Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Редакція ПБО
Постанова від 04.04.2007 р. № 613

Кабінет Міністрів України

 

Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Постанова від 4 квітня 2007 р. № 613

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до Порядку

справляння збору та використання коштів на розвиток виноградар-ства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710), виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем’єр-міністр України В. Янукович

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. № 613)

Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1. Цей Порядок визначає механізм справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі — збір) та використання коштів, що надійшли від справляння такого збору до спеціального фонду державного бюджету у порядку та розмірі, встановлених Законом України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».

2. Контроль за правильністю обчислення збору, повнотою та своєчасністю його сплати до державного бюджету здійснюють органи державної податкової служби відповідно до законодавства.

За несвоєчасну сплату збору справляється пеня та застосовуються штрафні санкції

відповідно до Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

3.

Кошти, що надійшли до спеціального фон-ду державного бюджету від збору (далі — бюджетні кошти), спрямовуються:

за бюджетною програмою 2801350 «Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками» — 90 відсотків, з них на розвиток виноградарства — 70 і садівництва — 30 відсотків;

за бюджетною програмою 2801510 «Державна підтримка розвитку хмелярства» — 10 відсотків.

Один відсоток бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, спрямовується на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у цих галузях у визначеному Мінагрополітики порядку.

4.

Бюджетні кошти надаються суб’єктам гос-подарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі — суб’єкти господарювання), крім суб’єктів господарювання, яких визнано банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, які більше ніж півроку мають заборгованість із сплати подат-ків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат (без урахування сум податку на додану вартість) з проведення проектних робіт, підготовки ґрунту та посадки, догляду за молодими насадженнями, спорудження шпалери і краплинного зрошення, придбання садивного матеріалу у виробників, внесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, або у будь-яких суб’єктів господарювання за наявності сертифіката походження на такий садивний матеріал у виноградарстві та садівництві, підвісних матеріалів і засобів захисту рослин для хмелярства, відповідно до затверджених Мінагрополітики нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються залежно від зон закладення насаджень, схем посадок, а також з урахуванням витрат з виконання відповідних робіт.

Бюджетні кошти, передбачені на розвиток хмелярства, спрямовуються

для компенсації суб’єктам господарювання витрат з придбання, проведення ремонту, реконструкції спеціальних хмелярських знарядь, механізмів та обладнання відповідно до визначених Мінагрополітики переліків, витрат з догляду за продуктивними насадженнями, з урахуванням їх наявних площ, середньої врожайності та обсягу виробленої і реалізованої продукції хмелярства за поточний та два попередні роки з якісними показниками, визначеними відповідно до ДСТУ 4097.2-2002 «Хміль гіркий. Частина 2. Хміль-сирець гіркий спресований. Технічні умови.», ДСТУ 4098.2-2002 «Хміль ароматичний. Частина 2. Хміль-сирець ароматичний спресований. Технічні умови.» та ДСТУ 4099-2002 «Хміль. Правила відбирання проб та методи випробування.».

У разі коли

продукція не відповідає вимогам, визначеним ДСТУ, компенсація витрат з догляду за продуктивними насадженнями не здійснюється.

Під витратами, які підлягають компенсації, слід розуміти

вартість робіт та послуг, зазначених у цьому пункті, та вартість придбаних матеріальних цінностей за умови їх використання для виконання таких робіт.

5. Для розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих суб’єктами господарювання, вирішення інших питань щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів Мінагрополітики утворює комісію в установленому ним порядку. Комісії із зазначених питань утворюють також Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Севастопольська міська держадміністрації, до їх складу обов’язково входять представники відповідно Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних, управлінь агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, відповідних фінансових органів, органів державної контрольно-ревізійної служби і представників відповідних громадських організацій з правом дорадчого голосу.

Районні комісії та комісія, утворена Севастопольською міською держадміністрацією, проводять виїзні перевірки для підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб’єктами господарювання.

Комісія, утворена Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, та обласні комісії проводять перевірки суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення, а у разі потреби — суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у районах.

Для отримання компенсації суб’єкти господарювання подають районним комісіям та комісії, утвореній Севастопольською міською держадміністрацією:

один раз на рік

— акти інвентаризації виноград-ників, садів, ягідників та хмільників, технологічні карти та кошториси на виконання робіт; докумен-ти, які дають право на користування земельною ділянкою; проектно-кошторисну документацію на створення виноградників та плодово-ягідних насаджень, затверджену Мінагрополітики; бізнес-план діяльності, яка провадиться у хмелярстві; річ-ний звіт про результати фінансово-господарської діяльності за попередній рік;

щомісяця

— заяву про компенсацію; акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат; реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.

Крім того, суб’єкти господарювання подають письмове зобов’язання повернути

до бюджету у місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (у разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення). При цьому в разі встановлення зазначеного факту припиняється надання суб’єкту господарювання будь-яких бюджетних коштів протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів.

Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення, подають зазначені документи комісії, утвореній Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, та обласним комісіям.

Документи приймаються до 1 грудня, а у разі закладення молодих насаджень у грудні — до 15 грудня поточного року.

6. На підставі поданих відповідно до пункту 5 цього Порядку документів та результатів виїзних перевірок комісії, утворені Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, обласні та районні комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб’єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та нормативів витрат на 1 гектар, під час розрахунку яких застосовується коефіцієнт повноти виконання робіт, що визначається як відношення фактично здійснених витрат з виконання таких робіт до затвердженого нормативу витрат.

Районні комісії, утворені для вирішення питання надання бюджетних коштів на розвиток виноградарства і садівництва, щомісяця до 10 числа наступного періоду подають підтвердні документи комісії, утвореній Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, та обласним комісіям.

Комісії, утворені Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, обласні та районні комісії подають Мінагрополітики щомісяця до 15 числа наступного періоду зведену відомість фактичних витрат та попередніх обсягів компенсації з підтвердними документами.

7. Комісія, утворена Мінагрополітики, розглядає інформацію про попередні обсяги компенсації, подану відповідними комісіями, та визначає остаточний обсяг компенсації, що затверджується Міністерством, у розрізі кожного суб’єкта господарювання із застосуванням знижувального коефіцієнта, який обчислюється на відповідний період, з урахуванням узагальнених попередніх обсягів компенсації.

На підставі визначених комісією, утвореною Мінагрополітики, остаточних обсягів компенсації Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської, управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій здійснюють видатки з виплати компенсації шляхом перерахування відповідних коштів із свого реєстраційного рахунка на поточні рахунки суб’єктів господарювання, відкриті в установах банків. Підставою для перерахування коштів є платіжне доручення та рішення про здійснення компенсації, підписане відповідаль-ними особами.

8. Інформація про спрямування бюджетних коштів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

9. Суб’єкти господарювання

у двотижневий строк після надходження бюджетних коштів подають управлінням агропромислового розвитку районних або управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій звіт про їх використання.

Управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій у п’ятиденний строк узагальнюють зазначені у звітах відомості та подають їх Міністерству аграрної політики Автоном-ної Республіки Крим та головним управлінням агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних та управління промисловості та агропромислового розвитку Сева-стопольської міської держадміністрацій подають у п’ятиденний строк Мінагрополітики узагальнену інформацію для підготовки щоквартального звіту про стан виконання результативних показників, передбачених паспортами бюджетних програм, та подання його Мінфіну до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

10. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.коментар редакції

Сплата хмелезбору — усе за старим, розподіл отриманих сум — за новим порядком

Незважаючи на те що документ, який коментується, має багатообіцяльну назву «Порядок

справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», насправді питання справляння збору він фактично не регулює. У ньому (як і в попередній редакції) присутні лише загальні фрази щодо проведення саме податковими органами контролю за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати збору, і загрози щодо застосування пені та штрафів згідно із Законом № 2181 (це зрозуміло і без особ-ливої вказівки КМУ, оскільки хмелезбір входить до системи оподаткування і адмініструється так само, як і інший податок або збір). Акцент у документі зроблено на механізмі розподілу отриманих бюджетом сум. Цей механізм та умови отримання бюджетних коштів, а також їх цільове призначення описано в документі досить докладно.

 

Дмитро Винокуров

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі