Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про втрату чинності листів Міністерства фінансів України

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 68
Друк
Лист від 07.08.2008 р. № 31-34000-30-5/31052

Про втрату чинності листів Міністерства фінансів України

 

Лист Міністерства фінансів України від 07.08.2008 р. № 31-34000-30-5/31052

 

Міністерство фінансів України просить вважати такими, що

втратили чинність:

1.

Лист Міністерства фінансів України від 16.03.94 № 18-433 «Про бухгалтерський облік інвалютних коштів на морському транспорті» (зі змінами та доповненнями);

2.

Лист Міністерства фінансів України від 09.01.2001 № 053-41 «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності підприємства» (зі змінами та доповненнями);

3.

Лист Міністерства фінансів України від 06.08.2003 № 31-04200-04-5/161 «Щодо відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій з відрахувань частини чистого прибутку (дивіденди) до державного бюджету»;

4.

Лист Міністерства фінансів України від 31.12.2003 № 31-04200-20-5/8622 «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства» (із змінами та доповненнями);

5.

Лист Міністерства фінансів України від 19.04.2005 № 31-04200-10-5/6957 «Про заповнення форми фінансового плану».

Заступник міністра Д. Фудашкінкоментар редакції

Скасовано листи Мінфіну щодо обліку інвалюти на морському транспорті та держдивідендів,
 ув’язки показників фінансової звітності та заповненню форми фінплану

Відразу вісім листів Мінфіну втратили чинність у зв’язку з листом від 07.08.2008 р. № 31-34000-30-5/31052, що коментується (далі — лист № 31052), адже фактично скасовано й ті три листи, що змінювали і доповнювали скасовані листи, прямо перелічені в листі № 31052.

Найдавніший зі скасованих листів датовано 1994 роком, і зачіпав він вузьке коло суб’єктів господарювання. Так,

лист від 16.03.94 р. № 18-433 (далі — лист № 18-433) стосувався бухгалтерського обліку інвалютних коштів та операцій в іноземних валютах на морському транспорті й базувався на положеннях давно вже нечинних нормативних актів, зокрема Положення про бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Мінфіну від 14.02.96 р. № 29, що втратило чинність ще з 1 січня 2001 року. З того часу методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах і відображення показників статей фінансової звітності господарських одиниць за межами України у грошовій одиниці України визначаються П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженим наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193, правила якого мають застосовуватися і на морському транспорті у тому числі.

У зв’язку з описаним скасуванням і

лист Мінфіну від 23.12.96 р. № 18-4217 також утратив чинність.

Нагадаємо, що до виходу листа № 31052 разом з Методичними рекомендаціями щодо перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затвердженими наказом Мінфіну від 14.12.2007 р. № 1413 (далі — Методрекомендації № 1413), існували ще два аналогічні документи, доведені такими листами цього відомства:

1)

від 09.01.2001 р. № 053-41 «Методичні рекомендації щодо перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності підприємства», змінені й доповнені листом Мінфіну від 10.01.2002 р. № 053-43;

2)

від 31.12.2003 р. № 31-04200-20-5/8622 «Методичні рекомендації щодо перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства», зі змінами та доповненнями, унесеними листом Мінфіну від 30.12.2005 р. № 31-34000-10-5/28987.

І ось тепер листом № 31052, що коментується,

дію всіх чотирьох згаданих листів Мінфіну скасовано. Слід зауважити, що Методрекомендації № 1413, орієнтуючись на які підприємства здійснювали перевірку показників фінансової звітності за 2007 рік, докладно прокоментовано у статті «Уповноважений рекомендувати... замість коментаря до Методичних рекомендацій щодо порівнянності та обліку», опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 10. Але вже тоді не всі запропоновані Методрекомендаціями № 1413 взаємні ув’язки показників фінансової звітності застосовувалися підприємствами повною мірою, оскільки, нагадаємо, відповідно до наказу Мінфіну від 18.01.2008 р. № 30 додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку» (форма № 7) у складі річної фінансової звітності за 2007 рік не подавався. Унаслідок цього Методичні рекомендації щодо перевірки порівнянності показників цього додатка не використовувалися. Зрозуміло, не будуть грати ролі ці взаємні ув’язки і при поданні фінансової звітності за поточний звітний 2008 рік, а отже, Методрекомендації № 1413 потребують відповідних коректив. До того ж потребу внесення змін і доповнень до Методрекомендацій № 1413 зумовлюють: набрання чинності з 1 січня 2008 року П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», затвердженого наказом Мінфіну від 02.07.2007 р. № 779; зміна згідно з наказом Мінфіну від 03.10.2007 р. № 1100 редакції П(С)БО 27, що на сьогодні має назву «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»; набрання чинності наказом Мінфіну від 05.03.2008 р. № 353 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» (див. документ «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28, с. 7, а коментарі до нього — «Податки та бухгалтерський облік», 2008 № 28, с. 40 і № 30, с. 41). Сподіваємося, цього разу Мінфін не допустить одночасної дії декількох його роз’яснювальних документів із цього питання.

Два останні з листів Мінфіну (від 06.08.2003 р. № 31-04200-04-5/161 і від 19.04.2005 р. № 31-04200-10-5/6957), що втратили чинність, стосувалися підприємств державного та комунального секторів економіки.

Свого часу, коментуючи перший із названих вище листів від 06.08.2003 р. № 31-04200-04-5/161 «Про відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій з відрахування частини чистого прибутку (дивіденди) до державного бюджету» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 71), редакція вказувала: хоча нормами абзацу третього п. 1 ст. 14 Закону України від 25.06.91 р. № 1251-XII «Про систему оподаткування» дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними чи комунальними підприємствами, і прирівняно до загальнодержавних податків та зборів (обов’язкових платежів), схему відображення нарахованої частини прибутку (дивідендів) такими підприємствами та їх об’єднаннями, запропонована Мінфіном у зазначеному листі (по дебету субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредиту субрахунку 641 «Розрахунки за податками»), не передбачено Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291. Інакше кажучи, Мінфін замість запису по дебету субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредиту субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами», що повністю відповідає національним бухгалтерським нормативам, рекомендував відповідним підприємствам класичний розподіл чистого прибутку (виплату дивідендів) власникам підприємства (у цьому випадку — державі) показувати в бухгалтерському обліку як нарахування зобов’язань за податками до сплати.

Згодом, коли наказом Мінфіну від 19.12.2006 р. № 1213 було затверджено Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, що володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності» (далі — Положення № 1213), усе стало на свої місця. І оскільки Положення № 1213 як нормативний документ має пріоритет над листом, належну до сплати згідно із законодавством до бюджету суму прибутку підприємства державного, комунального секторів економіки почали відображати за правилами, установленими його п. 1.4 розділу IV, тобто проводкою по дебету субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» в кореспонденції з кредитом рахунка 67 «Розрахунки з учасниками» (субрахунок 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»), правомірно ігноруючи вказівки скасованого сьогодні листа від 06.08.2003 р. № 31-04200-04-5/161.

Як відомо, на всіх суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 р. № 95-р покладено обов’язок щодо складання фінансових планів. Спочатку саме цим розпорядженням КМУ було затверджено форму фінансового плану, що підлягає заповненню державними підприємствами, акціонерними, холдинговими компаніями, іншими суб’єктами господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірніми підприємствами. Пізніше листом Мінфіну від 19.04.2005 р. № 31-04200-10-5/6957 було доведено відповідні методичні рекомендації. Однак у зв’язку з тим, що Мінекономіки своїм наказом від 31.03.2006 р. № 117 виклав у новій редакції Порядок складання, затвердження і контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, затверджений наказом саме цього органу 21.06.2005 р. № 173, і згадані підприємства почали складати фінансові плани за новою формою згідно з додатком 1 до такого Порядку і застосовувати рекомендації щодо її заповнення, надані в додатку 2 до нього ж, необхідність у згаданих мінфінівських методрекомендаціях відразу відпала.

Тетяна Войтенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі