Теми статей
Обрати теми

Про окремі питання працевлаштування інвалідів

Редакція ПБО
Лист від 26.03.2007 р. № 1/6-172

Про окремі питання працевлаштування інвалідів

Лист Фонду соціального захисту інвалідів України від 26.03.2007 р. № 1/6-172

(витяг)

 

Фонд соціального захисту інвалідів розглянув ваше звернення і на поставлені запитання повідомляє таке.

 

1. Яка група інвалідності може бути у прийнятого працівника, який є інвалідом, якими документами підприємство має підтвердити наявність тієї чи іншої групи інвалідності?

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»: «з метою реалізації творчих та виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, не забороненою законом».

Підтвердженням того, що прийнята особа — працівник є інвалідом, є такі документи:

— копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності;

— копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії.

Отже,

група інвалідності у прийнятого працівника, який є інвалідом, не має значення.

 

2. Чи обов’язково, щоб інваліда було працевлаштовано саме з початку року?

Відповідно до частини першої пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286, середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватися відповідно до наказів про прийняття, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

Отже,

інваліда не обов’язково має бути працевлаштовано на початку року, але він повинен пропрацювати не менше півроку.

 

3. Чи вважатимуться виконаними норми щодо працевлаштування інвалідів, якщо він пропрацював на підприємстві 6 місяців звітного року (у такому разі сума середньооблікових чисельностей працівників-інвалідів за всі місяці року становитиме «0,5» (6 : 12))?

Відповідно до пункту 3.4 наказу Мінпраці від 10.02.2007 № 42 «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01), середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (рядок 02), та кількості інвалідів, які мають працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округляти до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення).

Виходячи з наведеного вище,

норми щодо працевлаштування інвалідів вважатимуться виконаними, якщо інвалід пропрацював на підприємстві 6 місяців звітного року, а дані табельного обліку використання робочого часу працівника відповідатимуть цим шести місяцям звітного року згідно з частиною другою пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286.

 

4. Чи відповідатиме вимогам чинного законодавства варіант, коли протягом року в різні періоди пропрацювало два чи більше інвалідів, але сума середньооблікової чисельності працівників за всі місяці роботи дорівнює
6 <...>?

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік, — у кількості одного робочого місця.

Отже,

якщо середньооблікова чисельність працівників за всі місяці роботи дорівнює «шести», то роботодавці не повинні надавати форму звітності 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів».

 

5. Чи мають норми статті 250 Господарського кодексу України перевагу перед нормами Закону [від 21.03.91 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»], з урахуванням того, що ГКУ є кодифікованим актом і тому матиме перевагу перед Законом? Чи застосовується до адміністративно-господарських санкцій правило, установлене ст. 250 Господарського кодексу (АГС може бути застосовано протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через 1 рік з дня порушення)?

Відповідно до ч. 4 ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, установленого частиною першою статті 19 цього Закону. При цьому до правовідносин щодо стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначені стат-тею 250 Господарського кодексу України.

Працевлаштування інвалідів не є господарською діяльністю, що підтверджується ст. 3 Господарського кодексу України (далі — ГКУ).

У статті 3 ГКУ зазначається, що під господарською діяльністю в цьому Кодексі розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Працевлаштування інвалідів відповідно до чинного законодавства не є діяльністю у сфері суспільного виробництва, спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Фонд не є учасником господарських відносин, що підтверджується ст. 2 та ст. 8 ГКУ.

У розумінні статті 2 ГКУ Фонд не є учасником відносин у сфері господарювання.

У ст. 8 ГКУ зазначається, що держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.

У ст. 4 ГКУ чітко визначено, що не є предметом регулювання цього Кодексу (ГКУ) адміністративні та інші відносини управління за участі суб’єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарські повноваження щодо суб’єкта господарювання.

Фонд соціального захисту інвалідів хоча і є органом державної влади, але не є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарські повноваження щодо суб’єкта господарювання.

Отже, норми статті 250 Господарського кодексу України

не мають переваги перед нормами Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

 

6. Чи є штрафні санкції, які сплачуються до вашого Фонду, адміністративно-господарськими санкціями (АГС згідно з визначенням ст. 250 Господарського кодексу України)?

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України як штрафні санкції визначаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити в разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Згідно з ч. 4 ст. 217 Господарського кодексу України адміністративно-господарські санкції застосовуються за порушення правил господарської діяльності, установлених законодавчими актами.

Частина 1 ст. 238 Господарського кодексу України визначає, що за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб’єктів господарювання

може бути застосовано уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового чи майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

 

7. Які саме норми діють з постанови Ради Міністрів СРСР від 14.09.73 р. № 674 «Про заходи щодо подальшого поліпшення використання праці пенсіонерів по старості та інвалідів у народному господарстві та пов’язаних з цим додаткових пільгах»?

Згідно з п. 3 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1434, основними завданнями Фонду [, зокрема,] є:

— участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;

— здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Виходячи з наведеного вище,

зазначене запитання не належить до компетенції Фонду соціального захисту інвалідів, тому радимо вам звернутися до Мін’юсту.

Директор Е. Скібінськийкоментар редакції

Норматив працевлаштування інвалідів: виконання за рахунок округлення

Зупинимося на тих запитаннях, на які Фонд відповів більш-менш зрозуміло.

З відповіді 1 можна зробити висновок, що працюючого інваліда може бути

зараховано з точки зору виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, якщо на підприємстві є наказ про зарахування його до штату, трудова книжка, а також копія будь-якого документа, що підтверджує його інвалідність (будь-яка група), — чи буде це копія довідки про групу інвалідності, чи копія відповідного посвідчення.

Очевидно, що відповіді 2 — 4 присвячено порядку розрахунку показників деяких рядків Звіту за формою № 10-ПІ, а саме: 01 «Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)»; 02 «з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)»; 03 «Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)». Та це і зрозуміло: від дотримання правильного співвідношення цих показників залежить, чи виконано норматив і чи слід роботодавцю сплачувати адміністративно-господарські санкції.

Також очевидно, що відповідні запитання 2 — 4 викликано тонкощами округлення зазначених показників, на які ми звертали увагу в коментарях як до власне наказу Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42, яким затверджено форму Звіту № 10-ПІ (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 17, с. 9), так і до листа Фонду соціального захисту інвалідів від 28.02.2007 р. № 1/6-110 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 24, с. 17). Зазначимо ще раз, що на відміну від загальної методології округлення за

правилом парної цифри, яка застосовується згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 99), при складанні статистичної звітності, що містить показники кількості працюючих, навпаки, при складанні Звіту за формою № 10-ПІ відповідна Інструкція Мінпраці вимагає застосовувати інше правило округлення, згідно з яким: якщо показник кількості працівників у рядках 01, 02 або 03 виходить дробовим, тобто його доводиться округлювати до цілих одиниць, то перша цифра праворуч від коми і всі інші праворуч від неї відкидаються, причому якщо вона «4» чи менше, то після відкидання число цілих одиниць не змінюється, а якщо «5» чи більше — число цілих одиниць збільшується на 1.

Також важливо врахувати, як саме наказано розраховувати величину середньооблікових показників у пункті 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників:

спочатку слід розрахувати відповідні середньооблікові показники за кожний календарний місяць окремо (округлюючи результати для кожного календарного місяця до цілих одиниць), а вже потім згідно з підпунктом 3.2.5 цієї Інструкції розрахувати величину середньооблікових показників за весь календарний рік (шляхом складання місячних показників та ділення цієї їх суми на 12, якщо підприємство пропрацювало рік повністю). Останні, у свою чергу, теж потрібно округлювати до цілих одиниць. Зрозуміло, що ці міркування відносяться до рядків 01 і 02 Звіту, оскільки показник рядка 03 Звіту розраховується відразу за календарний рік виходячи з підсумкової величини показника рядка 01 Звіту за відповідний рік.

Повертаючись до сьогоднішнього листа, зауважимо, що з відповідей 2 і 3 випливає:

якщо, наприклад, для виконання нормативу підприємству (роботодавцю) досить забезпечити працевлаштування 1 інваліда (тобто показник рядка 01 Звіту не перевищує 37 чоловік (37 х 0,04 = 1,48 1,0) — у числі «37» ураховується і сам працюючий інвалід), — тобто якщо показник рядка 03 Звіту дорівнює 1, то в разі якщо один інвалід працював лише 6 календарних місяців у цьому календарному році (тобто за кожний з таких календарних місяців він «давав» 1 як показник середньооблікової кількості працюючих інвалідів відповідного місяця), то при розрахунку показника рядка 02 Звіту отримаємо: (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) : 12 = 0,5 1,0. Інакше кажучи, за рахунок округлення показника рядка 02 Звіту фактична робота інваліда протягом шести календарних місяців у календарному році забезпечує виконання річного нормативу. Ось вона — ціна правила округлення!

Щодо відповіді 4, то, судячи з усього, його автори не зрозуміли суті запитання. Очевидно, що запитання полягало в такому: чи забезпечить роботодавець виконання нормативу, що дорівнює 1 (

показник рядка 03 Звіту дорівнює 1), якщо протягом відповідного календарного року працевлаштовано 2 інвалідів на 3 календарні місяці кожного? Відповіддю є такі вирази:

— якщо інваліди працювали в різні місяці року:

((1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1)) : 12 = 0,5 1,0;

— якщо вони працювали одночасно:

(2 + 2 + 2) : 12 = 0,5 1,0.

Інакше кажучи, відповідь позитивна. Зрозуміло, що допустимі будь-які інші подібні комбінації (мається на увазі — комбінації чисел), оскільки порядок розрахунку і порядок округлення залишається таким самим і для інших вихідних величин.

Олександр Голенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі