Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Тимчасовий регламент роботи Держархбудінспекції з ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2008/№ 31
Друк
Регламент від 08.01.2008 р. № 1

Додаток до наказу Держархбудінспекції від 8 січня 2008 р. № 1

Тимчасовий регламент роботи Держархбудінспекції з ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

 

I. Розгляд заяв щодо видачі ліцензій

1. Прийом заяв суб’єктів господарської діяльності, що мають намір отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі — заявники), та документів, що додаються до заяви, здійснюють територіальні органи Держархбудінспекції (далі — територіальні органи) за місцем реєстрації заявника.

2. Територіальний орган реєструє подану заяву, перевіряє додані до неї матеріали та документи (далі — документи) і, у разі їх відповідності вимогам, встановленим пунктом 5 Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1396 (далі — Порядок), формує відповідну справу.

3. У разі невідповідності поданих документів вимогам Порядку, територіальний орган у десятиденний термін з дня реєстрації заяви повертає документи заявнику з відповідним письмовим повідомленням, яке підписує керівник територіального органу. У книзі реєстрації заяв робиться запис із зазначенням реквізитів письмового повідомлення.

4. Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви територіальний орган розглядає подані документи, готує пропозиції щодо видачі або відмови у видачі ліцензії і включає їх до проекту протокольного рішення чергового засідання територіального відділення ліцензійної комісії органу ліцензування. До проекту рішення додаються проекти додатків до ліцензій з переліками робіт.

5. Засідання територіальних відділень ліцензійної комісії проводяться у другу і четверту п’ятницю кожного місяця.

6. У разі, якщо проектом протокольного рішення передбачаються певні обмеження чи застереження щодо переліку робіт порівняно з поданою заявою, розгляд зазначеного питання здійснюється на засіданні територіального відділення ліцензійної комісії органу ліцензування із запрошенням керівника заявника або його заступника за розподілом обов’язків.

7. За результатами розгляду на засіданні територіального відділення ліцензійної комісії органу ліцензування пропозицій територіального органу щодо видачі (відмови у видачі) ліцензій, з урахуванням змін і доповнень, внесених у процесі розгляду, територіальним відділенням ліцензійної комісії приймаються відповідні висновки, які оформляються у вигляді протоколу. Протокол складається у двох примірниках, підписується секретарем та затверджується керівником територіального відділення ліцензійної комісії у 2-денний термін після засідання.

8. Один примірник протоколу засідання територіального відділення ліцензійної комісії органу ліцензування, а також проекти додатків до ліцензій з переліками робіт, завізовані керівником територіального органу та відповідальним виконавцем, та копії довідок про включення до ЄДРПОУ не пізніше 5-ти днів після засідання надаються до Держархбудінспекції. Електронні версії зазначених документів надсилаються електронною поштою протягом 3-х днів після засідання територіального відділення ліцензійної комісії.

9. У випадках, коли висновки територіального відділення ліцензійної комісії підлягають підтвердженню на засіданні ліцензійної комісії Держархбудінспекції, територіальний орган передає також до органу ліцензування весь пакет документів, отриманих від заявника (сформовану справу).

10. На підставі отриманих висновків (протокольних рішень) територіальних відділень ліцензійної комісії орган ліцензування у 3-денний термін видає наказ щодо відмови у видачі ліцензій, а у 5-денний — щодо видачі ліцензій та затвердження переліків робіт з подальшим розміщенням зазначеної інформації на сайті Держархбудінспекції.

11. Повідомлення заявника про відмову у видачі ліцензії здійснюється органом ліцензування.

12. У випадку, зазначеному у п. 9 цього Тимчасового регламенту, орган ліцензування приймає рішення після розгляду питання на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування, які проводяться у першу і третю п’ятницю кожного місяця.

13. У разі наявності звернень або скарг заявників на дії територіальних органів, питання видачі або відмови у видачі ліцензії розглядається на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування.

У цьому випадку територіальний орган за вимогою органу ліцензування передає йому весь пакет документів, отриманих від заявника.

14. Відповідно до прийнятого рішення (наказу) про видачу ліцензії органом ліцензування оформляється ліцензія та додаток до неї, які підписуються керівником органу ліцензування або його заступником і засвідчуються печаткою Держархбудінспекції.

15. Оформлені ліцензії та додатки до них передаються за описом територіальному органу для видачі заявникам. Одночасно передається копія наказу про видачу ліцензій та повертаються інші документи, що подавалися до органу ліцензування, для долучення їх до справи заявника, яка зберігається у територіальному органі.

16. Копії ліцензій та додатків до них разом із протоколом засідання територіального відділення ліцензійної комісії органу ліцензування, а також проектами додатків до ліцензії, формуються в об’єднану справу, додаються до наказу і зберігаються в органі ліцензування.

17. Якщо рішення приймалося органом ліцензування за результатами розгляду на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування, до справи додається протокол (витяг із протоколу) засідання ліцензійної комісії.

18.

Видача ліцензій здійснюється територіальними органами за наявності документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензій, та доручення на отримання матеріальних цінностей, які додаються до справи.

19. Копії виданих ліцензій та додатків до них додаються до відповідних справ.

II. Розгляд звернень щодо зміни переліків робіт

20. Звернення заявників щодо зміни переліків робіт, наведених у додатках до діючих ліцензій, розглядаються територіальними органами за місцем реєстрації заявників.

21. До звернення додаються висновки експертних організацій щодо спроможності заявників виконувати роботи за зміненим переліком, а також оригінали діючих ліцензій та додатків до них.

22. Розгляд звернень та прийняття рішень щодо зміни переліків здійснюється у порядку, встановленому для видачі ліцензій, з урахуванням пунктів 23 — 25 цього Тимчасового регламенту.

23. Разом з висновком територіального відділення ліцензійної комісії до органу ліцензування надаються оригінали ліцензій та додатків до них.

24. Після прийняття рішення про зміну переліку робіт органом ліцензування на бланку ліцензії робиться відмітка про видачу нового переліку робіт, а на попередньому переліку робіт робиться відмітка про визнання його недійсним.

25. Новий перелік та попередній перелік з відміткою про визнання його недійсним повертаються до територіального органу для видачі заявнику. Копії переліків додаються до справи.

III. Розгляд заяв щодо переоформлення ліцензій, видачі дублікатів ліцензій

26.

Заяви заявників щодо переоформлення ліцензій, виданих на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, або видачі їх дублікатів розглядаються територіальними органами за місцем реєстрації заявників.

27. Територіальний орган реєструє подану заяву та перевіряє додані до неї документи на відповідність вимогам п. 17 або п. 18 Порядку відповідно, а також дотримання термінів, встановлених для подачі заяви на переоформлення ліцензії. Подані документи долучаються до справи заявника, яка зберігається у територіальному органі.

28. У разі дотримання заявником вказаних вимог, територіальний орган надсилає до органу ліцензування подання про переоформлення ліцензії або видачу її дубліката, до якого додає копії доданих до заяви документів.

29. За зверненням заявника питання переоформлення ліцензії або видачі дубліката ліцензії може бути розглянуто на засіданні територіального відділення ліцензійної комісії з прийняттям відповідного рішення.

30. На підставі подання територіального органу орган ліцензування видає наказ про переоформлення ліцензії (видачу дубліката), оформляє ліцензію на новому бланку (виготовляє дублікат) і передає за описом територіальному органу для видачі заявнику. Одночасно повертається попередня ліцензія з відміткою про її переоформлення для повернення заявнику.

31. Копія наказу та копія переоформленої ліцензії (дубліката) долучаються до справи заявника, яка зберігається у територіальному органі.

32. У разі недотримання заявником вимог щодо переоформлення ліцензії (видачі дубліката) територіальний орган надсилає заявникові мотивовану відмову.

33. У разі наявності звернень або скарг заявників на дії територіальних органів питання переоформлення ліцензії або видачі дубліката розглядається на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування.

IV. Розгляд питань щодо зупинення дії або анулювання ліцензій, прийняття рішень про усунення порушень ліцензійних умов

34. Попередній розгляд питань, пов’язаних із прийняттям рішень щодо зупинення дії або анулювання ліцензій, а також про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється територіальними органами за місцем реєстрації заявника.

35. Розгляд зазначених питань здійснюється на підставі отриманих територіальним органом офіційних звернень і матеріалів — актів перевірок, подань правоохоронних і контролюючих органів, доручень органу ліцензування, заяв суб’єктів будівельної діяльності тощо, які долучаються до справи заявника.

36. За результатами розгляду отриманих матеріалів територіальний орган у 10-денний термін відповідно до п. п. 21, 22 Порядку готує пропозиції щодо застосування відповідних санкцій до заявника або відмови у їх застосуванні і включає їх до проекту протокольного рішення чергового засідання територіального відділення ліцензійної комісії.

37. Розгляд та прийняття рішень із зазначених питань здійснюється територіальним відділенням ліцензійної комісії із запрошенням представника заявника. У разі його відсутності розгляд питання переноситься на наступне засідання, а у разі повторної неявки — рішення приймається без його участі.

38. На підставі протокольного рішення територіального відділення ліцензійної комісії орган ліцензування видає наказ про анулювання (зупинення дії) ліцензії та/або розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, який розміщується на сайті Держархбудінспекції.

39. Копія зазначеного наказу передається до територіального органу і долучається до справи.

40. У разі наявності звернень або скарг заявників на дії територіальних органів, пов’язані з прийняттям рішень щодо зупинення дії або анулювання ліцензій, а також про усунення порушень ліцензійних умов, зазначені питання розглядаються на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі