Порядок розрахунку відпускних

Редакція ПБО
Стаття

Порядок розрахунку відпускних

 

Чинним законодавством передбачено, що не пізніше ніж за три дні до початку відпустки працівнику має бути виплачено відпускні. Як розрахувати їх суму, і розглянемо в цій статті.

 

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Відповідно до

п. 2 Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічних відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, навчальних та творчих відпусток, а також для виплати компенсації за невикористану відпустку провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Приклад 1.

Працівника прийнято на роботу 15 січня 2004 року. З 14 травня 2007 року працівник іде у відпустку на 24 календарні дні.

Середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи. Отже, розрахунковим періодом у цьому випадку є період з травня 2006 року по квітень 2007 року.

Працівнику, який пропрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата для розрахунку відпускних або компенсації за невикористану відпустку обчислюється виходячи з виплат

за фактичний час роботи з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація.

Приклад 2

. Працівника прийнято на роботу 05.02.2007 р. З 29 травня 2007 року він іде в щорічну основну відпустку на 24 календарні дні.

Оскільки працівник пропрацював на підприємстві менше 12 календарних місяців, обчислення середньої заробітної плати провадиться за фактичний час роботи (з 1-го до 1-го числа), що передує місяцю надання відпустки. Отже, у цьому випадку розрахунковим періодом буде березень — квітень 2007 року.

У тому разі, якщо працівник не зі своєї вини не мав заробітку в розрахунковому періоді, обчислення середньої заробітної плати провадиться

виходячи зі встановлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Приклад 3

. Працівниця вийшла на роботу з відпустки по догляду за дитиною 15 травня 2007 року. З 30 травня 2007 року вона йде в щорічну основну відпустку.

У зв’язку з тим, що в цьому випадку в розрахунковому періоді працівниця не мала заробітку, обчислення відпускних провадиться виходячи з тарифної ставки (посадового окладу), установленої трудовим договором.

Слід також пам’ятати, що час, який працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин

не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду (п. 2 Порядку № 100).

Розглянемо, які виплати враховуються при розрахунку відпускних.

 

Виплати, що враховуються при розрахунку відпускних

Виплати, що враховуються при розрахунку відпускних, перелічено в

п. 3 Порядку № 100. До них належать:

1.

Основна заробітна плата.

2.

Доплати та надбавки (доплати за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій та посад; розширення зон обслуговування чи виконання підвищених обсягів робіт працівниками-погодинниками; високі досягнення в праці (висока професійна майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років тощо).

3.

Виробничі премії і премії за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії.

Премії включаються до заробітної плати того місяця, на який вони припадають, відповідно до розрахункової відомості із заробітної плати.

4.

Винагорода за підсумками роботи за рік, вислугу років тощо. Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Зауважимо, що Мінпраці в листі від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 16) роз’яснило: якщо винагороду за підсумками роботи за рік нараховано в поточному році за поточний, то його сума взагалі не враховується для розрахунку середньої заробітної плати.

5.

Виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (наприклад, за час попередньої відпустки, виконання державних та громадських обов’язків, службового відрядження тощо).

6.

Допомога по тимчасовій непрацездатності, оплата за рахунок засобів підприємства перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

7.

Допомога по вагітності та пологах. Про те, що ця допомога також ураховується для розрахунку середньої заробітної плати, зазначено в листі Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-03/13 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 16).

Усі виплати включаються до розрахунку середньої заробітної плати в тому розмірі, в якому їх нараховано, без виключення сум відрахувань на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

 

Виплати, що не враховуються при розрахунку відпускних

Згідно з

п. 4 Порядку № 100 не включаються до розрахунку середньої заробітної плати:

1.

Виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять до обов’язків працівника. Виняток становлять (тобто ураховуються при розрахунку середньої заробітної плати): доплати за суміщення професій та посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачуються працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками.

2.

Одноразові виплати. До одноразових виплат належать: компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо.

3.

Компенсаційні виплати на відрядження і при переведенні на іншу роботу. До них належать: добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових.

4.

Окремі види премій, а саме: премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів та раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки та технології, за збір та здачу брухту чорних, кольорових та дорогоцінних металів, збір та здачу на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, уведення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності).

5.

Грошові та речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо.

6.

Пенсії, державні допомоги, соціальні та компенсаційні виплати.

7.

Літературний гонорар штатним працівникам газет та журналів, що виплачується за авторським договором.

8.

Вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, миючих та знешкоджуючих засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування.

9.

Дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв та будинків відпочинку.

10.

Виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за багаторічну та бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо.

11.

Вартість безоплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування.

12.

Заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких уключення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством).

13.

Сума відшкодування збитку, заподіяного працівнику каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

14.

Доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу та внесками членів трудового колективу до майна підприємства.

15.

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати.

 

Порядок розрахунку відпускних

Обчислення суми відпускних провадиться відповідно до

п. 7 Порядку № 100. Згідно із зазначеним пунктом сумарний заробіток за останні 12 календарних місяців (або за менший фактично відпрацьований період) ділиться на відповідну кількість календарних днів такого розрахункового періоду, за вирахуванням святкових та неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпп. Отриманий результат умножається на число календарних днів відпустки.

Крім святкових та неробочих днів, із календарних днів, що враховуються, віднімаються також дні, протягом яких працівник не працював відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково.

Так, при обчисленні відпускних кількість календарних днів розрахункового періоду зменшується на кількість

календарних днів перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати (або що оплачується частково).

Приклад 4

. Петренка А. В. прийнято на роботу 1 листопада 2006 року. З 4 червня 2007 року працівнику надається щорічна основна відпустка на 24 календарні дні. У період з 19 по 23 березня 2007 року працівник перебував у відпустці за свій рахунок.

У цьому випадку працівник має право на відпустку повної тривалості, оскільки він пропрацював на підприємстві понад 6 місяців.

У зв’язку з тим, що Петренко А. В. працює на підприємстві менше 12 календарних місяців, відпускні нараховуються виходячи з виплат за фактичний час роботи з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому надається відпустка. Отже, розрахунковим періодом буде

листопад 2006 року — травень 2007 року.

У розрахунковому періоді працівник одержував:

— основну заробітну плату — 4700 грн.;

— доплату за роботу в нічний час — 230 грн.

— оплату за період тимчасової непрацездатності — 430 грн.;

— матеріальну допомогу — 300 грн.

Розрахуємо суму відпускних.

1. Сумарний заробіток за розрахунковий період склав:

4700 + 230 + 430 = 5360 (грн.).

Зверніть увагу, що сума матеріальної допомоги не враховується при розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпускних.

2. Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку, визначаємо так:

212 - 8 - 5 = 199 (к. дн.),

де 212 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді (листопад 2006 року — травень 2007 року);

8 — кількість святкових та неробочих днів, що припадають на розрахунковий період;

5 — кількість календарних днів, протягом яких працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати (з 19 по 23 березня 2007 року).

3. Середньоденна заробітна плата для розрахунку відпускних:

5360 : 199 = 26,93 (грн.).

4. Сума відпускних, яку має бути нараховано працівнику:

24 к. дн. х 26,93 грн. = 646,32 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі