Теми статей
Обрати теми

Облік вибуття основних фондів. Безоплатна передача ОФ

Редакція ПБО
Стаття

Облік вибуття основних фондів

 

Ігор Хмелевський, Марина Ковенко, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

4. Безоплатна передача ОФ

 

Бухгалтерський облік

Безоплатна передача об’єктів основних засобів

у бухгалтерському обліку згідно з п. 6 П(С)БО 16 визнається витратами звітного періоду, оскільки пов’язана зі зменшенням активів. Витрати, що виникають при такій передачі основних засобів, відображаються за субрахунком 977 «Інші витрати звичайної діяльності» або за рахунком 85 «Інші витрати» підприємствами, які застосовують тільки рахунки класу 8. Якщо об’єкт, що безоплатно передається, раніше дооцінювався, необхідно одночасно зі списанням такого об’єкта суму дооцінки віднести до складу нерозподіленого прибутку.

Звертаємо увагу, що

при безоплатній передачі основних засобів дохід у бухгалтерському обліку не виникає, а залишкова вартість таких об’єктів списується на інші витрати, як зазначено раніше.

Безоплатна передача основних засобів іншому підприємству

оформляється актом за формою № ОЗ-1, який складається у двох примірниках (для сторони, що передає, і сторони, що приймає). Списання з балансу підприємства, що передає, вартості таких об’єктів ОЗ провадиться після отримання письмового повідомлення іншої сторони про їх одержання.

 

Податковий облік

Оскільки при безоплатній передачі основних фондів відбувається перехід права власності, то з позиції податкового обліку така

безоплатна (безплатна) передача є продажем (див. п. 1.31 Закону про податок на прибуток). Звідси випливає, що оподаткування зазначеної операції має відповідати загальним правилам реалізації основних фондів відповідно до пп. 8.4.3 і 8.4.4 Закону про податок на прибуток, про які йшлося на с. 36 цього номера.

Ключовим питанням при відображенні в податковому обліку безоплатної передачі ОФ є визначення валового доходу у сторони, що передає, у зв’язку з такою передачею. У загальному випадку згідно з

п.п. 4.1.1 згаданого вище Закону до складу валового доходу платника податку включаються, зокрема, усі доходи від продажу товарів.

Оскільки цей

Закон не дає визначення терміна «дохід» (від продажу), то, на думку ДПАУ (див. лист від 26.05.2006 р. № 5907/6/15-0316, № 10022/7/15-0316 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 55), необхідно застосовувати термін, визначений п. 5 П(С)БО 15. Так, згідно з цим Положенням дохід визнається при збільшенні активу або зменшенні зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Отже, при безоплатній передачі основних фондів не виникає дохід, оскільки відсутні критерії його визнання, зокрема, відсутня грошова або інша компенсація вартості таких фондів.

Зауважимо, що відносно безоплатної передачі товарів податківці не так давно наполягали на збільшенні валових доходів сторони, що передає, і при цьому вимагали одночасного зменшення валових витрат (див.

лист ДПАУ від 03.04.2006 р. № 3722/6/15-0316 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 39). Свого часу і при безоплатній передачі невиробничих фондів ішлося про таке ж збільшення валових доходів (див. лист ДПАУ від 17.12.2001 р. № 8089/6/15-1116).

Тепер же думка центрального податкового органу з питання податкового обліку безоплатної передачі об’єктів основних фондів зводиться до такого:

для ОФ групи 1: балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об’єкта. Залишкова вартість об’єкта включається до складу валових витрат, оскільки при безоплатній передачі вартість продажу основних фондів дорівнює нулю;

для ОФ групи 2, 3 і 4: балансова вартість відповідної групи не змінюється (з тієї ж причини). Отже, у повному обсязі та на загальних підставах нараховується амортизація щодо всієї групи, у тому числі і щодо безоплатно переданих об’єктів, які продовжують значитися у складі своєї групи;

для ОФ усіх груп: при передачі дохід (у бухгалтерському обліку) та валовий дохід (у податковому обліку) не виникає.

Відносно першого з перелічених висновків ДПАУ (мається на увазі право на валові витрати сторони, яка передає, щодо безоплатної передачі основних фондів групи 1) зазначимо таке. Цей висновок, дійсно, цілком відповідає

п.п. 8.4.3 Закону про податок на прибуток, але не кореспондує із загальним поняттям валових витрат з п. 5.1 цього Закону, оскільки зазначена операція не може вважатися здійсненою в межах господарської діяльності. Отже, для відображення таких валових витрат ми б рекомендували отримати індивідуальне податкове роз’яснення (письмова відповідь податківців на запит підприємства) і надалі захищати свою позицію, ґрунтуючись на загальновідомому правилі про конфлікт інтересів.

Щодо податку на додану вартість слід ураховувати, що операції з безоплатної передачі основних фондів відповідно до

Закону про ПДВ є об’єктом оподаткування. При цьому згідно з п. 4.2 цього Закону база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайних цін. Разом з тим відповідно до п. 4.9 Закону про ПДВ при безоплатній передачі основних виробничих фондів або невиробничих фондів особі, не зареєстрованій платником ПДВ, податкові зобов’язання має бути визначено виходячи зі звичайних цін, що діють на момент такої передачі, а для основних фондів групи 1за звичайними цінами, але не нижче їх балансової вартості.

Законом про ПДВ

передбачено деякі винятки щодо оподаткування окремих операцій з безоплатної передачі. Так, згідно з п.п. 5.2.1 цього Закону звільняються від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, а саме з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абз. «а», «б» і «е» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток (маються на увазі органи державної влади та місцевого самоврядування, благодійні фонди і організації, а також релігійні організації), з метою їх безпосереднього використання в благодійних цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства.

Крім того, згідно з

п.п. 3.2.9 Закону про ПДВ не є об’єктом оподаткування операції з безоплатної передачі в державну власність або комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або в їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку. Такі операції мають здійснюватися за рішеннями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень. Умови, які має бути дотримано платниками податків для звільнення від ПДВ операцій на підставі наведеної вище норми, конкретизовано в листі ДПАУ від 14.01.2004 р. № 455/7/15-1117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 17).

Приклади відображення операції з безоплатної передачі основних фондів у бухгалтерському та податковому обліку наведено в таблиці.

 

Первинний
документ

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік, грн.

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Безоплатна передача об’єкта основних фондів групи 1

Акт ф. № ОЗ-1

Списано суму нарахованого зносу щодо об’єкта, який передається

131

103

7000

Акт ф. № ОЗ-1

Списано на витрати залишкову вартість переданого об’єкта основних засобів

977

103

25000

—*

28000**

* Оскільки об’єкт передається безоплатно і доходу від його продажу не виникає, то, на думку ДПАУ, валовий дохід щодо такої операції не відображається.

** Крім того, до валових витрат відноситься балансова вартість такого об’єкта відповідно до п.п. 8.4.3 Закону про податок на прибуток (такий підхід викладено в листі ДПАУ від 26.05.2006 р. № 5907/6/15-0316, № 10022/7/15-0316). При цьому балансова вартість ОФ групи 1 зменшується на суму балансової вартості переданого об’єкта, визначену за даними податкового обліку, яка в загальному випадку не дорівнюватиме залишковій вартості цього ж об’єкта, визначеній за даними бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська довідка

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайної ціни об’єкта

977

641

5600*

* Згідно з п. 4.2 Закону про ПДВ податкові зобов’язання нараховано виходячи зі звичайної ціни об’єкта, яку прийнято рівною його балансовій вартості за даними податкового обліку (28000 грн.).

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат витрати з передачі об’єкта

793

977

30600

Безоплатна передача об’єкта основних фондів групи 2

Акт ф. № ОЗ-1

Списано суму нарахованого зносу щодо безоплатно переданого легкового автомобіля

131

104

18000

Акт ф. № ОЗ-1

Списано на витрати залишкову вартість легкового автомобіля

977

104

57000

—*

* Оскільки легковий автомобіль передається безоплатно і доходу від його продажу не виникає, то валовий дохід щодо такої операції не відображається. Крім того, згідно з п.п. 8.4.4 Закону про податок на прибуток при продажу ОФ груп 2, 3 і 4 балансова вартість відповідної групи зменшується на суму вартості продажу таких ОФ, яка при безоплатній передачі об’єкта дорівнює нулю. Це означає, що змін балансової вартості групи 2 у цьому випадку не відбувається. Про це зазначається в листі ДПАУ від 26.05.2006 р. № 5907/6/15-0316, № 10022/7/15-0316.

Бухгалтерська довідка

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайної ціни автомобіля

977

641

10000*

* Згідно з п. 4.2 Закону про ПДВ податкові зобов’язання нараховано виходячи зі звичайної ціни автомобіля, яку визначено за результатами незалежної оцінки в сумі 50000 грн.

 

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат витрати з передачі автомобіля

793

977

67000

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі