Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

1. Розрахунки з дебіторами і кредиторами. 1.1. Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2007/№ 96
Друк
Стаття

1. Розрахунки з дебіторами і кредиторами

 

Дмитро Костюк, заступник головного редактора, Наталя Білова, Людмила Солошенко, Антон Іванченко, Катерина Скрипкіна, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

  

1.1. Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

У ході здійснення господарської діяльності підприємство взаємодіє з іншими підприємствами та організаціями, які поставляють товарно-матеріальні цінності (необоротні активи, запаси), надають послуги, виконують роботи. Для підприємства такі суб’єкти господарювання є

постачальниками та підрядниками. Зрозуміло, операції з ними мають знайти своє відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства-покупця.

 

Бухгалтерський облік

Порядок проведення розрахунків на умовах передоплати

При придбанні ТМЦ

на умовах передоплати першою подією є перерахування авансу постачальнику.

Облік розрахунків за поточними авансами, виданими іншим підприємствам та організаціям, ведуть на субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами», якщо аванси видаються в іноземній валюті, до субрахунку 371 відкриваються відповідні субрахунки другого порядку

.

За дебетом цього субрахунку відображають суми виданих авансів (попередньої оплати) за товари, роботи, послуги, у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів (30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»). Отже, підприємство відображає виникнення поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Товарно-матеріальні цінності, отримані від постачальників, зараховуються до складу необоротних активів або запасів відповідним відображенням за дебетом рахунків 15 «Капітальні інвестиції», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари» та кредитом відповідного субрахунку до рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

.

За кредитом субрахунку 371 відображають суми, погашені заліками при розрахунках за поставлені матеріали, виконані роботи, надані послуги, у кореспонденції з рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», а також суми, повернені постачальниками або підрядниками як невикористані, у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів

.

Інакше кажучи, після виконання постачальниками та підрядниками своїх зобов’язань за кредитом цього субрахунку відображають погашення заборгованості, а в разі невиконання — її списання при визнанні такої заборгованості сумнівною або безнадійною.

Сальдо за субрахунком 371 характеризує наявність поточної дебіторської заборгованості, а за субрахунком 183 — довгострокової.

 

Порядок проведення розрахунків при подальшій оплаті

Для відображення поточних розрахунків з постачальниками та підрядниками

за поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги застосовують субрахунки до рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»:

— 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

— 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками».

За кредитом рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» відображають заборгованість за отримані виробничі запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети, товари, виконані роботи, надані послуги. При цьому рахунок 63 кореспондує з рахунками обліку виробничих запасів, товарів, витрат на виробництво та витрат діяльності.

При погашенні заборгованості перед постачальниками та підрядниками рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» кореспондує з рахунками обліку грошових коштів (30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»).

Залишок за рахунком 63 характеризує наявність поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Крім рахунків 37 і 63, для обліку розрахунків з іншими кредиторами підприємства застосовують рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями». Відповідно до

Плану рахунків рахунок 68 використовується підприємствами для обліку розрахунків за операціями, які не може бути відображено на рахунках 63 — 67.

На особливу увагу заслуговує субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

. Планом рахунків передбачено, що цей субрахунок застосовується для обліку розрахунків з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними та науково-дослідними закладами тощо); з наймачами квартир та особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства (організації); з орендарями нежилих приміщень; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів, а також за іншими операціями.

 

Податковий облік

Для зручності наведемо загальний порядок оподаткування операцій з постачальниками та підрядниками в табл. 1 і 2:

  

Таблиця 1

Взаємовідносини з постачальниками-резидентами України

Валові витрати

Податковий кредит з ПДВ

Дата збільшення

Пункт

Закону про податок на прибуток

Дата виникнення

Пункт

Закону про ПДВ

Дата першої з подій, що відбулася раніше:
— або дата списання коштів з банківських рахунків платника податків в оплату товарів (робіт, послуг);
— або дата оприбуткування платником податків товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного отримання їх результатів

П.п. 11.2.1

У загальному випадку — дата першої з подій, що відбулася раніше:
— або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписування відповідного рахунка (товарного чека) — у разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;
— або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податків товарів (робіт, послуг)

П.п. 7.5.1

Дата оформлення відповідного рахунка (товарного чека), якщо товари (роботи, послуги) придбаваються з використанням кредитних, дебетових або комерційних карток

П.п. 11.2.2

Дата оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) — дата їх фактичного отримання від резидентів, які сплачують податок на прибуток за ставкою, нижчою за встановлену, або які не є платниками податку на прибуток, незалежно від наявності оплати таких товарів (робіт, послуг), у тому числі часткової або авансової

П.п. 11.2.3

За підсумками податкового періоду, в якому здійснюється нарахування лізингового платежу за договором оренди майна. При цьому факт передоплати за таким договором не спричиняє податкових наслідків. Аналогічний порядок діє і щодо договорів оренди землі та житлових приміщень

П.п. 7.9.6

 

Таблиця 2

Взаємовідносини з постачальниками-нерезидентами України

 

Назва операції

Валові витрати

ПДВ

Розмір валових витрат

Дата збільшення валових витрат

База оподаткування

Ставка оподаткування

Дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ

Дата виникнення податкового кредиту з ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

Імпорт товарів та супутніх такому імпорту послуг*

Сума валових витрат визначається згідно з

п.п. 7.3.2 Закону про податок на прибуток. З нього випливає, що розмір валових витрат дорівнює балансовій вартості іноземної валюти, витраченої на придбання товарів, що імпортуються, визначеній відповідно до положень пп. 7.3.1, 7.3.4, 7.3.6 ст. 7 Закону про податок на прибуток, і не підлягає перерахунку у зв’язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду

Згідно з

п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з нерезидентами є дата оприбуткування товарів (а при їх імпорті — також робіт (послуг), супутніх або допоміжних такому імпорту товарів), а для робіт (послуг) — дата їх фактичного отримання від нерезидентів незалежно від наявності їх оплати (у тому числі часткової чи авансової)

Договірна (контрактна) вартість товарів, але не нижче митної вартості, зазначеної у ввізній ВМД з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов’язаних з імпортом таких товарів, плати за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов’язкових платежів), за винятком ПДВ, що входить до ціни товарів (робіт, послуг) відповідно до законів України з питань оподаткування. Визначена вартість перераховується

20 % бази
оподаткування (

п.п. 6.1.1 Закону про ПДВ)

Дата подання ВМД із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті (

п.п. 7.3.6 Закону про ПДВ)

Дата сплати ПДВ за податковими зобов’язаннями згідно з

п.п. 7.3.6 Закону про ПДВ (п.п. 7.5.2 Закону про ПДВ). При цьому податкове зобов’язання та податковий кредит при імпорті товарів відображаються в тому самому періоді і підтверджуються ВМД, оформленою відповідно до вимог законодавства

 

 

 

в українські гривні за валютним (обмінним) курсом НБУ, який діяв на кінець операційного дня, що передував дню, в який товар (товарна партія) уперше підпадає під режим митного контролю згідно з митним законодавством (

абзац перший п. 4.3 Закону про ПДВ)

 

 

 

Поставка робіт (послуг) нерезидентом з місцем їх надання на митній території України**

Договірна (контрактна) вартість таких робіт (послуг) з урахуванням акцизного збору, а також інших податків, зборів (обов’язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, які включаються до ціни поставки робіт (послуг) згідно із законами України з питань оподаткування. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, який діяв на кінець операційного дня, що передує дню, в якому було складено акт, що засвідчує факт отримання послуг (

абзац другий п. 4.3 Закону про ПДВ)

20 % бази
оподаткування (

п.п. 6.1.1 Закону про ПДВ з урахуванням положень п. 6.5 цього Закону)

Дата оформлення документа, що підтверджує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом (

п.п. 7.3.6 Закону про ПДВ)

Дата сплати ПДВ за податковими зобов’язаннями згідно з

п.п. 7.3.6 Закону про ПДВ (п.п. 7.5.2 Закону про ПДВ). Під датою сплати податку до бюджету головне податкове відомство розуміє дату подання декларації з ПДВ за період, в якому було відображено податкові зобов’язання за імпортованими роботами (послугами), тобто в якому заповнено рядок 7 декларації (див. лист ДПАУ від 17.10.2005 р.

 

 

 

 

 

 

№ 20667/7/16-1517-26

у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 97). Така дата, як правило, припадає на наступний період після того, в якому було відображено податкові зобов’язання

Поставка робіт (послуг) нерезидентом з місцем їх надання за межами митної території України

Немає об’єкта оподаткування

* Докладно з порядком оподаткування операцій з імпорту товарів та основних фондів можна ознайомитися у статті «Розрахунки в іноземній валюті за імпортними операціями» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 86).

** Докладно порядок обкладення ПДВ операцій з поставки послуг викладено у статтях «Місце поставки послуг, або Загадковий п. 6.5» і «Послуги у ЗЕД: питання оподаткування» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 70).

  

Окремо слід зазначити про підприємства, що вибрали касовий метод податкового обліку з ПДВ (нагадаємо, до їх числа можуть потрапити особи, обсяг оподатковуваних операцій яких протягом останніх дванадцяти календарних місяців не перевищив 300 тис. грн. без ПДВ). Такі платники податків збільшують свій податковий кредит виключно на дату оплати товарів (робіт, послуг), навіть якщо першою подією була дата їх оприбуткування (підписання акта виконаних робіт).

До речі, аналогічно покупцю (у тому числі й абсолютно стандартному) доведеться діяти і за ситуації, коли касовий метод податкового обліку вибрано постачальником товарів (робіт, послуг). Адже свої податкові зобов’язання постачальник збільшить на дату надходження коштів від покупця, а отже, саме ця дата фігуруватиме в податковій накладній, що дає право на відображення податкового кредиту. Таке твердження міститься в

п. 1.11 Закону про ПДВ.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі