Теми статей
Обрати теми

Медичні огляди

Редакція ПБО
Стаття

Медичні огляди

 

Згідно з чинним законодавством певні категорії працівників при прийнятті на роботу або в процесі трудової діяльності повинні проходити обов’язкові медичні огляди. У межах цієї статті розглянемо особливості проведення обов’язкових медичних оглядів, які спрямовані на охорону здоров’я працівників.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про охорону праці

— Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Порядок № 246

— Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

Лист № 4465

— лист ДПАУ від 07.06.2004 р. № 4465/6/17-3116.

 

Статтею 169 КЗпП

і ст. 17 Закону про охорону праці встановлено необхідність проведення медичних оглядів певних категорій працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці або таких, де існує необхідність у професійному доборі*.

* Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведено в додатку 5 до п. 2.6 до Порядку № 246. Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведено в додатку 4 до п. 2.6 Порядку № 246. Перелік робіт, де необхідний професійний добір, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.95 р. № 263/121.

Крім цього,

попередньому медичному огляду підлягають усі особи молодші 18 років. А після прийняття на роботу до досягнення 21 року зазначені особи мають проходити медогляд щороку (ст. 191 КЗпП).

Попередній медогляд проводиться при прийнятті на роботу, а періодичні медогляди — протягом трудової діяльності працівників.

Метою проведення попередніх медичних оглядів є визначення стану здоров’я працівника і реєстрація вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, а також виявлення професійних захворювань (отруєнь), які виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, і запобігання виробничо зумовленим та професійним захворюванням (отруєнням).

Періодичні медогляди працівників проводяться з метою:

— своєчасного виявлення ранніх ознак гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

— забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— розроблення індивідуальних та групових лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів для працівників, яких віднесено до групи ризику за результатами медичного огляду, та проведення таких заходів.

У разі якщо працівник вважає, що погіршення стану здоров’я пов’язано з умовами праці або, на думку роботодавця, стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки, проводиться позачерговий медогляд.

Обов’язкові медичні огляди зазначених вище категорій працівників проводяться відповідно до

Порядку № 246. Їх періодичність зазначено в додатку 4 (залежно від шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу) та додатку 5 (залежно від характеру роботи, що виконується) до Порядку № 246.

Далі йтиметься про те, що потрібно знати роботодавцю, який має організувати проведення обов’язкового медичного огляду.

 

Процедура проведення медогляду

Відразу зазначимо, що обов’язок організувати проведення

попереднього, періодичних та позачергових медичних оглядів покладається на роботодавця.

Роботодавець, який повинен організовувати для працівників медичний огляд, щороку подає заявку до закладів державної санітарно-епідеміологічної служби.

У свою чергу, заклади державної санітарно-епідеміологічної служби за участі представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи на підставі заявки роботодавця визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. До 1 грудня такі заклади мають скласти Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою згідно з додатком 1 до

Порядку № 246 .

На підставі зазначеного акта протягом місяця після його оформлення роботодавець має скласти в чотирьох примірниках поіменні

списки працівників, які підлягають медичним оглядам, за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 246.

Звертаємо увагу, що

списки необхідно погоджувати із санепідемстанцією, після чого один примірник списку залишається на підприємстві в посадової особи, відповідальної за організацію медогляду, другий — направляється до лікувально-профілактичного закладу, де проводиться медогляд працівників, третій — до закладу санітарно-епідеміологічної служби, четвертий — до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Обов’язкові медичні огляди

можуть проводитися тільки лікувально-профілактичними закладами, які призначено відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за погодженням з МОЗ України. Також медогляди можуть проводитися спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затверджено наказом МОЗ України від 25.03.2003 р. № 133, вищими медичними навчальними закладами III — IV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси професійних захворювань.

Для проведення медогляду працівників роботодавець має

заздалегідь укласти або своєчасно відновити договір з лікувально-профілактичним закладом.

Лікувально-профілактичний заклад на підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, складає

план-графік їх проведення, після чого погоджує його з роботодавцем та закладом державної санітарно-епідеміологічної служби.

Після підготовки всіх необхідних документів роботодавець направляє працівників до лікувально-профілактичного закладу для проходження медогляду.

Медичний огляд проводиться комісією з проведення медичних оглядів лікувально-профілактичного закладу, яку очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа, яка має підготовку з професійної патології.

До складу комісії обов’язково входять терапевт, а також лікарі, які пройшли підготовку з профпатології. У разі відсутності окремих лікарів до проведення медоглядів на договірній основі залучаються фахівці з інших лікувально-профілактичних закладів.

Слід зауважити, що

при проведенні медоглядів комісією може бути враховано окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводилися під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення працівника за медичною допомогою, якщо з моменту їх проведення до проведення медогляду минуло не більше ніж 3 місяці.

Результати медогляду працівників, а також висновок комісії про стан здоров’я та професійну придатність працівника працювати за своєю професією заносяться до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду, за формою згідно з додатком 7 до

Порядку № 246, і до Медичної картки амбулаторного хворого за формою 025/о, затвердженою наказом МОЗ України від 27.12.99 р. № 302.

Зауважимо, що Картка працівника містить конфіденційну інформацію. Така

Картка має зберігатися на підприємстві, яке є останнім місцем роботи працівника, у медичного працівника, а в разі його відсутності — у відділі кадрів протягом трудової діяльності працівника. При проведенні подальших медоглядів вона надається комісії. Якщо працівник змінює місце роботи, Картка видається йому разом з трудовою книжкою. При цьому кожна сторінка Картки працівника завіряється печаткою відділу кадрів підприємства.

Копія зазначеного документа повинна зберігатися на підприємстві, яке є основним місцем роботи, протягом 15 років після звільнення працівника.

На підставі Картки працівника комісія видає працівнику медичну довідку про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою згідно з додатком 8 до

Порядку № 246.

Протягом місяця після закінчення медогляду комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників

за формою згідно з додатком 9 до Порядку № 246 , який складається в 6 примірниках, один з яких направляється роботодавцю і має зберігатися протягом 5 років.

Результати медогляду може бути оскаржено як роботодавцем, так і працівником в лікувально-профілактичному закладі вищого рівня або в судовому порядку.

Згідно з

п. 2.22 Порядку № 246 контроль за організацією проведення попередніх та періодичних медоглядів здійснюють заклади державної санітарно-епідеміологічної служби, за якістю проведення медоглядів — органи охорони здоров’я та спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

 

Документи, які надає працівник для проходження медогляду

Працівник, якого направляють для проходження медичного огляду до лікувально-профілактичного закладу, має надати такі документи:

— паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

— Медичну картку амбулаторного хворого;

— направлення, видане роботодавцем за формою згідно з додатком 3 до

Порядку № 246. Таке направлення видається при прийнятті на роботу, а також у разі переведення на іншу важку роботу, роботу зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Крім того, окремі категорії працівників мають надати додатково такі документи:

— сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду згідно з

постановою КМУ «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд та порядок його проведення» від 06.11.97 р. № 1238 (подають працівники, які підлягають обов’язковому попередньому та періодичним медичним оглядам);

— довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду згідно з

Порядком проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженим постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465 (подають працівники, які підлягають обов’язковим попереднім та періодичним психіатричним оглядам);

— висновок психофізіологічної експертизи (подають працівники, зайняті на роботах, що вимагають професійного добору).

Звертаємо увагу, що працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища в трудовому процесі, крім тих, які підлягають оглядам згідно з

наказом МОЗ та МВС України від 05.06.2000 р. № 124/345 «Про затвердження Положення про медичні огляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» (п. 2.14 Порядку № 246).

 

Обов’язки та права роботодавця

На роботодавця покладається низка обов’язків, пов’язаних з організацією медичного огляду працівників.

Отже, роботодавець повинен (

п. 3 Порядку № 246):

1) організовувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях з метою визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду, і подавати такі дані до відповідної санстанції;

2) інформувати працівника при укладенні з ним трудового договору під підпис про умови праці, про наявність на робочому місці шкідливих та небезпечних виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах згідно із законодавством та колективним договором. При цьому роботодавець має враховувати, що він не може пропонувати роботу, яка згідно з медичним висновком протипоказана працівнику за станом здоров’я. Аналогічна норма міститься в

ст. 24 КЗпП;

3) призначати осіб, відповідальних за організацію медогляду, забезпечувати своєчасну і організовану явку працівників на медогляди та обстеження;

4) здійснювати контроль за проведенням медогляду у строки, погоджені з лікувально-профілактичним закладом, де він проводиться, а також забезпечити в повному обсязі проведення оздоровчих заходів, зазначених у Заключному акті та усунути причини, які спричиняють виникнення професійних захворювань або отруєнь;

5) зберігати за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) та середній заробіток;

6) за результатами медогляду інформувати працівника про можливість продовження роботи за професією;

7) відсторонювати від роботи працівників, які не пройшли в установлений строк медичний огляд;

8) не допускати до роботи працівників, яким така робота протипоказана згідно з медичним висновком за станом здоров’я;

9) забезпечити за свій рахунок проведення позачергового медогляду за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану здоров’я пов’язано з умовами праці, або з власної ініціативи, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

Роботодавець

має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медогляду, до дисциплінарної відповідальності і відсторонювати його від роботи без збереження заробітної плати. Зауважимо, що працівник не має права відмовитися від проходження медичного огляду, оскільки обов’язок проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медогляди закріплено у ст. 14 Закону про охорону праці.

Усі витрати на організацію проведення медичних оглядів, на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та зумовлені виробництвом захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань

проводяться роботодавцем за рахунок власних коштів (п. 2.5 Порядку № 246).

 

Оплата за період проходження медичного огляду

Згідно зі

ст. 123 КЗпП і п. 2.21 Порядку № 246 за працівниками, які зобов’язані проходити медичний огляд, за час їх перебування в медичному закладі на обстеженні зберігається середній заробіток за місцем роботи.

Середня заробітна плата розраховується відповідно до

Порядку № 100.

Розрахунковим періодом у цьому випадку є

останні 2 календарні місяці роботи, що передують місяцю, в якому проводиться медогляд. Якщо працівник пропрацював на підприємстві менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (абзац третій п. 2 Порядку № 100).

У разі якщо працівник не мав заробітку не зі своєї вини, розрахунок середньої заробітної плати проводиться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (

абзац третій п. 4 Порядку № 100).

Виплати, які включаються до розрахунку середньої заробітної плати, перелічено в

п. 3 Порядку № 100, виплати, що не беруть участі в розрахунку, — у п. 4 того ж Порядку.

Нарахування оплати за час проходження медичного огляду провадиться шляхом множення середньоденного (середньогодинного) заробітку на кількість робочих днів (годин), які припадають на період проходження медогляду. При цьому середньоденна (середньогодинна) заробітна плата обчислюється шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) (

п. 8 Порядку № 100).

Докладніше про розрахунок середньої заробітної плати згідно з

Порядком № 100 див. у статті «Середня заробітна плата: розраховуємо правильно» («Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 23).

 

Податковий і бухгалтерський облік

Витрати роботодавця на проведення обов’язкових попередніх, періодичних та позачергових медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де необхідний професійний добір, відносяться до складу валових витрат згідно з

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток як витрати на охорону праці. Це підтверджується й у листі ДПАУ № 4465.

Щодо витрат на проведення попереднього медогляду для осіб віком до 18 років, а також періодичних медоглядів для працівників віком до 21 року зазначимо таке.

У тому ж

листі № 4465 податківці, роз’яснюючи питання щодо включення витрат на проведення медоглядів до валових витрат, посилаються на п. 7 Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затвердженого постановою КМУ від 27.06.2003 р. № 994, в якому витрати на проведення медоглядів осіб віком до 21 року не згадуються. Проте, на нашу думку, такі витрати мають збільшувати валові витрати підприємства, оскільки обов’язковість проведення медоглядів зазначеної категорії працівників установлено чинним законодавством і витрати на їх проведення пов’язані з господарською діяльністю підприємства.

Витрати на проведення медичного огляду працівників не підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб, оскільки є витратами безпосередньо роботодавця і не можуть розцінюватися як додаткове благо працівників. Аналогічну думку викладено в

листі № 4465.

Відповідно до

п. 15.8 П(С)БО № 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.99 р. № 318, витрати на проведення медичних оглядів у складі витрат на охорону праці належать до загальновиробничих витрат, які відображаються за дебетом рахунка 91.

Приклад 1.

Підприємство оплатило лікувально-профілактичному закладу послуги з проведення періодичного медогляду своїх працівників. Вартість послуг 1000 грн.*

* Поставку послуг з охорони здоров’я звільнено від обкладення податком на додану вартість згідно з п.п. 5.1.8 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (послуги з медогляду не потрапляють до Переліку, зазначеного в додатку до постанови КМУ від 05.10.98 р. № 1602).

  


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

ВВ

ВД

дебет

кредит

1

Проведено передоплату послуг з проведення медогляду

377

311

1000,00

2

Надано послуги з проведення медогляду

91

377

1000,00

1000,00*

* Оскільки лікувально-профілактичні заклади, які проводять медогляди, є бюджетними, на підставі п.п.11.2.3 Закону про податок на прибуток датою збільшення валових витрат підприємства вважається дата фактичного отримання послуг з проведення медогляду.

   

 

Тепер розглянемо особливості податкового та бухгалтерського обліку оплати працівнику за час проходження медичного огляду.

Згідно з

п.п. 2.2.12 Інструкції № 5 оплата, яка зберігається за основним місцем роботи за працівником, який підлягає медичному огляду, за час перебування в медичній установі на обстеженні входить до фонду оплати праці у складі додаткової зарплати. Отже, виплата за час проходження працівником медогляду включається до бази для обкладення внесками до всіх фондів соціального страхування, а також до складу загального місячного оподатковуваного доходу.

Ця виплата враховується при порівнянні заробітної плати з граничним розміром доходу, який у 2007 році становить 740 грн., для визначення права працівника на податкову соціальну пільгу.

На підставі

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток оплата за час проходження медогляду включається до складу валових витрат підприємства.

Приклад 2.

Підприємство направило бухгалтера, який молодше 21 року, до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду з 3 по 4 жовтня 2007 року включно. Зарплата працівника в жовтні 2007 року склала 760 грн. У серпні 2007 року працівнику нараховано заробітну плату в розмірі 600 грн., у вересні — 700 грн. На підприємстві встановлено 5-денний робочий тиждень, вихідні — субота, неділя.

Розрахуємо середню заробітну плату для оплати часу перебування на медогляді:

(600 грн. + 700 грн.) : (22 роб. дн. + 20 роб. дн.) = 30,95 (грн.)

Оплата за час проходження працівником медогляду складе:

30,95 грн. х 2 роб. дн. = 61,90 грн.

Заробітна плата за 21 відпрацьований день жовтня 2007 року — 693,91 грн.

Бухгалтерський облік операцій з нарахування заробітної плати та оплати в жовтні 2007 року наведемо в таблиці.

  


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

ВВ

ВД

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату за вересень 2007 року

92

661

693,91

693,91

2

Нараховано оплату за час проходження медогляду

92

661

61,90

61,90

3

Нараховано внески до фондів соціального страхування
(693,91 + 61,90) х (33,2 % + 1,5 % + 1,3 % + +1,03 %*)

92

651, 652, 653, 656

279,88

279,88

4

Утримано внесок до Пенсійного фонду
(568 х 0,5% + (693,91 + 61,90 -
- 568) х 2 %)

661

651

6,60

5

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
((693,91 + 61,90) х 1 %)

661

652

7,56

6

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття
((693,91 + 61,90) х 0,5 %)

661

653

3,78

7

Утримано податок з доходів фізичних осіб
((693,91 + 61,90) - 6,60 - 7,56 - 3,78) х 15 %

661

641/ПДФО

110,68

8

Перераховано внески до фондів соціального страхування
(279,88 + 6,60 + 7,56 + 3,78)

651, 652, 653, 656

311

297,82

9

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

110,68

10

Виплачено працівнику заробітну плату та оплату за період перебування на медогляді
((693,91 + 61,90) - 6,60 - 7,56 - 3,78 - 110,68)

661

311

627,19

* Ставку внеску до Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України прийнято умовно.

 

Сподіваємося, що, ознайомившись з матеріалом, наведеним у цій статті, і роботодавці, і працівники чітко знатимуть, як діяти в разі потреби проведення медичних оглядів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі