Теми статей
Обрати теми

Бюджетний облік. Фінансове забезпечення виборів

Редакція ПБО
Стаття

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ

 

У країні стартувала кампанія позачергових виборів народних депутатів до Верховної Ради України. Фінансування заходів із забезпечення вільного волевиявлення громадян здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України і передбачає різноманітні витрати. Тому предметом нашого сьогоднішнього розгляду є порядок виділення асигнувань на підготовку та проведення виборів, надходження та витрачання відповідних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням.

 

Костянтин ПЕНСЬКОЙ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Олена ПАВЛЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про вибори народних депутатів

— Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004 р. № 1665-IV.

Закон про ЦВК

— Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р. № 1932-IV.

Порядок № 350

— Порядок виділення асигнувань, обліку надходження та використання коштів Державного бюджету України, що виділяються окружним виборчим комісіям на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 31.01.2006 р. № 350.

Порядок № 349

— Порядок контролю за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 31.01.2006 р. № 349.

 

Головним законодавчим актом, що регламентує проведення виборів депутатів до Верховної Ради України, є

Закон про вибори народних депутатів, більшість положень якого були підґрунтям для волевиявлення громадян у 2006 році. Цей Закон застосовується й у нинішній виборчій компанії з урахуванням змін, унесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені)» від 01.06.2007 р. № 1114-V.

 

Система виборчих комісій

Для кращого розуміння порядку фінансування виборів розглянемо структуру виборчої системи.

Згідно зі

ст. 24 Закону про вибори народних депутатів систему виборчих комісій створюють комісії, які діють на трьох рівнях:

— Центральна виборча комісія (ЦВК);

— окружні виборчі комісії (ОВК);

— дільничні виборчі комісії (ДВК).

Статус, повноваження, а також порядок утворення виборчих комісій регулюється

Законом про ЦВК, а також Законом про вибори народних депутатів. Загальні характеристики відповідних виборчих комісій наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Загальні характеристики виборчих комісій

Показники

ЦВК

ОВК

ДВК

1

2

3

4

Статус

Юридична особа.

Є постійно діючим колегіальним державним органом, який очолює систему виборчих комісій

Юридична особа.

Є комісією вищого рівня щодо всіх ДВК у межах відповідного територіального виборчого округу

Не є юридичною особою.

Є суб’єктом відповідного виборчого процесу

Територіальні повноваження

На всій території України та у закордонному виборчому окрузі

У межах територіального виборчого округу

У межах виборчої дільниці

Ким утворюється

Верховна Рада України призначає на посаду та припиняє повноваження членів Комісії за поданням Президента України

ЦВК

Відповідною ОВК

Термін утворення

Працює на постійній основі

Не пізніш як за 60 днів до дня виборів.
Для позачергових виборів народних депутатів — не пізніш як на 12 день після початку виборчого процесу

Не пізніш як за 35 днів до дня виборів.
Для позачергових виборів народних депутатів — не пізніш як за 15 днів до дня виборів

 

Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному

Законом про вибори народних депутатів та іншими законами.

 

Фінансування заходів з підготовки та проведення виборів

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів здійснюється ЦВК, яка є головним розпорядником бюджетних коштів. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є ОВК в особі їх голів, а в разі їх відсутності — заступників голів цих комісій.

Фінансування виборчих комісій здійснюється відповідно до

Порядку № 350, який регулює питання виділення асигнувань, обліку надходження та використання коштів державного бюджету, що виділяються ОВК на підготовку і проведення виборів народних депутатів України.

Відповідно до

п. 3 р. I Порядку № 350 ЦВК на підставі копій свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи формує мережу ОВК та подає її на електронних і паперових носіях до Державного казначейства України. Далі ЦВК формує кошторис, розподіляє кошти та контролює їх цільове використання.

Видатки на підготовку і проведення виборів народних депутатів України здійснюються за такими напрямами:

— заходи ЦВК;

— заходи ОВК та ДВК.

До повноважень ЦВК входить:

— розроблення кошторису ЦВК у межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на підготовку і проведення виборів народних депутатів України;

— розроблення та затвердження середніх норм видатків ОВК, а також середніх норм видатків для потреб ДВК.

У свою чергу

ОВК:

— на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування ЦВК, обрахованої відповідно до середніх норм видатків ОВК та середніх норм видатків для потреб ДВК, подає на затвердження до ЦВК проект кошторису і проект плану асигнувань загального фонду державного бюджету відповідно до

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 та наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 р. № 57;

— на підставі середніх норм видатків ОВК та середніх норм видатків для потреб ДВК складає та подає на затвердження до ЦВК у десятиденний (семиденний — для позачергових виборів) строк з дня її утворення єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів народних депутатів із включенням до нього видатків ОВК та видатків для потреб ДВК територіального виборчого округу;

— складає та подає до ЦВК розшифрування показників єдиного кошторису видатків;

— розробляє та подає до ЦВК штатний розпис для ОВК та затверджує штатні розписи для ДВК територіального виборчого округу.

Форму розшифровки показників кошторису видатків ОВК та форми штатних розписів ОВК та ДВК відповідних територіальних виборчих округів затверджено

Порядком № 350.

Слід зазначити, що для підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року середні норми видатків ОВК та середні норми видатків ДВК затверджено

постановою ЦВК від 15.08.2007 р. № 112.

Зупинимось детальніше на

порядку організації здійснення видатків.

По-перше, ЦВК у п’ятиденний строк з дня надходження від ОВК проекту кошторису, проекту плану асигнувань загального фонду державного бюджету, єдиного кошторису видатків, штатного розпису розглядає та затверджує їх.

По-друге, ЦВК складає і затверджує розподіл показників зведеного кошторису та розподіл показників зведеного плану асигнувань загального фонду державного бюджету на підготовку і проведення виборів народних депутатів України в розрізі розпорядників коштів нижчого рівня (ОВК) за територіями відповідно до мережі розпорядників коштів та подає їх до Державного казначейства.

По-третє, ОВК подають відповідним органам Державного казначейства на паперових та електронних носіях затверджені кошториси, єдині кошториси та плани асигнувань загального фонду державного бюджету.

По-четверте, ОВК на підставі затвердженого ЦВК єдиного кошторису видатків складає та затверджує єдині кошториси видатків та штатні розписи дільничних виборчих комісій.

Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для прийняття ОВК бюджетних зобов’язань.

Рахунки ОВК відкриваються в територіальному органі Державного казначейства за місцезнаходженням комісії згідно з

Порядком відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затвердженим наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 р. № 221.

Картки зі зразками підписів голови, заступника голови та головного бухгалтера ОВК, які подаються до територіального органу казначейства, засвідчуються головою чи заступником голови ЦВК або нотаріусом. До картки включається також зразок відбитка печатки ОВК.

Видатки ЦВК та ОВК здійснюються відповідно до

Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, та Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136.

Витрачання коштів, передбачених кошторисами на підготовку та проведення виборів, повинно здійснюватись відповідно до низки нормативно-правових актів. Інформацію щодо нормативно-правового регулювання деяких видатків, здійснюваних під час підготовки та проведення виборів, узагальнимо та представимо у вигляді таблиці.

 

Таблиця 2

Нормативно-правове регулювання деяких видатків на здійснення підготовки та проведення виборів


з/п

Найменування видатків

Документи, що регулюють здійснення видатків

1

2

3

1

Оплата праці членів окружних та дільничних виборчих комісій, спеціалістів, експертів та технічних працівників, залучених для організаційного, правового, технічного забезпечення виборчих комісій

— постанова КМУ «Про умови оплати праці членів виборчих комісій» від 28.07.2004 р. № 966;
— порядок нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам окружних, територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затверджений постановою ЦВК від 20.01.2006 р. № 251;
— постанова КМУ «Про розміри та порядок виплати винагороди спеціалістам, експертам і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень цих комісій» від 24.02.2003 р. № 213;


— порядок залучення спеціалістів, експертів і технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затверджений постановою ЦВК від 20.01.2006 р. № 250

2

Оплата праці працівників, включених до складу робочих груп обліку виборців

— постанова КМУ «Питання утворення робочих груп обліку виборців» від 18.07.2007 р. № 942

3

Придбання витратних матеріалів, канцелярських та господарських товарів

— Порядок оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затверджений постановою КМУ від 21.12.2001 р. № 1713;
— Порядок надання транспортних послуг окружним і дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, затверджений постановою ЦВК від 20.01.2006 р. № 253;
— постанова ЦВК «Про нормативні вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України та приміщень для голосування, перелік і норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою та перелік видів послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року» від 20.01.2006 р. № 252

4

Послуги автотранспорту

5

Послуги зв’язку

6

Оренда та утримання приміщень

7

Послуги державних архівних установ

8

Оплата відряджень

— постанова КМУ «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23.04.99 р. № 663

 

У ході підготовки до проведення виборів

у межах кошторисів можуть здійснюватись і інші видатки, зокрема, на оплату:

— використання послуг засобів масової інформації;

— виготовлення виборчої документації;

— друкування інформаційних плакатів з передвиборними програмами партій (блоків);

— проведення комплексу семінарів та нарад;

— друкування методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів;

— виготовлення нагрудного знака народного депутата України;

— виготовлення вивісок;

— виготовлення печаток.

Необхідно також додати, що

ст. 1025 Закону про вибори народних депутатів передбачено особливості фінансового та матеріально-технічного забезпечення позачергових виборів. Зокрема, закупівля товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення позачергових виборів депутатів здійснюється в порядку, затвердженому Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель за пропозицією ЦВК (на момент підготовки статті вищезазначений порядок ще не затверджено). Відповідні зміни були також внесені до тендерного законодавства.

Що стосується оплати товарів, робіт та послуг, пов’язаних з організацією та проведенням виборів, то порядок розрахунків по ним не ускладнено. Так, згідно з

постановою Кабінету Міністрів України «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 09.10.2006 р. № 1404 по таким товарам, роботам і послугам передбачено можливість здійснення попередньої оплати на строк не більше одного місяця .

 

Припинення руху коштів та їх повернення

ОВК не пізніше як у п’ятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів подає до ЦВК виписки з реєстраційного рахунка та припиняє рух коштів.

У семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України ЦВК відкликає залишки невикористаних асигнувань, виділених із загального фонду державного бюджету на підготовку і проведення виборів, шляхом надання Державному казначейству України коригуючого розподілу виділених асигнувань.

Голова ОВК, у разі його відсутності — заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації з письмовим повідомленням про дату припинення комісії. На підставі цього повідомлення у Бюлетені державної реєстрації безоплатно друкується інформація про дату припинення ОВК, що є підставою для пред’явлення комісії претензій за борговими зобов’язаннями.

ОВК після закриття реєстраційного рахунка повідомляє організації, що зареєстрували її як платника податку та зборів (платежів), про припинення своїх повноважень.

 

Відшкодування витрат на передвиборну агітацію

Звернемо увагу на відшкодування витрат партій (партій, що входили до блоку), пов’язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації.

Згідно зі

ст. 98 Закону про вибори народних депутатів партії, виборчі списки яких отримали три і більше відсотків голосів виборців , отримують право на відшкодування за рахунок коштів державного бюджету витрат, пов’язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації, у розмірі фактично здійснених витрат, але не більше 100 тис. розмірів мінімальних заробітних плат для кожної партії (блоку).

Спочатку витрати на передвиборну агітацію покриваються лише за рахунок виборчого фонду партії, який формується за рахунок власних коштів партії, а також добровільних внесків фізичних осіб.

Потім ЦВК на підставі поданого фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду партії не пізніш як на десятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів приймає рішення про відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні.

Підставою для відмови може бути виявлення ЦВК під час перевірки відомостей, що містяться у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, фактів, що свідчать про порушення встановлених вимог до порядку формування виборчого фонду або про використання коштів на цілі, не пов’язані з передвиборною агітацією.

Відповідні кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації партій, передбачаються законом про державний бюджет на рік, наступний за роком проведення виборів народних депутатів.

На підставі відповідного рішення ЦВК перераховує кошти на рахунок відповідної партії не пізніш як на 30 день з дня набрання чинності законом про державний бюджет.

 

Контроль за використанням коштів

Контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, здійснюється ЦВК та відповідними органами, на які покладено повноваження контролю за дотриманням бюджетного законодавства (Рахунковою палатою, Державною контрольно-ревізійною службою та Державним казначейством України).

Процедура здійснення контролю за правильним та цільовим використанням коштів ЦВК та ОВК, що виділяються на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, визначена в

Порядку № 349. Види такого контролю наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Види контролю за правильним та цільовим використанням коштів виборчими комісіями

Попередній контроль

Поточний контроль

Наступний контроль

Мета здійснення

Проведення превентивних заходів шляхом надання роз’яснень та рекомендацій, перевірки правильності складання кошторисів, планів асигнувань та планів закупівель до їх затвердження

Своєчасне виявлення та усунення недоліків і порушень у роботі виборчих комісій в частині цільового спрямування коштів Державного бюджету

Перевірка та аналіз фінансових звітів та інших фінансових і бухгалтерських документів виборчих комісій

Ким здійснюється

ЦВК та органи ДКУ

Органи ДКУ

ЦВК, органи ДКРС, Рахункова палата

 

Порядок здійснення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, органами ДКРС наведемо в табл. 4.

 

Таблиця 4

Порядок здійснення контролю за використанням бюджетних коштів органами ДКРС

Заходи

Ким здійснюються

Документальне оформлення результатів

Кому надаються документи та в якій термін

1

2

3

4

Попереднє інформування

ЦВК

Відомості щодо адрес, телефонів комісій, а також прізвища, імена та по батькові голів відповідних комісій

ГоловКРУ (після утворення виборчих комісій)

Ревізія та перевірка

I етап (завершується не пізніше ніж за 5 днів до дня виборів)

Органи ДКРС

Проміжні довідки або акти

Відповідній виборчій комісії

II етап (після встановлення підсумків голосування до закінчення строку повноважень комісій)

Довідки або акти

ГоловКРУ

ЦВК (терміново, але не пізніш як через 3 дні після підписання акта)

Правоохоронним органам (у разі виявлення порушень законодавства)

Узагальнення результатів ревізій та перевірок

ГоловКРУ

Узагальнення з довідкою про передані до правоохоронних органів матеріали ревізій і перевірок

ЦВК (протягом 45 днів

від визначеного законодавством дня подання до ЦВК фінансового звіту про надходження та використання коштів)

 

До питань, що підлягають перевірці під час ревізій органами ДКРС, належать:

— дотримання порядку складання, затвердження та виконання кошторисів і планів асигнувань, внесення до них змін;

— стан збереження грошових коштів і матеріальних цінностей;

— дотримання порядку ведення та обліку касових операцій та операцій на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства;

— дотримання вимог законодавства України щодо оплати праці членів виборчих комісій, спеціалістів і технічних працівників, залучених до роботи в цих комісіях, зокрема: достовірність довідок з основного місця роботи про середню заробітну плату членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи; наявність фактів виплати заробітної плати зазначеним членам виборчих комісій одночасно у виборчій комісії та за основним місцем роботи;

— розрахунки з підзвітними особами, у тому числі в частині дотримання порядку відшкодування витрат на службові відрядження;

— правильність і цільове використання коштів на придбання матеріальних цінностей (інвентарю та обладнання), повне та своєчасне їх оприбуткування, правомірність та достовірність передачі матеріальних цінностей на зберігання до відповідних місцевих рад, у тому числі використання матеріальних цінностей, придбаних під час проведення попередніх виборів і переданих на зберігання;

— наявність матеріальних цінностей (шляхом проведення вибіркової інвентаризації);

— дотримання вимог законодавства України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти;

— наявність договорів з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, розрахунки за ними;

— дотримання виборчими комісіями встановленого порядку використання автотранспорту;

— наявність фактів витрачання коштів державного бюджету на оплату приватних міжміських переговорів за телефонними номерами виборчих комісій;

— правильність, повнота та достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

— достовірність відомостей про дебіторську та кредиторську заборгованості;

— інші питання в межах своїх повноважень, передбачених законами України.

Сподіваємось, що наш аналіз стане в нагоді бухгалтерам, у тому числі бюджетних установ, які залучаються для роботи у виборчих комісіях.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі