Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

1.9. Розрахунки за кредитними операціями

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2007/№ 96
Друк
Стаття

1.9. Розрахунки за кредитними операціями

 

У бухгалтерському обліку кредити відображаються на рахунках 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями». Відповідно до

п. 6 П(С)БО 15 та п.п. 9.3 П(С)БО 16 основна сума кредиту не є доходом підприємства при його отриманні і витратами при його погашенні.

Відповідно до

п. 27 П(С)БО 16 проценти за користування кредитом відносяться до складу фінансових витрат. Будь-які нараховані проценти (за довгостроковими або короткостроковими кредитами) визнаються витратами поточного періоду. Облік їх нарахування ведеться на субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками».

Згідно з

п. 8 П(С)БО 7 проценти не включаються до первісної вартості об’єкта, придбаного за кредитні кошти. Для обліку витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою процентів за користування кредитами, застосовується субрахунок 951 «Відсотки за кредит». Винятком із цього правила є створення кваліфікаційного активу. Відповідно до п. 4 П(С)БО 31 капіталізація фінансових витрат здійснюється в разі, коли створення активу потребує суттєвого періоду часу* і можливість такої капіталізації передбачено в обліковій політиці підприємства. Докладніше про капіталізацію фінансових витрат можна дізнатись у нашому коментарі до зазначеного П(С)БО (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 101, с. 20), а також у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 32, с. 19.

* Таке визначення кваліфікаційному активу наведено в п. 3 П(С)БО 31.

Заборгованість за кредитом в іноземній валюті відноситься до монетарних статей балансу. Як і в ситуації з депозитом в іноземній валюті, для кредитів в іноземній валюті необхідно розраховувати курсові різниці на дату балансу і на дату здійснення розрахунків. Відповідно до

п. 8 П(С)БО 21 курсові різниці відображаються у складі інших доходів (витрат).

Декілька слів про

овердрафт . На сьогодні існує дві думки щодо порядку відображення в обліку овердрафту: 1) в обліку має використовуватися рахунок 60, подібно до звичайних короткострокових кредитів (овердрафт надається на строк до одного року); 2) овердрафт можна відобразити на субрахунку 311 з кредитовим сальдо. При цьому якщо на дату складання балансу сума такого кредитового сальдо не погаситься, то в балансі цю суму слід відобразити за аналогією з короткостроковими кредитами (у розділі IV Пасиву балансу). Такий підхід не перекрутить дані фінансової звітності, а тому цілком може бути застосовний на практиці.

 

Податковий облік

Відповідно до

п. 1.11 Закону про податок на прибуток кредит — це кошти та матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк та під процент.

Податковий облік основної суми кредиту врегульовано нормами

п. 7.9 Закону про податок на прибуток. Як і у випадку з депозитами, основна сума кредиту не відображається у складі валових доходів у момент його отримання ( п.п. 7.9.1 зазначеного Закону), а її повернення не включається до складу валових витрат підприємства (п.п. 7.9.2).

Під основною сумою кредиту слід розуміти суму отриманого кредиту без процентів. Проценти ж позичальник має право відобразити у складі валових витрат на підставі

п.п. 5.5.1 Закону про податок на прибуток. При цьому обов’язковою умовою для формування валових витрат є зв’язок процентів, що сплачуються або нараховуються, з господарською діяльністю підприємства.

На відміну від

П(С)БО 31 , у Законі про податок на прибуток на сьогодні не передбачено прямої норми щодо включення (або невключення) процентів за кредитом до балансової вартості ОФ. Тому, керуючись загальними правилами, їх слід відображати у складі валових витрат (п.п. 5.5.1 згаданого Закону). Про це зазначали й податківців (наприклад, у листі ДПАУ від 10.07.2002 р. № 4354/6/15-1116 // «Податки та бухгалтерський облік», 2002, № 60). Водночас після набуття чинності П(С)БО 31 не виключаємо можливості появи протилежних роз’яснень.

У разі порушення кредитної угоди сума штрафів і пені, що сплачується у зв’язку з таким порушенням, не відображається у складі валових витрат. Таку заборону встановлено

п.п. 5.3.5 Закону про податок на прибуток .

Закон про податок на прибуток не передбачає спеціальної дати відображення в податковому обліку процентів за кредитом, тому керуватися слід загальною нормою —

п.п. 11.2.1 зазначеного Закону. Інакше кажучи, щодо процентів за кредитом діє правило першої події.

Якщо ж кредит отримано в іноземній валюті, то додатково слід керуватися нормами

п.п. 7.3.3 Закону про податок на прибуток, тобто необхідно проводити розрахунок курсових різниць. Нагадаємо, що згідно із зазначеною нормою до заборгованості в іноземній валюті відноситься основна сума фінансового кредиту та сума процентів, строк оплати за якими закінчився на дату закінчення звітного періоду.

  

Первинний документ

Дата

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

8

1.9. Кредитні операції

1.9.1. Короткостроковий кредит

1.9.1.1. у національній валюті

Виписка банку

10.02

Отримано на поточний рахунок підприємства короткостроковий кредит

311

601

50000

Бухгалтерська довідка

28.02

Нараховано проценти за використання кредитних коштів за лютий

951

684

863

863

Бухгалтерська довідка

 

Списано на фінансовий результат нараховані проценти

792

951

863

Платіжне доручення

Сплачено проценти

684

311

863

Платіжне доручення

10.03

Погашено короткостроковий кредит банку

601

311

50000

1.9.1.2. в іноземній валюті

Виписка банку

15.01

Отримано на поточний рахунок підприємства короткостроковий кредит банку
($15000 х 5,3312 = 79968 грн.)

312

602

$15000
79968

Бухгалтерська довідка

31.01

Нараховано проценти за користування кредитом за січень
($127,5 х 5,3311 = 679,72 грн.)

951

684

$127,5
679,72

679,72

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат нараховані проценти за січень

792

951

679,72

Платіжне доручення

05.02

Сплачено проценти за користування кредитом за січень
($127,5 х 5,3311 = 679,72 грн.)

684

312

$127,5
679,72

Бухгалтерська довідка

28.02

Нараховано проценти за користування кредитом за лютий
($210 х 5,3299 = 1119,28 грн.)

951

684

$210
1119,28

1119,28

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат нараховані проценти за лютий

792

951

1119,28

Платіжне доручення

05.03

Сплачено проценти за користування кредитом за лютий
($210 х 5,3296 = 1119,22 грн.)

684

312

$210
1119,22

Бухгалтерська довідка

Відображено курсову різницю між курсом, що діяв на момент нарахування процентів, і курсом, що діяв на момент їх оплати
($210 х 5,3299 - $210 х 5,3296 = 0,06 грн.)

684

744

0,06

Бухгалтерська довідка

31.03

Відображено закриття рахунків доходів та витрат

744

793

0,06

Бухгалтерська довідка

 

Відображено суму курсової різниці за основною сумою кредиту

602

744

28,5

28,5

Бухгалтерська довідка

Відображено закриття рахунків доходів та витрат

744

793

28,5

Платіжне доручення

15.04

Погашено короткостроковий кредит банку
($15000 х 5,329 = 79935 грн.)

602

312

$15000
79935

Бухгалтерська довідка

Відображено суму курсової різниці за основною сумою на дату погашення кредиту

602

744

4,5

4,5

Бухгалтерська довідка

Відображено закриття рахунків обліку доходів та витрат

744

793

4,5

1.9.2. Овердрафт

Прибутковий ордер

03.03

Отримано матеріали від постачальника

201

631

28000

28000

Податкова накладна

Відображено податковий кредит з ПДВ у вартості отриманих матеріалів (за наявності податкової накладної)

641

631

5600

Платіжне доручення

03.03

Обслуговуючому банку передано документи для оплати в сумі 33600 грн.

631

311

33600

Залишок за поточним рахунком підприємства на 03.03.2006 р. склав 10000 грн. Решту суми заборгованості перед постачальником (23600 грн.) погашено за рахунок овердрафту. В обліку підприємство використовує другий варіант обліку (кредитового сальдо за субрахунком 311).

Виписка банку

18.03

Надійшла виручка від покупця за раніше відвантажену продукцію в сумі 46000 грн.

311

361

46000

Бухгалтерська довідка

31.03

Нараховано проценти за користування овердрафтом

951

684

340

340*

* Сума умовна.

Бухгалтерська довідка

31.03

Проценти списано на фінансовий результат

792

951

340

Платіжне доручення

Сплачено проценти за користування овердрафтом

684

311

340

1.9.3. Довгостроковий кредит

1.9.3.1. у національній валюті

Виписка банку

01.03.2004

Отримано на поточний рахунок підприємства довгостроковий кредит банку

311

501

150000

Бухгалтерська довідка

01.03.2005

Нараховано проценти за отриманий довгостроковий кредит, що підлягають сплаті протягом 12 місяців з дати балансу

951

684

34500

34500

Платіжне доручення

Сплачено проценти за користування кредитом за перший рік

684

311

34500

 

 

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат проценти, нараховані за кредит за перший рік

792

951

34500

Бухгалтерська довідка

01.03.2006

Відображено проценти, що належать до сплати за користування кредитом за другий рік

951

684

34500

34500

Платіжне доручення

Сплачено проценти за користування кредитом за другий рік

684

311

34500

Бухгалтерська довідка

31.03.2006

Списано на фінансовий результат проценти, нараховані за другий рік

792

951

34500

Бухгалтерська довідка

31.12.2006

Відображено поточні зобов’язання за довгостроковим кредитом, переведені зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом 12 місяців з дати балансу

501

611

150000

Платіжне доручення

11.05.2007

Погашено довгостроковий кредит

611

311

150000

1.9.3.2. в іноземній валюті

Виписка банку

20.12.2006

На поточний рахунок підприємства зараховано довгостроковий банківський кредит
($25000 х 5,3312 = 133280 грн.)

312

502

$25000
133280

Бухгалтерська довідка

31.12.2006

Відображено курсову різницю за основною сумою кредиту на дату складання фінансової звітності за 2006 рік
((5,3312 - 5,3315) х  $25000) = 7,5 грн.)

974

793

502

974

7,5

7,5

7,5

Бухгалтерська довідка

Нараховано проценти за користування кредитом у IV кварталі
2006 року
($50* х 5,3315 = 266,58 грн.)

951

684

$50
266,58

266,58

* Сума умовна.

Платіжне доручення

31.12.2006

Сплачено проценти за користування кредитом

684

312

266,58

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат нараховані проценти

792

951

266,58

Бухгалтерська довідка

01.01.2007

Частину довгострокового кредиту, що підлягає погашенню в цьому році, переведено до складу поточних зобов’язань
($19000 х 5,3311 = 101290,9 грн.)

502

612

$19000
101290,9

Бухгалтерська довідка

Відображено курсові різниці
($19000 х 5,3315 - $19000 х 5,3311 = 7,6 грн.)

502

744

7,6

7,6

Платіжне доручення

20.02.2007

Погашено частину кредиту
($5000 х 5,3311 = 26655,5 грн.)

612

312

$5000
26655,5

Бухгалтерська довідка

31.03.2007

Нараховано проценти за користування кредитом у І кварталі 2007 року
($550 х 5,3296 = 2931,28 грн.)

951

684

$550
2931,28

2931,28

Платіжне доручення

Сплачено проценти за користування кредитом

684

312

2931,28

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат нараховані проценти

792

951

2931,28

Бухгалтерська довідка

31.03.2007

На дату складання звітності за І квартал 2007 року відображено курсові різниці:

— за довгостроковою частиною основного боргу
($25000 - $19000) х (5,3315 - 5,3296) = 11,4 грн.)

502

744

744

793

11,4

11,4

— за поточною частиною основного боргу
(($19000 - $5000) х (5,3311 - 5,3296) = 21 грн.)

612

744

744

793

21

21

...

...

...

...

...

...

...

...

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі