Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Проводимо звірку розрахунків з податковим органом

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2008/№ 102
Друк
Стаття

Проводимо звірку розрахунків з податковим органом

 

Навряд чи знайдеться підприємство, яке хоча б один раз не зіткнулося з необхідністю проведення звірки розрахунків з податковим органом. Така звірка потрібна, наприклад, при отриманні Довідки про відсутність заборгованості за податками та зборами (обов’язковими платежами), а також при поданні річної фінансової та податкової звітності. Про деякі особливості цієї процедури і йтиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Указ № 727

— Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98.

Закон № 509

— Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Закон про бухоблік

— Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Порядок № 419

— Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Інструкція № 69

— Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

Інструкція № 90

— Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства від 30.10.98 р. № 90.

Інструкція № 276

— Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України», затверджена наказом ДПАУ від 18.07.2005 р. № 276.

Інструкція № 290

— Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затверджена наказом ДПАУ від 11.06.2003 р. № 290.

Порядок № 425

— Порядок списання та розстрочення податкового боргу, пов’язаного з виплатою заробітної плати негрошовою формою розрахунків шляхом взаємозаліку заборгованості по позиках та/або товарному кредиту, затверджений наказом ДПАУ від 05.09.2003 р. № 425.

 

Звірка розрахунків з ініціативи податкового органу

Як відомо, відповідно до

п. 1 ст. 8 Закону № 509 на податковий орган покладено функцію з контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

З метою обліку нарахованих та сплачених сум платежів до бюджету податковою службою на кожний поточний рік відкриваються особові рахунки за кожним платником податків та за кожним видом платежу, що повинні сплачуватися таким платником податків (

п. 3.1 Інструкції № 276).

Ці особові рахунки відкриваються щорічно щодо платників, які:

перебувають на податковому обліку — з початку року шляхом перенесення сальдо розрахунків платника з бюджетом та залишку несплаченої пені (за наявності) до бази даних поточного року після проведення регламентних робіт із закриття звітного року за платежами, щодо яких передбачено подання платниками податкових декларацій (розрахунків) або які контролюються податковими органами за актами перевірок. За платежами, щодо яких подання податкових декларацій (розрахунків) не передбачено, при виконанні регламентних робіт із закриття звітного року сальдо розрахунків платника з бюджетом до карток особових рахунків, відкритих у поточному році, не переноситься;

узяті на податковий облік протягом поточного року — на підставі реєстрів платників з моменту нарахування або сплати платежу (залежно від того, яка з цих подій настала раніше).

Згідно з

п. 4.1 Інструкції № 276 нарахуванню в особових рахунках платників податків підлягають:

— податкові зобов’язання, штрафні санкції та пеня, самостійно визначені платником податків;

— податкові зобов’язання, штрафні санкції та пеня, нараховані податковим органом і узгоджені платником податків відповідно до чинного законодавства;

— пеня за порушення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов’язання;

— проценти за користування розстроченням (відстроченням) податкових зобов’язань;

— непогашені суми векселя, що видається суб’єктом господарювання при здійсненні операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах.

Працівники податкової служби при проведенні звірення з платником податків

перевіряють правильність підбиття підсумків у картках особових рахунків платників (п. 8.6 Інструкції № 276).

Податковий орган не рідше ніж один раз на квартал

самостійно проводить вибіркову перевірку правильності проведених операцій в особових рахунках платників податків. Для такої перевірки вибираються переважно особові рахунки із значними сумами нарахувань/зменшень узгоджених податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій), пені, додатного та від’ємного сальдо розрахунків платника податків із бюджетом на дату такого відбору. Результати такої вибіркової перевірки відображаються в акті за формою, наведеною в додатку 1 до Інструкції № 276.

Працівники підрозділу адміністрування облікових показників та звітності здійснюють

контроль за правильністю і повнотою перенесення підсумкових сум додатного або від’ємного сальдо розрахунків платника податків із бюджетом, залишку несплаченої пені за відповідними кодами бюджетної класифікації після проведення регламентних робіт із закриття звітного року та перенесення сальдо до особового рахунка поточного року (п. 9.2 Інструкції № 276).

Звірка стану розрахунків з бюджетами

обов’язково здійснюється податківцями і під час переходу платника податків з одного податкового органу до іншого, а також при його знятті з обліку як платника окремих видів податків (плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, торговий патент) у зв’язку зі зміною місцезнаходження об’єкта оподаткування. На це вказують пп. 10.2 і 10.3 Інструкції № 276. За результатами такої процедури складається акт звірки розрахунків станом на дату зняття з обліку у трьох примірниках (для двох податкових органів та для підприємства).

Крім того, звірка з податковим органом необхідна і з метою визначення сум податкового боргу, пов’язаних із

виплатою заробітної плати в негрошовій формі, що підлягають списанню та/або розстроченню, виходячи з даних оперативного обліку державної податкової служби (на підставі даних карток особових рахунків) та даних бухгалтерського обліку платника податків (п. 2.1 Порядку № 425). За результатами такої звірки складається акт за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 425.

 

Звірка розрахунків з ініціативи платника податків

Великою мірою звірка розрахунків, у тому числі і з контролюючим органом (органом державної податкової служби, Пенсійним фондом, фондами соціального страхування тощо) є для підприємства

частиною єдиного процесу інвентаризації.

Нагадаємо: необхідність проведення інвентаризації активів та зобов’язань установлено

ст. 10 Закону про бухоблік. Метою такого процесу є забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства.

Періодичність інвентаризації визначається власником (керівником) підприємства. Виняток становлять випадки, коли інвентаризація є обов’язковою згідно із законодавством.

Проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства — одна з обов’язкових умов, яка повинна дотримуватися

при складанні річної фінансової звітності (див. п. 12 Порядку № 419).

Проведення звірки розрахунків з податковим органом є

обов’язковим при інвентаризації розрахунків (див. п.п. «г» п. 11.11 Інструкції № 69). А в п.п. 1.5.13 Інструкції № 90 зазначено, що інвентаризація розрахунків платежів до бюджету здійснюється не рідше одного разу на квартал. Незважаючи на те що цю Інструкцію розроблено для бюджетних установ, госпрозрахунковим підприємствам також варто звірятися з податковим органом у ці строки, щоб відстежити, чи правильні показники відображено за особовим рахунком щодо конкретного податку і збору (обов’язкового платежу).

Звірку з бюджетом підприємства проводять також з метою отримання Довідки про відсутність заборгованості за податками та зборами (обов’язковими платежами). Така Довідка потрібна, зокрема, для отримання коштів, передбачених у держбюджеті для

державної підтримки виробництва продукції рослинництва за програмою «Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва» (див. постанову КМУ від 22.02.2008 р. № 86). Уніфіковану форму Довідки наведено в додатку до листа ДПАУ від 16.02.2004 р. № 2461/7/19-2117/116 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 23).

Крім того, без підтвердження відсутності заборгованості за податками та зборами (обов’язковими платежами) неможливий

перехід підприємства на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Нагадаємо: однією з умов переходу на єдиний податок згідно зі ст. 4 Указу № 727 є сплата всіх установлених податків і зборів (обов’язкових платежів) за попередній звітний (податковий) період. Наявність же в підприємства податкового боргу є підставою для відмови в задоволенні письмової заяви про видачу Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Можливість платника податків здійснювати звірку стану розрахунків із бюджетами за податками та зборами (обов’язковими платежами) за відповідний звітний період

з власної ініціативи на підставі даних карток його особових рахунків установлено п. 9.3 Інструкції № 276.

Підсумки проведеної звірки відображаються податковим органом у книзі обліку звірення стану розрахунків платників з бюджетами за формою, наведеною в

додатку 2 до зазначеної Інструкції № 276.

Звертаємо увагу: у

п. 9.4 Інструкції № 276 установлено, що на письмову вимогу платника податків звірка стану його розрахунків з бюджетами за звітний період оформляється актом за формою, наведеною в додатку 3 до Інструкції № 276. Ця форма передбачає, що на кожний вид податку і збору (обов’язкового платежу) оформляється окремий акт.

Однак на практиці форма документа, що містить інформацію про стан розрахунків платника податків з бюджетом, має інший вигляд. У цьому документі наводяться дані щодо всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), відомості про які бажає отримати підприємство. Такий документ формується на підставі даних карток особових рахунків платника податків та включає таку інформацію:

— сальдо на початок року;

— суми нарахування або зменшення платежів;

— суми перерахувань до бюджету;

— суми недоїмки;

— суми переплати;

— суми пені;

— суми штрафних санкцій за несвоєчасну сплату платежу згідно зі

ст. 17 Закону № 2181.

Отримавши зазначений документ, слід бути готовим до того, що сальдо розрахунків з бюджетами та дані бухгалтерського обліку платника податків за відповідний звітний період можуть не збігатися через різні дати нарахування податкових зобов’язань. Річ у тім, що в картці особового рахунка нарахування узгоджених податкових зобов’язань провадиться

на дату граничного строку їх сплати (див. п. 5.3 Закону № 2181), а в бухгалтерському обліку платника податків — на кінець звітного періоду (місяця чи кварталу). Крім того, на сальдо розрахунків з бюджетом можуть впливати пеня та штрафні санкції за порушення строків погашення податкових зобов’язань.

Наприклад, підприємству у зв’язку з несвоєчасною сплатою податкового зобов’язання було нараховано пеню, проте воно протягом звітного (податкового) періоду спрямувало кошти тільки на погашення суми основного платежу. Зрозуміло, що в такому разі розбіжності між даними податкового органу та підприємства неминучі. Адже за правилом, установленим

п.п. 16.3.3 Закону № 2181, якщо платник податків не сплачує пеню разом зі сплатою податкового боргу (його частини) або не зазначає її окремо у платіжному документі, податковий орган самостійно (в автоматичному режимі) розподіляє суму, сплачену підприємством, на суму, спрямовану на погашення основного платежу (його частини), і на суму, спрямовану на погашення пені.

Нагадаємо: нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (його частини) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення (

п. 3.4 Інструкції № 290).

Однак якщо ви виявили дійсні розбіжності між своїми даними та даними податкової служби (та ще й на чималі суми), не поспішайте погоджуватися з показниками, на яких наполягають податківці, — краще з’ясуйте реальну причину таких розбіжностей. Якщо в результаті такого аналізу зрозумієте, що самі допустили помилку і дані не стикуються з вашої вини, доведеться донарахувати необхідні суми і доплатити їх до бюджету.

А може бути й так, що до вашої картки особового рахунка не потрапив якийсь із ваших платежів або було порушено строк перерахування платежу з вини банку, або закралася помилка при перенесенні працівником податкового органу даних з електронної бази звітних документів до картки особового рахунка. У такій ситуації, коли ви впевнені, що порушень з вашого боку не було, озброюйтеся платіжними документами з відмітками банку про списання коштів з рахунка, власними копіями податкових декларацій, що свідчать про задекларовану суму податку, договорами про розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань, іншими підтверджуючими документами та йдіть до інспектора для встановлення істини. Що не кажи, а під загрозою тут кошти підприємства і ваш імідж як бухгалтера. Та і

ст. 3 Закону про бухоблік, як ви знаєте, вимагає, щоб фінансова звітність підприємства містила повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Отже, ставтеся до цього питання уважно.

Наведемо зразок заповнення акта звірки розрахунків з бюджетом, що видається податковим органом.

 

Розрахунки з бюджетом

період з __.__.__ по 31.12.2008 р.

Код ЄДРПОУ

Назва платника

Бюджет

Розділ

Параграф

Стаття

Сальдо на початок року

Нараховано або зменшено платежів

Сплачено

Недоїмка

Переплата

Залишок несплаченої пені

Штрафна санкція за невчасну сплату платежу згідно зі ст. 17 Закону України № 2181

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12345678

ТОВ Підприємство «Вулкан»

30

1102

10

00

50,00

8225,00

9150,00

0,00

975,00

0,00

0,00

12345678

ТОВ Підприємство «Вулкан»

30

1401

01

00

1862,15

3687,00

2100,00

0,00

275,15

0,00

0,00

12345678

ТОВ Підприємство «Вулкан»

50

1101

01

00

0,00

0,00

6284,35

0,00

0,00

0,00

0,00

12345678

ТОВ Підприємство «Вулкан»

50

1601

02

00

0,00

493,00

646,00

0,00

153,00

0,00

0,00

 

1912,15

12405,00

18180,35

0,00

1403,15

0,00

0,00

 

Як бачите, звірка розрахунків з бюджетом має позитивні аспекти, оскільки дозволяє виявити як помилки податківців, так і власні, які ви можете виправити до приходу з перевіркою інспектора. Проте бажаємо, щоб різного роду помилок у вас було якомога менше.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі