Теми статей
Обрати теми

Не такий страшний...(розрахунок податкових різниць: практичні рекомендації)

Редакція ПБО
Стаття

Не такий страшний...

(розрахунок податкових різниць: практичні рекомендації)

 

Частина 2: витрати та амортизація

(Продовження. Початок див. у № 33, 35)

Тетяна ВОЙТЕНКО, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Знову повертаємося до умов прикладу, що розглядається. Для його повноти не вистачає тільки суми податкової амортизації та ліміту ремонтних витрат. Відносно ж бухгалтерської амортизації уточнимо, що така величина наведена в табл. 2 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 35, с. 51) і дорівнює 20452 грн.

Для наочності розрахунок амортизаційних відрахувань у цілях податкового обліку проведемо в табл. 4.

Таблиця 4

Розрахунок амортизаційних відрахувань для податкового обліку

 

Код рядка

Показники

Балансова вартість на початок розрахункового кварталу

Амортизаційні відрахування

Розрахунковий квартал

Звітний період наростаючим
підсумком

1

2

3

4

5

Б1

Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки

Б2

Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків

40604

4060

4060

Б3

Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків

43867

2632

2632

Б4

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків

22467

3370

3370

Б5

Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків

177685

2221

2221

Б6

Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків

52864

3304

3304

Б7

Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків

68056

2552

2552

Б8

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків

В

Нематеріальні активи

15120

557

557

07

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5)

18696

 

Шукана величина податкової амортизації в нашому прикладі склала 18696 грн.

Водночас показники табл. 4 дозволяють визначити величину ремонтного ліміту на поточний звітний податковий період.

Так, сукупна балансова вартість основних фондів на початок звітного року дорівнює 405543 грн. (40604 + 43867 + 22467 + 177685 + 52864 + 68056).

Тоді величина ремонтного ліміту на звітний податковий рік складає 40554 грн. (405543 х х 10 % : 100 %). Фактичний же обсяг проведених поліпшень основних фондів дорівнює 21950 грн. (див. табл. 2 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 35, с. 51). Отже, у прикладі, що розглядається, уся сума витрат на ремонт, понесених у звітному періоді, підлягає включенню до складу валових витрат. Для наочності помістимо всі наведені показники в табл. 5.

 

Таблиця 5

Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат

 

Об'єкти поліпшення

Код рядка

Сукупна балансова вартість на початок звітного року

Сума на звітний рік (ліміт)

Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком

1 квартал

півріччя

3 квартали

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Основні фонди

4.10

405543

40554

21950

 

Отже, маємо всі вихідні дані для заповнення розділу форми № 7, який стосується визначення величини валових витрат на основі бухгалтерських витрат, відкоригованих на постійні і тимчасові податкові різниці. При цьому зауважимо, що для кращого розуміння методики заповнення цього розділу форми № 7 в її графі 3 зазначено кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку в максимально можливій деталізації. Також зауважимо, що графу 4 форми № 7 заповнено на підставі відомості аналітичного обліку витрат (табл. 2 — див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 35, с. 51), дані з якої згруповано в поелементному розрізі.

Зверніть увагу, що загальна величина бухгалтерських витрат, яку показано

в графі 4 форми № 7 і яка дорівнює сумі показників рядків 06 (735168 грн.) і 07 (20452 грн.), повністю тотожна сумі витрат, наведеній у формі № 2 (755620 грн.), яка, у свою чергу, має відповідати дебетовому обороту за рахунком 79 «Фінансові результати» (природно, без урахування списань у порядку закриття витрат з податку на прибуток з рахунка 98 «Податок на прибуток»).

 

Показники

Код рядка

Відображено в обліку

Обліковий прибуток (збиток) (сума до фінансової звітності)

Податкові різниці

Податковий прибуток (збиток)

постійні (+, -)

тимчасові (+, -)

1

2

3

4

5

6

7

Валові витрати, у тому числі:

04

х

735168

-82693

-40932

611543

Витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

х

387408

-34666

-33812

318930

Дебет

23

Кредит

20, 22, 28

254710

318930

902

28

56300

91

20, 22, 28

23212

-2150*

92

20, 22, 28

93

20, 22, 28

94

20, 22, 28

33386

-12716*

-300

23, 91, 92, 93, 94

63

19800

-19800**

Приріст «+» (убуток «-») балансової вартості запасів

згідно з розрахунком

-15664

Приріст (зменшення) авансів, виданих під поставку товарів (робіт, послуг)

згідно з розрахунком

х

-17848

Убуток балансової вартості запасів

04.2

згідно з розрахунком

х

+15664

х

15664

Витрати на оплату праці

04.3

х

116478

-2663

113815

Дебет

23, 91, 92, 93, 94

Кредит

66

116478

-2663

113815

23, 91, 92, 93, 94

471 (у частині витрат на оплату праці)

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

х

43644

-998

42646

Дебет

23, 91, 92, 93, 94

Кредит

65

43644

-998

42646

23, 91, 92, 93, 94

471 (у частині відрахувань до соцфондів)

<...>

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6

х

13866

13866

Дебет

23, 91, 92, 93

Кредит

64

13866

13866

<...>

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10

згідно з розрахунком

х***

+21950

21950

<...>

інші витрати, крім визначених у 04.1 — 04.12

04.13

х

173772

-81980

-7120

84672

Дебет

791

Кредит

942

82712

84672

791

945

1820

-1820

791

948

3464

-3464

792

951

1960

793

971

69676

-69676

793

975

4725

-4725

793

976

2295

-2295

93

473

7120

-7120

23, 91, 92, 93, 94

685 (інші витрати, включаючи орендну плату)

<...>

Скориговані валові витрати

06

х

735168****

-82693

-40932

611543

Сума амортизаційних відрахувань

07

 

20452****

-524

-1232*****

18696

Усього (фінансовий результат) /(±03) -
- (±06) - 07/

08

х

9756

+3329

+57089

70174

Поточний податок на прибуток

(р. 08 гр. 7
х ставку податку на прибуток)

09

х

х

х

х

17544

* Зверніть увагу, що вартість запасів, вилучена як постійна податкова різниця зі складу бухгалтерських витрат при розрахунку величини валових витрат, має відповідати балансовій вартості запасів, відображеній у графі 4 табл. 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства. В умовах нашого прикладу така рівність дотримується: 2150 + 12716 = 14866. Щоправда, цю відповідність буде порушено у разі, коли вартість запасів, витрати на придбання яких включено до складу валових витрат, списано в бухгалтерському обліку до дебету рахунка 15 «Капітальні інвестиції», тобто витрати капіталізовано, а 10 % ремонтний ліміт уже вичерпано. Тоді в графі 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства буде відображено суму, більшу рівно на балансову вартість запасів, використаних для проведення понадлімітних поліпшень.
** Витрати на поліпшення основних засобів, виконані підрядним способом, як постійні різниці в повному обсязі зменшують бухгалтерські витрати за цим рядком, незалежно від того, знаходяться вони в межах ремонтного ліміту чи перевищили його. Але сума, яка підлягає включенню до валових витрат, зазначається в цій же графі (графі 5) зі знаком «+» у рядку 04.10.
*** Оскільки витрати, що відображаються за цим рядком, Положенням № 1316 віднесено до постійних податкових різниць, графа 4 не підлягає заповненню.
**** Сума цих величин (735168 + 20452) має відповідати дебетовому обороту за рахунком 79 «Фінансові результати», якщо, звичайно, підприємство щомісячно не списує в порядку закриття витрати з податку на прибуток з рахунку 98 «Податок на прибуток».
***** Така тимчасова податкова різниця визначається розрахунковим шляхом: 18696 - (20452 - 524) = -1232.

 

Отже, форму № 7 заповнено, фінансовий результат визначено. Формулу розрахунку показників рядка 08 наведено в самій формі № 7 і не викликає труднощів.

За умовами прикладу, що розглядається, підприємством отримано прибуток у бухгалтерському обліку, що дорівнює 9756 грн. (765376 - - 735168 - 20452). Додатний об'єкт оподаткування в сумі 70174 грн. (700413 - 611543 - 18696) розраховано і в податковому обліку.

Найскладнішим для заповнення є рядок 04.1 форми № 7. Тому хотілося б запропонувати читачам алгоритм контролю правильності визначення величини

витрат на придбання запасів, який ґрунтується на формулі товарного балансу, що має такий вигляд:

Зп + П = В + Зк

,

де

Зп— залишок запасів на початок звітного періоду;

П

— поступило запасів у звітному періоді;

В

— вибуло запасів у звітному періоді;

Зк

— залишок запасів на кінець звітного періоду.

Оскільки дані про залишки запасів на початок та кінець звітного періоду відображено в розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів (див. табл. 3 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 35, с. 53), а вартість запасів, що вибули, наведено в рядку 04.1 форми № 7, невідомою залишається лише вартість придбаних запасів. Таку величину легко визначити, перетворивши наведену вище формулу:

П = В + Зк - Зп.

За умовами прикладу, що розглядається, вартість запасів, що вибули, дорівнює 367608 грн. (254710 + 56300 + 23212 + 33386). Проте, оскільки на податковий облік не повинна впливати уцінка запасів, зазначену суму слід збільшити на 300 грн. (суму уцінки, показану в графі 6 за рядком 04.1 як тимчасову податкову різницю).

Отже, вартість придбаних у звітному періоді запасів у нашому прикладі склала 336778 грн. (367608 + 300 - 110684 + 80154).

Декілька слів слід сказати про показник рядка 09 форми № 7. Хоча показник цього рядка носить назву «Поточний податок на прибуток», насправді для багатьох підприємств він таким (тобто податком, визначеним у звітному періоді відповідно до податкового законодавства) не є. У першу чергу це стосується підприємств, прибуток яких звільнено від оподаткування (наприклад, підприємств, що займаються видавничою діяльністю), оскільки сума такого звільненого прибутку, включена до складу рядка 08 декларації з податку на прибуток, відображається згодом у

її рядку 10 і віднімається із величини об'єкта оподаткування, показаного в рядку 08. Форма ж № 7, повністю повторюючи структуру декларації з податку на прибуток підприємства, не дозволяє здійснити таке зменшення.

Крім того, у формі № 7 неможливо провести зменшення розрахованого об'єкта оподаткування на суми, що наводяться в рядку 13 декларації з податку на прибуток підприємства, зокрема на вартість придбаних торгових патентів. Тому потрібно обов'язково враховувати ці нюанси при розрахунку величини поточного податку на прибуток для цілей бухгалтерського обліку.

 

Методика розрахунку податкових різниць для виробничих підприємств

Безумовно, було б несправедливим обійти увагою «виробничників», тобто підприємства, що мають залишки незавершеного виробництва та готової продукції на складі, і не порадити їм механізм розрахунку податкових різниць у частині витрат. Щодо доходів, як відомо, жодних відмінностей у розрахунку податкових різниць залежно від виду діяльності підприємства немає.

Отже, візьмемо за основу наведений вище приклад, унісши до нього відповідні корективи та доповнення, пов'язані з особливостями виробничої діяльності.

У першу чергу доповнимо фрагмент балансу (форма № 1) даними щодо залишків незавершеного виробництва та готової продукції.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

<...>

Незавершене будівництво, у тому числі

020

198615

253869

1533 «Придбання інших необоротних активів вартістю до 1000 гривень»

 

5410

7530

<...>

 

...

...

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси, у тому числі

100

30338

18091

— 20 «Виробничі запаси»

 

28152

17054

Матеріальні цінності, отримані від списання основних засобів

 

612

— 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складах»

 

2186

1037

Сума уцінки МШП

 

300

Незавершене виробництво, у тому числі

120

35491

36819

— матеріальна складова

 

22516

22971

Готова продукція, у тому числі

130

18964

19576

— матеріальна складова

 

12896

13703

Товари, у тому числі

140

74936

54845

— 281 «Товари на складі»

 

61982

43634

— 282 «Товари в роздрібній торгівлі» за мінусом кредитового сальдо за субрахунком 285 «Торгова націнка»

 

12954

11211

 

Тоді розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів виробничого підприємства матиме такий вигляд (табл. 6).

 

Таблиця 6

Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів

Показники

Код рядка

На початок звітного року

У тому числі запаси, використані не в господарській діяльності

На кінець звітного періоду

Приріст «-»
Убуток «+»

(3 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Балансова вартість запасів усього

, у тому числі: (сума рядків А1 ¸ А7 відповідної графи)

А

146096

14866

116828

+14402

на складах (місцях зберігання)

А1

28152

14670

16442*

-2960

у незавершеному виробництві

А2

22516

22971

-455

у готовій продукції

А3

12896

13703

-807

Малоцінні та швидкозношувані предмети на складах

А4

2186

196

1337**

+653

на оптових складах (місцях зберігання)

А5

61982

43634

+18348

у роздрібній торгівлі

А6

12954

11211

+1743

Матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн.

А7

5410

7530

-2120

* За винятком вартості матеріальних цінностей, отриманих від ліквідації основних засобів
(17054 - 612).

** Без урахування впливу уцінки запасів (1037 + 300).

 

У результаті проведеного розрахунку отримано убуток балансової вартості запасів, що дорівнює 14402 грн., який показується як постійна податкова різниця в графі 5 рядка 04.2 форми № 7 зі знаком «+» і як тимчасова податкова різниця зі знаком «-» у графі 6 рядка 04.1. Причому в графі 6 рядка 04.1 тимчасову податкову різницю (додатна вона чи від’ємна) пропонуємо показувати розгорнено. Простіше кажучи, у «робочій» формі № 7 слід показувати приріст (убуток) балансової вартості запасів у складі незавершеного виробництва та залишках готової продукції в окремому рядку від балансової вартості всіх інших запасів. Робиться це для того, щоб була можливість проконтролювати величину вартості придбання запасів у звітному періоді.

Дані про залишки незавершеного виробництва та готової продукції, показані у наведеному вище фрагменті балансу (форма № 1) виробничого підприємства, а також величина витрат на виробництво поточного періоду, відображена в табл. 2 (дебетовий оборот за рахунком

23 «Виробництво») (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 35, с. 51), дозволяють визначити фактичну виробничу собівартість виготовленої та реалізованої готової продукції у звітному періоді. Для наочності такий розрахунок наведемо в табл. 7.

Таблиця 7

Рух незавершеного виробництва та готової продукції

Показник

Залишок на початок звітного періоду

Надходження

Витрачання

Залишок на кінець звітного періоду

Зміна залишків

(гр. 2 - гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Незавершене виробництво

35491

427369*

426041

36819

-1328

Готова продукція

18964

426041

425429

19576

-612

Разом

54455

х

х

56395

-1940

* Дебетовий оборот за рахунком 23 «Виробництво» з табл. 2.

 

Як бачимо, витрати на виробництво готової продукції (427369 грн.) перевищили фактичну виробничу собівартість випуску (426041 грн.), а фактична виробнича собівартість — виробничу собівартість реалізованої продукції (425429 грн.).

Тепер повернемося до табл. 2 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 35, с. 51). Давайте доповнимо її кореспонденцією рахунків за дебетом рахунка

26 «Готова продукція» та кредитом рахунка 23 «Виробництво» у сумі 426041 грн., а також замінимо проводку Дт 903Кт 23 у сумі 427369 грн. на Дт 901 — Кт 26 у сумі 425429 грн.

Не можна не помітити, що це спричинило зміну величини бухгалтерських витрат у бік зменшення на суму 1940 грн. (427369 - 425429). До речі, саме цю величину отримано при розрахунку зміни залишків незавершеного виробництва та готової продукції (див. підсумковий показник графи 6 табл. 7).

Оскільки виробничим підприємством бухгалтерських витрат визнано менше, то у графі 4 форми № 7 має бути показано таких витрат не 755620 грн., а на 1940 грн. менше. Але, як наголошувалося раніше, у зазначеній графі форми № 7 показники необхідно відображати в поелементному розрізі, тому цю суму убутку залишків незавершеного виробництва та готової продукції (1940 грн.) слід «розкласти» за елементами витрат. Виконати таку процедуру треба в тому ж порядку, в якому підприємство визначає матеріальну складову у складі незавершеного виробництва та залишках готової продукції, тобто обчисливши відповідну частку.

В умовах прикладу, що розглядається, такий розрахунок проведено в табл. 8.

 

Таблиця 8

Залишки незавершеного виробництва та готової продукції за елементами витрат


з/п

Найменування показника

Залишок на початок звітного періоду

Залишок на кінець звітного періоду

Зміна залишків НЗВ та ГП (+, -)

(гр. 3 - гр. 4)

1

2

3

4

5

1

Матеріальні витрати

35412

36674

-1262

2

Витрати на оплату праці

10870

11257

-387

3

Відрахування на соціальні заходи

4073

4218

-145

4

Амортизація

1577

1633

-56

5

Інші витрати

2523

2613

-90

6

Разом

54455

56395

-1940

 

Нескладно помітити, що показник рядка 1 табл. 8 «Матеріальні витрати» повністю відповідає даним, відображеним у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів (див. табл. 6) (-1262 = -455 + (-807)).

Залишається перенести дані із графи 5 табл. 8 до графи 4 форми № 7, не змінюючи при цьому отриманий знак. Одночасно такі суми (тимчасові податкові різниці) необхідно показати також у графі 6 (суму амортизації — постійну податкову різницю — у графі 5), але з протилежним знаком.

Майте на увазі, що решта показників відображається виробничими підприємствами у формі № 7 без будь-яких особливостей, тобто в такому ж порядку, як і всіма іншими підприємствами.

 

Показники

Код рядка

Відображено в обліку

Обліковий прибуток (збиток) (сума до фінансової звітності)

Податкові різниці

Податковий прибуток (збиток)

постійні

(+, -)

тимчасові (+, -)

1

2

3

4

5

6

7

Валові витрати, у тому числі:

04

х

733284

-83955

-39048

610281

Витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

х

386146

-34666

-32550

318930

Дебет
23

Кредит
20, 22, 28

254710

 

 

318930

902

28

56300

 

 

91

20, 22, 28

23212

-2150

 

 

 

92

20, 22, 28

 

 

93

20, 22, 28

 

 

94

20, 22, 28

33386

-12716

-300

23, 91, 92, 93, 94

63 (крім орендної платні)

19800

-19800

 

Приріст «+»
(убуток «-») балансової вартості запасів

згідно з розрахунком

-15664*

Матеріальні витрати у складі змін (приросту, убутку) залишків НЗВ та ГП

згідно з розрахунком

-1262

 

+1262*

Приріст (зменшення) авансів, виданих під поставку товарів (робіт, послуг)

згідно з розрахунком

х

-17848

Убуток балансової вартості запасів

04.2

 

х

+14402

х

14402

Витрати на оплату праці

04.3

х

116091

-2663

+387

113815

Дебет

23, 91, 92, 93, 94

Кредит

66

116478

-2663

113815

23, 91, 92, 93, 94

471 (у частині витрат на оплату праці)

 

 

Витрати на оплату праці у складі змін (приросту, убутку) залишків НЗВ та ГП

згідно з розрахунком

-387

+387

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

х

43499

-998

+145

42646

Дебет

23, 91, 92, 93, 94

Кредит

65

43644

-998

42646

23, 91, 92, 93, 94

471 (у частині відрахувань до соцфондів)

 

 

Відрахування на соціальні заходи у складі змін (приросту, убутку) залишків НЗВ та ГП

згідно з розрахунком

-145

+145

<...>

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6

х

13866

13866

Дебет

23, 91, 92, 93

Кредит

64

13866

13866

 

 

х

 

 

<...>

Витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10

 

 

х

+21950

21950

<...>

інші витрати, крім визначених у 04.1 — 04.12

04.13

х

173682

-81980

-7030

84672

Дебет

791

Кредит 942

82712

 

 

84672

791

945

1820

-1820

 

791

948

3464

-3464

 

792

951

1960

 

 

793

971

69676

-69676

 

793

975

4725

-4725

 

793

976

2295

-2295

 

93

473

7120

 

-7120

Інші витрати у складі змін (приросту, убутку) залишків НЗВ та ГП

згідно з розрахунком

-90

+90

<...>

Скориговані валові витрати

06

х

733284

-83955

-39048

610281

Сума амортизаційних відрахувань

07

х

20396

-468

— 1232

18696

згідно з розрахунком

20452

-524

-1232

18696

Амортизаційні відрахування у складі змін (приросту, убутку) залишків НЗВ та ГП

згідно з розрахунком

-56

+56

Усього (фінансовий результат) /(±03) - (±06) - 07/

08

х

11696

+ 4535

+ 55205

71436

Поточний податок на прибуток

(р. 08 гр. 7
х ставку податку на прибуток)

09

х

х

х

х

17859

* У сумі ці показники дають величину приросту (убутку) балансової вартості запасів із протилежним знаком. У нашому випадку убутку: -15664 + 1262 = -14402.

 

Дивіться: валові витрати виробничого підприємства, відображені в графі 7 форми № 7 (610281 грн.), відрізняються від такого ж показника «звичайного» підприємства рівно на величину, що дорівнює приросту балансової вартості запасів у складі незавершеного виробництва та залишках готової продукції, тобто валові витрати виробника менше на 1262 грн. (610281 - 611543 грн.). Інакше кажучи, отриманий результат підтверджує правильність розрахунку величини валових витрат.

Отже, запропонована методика розрахунку податкових різниць дозволяє не тільки без особливих проблем скласти

Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку (форму № 7), але, що дуже важливо, перевірити правильність обчислення відповідної величини валових доходів та валових витрат.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі