Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік експлуатації основних фондів. Нарахування амортизації ОФ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2007/№ 50
Друк
Стаття

Облік експлуатації основних фондів

 

Наталія Дзюба, Людмила Солошенко, Марина Ковенко,
економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

1. Нарахування амортизації ОФ

 

Загальні принципи нарахування амортизації

 

Бухгалтерський облік

Під

амортизацією основних засобів розуміється систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується протягом строку їх корисного використання.

У бухгалтерському обліку

амортизація нараховується на кожний об’єкт основних засобів щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем уведення в експлуатацію.

Нарахування

амортизації закінчується з місяця, наступного після виведення об’єкта основних засобів з експлуатації. Призупиняють амортизацію при реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні та консервації об’єкта з місяця, наступного після початку таких заходів (п. 23 і п. 29 П(С)БО 7).

Вартістю

необоротних активів (у тому числі основних засобів), що амортизується, є первісна вартість таких активів, зменшена на ліквідаційну вартість.

 

Методи нарахування амортизації

Суть методу

Сума амортизації річна (Арік і)

Додаткові показники

Примітки

1

2

3

4

1. Прямолінійний метод

Розмір амортизації залежить тільки від строку використання об’єкта ОЗ

 

Арік і = АмB
________
Т

 

 

АмB = ПНB - ЛB

Переваги:

вартість об’єкта ОЗ списується рівними частинами протягом усього строку його експлуатації.

Недоліки:

не враховується моральний знос об’єктів ОЗ та фактор підвищення витрат на ремонти в міру його експлуатації (особливо останніми роками використання об’єкта ОЗ)

2. Метод зменшення залишкової вартості

Визначається річна сума амортизації виходячи із залишкової вартості об’єкта ОЗ на початок року або з первісної вартості щодо введених протягом року об’єктів ОЗ

Арік і =  ОСТ (ПНВ) х На

 

На = 1 -img 1 ЛВ ______
ПНВ

 

 

Переваги:

протягом перших років експлуатації об’єкта ОЗ накопичується значна сума коштів, необхідних для його відновлення.

Недоліки:

передбачає обов’язкову наявність ліквідаційної вартості, необхідної для розрахунку норми амортизації (тобто ЛВ 0)

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Є різновидом методу зменшення залишкової вартості

Арік і = ОВТ(ПНВ) х На

 

На = 2
 ____
Т

 

 

Переваги:

протягом перших років експлуатації об’єкта ОЗ накопичується значна сума коштів, необхідних для його відновлення

4. Кумулятивний метод

Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, і кумулятивного коефіцієнта (відношення років, що залишилися до кінця очікуваного строку використання об’єкта ОЗ, до суми числа років його корисного використання)

Арік і = АмВ х ki

АмВ = ПНВ-ЛВ

 

ki = T - (i - 1)
___________
1 + ... + T

 

 

Переваги:

1. У перші роки амортизується велика вартість об’єкта ОЗ, коли інтенсивність його використання максимальна.

2. У перші роки накопичуються грошові кошти для заміни об’єкта ОЗ, що амортизується.

3. Забезпечується можливість збільшення частини витрат на ремонт об’єктів ОЗ, що амортизуються, які припадають на останні роки використання їх без відповідного збільшення витрат виробництва (собівартості продукції) за рахунок того, що сума амортизації, яка нараховується, у ці роки зменшується.

Недоліки:

певний ступінь трудомісткості

5. Виробничий метод

Застосовується для нарахування амортизації об’єктів ОЗ, технічний стан яких залежить від кількості виробленої продукції

Амісi = Nмісi х На

 

На =

 АмВ
_______
Nзаг

Переваги:

цей метод дуже простий і раціональний.

Зручно застосовувати при визначенні амортизації автотранспорту залежно від його пробігу, верстатів та будь-якого виробничого обладнання.

Недоліки:

застосування пов’язано з трудністю визначення виробітку окремих об’єктів ОЗ (особливо на сьогодні)

Умовні позначення

: Арік і— річна сума амортизації, АмВ — вартість, що амортизується, ПВ — первісна вартість, ЛВ — ліквідаційна вартість, ЗВ — залишкова вартість, На — норма амортизації, Т — строк корисного використання об’єкта, kі — кумулятивний коефіцієнт, Аміс і — місячна сума амортизації, Nміс і— місячна норма виробітку, Nзаг — загальний обсяг продукції

 

Крім перелічених методів, підприємства на свій розсуд можуть застосовувати норми та методи, передбачені

Законом про податок на прибуток.

Амортизацію інших необоротних матеріальних активів (див.

п. 5.2 П(С)БО 7) нараховують або прямолінійним методом, або виробничим. А для малоцінних необоротних активів та бібліотечних фондів можна користуватися одним з таких методів (п. 27 П(С)БО 7):

— прямолінійним:

— виробничим;

— у першому місяці використання об’єкта амортизацію нараховувати в розмірі 50 % первісної вартості, а решту 50 % — при списанні;

— у першому місяці використання об’єкта амортизувати 100 % його вартості. Причому

вартісний критерій, за яким об’єкти основних засобів зараховуються до складу малоцінних необоротних матеріальних активів підприємства встановлюють самостійно (п. 5.2 П(С)БО 7).

Згідно з

П(С)БО 16 сума амортизації включається до складу витрат залежно від сфери використання об’єктів основних засобів.

Крім того, згідно з нормами

Інструкції № 291 при нарахуванні амортизації необоротних активів збільшують залишок на позабалансовому рахунку 09 «Амортизаційні відрахування (надходження)».

Зверніть увагу: у бухгалтерському обліку амортизація нараховується абсолютно щодо всіх об’єктів, незалежно від того, буде їх використано в господарській (виробничій) діяльності підприємства, чи ні.

 

Податковий облік

Під амортизацією ОФ у податковому обліку розуміється поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення чи поліпшення на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах установлених норм амортизаційних відрахувань.

Відповідно до

п.п. 8.1.2 Закону про податок на прибуток амортизації підлягають витрати на:

— придбання ОФ для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби і придбання, закладення та вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;

— самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті виготовленням таких основних фондів;

— проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів (якщо витрати перевищили 10 % ліміт);

— капітальні поліпшення якості земель, не пов’язані з будівництвом, а саме: іригація, осушення, збагачення та інші подібні капітальні поліпшення землі.

 

Не підлягають амортизації

Повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду
(

п.п. 8.1.3 Закону про податок на прибуток)

Витрати на:
— придбання та відгодівлю продуктивної худоби;
— вирощування багаторічних плодоносних насаджень;
— придбання основних фондів з метою їх подальшого продажу іншим особам, або їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам;
— утримання основних фондів, що перебувають на консервації.

Проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування
(

п.п. 8.1.4 Закону про податок на прибуток)

— витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою й жилих будинків, придбання і збереження бібліотечних та архівних фондів;
— витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;
— витрати на придбання та зберігання Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних та архівних фондів;
— витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення

невиробничих фондів

 

Початок та закінчення нарахування амортизації

Нарахування амортизації починають:

— щодо ОФ

групи 1 — з наступного кварталу після введення в експлуатацію;

— щодо ОФ

груп 2, 3, 4 — з кварталу, наступного за кварталом оприбуткування матеріальних цінностей, які входять до складу таких груп ОФ, незалежно від фактичного здійснення розрахунків за ці основні фонди та моменту введення в експлуатацію (див., наприклад, лист ДПАУ від 13.09.2004 р. № 7978/6/15-1116 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 23).

Амортизація нараховується:

— щодо об’єктів ОФ групи 1 — до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто

1700 грн. При цьому така залишкова вартість за результатами відповідного періоду відноситься до складу валових витрат, а вартість такого об’єкта прирівнюється до нуля (п.п. 8.3.7 Закону про податок на прибуток);

— щодо об’єктів ОФ групи 2, 3, 4 — до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення (

п.п. 8.4.7 Закону про податок на прибуток).

При виведенні з експлуатації окремого об’єкта ОФ групи 1 амортизацію припиняють нараховувати з кварталу, наступного за кварталом їх виведення з експлуатації. А при виведенні з експлуатації окремих об’єктів групи 2, 3, 4 з будь-яких причин (за винятком продажу) балансова вартість таких груп залишається незмінною та продовжує амортизуватися (

п.п. 8.4.6 Закону про податок на прибуток).

Нарахування амортизації в податковому обліку провадиться

щоквартально. Базою для нарахування амортизації є балансова вартість відповідної групи ОФ (окремих об’єктів ОФ групи 1) на початок розрахункового періоду (кварталу), яка визначається за формулою, наведеною в п.п. 8.3.2 Закону про податок на прибуток:

 

Формула визначення балансової вартості відповідної групи ОФ
(окремих об’єктів ОФ групи 1) на початок розрахункового кварталу:

Б(а) = Б(а - 1) + П(а - 1) - В(а - 1) - А(а - 1)

Умовні позначення:

а

розрахунковий квартал

а - 1

попередній квартал перед розрахунковим кварталом

Б(а)

балансова вартість групи (окремого об’єкта ОФ групи 1) на початок розрахункового кварталу

Б(а - 1)

балансова вартість групи (окремого об’єкта ОФ групи 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому

П(а - 1)

сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому

В(а - 1)

сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об’єкта ОФ групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому

А(а - 1)

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому

 

Порядок визначення балансової вартості розглянемо на прикладі.

Приклад 1.

Підприємство в І кварталі 2007 року придбало такі основні фонди групи 4, призначені для використання в господарській діяльності:

— сканер вартістю 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.);

— ноутбук вартістю 5400 грн. (у тому числі ПДВ — 900 грн.). Балансова вартість основних фондів цієї групи на початок І кварталу 2007 року склала 50000 грн. Сума амортизаційних відрахувань за І квартал 2007 року, нарахована щодо основних фондів групи 4, склала 7500 грн. Розрахуємо балансову вартість ОФ групи 4 на початок II кварталу 2007 року:

50000 грн. + 1500 грн. + 4500 грн. - 7500 грн. = 48500 грн.

Перемноживши балансову вартість групи ОФ (об’єкта ОФ групи 1) на відповідну норму амортизації (15 %), визначають норму амортизаційних відрахувань. За II квартал сума амортизаційних відрахувань дорівнює 7275 грн.

 

Податкові норми амортизації

Згідно з

п.п. 8.2.2 Закону про податок на прибуток у податковому обліку ОФ розподіляється на чотири групи. Проте після того, як Законом про держбюджет на 2004 рік і Законом № 1957 для нових ОФ груп 1, 2, 3 було введено «нові» (підвищені) норми амортизації, то, починаючи з 01.01.2004 р., у податковому обліку підприємства (у результаті розподілу всередині груп 1, 2 і 3 основних фондів на «нові» та «старі») може виявитися 7 груп ОФ:

 

Групи ОФ у податковому обліку

Група ОФ

Склад групи

Підгрупи ОФ

(старі та нові)

підгрупа

квартальна норма амортизації*

1

2

3

4

Група 1

Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі жилі будинки та їх частини (квартири та місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі

— підгрупа 1/1 (старі ОФ)

1,25 %

— підгрупа 1/2 (нові ОФ)

2 %

Група 2

Автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, пристрої та пристосування до них

— підгрупа 2/1 (старі ОФ)

6,25 %

— підгрупа 2/2 (нові ОФ)

10 %

Група 3

Будь-які інші основні фонди, не включені до 
груп 1, 2 і 4

— підгрупа 3/1 (старі ОФ)

3,75 %

— підгрупа 3/2 (нові ОФ)

6 %

Група 4

Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп’ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони та рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів)

15 %

* Зауважимо: згідно з п.п. 8.6.1 Закону про податок на прибуток платник податків може прийняти рішення про застосування

інших норм амортизації, які не перевищують розміру «нових» (підвищених) норм. Мабуть, саме цим і пояснюється формулювання назв рядків Б5 — Б8 таблиці 2 «Розрахунок амортизаційних відрахувань» додатка К 1/1 до декларації з податку на прибуток. Щоправда, таке рішення платника податків:

— має бути прийняте до початку звітного податкового року і не може бути змінено протягом такого року;

— доводиться до відома податкового органу разом з поданням декларації за І квартал такого звітного податкового року.

 

Згідно із

Законом № 1957 розподіл об’єктів, що амортизуються, на «старі» та «нові» здійснюється за такими критеріями:

 

«Старі»

«Нові»

а) об’єкти ОФ груп 1, 2 і 3, які:
— перебували у платника податків станом на 01.01.2004 р. (тобто придбані (споруджені) до цієї дати, у тому числі, введені в експлуатацію (оприбутковані) у 2004 році, але витрати на придбання (спорудження) яких було понесено у 2003 році);
— придбані після 01.01.2004 р., але введені в експлуатацію першими власниками до 01.01.2004 р.;
б) витрати на поліпшення таких ОФ

а) об’єкти ОФ груп 1, 2 і 3, які одночасно відповідають таким умовам:
— витрати на придбання або спорудження таких ОФ понесено (нараховано) платником податків після 01.01.2004 р.;
— ОФ не були в експлуатації або ж були введені в експлуатацію їх першими власниками після 01.01.2004 р. —

лист ДПАУ від 12.04.2006 р. № 4101/6/15-0316 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 37).
б) витрати на поліпшення таких нових ОФ

 

Порядок віднесення ОФ до «нових» та «старих» підгруп розглянемо на прикладах:

Приклад 2.

У 2005 році підприємство придбало у постачальника нові офісні меблі. Такі меблі в податковому обліку підприємству слід віднести до підгрупи 2/2 (нові ОФ) групи 2.

Приклад 3.

У 2007 році підприємство купило приміщення складу, що перебувало в експлуатації (споруджене у 2000 році і тоді ж уведене в експлуатацію першим власником). У податковому обліку приміщення слід включити до підгрупи 1/1 (старі ОФ) групи 1.

Приклад 4.

У 2007 році підприємство купило вантажний автомобіль. При цьому підприємство-продавець придбало автомобіль у 2005 році (як новий і такий, що не був до купівлі в експлуатації), і відповідно для продавця такий транспортний засіб був новим. Ураховуючи це, підприємство-покупець, тобто другий господар вантажного автомобіля має право розцінювати його як нові ОФ і відобразити в підгрупі 2/2 (нові ОФ) групи 2. Аналогічні роз’яснення з цього приводу наводилися в листі ДПАУ від 12.04.2006 р. № 4101/6/15-0316 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 37 та в консультації податківців у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 97, с. 15.

Приклад 5.

У 2007 році підприємство здійснило ремонт орендованого автомобіля. Тут застосування ставок амортизації до витрат, які збільшили балансову вартість групи 2, залежить від того, за якими нормами — «старими» чи «новими» — амортизувався цей об’єкт ОФ у орендодавця. Якщо орендодавець проводив нарахування амортизації за новими нормами, то і орендар має застосовувати ті ж норми до амортизації ремонтних витрат. Якщо в податковому обліку орендодавця амортизація нараховувалася за старими нормами, то і орендар амортизує такі витрати за старими нормами. Для цього орендарю слід з’ясувати, як саме здійснюється нарахування амортизації в орендодавця щодо орендованого автомобіля. Такий порядок амортизації витрат на ремонт об’єктів, що орендуються, наведено фахівцями ДПАУ у «Віснику податкової служби України», 2005, № 10, а також у листі ДПАУ від 07.09.2006 р. № 16636/7/31-3017 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 83). При цьому доказом правомірності застосування нових норм попереднім власником можуть бути первинні документи та технічна документація на орендований автомобіль (див. «Вісник податкової служби України», 2005, № 10, с. 12).

Деяке застереження слід зробити щодо

витрат на ремонт безоплатно отриманих ОФ. У своїх офіційних роз’ясненнях ДПАУ дозволила проводити амортизацію витрат на ремонт, модернізацію, технічне переозброєння та інші види поліпшення безоплатно отриманих об’єктів основних фондів (див. листи від 24.09.2003 р. № 8032/6/15-1116 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 84 і від 15.06.2006 р. № 11332/7/15-0317).

Ми, у свою чергу, вважаємо, що треба застосовувати

старі ставки незалежно від того, старий чи новий об’єкт ОФ безоплатно отримало підприємство. Адже в цьому випадку підприємство не понесло витрат ні до 01.01.2004 р., ні, тим більше, після.

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань відображається

в таблиці 2 «Розрахунок амортизаційних відрахувань» додатка К 1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства, дані якого переносяться в рядок 07 «Сума амортизаційних відрахувань» декларації.

У бухгалтерському та податковому обліку нарахування амортизації щодо основних фондів відобразиться так:

 

Первинні документи

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Амортизація ОФ підприємства, що використовуються на різні цілі

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються в капітальному будівництві

151

131

250

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються для виготовлення об’єктів основних засобів власними силами підприємства

152

131

380

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються для виготовлення об’єктів інших необоротних матеріальних активів власними силами підприємства

153

131

160

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються для виготовлення об’єктів нематеріальних активів власними силами підприємства

154

131

70

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються в основній виробничій діяльності підприємства (якщо цю суму може бути безпосередньо віднесено до конкретного об’єкта витрат)

23

131

650

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються в роботах, пов’язаних з освоєнням нових виробництв та агрегатів, а також у підготовчих до виробництва роботах у сезонних галузях промисловості

39

131

320

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються в основній виробничій діяльності підприємства (якщо цю суму не може бути безпосередньо віднесено до конкретного об’єкта витрат), для управління виробництвом та обслуговування виробничого процесу

91

131

210

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються в адміністративних цілях

92

131

420

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються для цілей реалізації та збуту продукції (товарів, робіт, послуг)

93

131

130

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються в роботах, пов’язаних з дослідженнями та розробками, які здійснюються підприємством

941

131

60

Відомість нарахування амортизації

Відображено суму амортизації вартості ОЗ, що використовуються для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням стихійному лиху, техногенним катастрофам та аваріям, іншим надзвичайним подіям, а також ліквідацією їх наслідків

99

131

180

Бухгалтерська довідка

Відображено в позабалансовому обліку суму нарахованої амортизації основних засобів

09

1970

 

Амортизація безоплатно отриманих основних фондів

 

Бухгалтерський облік

Відповідно до

п. 10 П(С)БО 7 при безоплатному отриманні об’єктів основних засобів первісна вартість таких об’єктів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 цього ж Положення.

На думку Мінфіну України (див.

лист від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 101), вартість отриманих безоплатно основних засобів до складу капітальних інвестицій не включається і на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» не відображається. Їх вартість зараховується безпосередньо на рахунок 10 «Основні засоби», але в разі необхідності здійснення монтажу, налагодження, тестових випробувань та інших витрат, пов’язаних з доведенням безоплатно отриманих основних засобів до працездатного стану, зазначені витрати спочатку відображаються на рахунку 15 з подальшим збільшенням первісної вартості отриманих об’єктів у момент їх введення в експлуатацію. Проте, на нашу думку, для можливості формування первісної вартості об’єкта основних засобів без застосування рахунка 15 не обійтися, тому в числовому прикладі (див. нижче) наведено бухгалтерські проводки з урахуванням цього зауваження.

Оскільки безоплатне отримання основних засобів спричиняє збільшення власного капіталу підприємства, то відповідно до

п. 7 П(С)БО 3 у бухгалтерському обліку необхідно щомісячно визнавати дохід у сумі нарахованої амортизації таких об’єктів. У міру визнання доходу сума додаткового капіталу зменшується.

При цьому

збільшення додаткового капіталу відбувається на суму, що дорівнює справедливій вартості безоплатно отриманого об’єкта, без урахування інших обов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з доведенням такого об’єкта до працездатного стану. Зазначені суми сплачених інших витрат не можуть бути додатковим капіталом підприємства. Такі витрати збільшують винятково первісну вартість об’єкта основних засобів.

Якщо первісна вартість безоплатно отриманих необоротних активів та сума додаткового капіталу, створення якого пов’язано з отриманням цих активів, відрізняються (зокрема, у результаті нарахування податку на прибуток, транспортування, установлення, монтажу, налагоджування, переоцінки, реконструкції, модернізації таких безоплатно отриманих необоротних активів), то сума визнаного доходу не дорівнюватиме сумі нарахованої амортизації зазначених активів. Про це зазначається в

листі Міністерства фінансів України від 07.04.2004 р. № 31-04200-05/1010/5700 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 50).

 

Податковий облік

При

безоплатному отриманні об’єкта основних фондів витрати на його придбання або самостійне виготовлення, з яких в податковому обліку складається балансова вартість відповідної групи основних фондів (або окремого об’єкта групи 1), не здійснюються. Це означає, що підприємство, яке безоплатно отримало об’єкт основних фондів, втрачає право на амортизацію його вартості. Не підлягають амортизації й основні фонди, безоплатно отримані у випадках, передбачених п.п. 4.2.15 Закону про податок на прибуток.

Якщо ж підприємство, що безоплатно отримало основні фонди, здійснює витрати, супутні отриманню таких об’єктів (транспортні, страхові, реєстраційні тощо), а також витрати на монтаж, налагодження, дообладнання тощо, то воно, на нашу думку, має право збільшити на суму таких витрат балансову вартість відповідної груп основних фондів (створити окремий об’єкт групи 1) з їх подальшою амортизацією за правилами, установленими

ст. 8 Закону про податок на прибуток.

Зауважимо, що формальне прочитання

п.п. 8.4.1 Закону про податок на прибуток залишає деякі сумніви щодо правомірності віднесення витрат, супутніх безоплатному отриманню основних фондів, на збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів. Річ у тім, що там ідеться про таке збільшення «у разі здійснення витрат на придбання основних фондів». Проте поки немає офіційної позиції податківців з цього питання, вважаємо, можна керуватися тим, що транспортні, страхові, реєстраційні та інші витрати, супутні безоплатному отриманню основних фондів, підприємство все-таки змушено здійснювати, і господарська спрямованість таких витрат очевидна (звичайно, якщо об’єкт основних фондів планується використовувати в господарській діяльності). А якщо пригадати, що в аналогічній ситуації ДПАУ дозволяє амортизувати витрати на ремонт безоплатно отриманих основних фондів (див. листи від 24.09.2003 р. № 8032/6/15-1116 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 84 і від 15.06.2006 р. № 11332/7/15-0317 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 53), то цей же підхід цілком застосовний і до таких супутніх витрат.

У бухгалтерському та податковому обліку нарахування амортизації щодо безоплатно отриманих основних фондів відобразиться так:

 

Первинні
документи

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Амортизація безоплатно отриманих ОФ

Платіжне
доручення

Перераховано передоплату за транспортування обладнання, безоплатно отриманого підприємством

371

311

720

Податкова накладна

Відображено податковий кредит за наявності податкової накладної від транспортного підприємства

641

644

120*

* Оскільки об’єкт безоплатно отриманих основних фондів планується використовувати в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності, виникає право на податковий кредит з ПДВ згідно з п.п. 7.4.1 Закону про податок на прибуток.

Накладна

Отримано обладнання

152

424

17000

17000

У бухгалтерському обліку безоплатне отримання об’єкта основних засобів краще відображати на субрахунку обліку капітальних інвестицій (для дотримання методології формування первісної вартості ОЗ) з одночасним збільшенням додаткового капіталу.

 

Акт

Отримано транспортні послуги

152

685

600*

* Супутні витрати (без ПДВ), зокрема на транспортування, слід включити до балансової вартості відповідної групи ОФ на початок кварталу, наступного за кварталом, в якому їх було понесено (нараховано).

Бухгалтерська довідка

Списано податковий кредит
щодо транспортних послуг

644

685

120

Бухгалтерська довідка

Відображено залік
заборгованостей

685

371

720

Акт ф. ОЗ-1

Об’єкт уведено в експлуатацію

10

152

17600

На відміну від бухобліку в податковому обліку амортизація нараховується тільки на вартість транспортних витрат, супутніх безоплатному отриманню об’єкта ОФ.

Відомість нарахування амортизації

У місяці, наступному за введенням об’єкта ОЗ в експлуатацію, нараховано амортизацію виходячи зі строку корисної експлуатації 6 років (17600 : 6 : 12) = 244,44

23, 91, 92, 93

131

244,44

Бухгалтерська довідка

Відображено в позабалансовому обліку суму нарахованої амортизації основних засобів

09

244,44

Бухгалтерська довідка

Відображено дохід у сумі нарахованої амортизації без урахування супутніх витрат (17000 : 6 : 12) = 236,11

424

745

236,11

Бухгалтерська довідка

Суму доходу списано на фінансовий результат

745

791

236,11

 

Амортизація основних фондів, отриманих у межах цільового фінансування

 

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік цільових джерел фінансування ведеться на рахунку

48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Отримані ОФ у межах цільового фінансування одержувач відображає за дебетом рахунків обліку такого майна в кореспонденції з рахунком 48.

Особливістю цільового фінансування у вигляді капітальних інвестицій є те, що воно визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів (

п. 18 П(С)БО 15).

 

Податковий облік

У податковому обліку амортизація основних фондів, отриманих як цільове фінансування, відображається аналогічно амортизації основних фондів, отриманих безоплатно.

У бухгалтерському та податковому обліку нарахування амортизації щодо основних фондів, отриманих як цільове фінансування, відобразиться так:

 

Первинні
документи

Зміст господарської
операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий
облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Амортизація ОФ, отриманих у межах цільового фінансування

Прибутковий ордер, акт приймання обладнання

Отримано об’єкт основних фондів (легковий автомобіль)

152

48

145000

Бухгалтерська
довідка

Нараховано Пенсійний збір

152

651

4350

4350*

* Уключається до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток.

Платіжне
доручення

Сплачено Пенсійний збір

651

311

4350

Бухгалтерська
довідка

Нараховано податок з власників транспортних засобів (на всю суму)

39

641

240

Платіжне
доручення

Сплачено суму податку з власників транспортних засобів

92

39

60

60*

641

311

* Уключається до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток.

Платіжне
доручення

Відображено оплату державної реєстрації легкового автомобіля

377

311

2400

Збільшено первісну вартість об’єкта ОЗ на вартість послуг ДАІ з реєстрації

152

377

2400*

* У податковому обліку включається до балансової вартості групи 2 ОФ на початок кварталу, наступного за кварталом, в якому їх було понесено (нараховано).

Акт ф. ОЗ-1

Об’єкт уведено
в експлуатацію

105

152

151750*

48

69

145000**

* На відміну від бухобліку у податковому обліку амортизація нараховується тільки на вартість реєстрації автобуса в ДАІ.
** Цільове фінансування визнається доходом майбутніх періодів одночасно з уведенням об’єкта в експлуатацію.

Відомість
нарахування
амортизації

У місяці, наступному за введенням об’єкта ОЗ в експлуатацію, нараховано амортизацію виходячи зі строку корисної експлуатації 10 років (151750 : 10 : 12) = 1264,58

23, 91, 92, 93, 94, 99

131

1264,58

Бухгалтерська
довідка

Відображено в позабалансовому обліку суму нарахованої амортизації основних засобів

09

1264,58

Бухгалтерська
довідка

Відображено дохід у сумі нарахованої амортизації без урахування супутніх витрат (145000 : 10 : 12) = 1208,33

69

745

1208,33

Бухгалтерська
довідка

Суму доходу списано
на фінансовий результат

745

793

1208,33

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі