Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Редакція ПБО
Рішення від 22.02.2007 р. № 387

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Рішення від 22.02.2007 р. № 387

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2007 р. за № 280/13547

(витяг)

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 27, 38, 39 Закону України «Про господарські товариства» з метою приведення порядку збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства (додається).

2.

Уважати рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.98 р. № 44 «Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства» (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2000 р. № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2000 р. за № 753/4974) таким, що втратило чинність.

<...>

Голова Комісії А. Балюк

 

 

Протокол засідання Комісії від 22 лютого 2007 року № 12

Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 р. № 387

Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2007 р. за № 280/13547

 

Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 28, 32, 33 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 27, 38, 39 Закону України «Про господарські товариства», законів України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

Це Положення регулює

порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, за винятком випадків збільшення розміру статутного капіталу, яке здійснюється в порядку обміну облігацій на акції, збільшення розміру статутного капіталу в зв’язку з індексацією основних засобів та збільшення статутного капіталу внаслідок реорганізації.

Дія цього Положення поширюється

на відкриті та закриті акціонерні товариства.

 

Розділ I. Загальні положення

1. Реєстрація випуску, реєстрація проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про розміщення акцій здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами (далі — реєструвальний орган) у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

2. При збільшенні розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення.

Відкрите (публічне) розміщення акцій відкритого акціонерного товариства

здійснюється, якщо пропозиція акцій адресована більш ніж
100 фізичним та/або юридичним особам, крім акціонерів товариства.

Закрите (приватне) розміщення акцій відкритого акціонерного товариства

здійснюється, якщо акції розміщуються серед заздалегідь визначеного кола фізичних та/або юридичних осіб, кількість яких не перевищує 100 на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, крім акціонерів товариства.

3. При збільшенні розміру статутного капіталу закритого акціонерного товариства акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються шляхом закритого (приватного) розміщення.

4. Рішення загальних зборів акціонерів про відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення акцій повинно містити строк та порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення.

5.

При відкритому (публічному) розміщенні акцій порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення, встановлюється акціонерним товариством.

6.

При закритому (приватному) розміщенні акцій строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, не може бути менше 15 календарних днів.

Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі товариства на дату початку зазначеного строку. З дати, наступної за датою закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, на вимогу акціонера акціонерне товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом цього строку. Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, протягом установленого для цього строку акціонером подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється сплата акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості. Заяви, що надійшли від інших інвесторів до початку другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій, не розглядаються.

7.

У разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій
, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) або відкритого (публічного) розміщення, власники акцій надають акціонерному товариству письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

 

Розділ II. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Глава 1. Джерела та шляхи (способи) збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

1.

Джерелами збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства можуть бути:

а) додаткові внески (вклади), якими можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті;

б) реінвестиція дивідендів;

в) спрямування прибутку до статутного капіталу.

2.

Шляхами (способами) збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства є:

а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

б) збільшення номінальної вартості акцій.

3.

При збільшенні розміру статутного капіталу акціонерного товариства не допускається:

а) поєднувати джерела збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в підпунктах «а» — «в» пункту 1 цієї глави, а також здійснювати збільшення статутного капіталу за рахунок джерел, зазначених в підпунктах «а» — «в» пункту 1 цієї глави, із збільшенням розміру статутного капіталу за рахунок індексації основних фондів засобів або за рахунок обміну облігацій на акції;

б) поєднувати шляхи (способи) збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в пункті 2 цієї глави;

в) приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства до повної оплати всіх раніше випущених акцій за ціною не нижче номінальної;

г) приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реєстрацію випусків акцій відповідно до законодавства України;

ґ) приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів цього акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу.

 

Глава 2

. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків

1. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків здійснюється

виключно шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх розміщення.

Збільшення розміру статутного капіталу

відкритого акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків здійснюється шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково.

Збільшення розміру статутного капіталу

закритого акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків здійснюється виключно шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково.

2.

Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків у разі відкритого (публічного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості включає таку послідовність дій:

2.1.

Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а) збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

б) відкрите (публічне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій та затвердження проспекту емісії акцій;

в) визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якщо це не визначено статутом,

якому надаються повноваження щодо:

затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

залучення до розміщення акцій андеррайтера;

визначення та/або зміна строку початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій;

унесення змін до проспекту емісії акцій у разі визначення та/або зміни строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення, залучення до розміщення акцій андеррайтера;

прийняття рішення про дострокове закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, унесених в оплату за акції.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові та посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:

отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення відкритого (публічного) розміщення акцій.

2.2. Отримання емітентом від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій), у строки, передбачені в рішенні про розміщення акцій.

2.3. Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії.

2.4. Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій, проспекту емісії акцій та видача товариству тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2.5. Прийняття, у разі потреби, рішення про залучення андеррайтера до розміщення акцій.

2.6. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

2.7. Укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії або з реєстратором — договору про ведення реєстру власників іменних акцій, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства України або за наявності попередньо укладених договорів.

2.8. Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

2.9. Розкриття емітентом інформації, що міститься в проспекті емісії акцій, шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії акцій в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менше як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення акцій.

2.10. Відкрите розміщення акцій. Протягом установленого в рішенні про розміщення акцій строку першим власником подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Перший власник здійснює сплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

2.11. Затвердження уповноваженим органом емітента результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

2.12. Затвердження загальними зборами акціонерів товариства змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій.

2.13. Реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

2.14. Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

2.15. Реєстрація реєструвальним органом звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

2.16. Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2.17. Надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії акцій і оформлено глобальний сертифікат, або реєстратору, з яким укладено договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент), копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2.18. Розкриття емітентом інформації, що міститься в звіті про результати відкритого (публічного) розміщення акцій, шляхом опублікування звіту в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів після реєстрації цього звіту реєструвальним органом.

3.

Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків у разі закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості включає таку послідовність дій:

3.1.

Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а) збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

б) закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій;

в) затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

г) визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якщо це не визначено статутом товариства,

якому надаються повноваження:

затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові та посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:

здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;

отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

3.2. Персональне повідомлення емітентом всіх акціонерів товариства та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, а також опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення.

3.3. Отримання емітентом від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій), у строки, передбачені в рішенні про розміщення акцій.

3.4. Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

3.5. Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

3.6. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

3.7. Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії або з реєстратором — договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності попередньо укладених договорів.

3.8. Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

3.9.

Закрите розміщення акцій, яке здійснюється у два етапи:

1-й етап

— реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, у строки та порядку, передбачені в рішенні про розміщення акцій (закрите розміщення акцій серед акціонерів товариства, які реалізовують своє переважене право на придбання акцій, що випускаються додатково). Протягом установленого в рішенні про розміщення акцій строку акціонером подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Акціонер здійснює сплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

2-й етап

— закрите (приватне) розміщення акцій серед інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. Протягом установленого в рішенні про розміщення акцій строку першим власником подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Перший власник здійснює сплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

3.10. Затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

3.11. Затвердження загальними зборами акціонерів товариства змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій.

3.12. Реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

3.13. Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

3.14. Реєстрація реєструвальним органом звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

3.15. Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

3.16. Надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії акцій і оформлено глобальний сертифікат, або реєстратору, з яким укладено договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент) копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

 

Глава 3

. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок реінвестиції дивідендів

1. Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів здійснюється

виключно шляхом збільшення номінальної вартості акцій, що належать акціонерам, які є акціонерами товариства на дату початку строку виплати дивідендів.

Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів можливо

за умови попереднього прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про затвердження річних результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку.

Право на отримання дивідендів та розпорядження нарахованими дивідендами мають

власники акцій, які є акціонерами товариства на дату початку строку виплати дивідендів.

Рішення про направлення нарахованих дивідендів на збільшення статутного капіталу

акціонерного товариства приймається одночасно з рішенням про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу.

Дата початку строку виплати дивідендів

визначається в статуті товариства (згідно з вимогами статті 37 Закону України «Про господарські товариства» або загальними зборами товариства, на яких прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів (у разі, якщо статут не містить чіткого строку виплати дивідендів).

2.

Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій включає таку послідовність дій:

2.1.

Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а) затвердження річних результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку;

б) збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій;

в) випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;

г) затвердження змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові та посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення та/або проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

2.2. Персональне повідомлення емітентом всіх акціонерів товариства про прийняті рішення та опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2.3. Реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

2.4. Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

2.5. Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2.6. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

2.7. Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії та розміщення акцій або з реєстратором — договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності попередньо укладених договорів.

2.8. Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

2.9. Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

 

Глава 4

. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу

1.

Збільшувати статутний капітал акціонерного товариства за рахунок спрямування прибутку товариства до статутного капіталу має право акціонерне товариство, прибуток якого відповідно до закону не підлягає розподілу між засновниками (учасниками, акціонерами).

2. Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу здійснюється шляхом збільшення номінальної вартості акцій, що належать акціонерам.

Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу здійснюється

пропорційно частці кожного з акціонерів (засновників, учасників) у статутному капіталі без розподілу цього прибутку між акціонерами (засновниками, учасниками) у вигляді дивідендів.

3. Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу можливо

за умови попереднього прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про затвердження річних результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку.

4.

Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій включає таку послідовність дій:

4.1.

Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а) затвердження річних результатів діяльності товариства та спрямування прибутку на збільшення розміру статутного капіталу пропорційно частці кожного з акціонерів (засновників, учасників) у статутному капіталі без розподілу цього прибутку між акціонерами (засновниками, учасниками) у вигляді дивідендів;

б) збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій;

в) випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;

г) затвердження змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові та посада) емітента, яким надаються повноваження:

здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;

проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

4.2. Персональне повідомлення емітентом всіх акціонерів товариства про прийняті рішення та опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.3. Реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

4.4. Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

4.5. Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

4.6. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

4.7. Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії та розміщення акцій або з реєстратором — договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності попередньо укладених договорів.

4.8. Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

4.9. Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

 

Глава 5

. Порядок повідомлення про збільшення статутного капіталу

1.

Повідомлення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків:

У разі

прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та відкрите (публічне) розміщення акцій, що випускаються додатково, повідомлення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії акцій в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менше як за 10 днів до початку відкритого (публіч-ного) розміщення акцій.

У разі

прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково, не пізніше п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів товариства такого рішення акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) та іншим інвесторам, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства при прийнятті рішення про закрите (приватне) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків, надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення.

У повідомленні про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків мають бути розкриті такі відомості:

найменування та місцезнаходження товариства, номер телефону, факсу;

розмір статутного капіталу;

дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акцій;

загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, їх тип, номінальна вартість;

загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення;

форма існування акцій (документарна, бездокументарна);

строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення);

дата початку та закінчення розміщення акцій;

опис порядку розміщення акцій та їх оплати; перелік уповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові та посада) із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і порядку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій (у разі визначення таких осіб).

Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно бути надруковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення.

2.

Повідомлення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок реінвестиції дивідендів:

У разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів не пізніше п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення.

У повідомленні про збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів мають бути розкриті такі відомості:

найменування та місцезнаходження товариства;

розмір статутного капіталу;

дата і номер протоколу загальних зборів, на яких приймалося рішення про збільшення статутного капіталу;

нова номінальна вартість;

сумарна вартість нарахованих дивідендів, що направляється на збільшення статутного капіталу;

строк початку та закінчення виплати дивідендів (згідно зі статутом товариства та/або рішенням загальних зборів акціонерів товариства);

дата початку та закінчення обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;

перелік уповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові та посада) із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і порядку здійснення дій щодо збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів (у разі визначення таких осіб).

Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно бути надруковано в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до початку строку обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

 

Розділ III. Зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Глава 1

. Шляхи та порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

1.

Шляхами (способами) зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства можуть бути:

а) зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі товариством частини випущених акцій та їх анулювання;

б) зменшення номінальної вартості акцій.

2.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов’язань та відшкодування збитків.

Зменшення

розміру статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів акціонерного товариства не допускається, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України.

3.

При зменшенні розміру статутного капіталу акціонерного товариства не допускається:

а) поєднувати шляхи (способи) зменшення розміру статутного капіталу, зазначені в пункті 1 цієї глави;

б) приймати рішення про зменшення розміру статутного капіталу до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реєстрацію випусків акцій відповідно до законодавства України.

4. При зменшенні статутного капіталу акціонерного товариства його розмір не може бути менше мінімального розміру статутного капіталу, визначеного Законом України «Про господарські товариства».

5.

Під час зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі товариством частини випущених акцій або шляхом зменшення номінальної вартості акцій розміщення акцій не здійснюється, звіт про результати розміщення реєструвальним органом не реєструється.

6. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України, здійснюється

виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

7.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом придбання товариством частини випущених власних акцій з метою їх анулювання або шляхом анулювання раніше викуплених товариством власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом анулювання раніше викуплених товариством власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання, приймається

першими загальними зборами акціонерів, які скликані після закінчення цього строку.

7.1.

Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом придбання товариством частини випущених власних акцій з метою їх анулювання включає таку послідовність дій:

7.1.1.

Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а) зменшення розміру статутного капіталу товариства;

б) придбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання та затвердження протоколу рішення про придбання (викуп) власних акцій згідно з вимогами Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2006 № 954, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.11.2006 за № 1217/13091, якщо питання придбання акцій віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів статутом товариства;

в) визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якщо це не визначено статутом,

якому надаються повноваження щодо:

здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про зменшення розміру статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання;

повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу;

прийняття від акціонерів заяв про продаж акцій;

отримання заперечень кредиторів на зменшення розміру статутного капіталу товариства (у разі наявності таких);

укладання договорів купівлі-продажу акцій, що викупаються товариством.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові, посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження на виконання зазначених дій.

7.1.2. У випадку, якщо питання придбання акцій віднесено до компетенції іншого, ніж загальні збори акціонерів, органу управління товариства, — прийняття уповноваженим органом управління товариства, до компетенції якого статутом товариства або загальними зборами віднесено питання придбання акцій, рішення про придбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання та затвердження протоколу рішення про придбання (викуп) власних акцій згідно з вимогами Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2006 № 954, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2006 за № 1217/13091.

7.1.3. Персональне повідомлення уповноваженими особами емітента всіх акціонерів товариства про прийняті рішення та розкриття інформації про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій.

7.1.4. Затвердження загальними зборами акціонерів товариства змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, за результатами придбання (викупу) власних акцій.

7.1.5. Реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

7.1.6. Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

7.1.7. Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

7.1.8. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

7.1.9. Унесення до системи реєстру змін (у разі документарної форми існування акцій) або депонування нового глобального сертифіката (у разі бездокументарної форми існування акцій).

7.2.

Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом анулювання раніше викуплених власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання, включає таку послідовність дій:

7.2.1.

Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а) зменшення розміру статутного капіталу товариства на обсяг викуплених товариством акцій.

б) затвердження змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства;

в) визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якщо це не визначено статутом,

якому надаються повноваження щодо:

повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу;

отримання заперечень кредиторів на зменшення розміру статутного капіталу товариства (у разі наявності таких).

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові, посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження на виконання зазначених дій.

7.2.2. Розкриття інформації про зменшення статутного капіталу.

7.2.3. Реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

7.2.4. Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

7.2.5. Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

7.2.6. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

7.2.7. Унесення до системи реєстру змін (у разі документарної форми існування акцій) або депонування нового глобального сертифіката (у разі бездокументарної форми існування акцій).

7.3. Якщо на дату прийняття рішень про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та про придбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання на балансі товариства є раніше викуплені товариством власні акції, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання, загальні збори акціонерів можуть одночасно прийняти рішення про зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом придбання товариством частини випущених власних акцій з метою їх анулювання та за рахунок анулювання раніше викуплених власних акцій.

8.

Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій включає таку послідовність дій:

8.1.

Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а) зменшення розміру статутного капіталу товариства;

б) випуск акцій шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості та затвердження протоколу рішення про випуск акцій;

в) затвердження змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства.

Загальні збори акціонерів можуть визначити уповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові, посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження щодо:

здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення про зменшення розміру статутного капіталу;

повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу;

отримання заперечень кредиторів на зменшення розміру статутного капіталу товариства (у разі наявності таких);

проведення дій щодо випуску акцій шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

8.2. Персональне повідомлення уповноваженими особами емітента всіх акціонерів товариства про прийняті рішення та розкриття інформації про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій.

8.3. Реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації.

8.4. Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

8.5. Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

8.6. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

8.7. Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором — про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності попередньо укладених договорів.

8.8. Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі випуску акцій у документарній формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі випуску акцій у бездокументарній формі).

8.9. Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

 

Глава 2

. Порядок повідомлення про зменшення статутного капіталу та розкриття інформації про зменшення статутного капіталу

1. Після прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) емітент або вповноважені особи емітента (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1591, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за № 97/13364.

Не пізніше п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про зменшення статутного капіталу акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення.

У повідомленні про зменшення розміру статутного капіталу товариства мають бути розкриті такі відомості:

найменування та місцезнаходження товариства,

розмір статутного капіталу;

дата й номер протоколу загальних зборів, на яких приймалося рішення про зменшення статутного капіталу;

загальна кількість акцій, що анулюються, їх тип, номінальна вартість, форма існування акцій (документарна, бездокументарна) (у разі прийняття рішення зменшення розміру статутного капіталу шляхом купівлі товариством частини випущених акцій);

нова номінальна вартість (у разі зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій);

строк подання заперечень кредиторів на зменшення розміру статутного капіталу товариства;

дата початку та закінчення обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості (у разі зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій);

перелік уповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові та посада) із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і порядку здійснення дій щодо зменшення статутного капіталу (у разі визначення таких осіб загальними зборами акціонерів).

Директор департаменту корпоративних відносин О. Петрашкокоментар редакції

 

Закрите розміщення санкціоновано і для ВАТ. Реінвестиція дивідендів можлива без отримання згоди всіх акціонерів

Положення, що коментується, відрізняється від свого попередника (у редакції рішення ДКЦПФР від 16.10.2000 р. № 158)

ґрунтовним опрацюванням основних способів та шляхів зміни статутного фонду відкритих (ВАТ) і закритих (ЗАТ) акціонерних товариств. І про цю ґрунтовність можна судити у першу чергу за обсягом нового Положення, який у декілька разів перевищує попередній документ. Проте ґрунтовно опрацьована процедура — це, звісно, не найголовніше. Положення, що коментується, містить цілу низку принципових нововведень, аналогів яким у діючому законодавстві не було і немає. Причому звинувачувати ДКЦПФР у перевищенні повноважень навряд чи варто, адже вона підміняє законодавця в питаннях зміни статутного фонду АТ з дозволу самого законодавця. Санкцію на докладну регламентацію можна угледіти в статтях 7 і 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 р. № 448/96-ВР та статті 38 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII (далі — Закон про госптовариства), згідно з якою збільшення статутного фонду здійснюється в порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій. Проте звернемося від процедурних моментів до суті змін, що відбулися.

Перше

, на що варто звернути увагу в новому Положенні, це закріплена на нормативному рівні можливість для відкритих акціонерних товариств здійснювати закрите («кулуарне», серед заздалегідь відомого кола осіб) розміщення акцій при збільшенні власного статутного капіталу. А це спрощує «бюрократичну» сторону питання, позбавляючи емітента необхідності виконання деяких обов’язкових вимог, пов’язаних з «публічністю» залучення додаткових внесків. Щоправда, щоб скористатися «зручностями» закритого розміщення акцій, ВАТ має дотримати нової вимоги щодо параметрів такого розміщення. Ідеться про нове правило пункту 2 розділу І документа, що коментується, яким установлено: відкрите (публічне) розміщення акцій ВАТ здійснюється, якщо пропозицію акцій адресовано понад 100 фізичним та/або юридичним особам, крім акціонерів товариства (які також можуть придбати додаткові акції, у тому числі в межах реалізації переважного права на таке придбання). А от закрите (приватне) розміщення акцій ВАТ може здійснюватися, якщо акції розміщуються серед заздалегідь визначеного кола фізичних та/або юридичних осіб, кількість яких не перевищує 100 на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, крім акціонерів товариства. На підставі цих норм можна зробити висновок, що головним критерієм у визначенні відкритості чи закритості розміщення додаткових акцій ВАТ є саме чисельність нових потенційних акціонерів. Так, навіть якщо коло (перелік) нових акціонерів заздалегідь відоме, але їх число перевищує 100, закритого розміщення все одно не вийде — необхідно організувати відкриту передплату зі всіма властивими їй публічно-інформаційними складовими.

Другий

момент, що заслуговує на увагу, — це заборона на збільшення статутного фонду АТ, якщо за підсумками звітного року є від’ємна різниця між вартістю чистих активів такого АТ (сумарним показником розділу І пасиву Балансу) та величиною оплаченого статутного фонду (див. коментар до рішення ДКЦПФР від 01.12.2005 р. № 688 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 50), тобто від’ємний підсумок такої різниці показників річного Балансу АТ: ряд. 380 Балансу - (ряд. 300 - ряд. 360 - ряд. 370 Балансу). Фактично це означає заборону на залучення додаткових внесків до статутного фонду, якщо робота АТ виявилася збитковою та воно не має достатніх резервів для забезпечення власної фінансової стійкості. Підставою для такої заборони, судячи з усього, стали норми статті 156 ЦКУ та статті 34 Закону про госптовариства, згідно з якими АТ забороняється випуск акцій для покриття власних збитків, а також приписи частини 3 статті 155 ЦКУ, що зобов’язують АТ здійснити зменшення власного статутного фонду в ситуації, коли спостерігається домінування сплаченого статутного капіталу над сумарним показником власного капіталу (чистих активів).

Якщо формально підійти, начебто все правильно. Проте тут є одне «але». Річ у тім, що

обов’язкове зменшення статутного фонду АТ без права на його адекватне поповнення може обернутися для неуважного АТ примусовою ліквідацією за правилами тієї самої частини 3 статті 155 ЦКУ. Адже нею, серед іншого, установлено, що АТ підлягає обов’язковій ліквідації, якщо вартість його чистих активів (власного капіталу) стає менше мінімального розміру статутного фонду, установленого законом для АТ. До речі, «мінімальний розмір статутного фонду» на сьогодні сам по собі є дуже великою проблемою. З одного боку, Держкомпідприємництва у своєму листі від 20.10.2006 р. № 7597 підтримав нашу позицію про необхідність розрахунку такого показника виходячи з того рівня мінімальної зарплати, який мав місце на момент створення конкретного АТ, а з іншого — сама ДКЦПФР дала підставу для іншого, жорсткішого підходу (див. рішення від 19.09.2006 р. № 954 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 99), коли враховується діючий мінімум статутного фонду акціонерних товариств (сьогодні він складає 1250 діючих мінімальних зарплат, або 525 тис. грн.). Отже, на сьогодні АТ із статутним фондом менше 1250 діючих мінімальних зарплат (525 тис. грн.) ризикують потрапити під дуже проблемний (і, як тепер виявляється, безальтернативний у плані застережливого збільшення статутного фонду ) механізм примусової ліквідації в разі, якщо показник їх власного капіталу за підсумками року (ряд. 380 річного Балансу) виявиться менше 1250 діючих мінімальних зарплат (525 тис. грн.).

Наступний принциповий момент

нового Положення — обмеження строків оплати акцій при додатковій емісії як у межах відкритого розміщення акцій, так і при закритій емісії акцій: акції, що додатково випускаються, має бути оплачено не пізніше від дня затвердження результатів такого розміщення та звіту про його проведення (див. пункти 2.10 та 3.9 розділу II документа, що коментується).

І нарешті,

найрезонанснішим нововведенням можна вважати зміни до порядку реінвестиції дивідендів, а саме нові правила санкціонування (схвалення) акціонерами використання власних дивідендів на додаткове інвестування в АТ шляхом збільшення його статутного фонду. Згідно з новими правилами для спрямування всіх нарахованих дивідендів на збільшення статутного фонду вже не потрібно одержувати заяви з відповідною згодою від усіх акціонерів. Тепер, щоб усунути всіх акціонерів від участі в розподілі прибутку товариства та від отримання його частини у вигляді дивідендів, досить, щоб рішення про реінвестування було прийняте загальними зборами акціонерів та всі акціонери товариства (у тому числі ті, які не брали участі в зборах та/або не схвалили рішення про реінвестицію) були персонально повідомлені про таке рішення. Зрозуміло, подібний порядок зручний для крупних акціонерів, але навряд чи він сприятиме захисту прав міноритарних (дрібних) акціонерів.

Сергій Кирилов, юрист

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі