовий порядок декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров’я споживачів (далі — Порядок) установлює вимоги щодо процедури підтвердження відповідності шляхом оформлення декларації про відповідність для продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров’я споживачів (далі — Продукція).

До продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров’я споживача відносяться вироби та обладнання, користування або управління якими за призначенням здійснює спеціально підготовлений персонал та для введення в експлуатацію якого необхідний спеціальний дозвіл, а також інша продукція, яка не містить джерел електричної, механічної, енергетичної, електромагнітної небезпеки для споживача.

1.2.

Порядок застосовується для Продукції, що виготовлена в Україні або вводиться в обіг на її території та наведена в переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність (далі — Перелік).

Порядок не застосовується

до Продукції, що була в користуванні.

Перелік формується за пропозиціями органів виконавчої влади, на які покладені функції технічного регулювання у відповідних сферах діяльності з окремих видів продукції, яка включена до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні або підпадає під дію технічних регламентів з підтвердження відповідності.

1.3.

Порядок не застосовується до харчової продукції, декларування якої здійснюється згідно із Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів».

1.4. Декларація про відповідність видається згідно з Порядком на включену до Переліку продукцію, який є дійсним до введення в дію відповідних технічних регламентів з підтвердження відповідності.

 

2. ДЕКЛАРУВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

2.1. Декларація про відповідність (далі — Декларація) видається постачальником, яким може бути виробник або вповноважена ним особа, що є резидентом України (далі — Постачальник).

2.2. Відповідальність Постачальника за показники продукції, визначені технічною документацією та нормативними документами, на які є посилання в Декларації, встановлена чинним законодавством.

2.3. Декларація видається Постачальником на підставі технічної документації, що підтверджує відповідність конкретної продукції вимогам нормативних документів на неї та наведених в Декларації.

2.4. Склад технічної документації, яка є підставою для оцінювання Постачальником відповідності продукції вимогам нормативних документів, на які є посилання в Декларації, установлено пунктом 22 Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 № 1585.

Виробник повинен уживати заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовленої продукції технічній документації та нормативним документам, на які є посилання в Декларації.

2.5.

До документів, що підтверджують відповідність продукції встановленим законодавством вимогам та надаються органу з сертифікації, належать:

— загальний опис виробу;

— нормативні документи, у яких установлені вимоги до продукції;

— протоколи випробувань продукції, що були проведені в акредитованих випробувальних лабораторіях, з дотриманням періодичності випробувань, установлених нормативними документами;

— сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів (за наявності).

2.6. Декларація може видаватися стосовно конкретної продукції або групи однорідної продукції, до якої встановлені єдині вимоги.

2.7. Декларація видається на термін до трьох років, який встановлюється Постачальником.

2.8. Декларація заповнюється за формою, що наведена в додатку.

2.9. Декларація підлягає реєстрації в органах з сертифікації за даним видом продукції на підставі заяви Постачальника про її реєстрацію та копії документів, наведених у пункті 2.5.

Кожний примірник Декларації, якою супроводжується продукція, підписується Постачальником або особою, яка має право діяти від імені Постачальника, та завіряється його печаткою.

2.10. Декларація подається на реєстрацію лише в один з органів з сертифікації за вибором Постачальника.

2.11.

Орган з сертифікації протягом 5 робочих днів після одержання заяви з підтвердними документами зобов’язаний перевірити:

— наявність визначеного виду продукції в Переліку;

— документи, які підтверджують правомочність Постачальника видавати Декларацію;

— повноту та правильність визначення нормативних документів, передбачених для оцінки відповідності конкретної продукції;

— повноту та правильність підтвердних документів відносно умов виробництва продукції;

— правильність заповнення Декларації і безкоштовно зареєструвати Декларацію або відмовити у реєстрації та письмово інформувати Постачальника про виявлені невідповідності встановленим вимогам.

2.12. У разі незгоди Постачальника з рішенням органу з сертифікації

про відмову в реєстрації Декларації він може подати апеляцію до центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання або оскаржити його в судовому порядку.

2.13. Реєстрація здійснюється шляхом присвоєння Декларації реєстраційного номера, який містить ідентифікаційне позначення органу з сертифікації та порядковий номер Декларації за реєстром, що веде орган з сертифікації. Відомості про реєстрацію зазначаються в Декларації.

2.14. До реєстру вносяться найменування і юридична адреса постачальника, його код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер Декларації та термін її дії, найменування та вид продукції, яка включена до Декларації.

2.15. Зареєстрована Декларація та документи, на підставі яких вона була видана, повинні зберігатися Постачальником не менше трьох років після закінчення терміну її дії. Протягом цього самого терміну в органі з сертифікації мають зберігатися копії зареєстрованої Декларації разом із супровідними документами.

2.16. Декларація, зареєстрована згідно з цим Порядком, дійсна на всій території України і є документом, що підтверджує відповідність продукції встановленим законодавством вимогам.

2.17. При зміні вимог нормативних документів, наведених у Декларації, а також зміні (реорганізації) Постачальника необхідно скласти нову Декларацію і подати її для реєстрації до органу з сертифікації.

Видані раніше Декларації дійсні протягом указаного в них терміну дії.

2.18. У разі виявлення органами державного нагляду та контролю продукції, що не відповідає вказаним в Декларації вимогам, вони у триденний термін письмово з відповідним обґрунтуванням інформують про це Постачальника та орган з сертифікації, що зареєстрував Декларацію.

Постачальник протягом шести робочих днів з дня отримання такої інформації повинен ужити заходів щодо приведення продукції у відповідність та повідомити про це орган з сертифікації. У разі ненадання органу з сертифікації протягом шести робочих днів інформації про вжиті Постачальником заходи орган з сертифікації вносить у реєстр запис про скасування реєстрації Декларації та письмово інформує про це територіальні органи державного нагляду та контролю і Постачальника.

2.19. У разі незгоди Постачальника з рішенням органу з сертифікації

про скасування реєстрації Декларації він може подати апеляцію до центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання або оскаржити його в судовому порядку.

 

3. ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

3.1. Декларації про відповідність повинні оформлятись на аркушах формату А4.

3.2. Декларація заповнюється українською мовою.

3.3. Не дозволяються у Декларації скорочення слів, за винятком загальноприйнятих, а також будь-які виправлення тексту.

3.4. Номером Декларації є номер її реєстрації в органі з сертифікації.

3.5. Термін дії Декларації позначається таким чином: число — двома арабськими цифрами, місяць — літерами, рік — чотирма арабськими цифрами.

3.6. У позиції «ВИДАНА» наводяться:

— повна та скорочена назва постачальника або прізвище, ім’я та по батькові громадянина — суб’єкта господарювання, який видав Декларацію, та код ЄДРПОУ;

— повна адреса та телефони Постачальника.

3.7. У позиції «ПРОДУКЦІЯ» наводяться:

— повна назва конкретної продукції та її виробника;

— позначення типу, моделі, торгової марки, серії продукції тощо, на яку поширюється Декларація.

3.8. У позиції «відповідає вимогам...» наводяться позначення нормативних документів, відповідність яким підтверджується Декларацією.

3.9. У позиції «Додаткові відомості» наводяться інформація щодо її розповсюдження (на одиничний виріб, партію продукції, серійне виробництво) та, за необхідності, інша інформація.

Якщо Декларація відповідності видана на партію або одиничний виріб, зазначаються розмір партії, заводські номери, дата виготовлення тощо.

3.10. У позиції «Декларація про відповідність зареєстрована» зазначаються назва органу з сертифікації, що зареєстрував Декларацію, його реєстраційний номер, місцезнаходження та дата реєстрації Декларації.

3.11. У позиції «Дійсність декларації про відповідність можна перевірити за тел. _____» наводиться номер телефону органу з сертифікації, який здійснив її реєстрацію.

Директор
Департаменту технічного регулювання
О. Баб’як

 

 

Додаток до Тимчасового порядку декларування відповідності продукції

з низьким ступенем ризику для життя і здоров’я споживачів

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Реєстраційний № ____________

Термін дії з _______________ до _______________

ВИДАНА

_______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                      (назва постачальника, код за ЄДРПОУ, адреса, контактний телефон)

_______________________________________________________________________________________________________________

який заявляє під свою відповідальність, що

ПРОДУКЦІЯ ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

відповідає вимогам нормативних

документів _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Додаткові відомості

___________________________                       ______________________                     ________________________________________

                        (посада)                                                                                    (підпис)                                                           (П. І. Б. уповноваженої особи постачальника)

М. П.

Декларація про відповідність

зареєстрована _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                     (найменування органу з сертифікації,

_______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                          що зареєстрував декларацію про відповідність)

«

___» ____________ ____
                 дата реєстрації

___________________________                       ______________________                     ________________________________________
                        (посада)                                                                                    (підпис)                                                           (П. І. Б. керівника органу з сертифікації )

М. П.

Дійсність декларації про відповідність можна перевірити за тел.

________________________________________________________

 

Директор Департаменту технічного регулювання О. Баб’як

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі