Теми статей
Обрати теми

Бюджетний облік. Оплата праці членів виборчих комісій та залучених працівників

Редакція ПБО
Стаття

Оплата праці членів виборчих комісій та залучених працівників

 

Підготовка до проведення позачергових виборів народних депутатів до Верховної Ради України йде повним ходом. У статті «Фінансове забезпечення виборів» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 73, с. 41) нами вже було розглянуто порядок надходження та витрачання коштів виборчими комісіями на підготовку та проведення виборів. Суттєвою статтею видатків кошторису на забезпечення виборчого процесу є оплата праці членів виборчих комісій та інших працівників, які залучаються для роботи у таких комісіях. Про це й ітиметься у статті.

Олена ПАВЛЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Костянтин ПЕНСЬКОЙ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

  

Документи статті

Постанова № 966

— постанова Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці членів виборчих комісій» від 28.07.2004 р. № 966.

Постанова № 213

— постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри та порядок виплати винагороди спеціалістам, експертам і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень цих комісій» від 24.02.2003 р. № 213.

Порядок № 251

— Порядок нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам окружних, територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 20.01.2006 р. № 251.

Порядок № 250

— Порядок залучення спеціалістів, експертів і технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затверджений постановою ЦВК від 20.01.2006 р. № 250.

 

Виплати членам виборчих комісій

Оплата праці голови, заступника голови, секретаря та інших членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України регулюються

Порядком № 251.

Згідно з

п. 4 Порядку № 251 за рахунок фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, здійснюються такі виплати:

— заробітна плата голові, заступнику голови, секретарю або іншим членам виборчої комісії, які виконують свої повноваження на платній основі (загальною кількістю не більше трьох осіб);

— оплата праці членів виборчих комісій за роботу в день виборів і в дні встановлення підсумків голосування;

— одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці.

Розглянемо детальніше порядок та умови здійснення перелічених виплат.

 

Виплати за виконання повноважень на платній основі

Розмір місячної заробітної плати членів виборчої комісії з виборів народних депутатів України визначається відповідно до

постанови № 966, а саме:

— членів окружних виборчих комісій (ОВК) — згідно з

додатком 1 до постанови № 966;

— членів дільничних виборчих комісій (ДВК)

згідно з додатком 4* до постанови № 966.

* Передбачена додатком 4 місячна заробітна плата окремих членів ДВК є меншою за розмір мінімально встановленої заробітної плати, що потребує внесення відповідних змін до постанови № 966. —

Прим. ред.

Члени виборчих комісій, які мають основне місце роботи, на період здійснення ними повноважень у комісіях на платній основі звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи.

Згідно з

пунктами 7, 9 Порядку № 251 підставою для нарахування та виплати заробітної плати членам виборчих комісій є:

— для членів ОВК — постанова ОВК, затверджена Центральною виборчою комісією, про виконання ними своїх повноважень на платній основі;

— для членів ДВК — постанова ДВК, затверджена відповідною ОВК, про виконання ними своїх повноважень на платній основі.

Нарахування заробітної плати членам виборчих комісій, які виконують свої повноваження на платній основі, здійснюється відповідною окружною комісією пропорційно до відпрацьованого ними часу на підставі табеля обліку робочого часу. Табель обліку робочого часу ведеться секретарем виборчої комісії або за дорученням голови — іншим членом такої комісії.

Слід зазначити, що

члени виборчих комісій можуть виконувати свої повноваження і на основі цивільно-правових договорів між ними та виборчими комісіями на платній основі. Цивільно-правові договори можуть укладатися з фізичними особами — підприємцями, пенсіонерами, особами, які тимчасово не працюють, а також особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними (п. 10 Порядку № 251).

Форми типових цивільно-правових договорів, що укладаються між відповідними виборчими комісіями та їх членами, наведено у

додатках № 1, 2 до Порядку № 251. Оплата праці таких членів комісій здійснюється на підставі акта наданих послуг.

Необхідно мати на увазі, що розмір плати за виконані роботи за цивільно-правовим договором

не може перевищувати розміру місячної заробітної плати відповідно голови, заступника голови, секретаря або члена виборчої комісії, визначеного постановою № 966 (п. 12 Порядку № 251).

Документи, що подаються членами виборчих комісій для оплати їх праці, наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Документи, що подаються членами виборчих комісій для оплати праці

Документи, що подаються до виборчих комісій

Члени виборчої комісії

звільнені від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи

фізична особа — підприємець

пенсіонер або особа, яка тимчасово не працює

безробітний

Копія паспорта

+

+

+

+

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заява та довідка про відсутність ідентифікаційного номера, засвідчена відповідним податковим органом

+

+

+

+

Довідка про звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи

+

Довідка з основного місця роботи про середню заробітну плату за останні два місяці перед звільненням від виконання виробничих або службових обов’язків

+

Копія довідки про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності

+

Довідка державної служби зайнятості про надання статусу безробітного

+

 

Щодо періодичності виплати заробітної плати членам виборчих комісій зазначимо, що відповідно до

п. 24 Порядку № 251 така виплата здійснюється в установленому законодавством порядку не рідше ніж два рази на місяць, у тому числі шляхом перерахування через установу банку на особистий картковий або інший рахунок за заявою члена відповідної виборчої комісії.

Заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчих комісіях, включається до фактичного заробітку за основним місцем роботи при обчисленні пенсії та середньої заробітної плати у випадках, передбачених законодавством (

п. 3 постанови № 966).

Виконання членом виборчої комісії, який має статус безробітного, своїх повноважень на платній основі не є підставою для зняття цієї особи з обліку в державній службі зайнятості як такої, що шукає роботу, або для припинення виплати їй допомоги з безробіття та інших видів допомоги (

п. 17 Порядку № 251).

 

Оплата праці в день виборів і в дні встановлення підсумків голосування

Оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі тих, які виконують повноваження не на платній основі) у день голосування та у дні встановлення підсумків голосування має свої особливості.

Так, згідно з

п.1 постанови № 966 та п. 18 Порядку № 251 оплата за вказані дні здійснюється в межах видатків, передбачених на цю мету в кошторисах, у розмірі не більше 14 відсотків мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день, але не більше ніж за два дні.

Підставою для оплати є табель обліку робочого часу, у якому напроти прізвища кожного члена комісії, що брав участь у роботі в зазначені дні, слід проставити відмітку «Р».

 

Виплата одноразової грошової винагороди

Одноразова грошова винагорода нараховується за наявності загальної економії фонду оплати праці. Відповідно до

п. 19 Порядку № 251 така винагорода виплачується членам виборчої комісії, які брали активну участь у роботі комісії, незалежно від того, на платній чи не на платній основі працює член комісії, і виплачується лише один раз не пізніше ніж через 4 дні після встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі.

Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчої комісії визначається на засіданні відповідної виборчої комісії за поданням її голови і залежить від особистого внеску кожного члена комісії у діяльність виборчої комісії. Рішення ДВК про виплату одноразової грошової винагороди повинно бути розглянуто та затверджено відповідною ОВК.

Слід звернути увагу, що

розмір одноразової грошової винагороди члену виборчої комісії не може перевищувати розміру місячної заробітної плати за посадою, яку він обіймає у відповідній виборчій комісії (п. 21 Порядку № 251).

 

Виплати залученим спеціалістам, експертам і технічним працівникам

Згідно із

Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004 р. № 1665-IV для забезпечення здійснення своїх повноважень виборчі комісії можуть залучати відповідних спеціалістів, експертів і технічних працівників.

Питання залучення відповідних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України

регулюються Порядком № 250.

Керуючись положеннями

Порядку № 250, наведемо перелік спеціальностей працівників, які можуть залучатися до роботи у виборчих комісіях, та граничну чисельність таких працівників (див. табл. 2).

Таблиця 2

Перелік працівників, які можуть залучатися до роботи у виборчих комісіях, та їх гранична чисельність

Показники

ЦВК

ОВК та ДВК

Примітка

Перелік спеціалістів і технічних працівників, які можуть залучатися до роботи

Спеціалісти з інформаційних технологій, юристи, бухгалтери, економісти, експерти з виборчого права та технічні працівники

Бухгалтери, касири, юристи, оператори комп’ютерного набору, друкарки, діловоди, водії, прибиральники тощо

Не можуть залучатися державні службовці

Гранична чисельність залучених спеціалістів, експертів і технічних працівників

60

ОВК

10

Кількість виборців

ДВК

великі

2

понад 1500 осіб

середні

1

від 500 до 1500 осіб

малі

1

до 500 осіб

 

Виходячи з наведених даних, ОВК на своєму засіданні визначає конкретний перелік працівників для їх залучення до роботи в ОВК та ДВК відповідного територіального виборчого округу, про що приймається відповідна постанова.

Слід відмітити, що згідно з

п. 7 Порядку № 250 для роботи у виборчих комісіях спеціалістами, експертами та технічними працівниками не можуть залучатися державні службовці.

 

Виплати за цивільно-правовими договорами

Із залученими до роботи спеціалістами, експертами і технічними працівниками виборчими комісіями укладаються цивільно-правові договори. Форми таких договорів наведено у

додатках № 1-3 до Порядку № 250.

Для укладання цивільно-правового договору працівнику необхідно подати такі документи:

— копію паспорта;

— документ про освіту (із зазначенням спеціальності та кваліфікації), якщо робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації;

— копію довідки про присвоєння особі ідентифікаційного номера або заяву із засвідченням у державних податкових органах відсутності у неї ідентифікаційного номера.

У разі залучення до роботи у виборчих комісіях бухгалтера, касира чи іншого спеціаліста, до обов’язків якого безпосередньо входить зберігання, перевезення або використання в цих комісіях переданих йому матеріальних цінностей, окремо укладається

договір про їх матеріальну відповідальність (п. 10 Порядку № 250).

Підставою для оплати послуг працівників, залучених до роботи в окружних та дільничних комісіях, є

акт наданих послуг . Оплата праці таких працівників здійснюється відповідною ОВК.

Розмір оплати послуг залучених осіб до роботи у виборчих комісіях установлюється в межах фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі видатків на підготовку та проведення виборів народних депутатів України. При цьому розмір оплати послуг спеціалістів, експертів чи технічних працівників, залучених до роботи в ЦВК, визначається відповідно до

постанови № 213, згідно з якою розмір винагороди таким працівникам не може перевищувати шестикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Розмір оплати послуг спеціалістів чи технічних працівників, залучених до роботи в окружній чи дільничній виборчій комісії,

не повинен перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, установленого постановою № 966. У той же час оплата послуг зазначених працівників не може бути меншою від мінімальної заробітної плати, установленої на момент її нарахування. Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата з 1 липня 2007 року складає 440 грн.

Щодо строків розрахунків за надані послуги слід зазначити, що вони визначаються у цивільно-правовому договорі, укладеному між залученою до роботи особою та відповідною виборчою комісією.

 

Виплата одноразової грошової винагороди

Згідно з

постановою № 213 та п. 15 Порядку № 250 виборча комісія може провадити виплату одноразової грошової винагороди залученим спеціалістам, експертам і технічним працівникам після встановлення підсумків голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі в межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків окружної виборчої комісії, за умови 100-відсоткового здійснення інших видатків з підготовки та проведення виборів.

Розмір одноразової грошової винагороди визначається на засіданні виборчої комісії за поданням її голови та залежить від особистого внеску кожного залученого працівника до роботи комісії. При цьому

розмір винагороди не може перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії.

Рішення ДВК про виплату одноразової грошової винагороди повинно бути розглянуто та затверджено відповідною ОВК.

Одноразова грошова винагорода виплачується лише один раз не пізніше ніж через 4 дні після встановлення підсумків голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі

(п. 15 Порядку № 250).

На цьому закінчуємо розгляд питань, пов’язаних з оплатою праці членів виборчих комісій та залучених працівників. Сподіваємося, що ця інформація буде корисною для бухгалтерів, причетних до виборчого процесу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі