Теми статей
Обрати теми

1.3. Договір комісії

Редакція ПБО
Стаття

1.3. Договір комісії

 

1.3.1. Договір комісії на продаж

 

Бухгалтерський облік

Основні моменти бухгалтерського обліку операцій у межах договору комісії на продаж полягають у тому, що:

1) комітент веде облік товарів, переданих комісіонеру, на субрахунку 283 «Товари на комісії»;

2) комісіонер відображає товари, отримані від комітента на позабалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію»;

3) комісіонер не визнає своїми доходами суми надходжень за договором комісії на користь комітента (

п. 6 П(С)БО 15). Ці суми не є чистим доходом комісіонера, але включаються до складу його загального доходу;

4) комітент відображає витрати, пов’язані зі сплатою комісійної винагороди, у складі витрат на збут на однойменному рахунку 93.

 

Податковий облік

У податковому обліку при продажу товарів за договором комісії валовий дохід виникає тільки в комітента, а в комісіонера він виникає тільки в частині комісійної винагороди (без урахування ПДВ).

Для комітента найбезпечнішим варіантом визнання валового доходу за договором комісії є його відображення в момент продажу товарів комісіонером (причому за першою подією).

Проте це не завжди можливо. Наприклад, у комітента може бути відсутня інформація (а також первинні документи) про здійснення комісіонером відвантаження товару, що робить неможливим відображення валового доходу комітентом у момент відвантаження товару комісіонером. Це принципово, якщо валові витрати в покупця та валовий дохід у комітента відображаються в різних податкових періодах. Допоможуть у такій ситуації положення договору, що зобов’язують комісіонера повідомляти комітента про настання першої події (відвантаження товарів покупцю або отримання від нього коштів) і надавати необхідні первинні документи.

Порядок обкладення ПДВ комісійних операцій урегульовано

п. 4.7 Закону про ПДВ. Так, датою збільшення податкових зобов’язань комісіонера є або дата отримання коштів від покупця, або дата відвантаження товарів покупцю.

Датою збільшення суми податкового кредиту комісіонера є

дата перерахування коштів на користь комітента або надання йому інших видів компенсації вартості зазначених товарів.

Зрозуміло, що під обкладення ПДВ у комісіонера потрапляє не тільки продажна вартість товарів комітента, але й

комісійна винагорода. При цьому податкові зобов’язання щодо неї також збільшуються на дату першої з подій (або на дату отримання винагороди, або на дату підписання акта виконаних робіт).

У свою чергу, датою збільшення податкових зобов’язань комітента в частині проданих товарів є

дата отримання коштів чи інших видів компенсації вартості таких товарів від комісіонера.

А щодо комісійної винагороди на користь комісіонера податковий кредит комітента збільшується

за правилом першої події (або за датою отримання винагороди, або за датою підписання акта виконаних робіт).

Конкретизуємо все викладене за допомогою таких записів:

  

Первинний документ

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

валовий дохід

валові витрати

1

2

3

4

5

6

7

1.3.1.1. Облік у комітента

Комісійна винагорода утримується з належних комітенту сум

Накладна на відпуск

Передано товари на комісію

283

281

8000

Звіт комісіонера

Відображено реалізацію товарів

361

702

12000

10000

Податкова накладна

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі вартості реалізованих товарів

702

643

2000

Виписка банку

Отримано кошти від комісіонера за продані товари за вирахуванням комісійної винагороди (12000 — 600)

311

361

11400

500

Податкова накладна

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі вартості реалізованих товарів

643

641/ПДВ

2000

Бухгалтерська довідка

Відображено заборгованість перед комісіонером за комісійною винагородою

685

361

600

Податкова накладна

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у сумі комісійної винагороди

641/ПДВ

644

100

Акт виконаних робіт

Підписано акт виконаних робіт, віднесено до витрат на збут вартість комісійних послуг

93

685

500

Податкова накладна

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ у сумі комісійної винагороди

644

685

100

Комісійна винагорода перераховується комісіонеру окремо

Акт виконаних робіт

Підписано акт виконаних робіт, віднесено до витрат на збут вартість отриманих комісійних послуг

93

685

500

500

Відображено податковий кредит з ПДВ у сумі комісійної винагороди

641/ПДВ

685

100

Платіжне доручення

Перераховано комісіонеру комісійну винагороду

685

311

600

1.3.1.2. Облік у комісіонера

Комісійна винагорода утримується з належних комітенту сум

Прибутковий ордер

Прийнято товари на комісію

024

12000

Видаткова накладна

Відвантажено комісійні товари покупцю

361

702

12000

Податкова накладна

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ при відвантаженні товарів покупцю

702

641/ПДВ

2000

 

Відображено заборгованість перед комітентом:

Видаткова накладна

— на вартість товарів без ПДВ

704

685

10000

 

 

Податкова накладна

— на суму ПДВ (відображено право на податковий кредит)

644

685

2000

 

 

Бухгалтерська довідка

Списано вартість відвантажених товарів з позабалансового обліку

024

12000

Виписка банку

Оплачено товари покупцем

311

361

12000

Платіжне доручення

Перераховано комісіонеру кошти за реалізовані товари за вирахуванням комісійної винагороди (12000 - 600)

685

311

11400

500

Відображено заборгованість комітента в сумі комісійної винагороди

631

377

600

Податкова накладна

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за отриманими від комітента товарами

641/ПДВ

644

2000

Податкова накладна

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у сумі комісійної винагороди

643

641/ПДВ

100

Акт виконаних робіт

Підписано акт виконаних робіт

377

703

600

Податкова накладна

Списано суму раніше відображених податкових зобов’язань з ПДВ у сумі комісійної винагороди

703

643

100

Комісійна винагорода перераховується комісіонеру окремо

Акт виконаних робіт

Підписано акт виконаних робіт

377

703

600

500

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у сумі комісійної винагороди

703

641/ПДВ

100

Виписка банку

Отримано від комітента комісійну винагороду

311

377

600

 

1.3.2. Договір комісії на купівлю

 

Бухгалтерський облік

Основні моменти, пов’язані з бухгалтерським обліком договору комісії на купівлю, полягають в такому:

1) витрати комітента, направлені на оплату комісійної винагороди, не включаються до первісної вартості придбаних запасів, а відображаються у складі витрат звітного періоду на субрахунку 949 «Інші операційні витрати»;

2) суми коштів, перераховані комісіонеру, за своєю суттю є авансом, тому, на наш погляд, їх перерахування відображається в комітента записом за дебетом субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами», а в комісіонера — за кредитом субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними».

 

Податковий облік

Вартість придбаних за дорученням та за рахунок комітента товарів (робіт, послуг)

не включається до складу ні валового доходу, ні валових витрат комісіонера.

На суму комісійної винагороди (без урахування ПДВ)

у комісіонера збільшується валовий дохід у загальновстановленому порядку, тобто за датою першої з подій (або за датою підписання акта виконаних робіт, або за датою отримання комісійної винагороди від комітента).

У комітента валові витрати виникають у момент передачі йому комісіонером придбаного для нього товару

в сумі, що дорівнює вартості такого товару (без урахування ПДВ).

Крім того, до валових витрат комітента включається

сума сплаченої комісіонеру комісійної винагороди (без урахування ПДВ) на дату першої з подій (або на дату підписання акта виконаних робіт, або на дату оплати комісійних послуг).

Тепер стосовно ПДВ. Згідно з

п. 4.7 Закону про ПДВ у комісіонера датою виникнення податкового кредиту при придбанні товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок комітента є дата перерахування коштів на користь продавця цих товарів (робіт, послуг) чи інших видів компенсацій їх вартості. При цьому датою виникнення податкових зобов’язань є дата передачі таких товарів (результатів робіт, послуг) комітенту.

На дату першої з подій (отримання комісійної винагороди від комітента або підписання акта виконаних робіт) комісіонер відображає

податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із суми винагороди.

У свою чергу, комітент на дату перерахування комісіонеру коштів для придбання товарів (робіт, послуг)

не збільшує податковий кредит. Датою виникнення податкового кредиту (у частині товарів (робіт, послуг)) у комітента є дата отримання таких товарів (результатів робіт, послуг), придбаних для нього комісіонером. Право на податковий кредит у нього виникає на підставі отриманої від комісіонера податкової накладної.

На дату першої з подій (перерахування комісійної винагороди комісіонеру або підписання акта виконаних робіт)

збільшується податковий кредит комітента на суму ПДВ, сплачену у зв’язку з наданням йому комісійних послуг.

  

Первинний документ

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

валовий дохід

валові витрати

1

2

3

4

5

6

7

1.3.2.1. Облік у комітента

Платіжне доручення

Перераховано комісіонеру кошти для придбання товару

371

311

12000

Прибутковий ордер

Отримано товар від комісіонера

28

631

9500

9500

Податкова накладна

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманого товару

641/ПДВ

631

1900

Акт виконаних робіт

Підписано акт виконаних робіт

949

685

1000

1000

Податкова накладна

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі комісійної винагороди

641/ПДВ

685

200

Платіжне доручення

Перераховано комісійну винагороду комісіонеру

685

311

1200

Бухгалтерська довідка

Проведено залік заборгованостей

631

371

11400

Платіжне доручення

Отримано від комітента невикористані кошти (12000 - 11400)

311

371

600

1.3.2.2. Облік у комісіонера

Виписка банку

Отримано від комітента кошти для придбання товару

311

685

12000

Прибутковий ордер

Отримано товар від постачальника

025

11400

Відображено заборгованість перед постачальником товару

685

631

11400

Видаткова накладна

Передано товар комітенту

025

11400

Податкова накладна

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості переданого товару

643

641/ПДВ

1900

Платіжне доручення

Перераховано постачальнику кошти в оплату товару

631

311

11400

Податкова накладна

Суму податкового кредиту з ПДВ у вартості отриманого товару зараховано в рахунок податкових зобов’язань

641/ПДВ

644

1900

644

643

Акт виконаних робіт

Підписано акт виконаних робіт

377

703

1200

1000

Податкова накладна

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ПДВ

200

Виписка банку

Отримано від комітента комісійну винагороду

311

377

1200

Платіжне доручення

Повернено комітенту невикористані кошти (12000 - 11400)

685

311

600

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі