Теми статей
Обрати теми

На високий, середній і незначний ступінь ризику розрахуйся

Редакція ПБО
Стаття

На високий, середній і незначний ступінь ризику розрахуйся

 

Закон № 877 от уже понад півтора року не перестає привертати до себе увагу як суб’єктів господарювання, так і контролюючих органів. За цей час було прийнято низку постанов Кабміну, у назві яких фігурує словосполучення «критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів». Цю статтю присвячено їх огляду.

Олена УВАРОВА, юрист Видавничого будинку «Фактор»

 

До речі, самі контролюючі органи сприйняли

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877) по-різному. Деякі відразу ж визнали необхідність підпорядкування його вимогам та розпочали розробку проектів нормативних актів, які б приводили порядок проведення ними перевірок у відповідність до Закону № 877. Інші — наполегливо заперечували, що належать до числа тих, хто зобов’язаний ним керуватися.

Річ у тім, що відповідно до

ч. 2 ст. 5 Закону № 877 контролюючі органи у сфері, державний нагляд в якій вони уповноважені здійснювати, повинні визначити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності. З урахуванням цих критеріїв усі суб’єкти господарювання, діяльність яких підлягає контролю, належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного. І вже залежно від ступеня ризику контролюючий орган визначає періодичність проведення планових перевірок.

Звертаємо увагу: віднесення суб’єкта господарювання до того чи іншого ступеня ризику

не впливає на періодичність позапланових перевірок, які можуть проводитися в будь-який момент, але тільки за підставами, передбаченими законом (а саме ст. 6 Закону № 877 чи іншим спеціальним законом) або міжнародним договором України.

Закріплено в

Законі № 877 і ще одну вимогу: незважаючи на те що розробляє критерії віднесення суб’єкта господарювання до того чи іншого ступеня ризику певний контролюючий орган, затверджуватися вони повинні Кабінетом Міністрів України за поданням такого органу.

Уряду на затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) було надано

шість місяців з моменту опублікування Закону № 877 (п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону № 877). Закон було опубліковано 25.06.2007 р., перша постанова з критеріями розподілу за ступенем ризику з’явилася 14.11.2007 р.

Оскільки господарська діяльність не в усіх сферах становить загрозу для безпеки життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища і, крім того, далеко не всі контролюючі органи здійснюють перевірки, спрямовані саме на контроль за такою безпекою, постало питання, в

які строки має бути визначено критерії ризику для здійснення перевірок за іншими напрямами державного нагляду. На нього Закон № 877 відповіді не дав, хоча деякі контролюючі органи визнали шестимісячний строк обов’язковим для всіх. Підтвердив цей висновок і Держкомпідприємництва (див. лист від 10.07.2008 р. № 5810). Підставою для цього стала ч. 3 ст. 22 Закону № 877, в якій, уже без посилання на нагляд за безпекою госпдіяльності для життя та здоров’я населення, а також для навколишнього природного середовища, передбачено: якщо в установлений Законом строк не затверджено критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових перевірок та перелік питань для їх здійснення, то такі суб’єкти господарювання вважаються суб’єктами господарювання з незначним ступенем ризику і підлягають державному нагляду (контролю) не частіше одного разу на п’ять років.

Цей законодавчий припис, мабуть, і став головним стимулом для розробки контролюючими органами критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику, а отже, і за частотою їх перевірок. Затверджені на сьогодні переліки критеріїв наведено в таблиці (див. на с. 21).

Безумовно, свої критерії розподілу за ступенем ризику запропонували ще не всі контролюючі органи. Серед «боржників» значиться і ДПАУ. Багато в чому це пояснюється тим, що податківці до останнього намагалися відмовитися від необхідності підкорятися

Закону № 877. Проте про певну позитивну тенденцію свідчить те, що на сайті ДПАУ розміщено Аналіз впливу регуляторного акта до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику господарської діяльності, та періодичності проведення планових заходів, що здійснюються органами державної податкової служби».

У цілому слід зауважити: запропонували свої критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику контролюючі органи, які можуть прийти з перевіркою зовсім не на кожне підприємство. Ті ж перевіряючі, які «зустрічаються частіше», такі, як інспекції з праці, ті ж податківці, управління із захисту прав споживачів, державні центри стандартизації, метрології та сертифікації, держінспекції охорони праці, відділення Фонду соціального захисту інвалідів, управління з контролю за використанням та охороною земель тощо, критеріїв, якими вони могли б керуватися, поки що не отримали*. Це означає, що проведення ними планових перевірок частіше ніж раз на п’ять років, можна спробувати оскаржити в адмінсуді.

* За підрахунками Держкомпідприємництва, усього постанов із затвердженими критеріями розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику має бути 44 (лист від 10.07.2008 р. № 5810).

Потрібно зазначити: слідом за визначенням критеріїв для розподілу суб’єктів господарювання на групи залежно від ступеня ризику має відбутися затвердження переліків питань для здійснення планових перевірок для кожної із груп ризику. Ідея така: після цього контролюючі органи на місцях повинні будуть залежно від мети перевірки визначати питання, за якими здійснюватиметься перевірка, тільки в межах затвердженого переліку. Але поки що жодного подібного переліку не з’явилося. До речі, якщо пригадати

ч. 3 ст. 22 Закону № 877, то відсутність такого переліку також має бути підставою, щоб перевірки проводилися не частіше одного разу на п’ять років.

 

Таблиця

Критерії оцінки ступеня ризику

Поділ суб’єктів за ступенем ризику

Періодичність

Нормативно-правовий акт

1

2

3

4

Перевірки ліцензіатів Національної комісії регулювання електроенергетики, а саме суб’єктів, що здійснюють виробництво, передачу та постачання електричної енергії, зберігання, транспортування, розподіл та постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів, виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, а також комбінованого виробництва (когенерації) теплової та електричної енергії

1) оцінка цільового та ефективного використання коштів відповідно до затверджених НКРЕ тарифів; інших матеріальних втрат; ефективності закупівель товарів, робіт і послуг тощо; 2) оцінка організації роботи із споживачами, зокрема стану укладення та виконання договорів із споживачами відповідно до вимог законодавства; дотримання показників якості наданих послуг споживачам; 3) оцінка технічного стану та організації експлуатації електричних та газових мереж, теплогенеруючого обладнання і установок для транспортування нафти та нафтопродуктів; 4) оцінка соціально-економічної ситуації, у тому числі рівня загрози, що враховує імовірність виникнення негативних соціальних і матеріальних наслідків від провадження ліцензованої діяльності; 5) оцінка екологічної ситуації, а саме ефективності технічних заходів щодо забезпечення надійного енергопостачання споживачів, що враховують рівень загрози виникнення негативних екологічних наслідків для населення, навколишнього природного середовища від провадження господарської діяльності

Високий: виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії; комбіноване виробництво електричної та теплової енергії; виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, а також комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (когенераційні установки); передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та магістральними (міждержавними) електромережами;

Не частіше ніж 2 рази на рік

Критерії оцінки ступеня ризику від діяльності суб’єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією регулювання електроенергетики (додаток до постанови КМУ від 17.09.2008 р. № 835)

 

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу; транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл

1 раз на рік

Середній: постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом; постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом

Не частіше 1 разу на рік

Незначний: суб’єкти господарювання, що мають ліцензії на постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом, але не провадять господарської діяльності за такими напрямами

Не частіше 1 разу на два роки

Перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я

Критерієм є можливість завдання шкоди здоров’ю, працездатності та життю людини чи здоров’ю майбутніх поколінь, що обумовлено: 1) несприятливими наслідками надання медичної допомоги; 2) несприятливими наслідками зайняття народною медициною; 3) порушенням технологічного процесу переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів; 4) порушенням спеціальних умов зберігання, реалізації донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів; 5) порушенням спеціальних умов застосування, зберігання, транспортування, фасування і пакування засобів дезінфекції, дезінсекції, дератизації та приготування робочих розчинів і приманок з таких засобів; 6) порушенням умов виробництва та зберігання лікарських засобів; 7) порушенням умов реалізації лікарських засобів; 8) порушенням умов культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770

Високий: медична практика; переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів; проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю); виробництво лікарських засобів; оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами; культивування рослин, включених до таблиці I переліку, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770 розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку

Не частіше 1 разу на рік

Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) (додаток до постанови КМУ від 10.09.2008 р. № 843)

Середній: суб’єкти, що займаються народною медициною

Не частіше 1 разу на 3 роки

Незначний: суб’єкти, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику

Не частіше 1 разу на 5 років

 

Перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері автомобільного транспорту

Можливість виникнення катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та інших подій на транспорті з вини суб’єкта господарювання, що має відповідну ліцензію, працівників, які виконують роботи з ремонту та технічного обслуговування автотранспортних засобів або надають допоміжні послуги, пов’язані з перевезенням пасажирів, їх багажу або вантажів автотранспортними засобами, їх можливі наслідки та складність ліквідації таких подій; рівень дотримання автомобільними перевізниками законодавства про автомобільний транспорт; кількість споживачів послуг з перевезення автотранспортними засобами; результати аналізу причин та передумов виникнення катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та інших подій на транспорті з вини суб’єкта господарювання, що має відповідну ліцензію; технічний стан автотранспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів, їх багажу або вантажів тощо

Високий: 1) автомобільні перевізники, що надають послуги з перевезення: — пасажирів, їх багажу або вантажів автотранспортними засобами або здійснюють такі перевезення для власних потреб та/або їх діяльність характеризується великою кількістю катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та інших подій на транспорті, що трапляються з їх вини, і високим ступенем ризику для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища, який виникає внаслідок дій чи бездіяльності суб’єкта господарювання або персоналу; — небезпечних, надгабаритних та великовагових вантажів; — організованих груп дітей; 2) суб’єкти, що здійснюють перед- та післярейсовий технічний огляд автотранспортних засобів та медичний огляд стану здоров’я водіїв; 3) суб’єкти, що проводять сертифікацію в сфері автомобільного транспорту; 4) суб’єкти, що проводять контроль технічного стану автотранспортних засобів

1 раз на рік

Критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджені постановою КМУ від 03.09.2008 р. № 790

Середній: надання автостанційних або диспетчерських послуг

1 раз на 3 роки

Незначний: інші суб’єкти господарювання, не віднесені до суб’єктів господарювання із високим та середнім ступенем ризику

1 раз на 5 років

Перевірки суб’єктів господарювання — страхувальників

Ненарахування або нарахування страхового внеску у розмірі меншому за мінімальний; неподання передбачених законодавством відомостей або подання з порушенням встановлених строків; порушення встановлених строків уплати страхових внесків або їх повна або часткова неуплата та ін.

Високий: 1) використання праці найманих осіб без нарахування страхових внесків; 2) неподання територіальним органам ПФУ відомостей, передбачених законодавством; 3) систематичне порушення встановлених строків сплати страхових внесків; 4) ненарахування, несплата страхових внесків (за інформацією підрозділів податкової міліції, інших державних органів чи третіх осіб)

Не частіше 1 разу на рік

Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (додаток до постанови КМУ від 03.09.2008 р. № 775)

Середній: 1) нарахування страхових внесків у розмірі меншому від мінімального; 2) порушення встановлених строків подання територіальним органам ПФУ відомостей, передбачених законодавством; 3) порушення встановлених строків сплати страхових внесків; 4) допущення помилки, неузгодженості у звітах, які подаються територіальним органам ПФУ

Не частіше 1 разу на 2 роки

Незначний: до суб’єктів з незначним ступенем ризику відносяться ті з них, що не мають жодної з ознак середнього або високого ступеня ризику

Не частіше 1 разу на 5 років

Перевірки діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Форма власності суб’єкта господарювання, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (далі — боржник); вид господарської діяльності боржника; структура кредиторської заборгованості боржника

Високий — діяльність пов’язана з діяльністю боржника, що є: державним підприємством; підприємством, у статутному фонді якого частка державної власності перевищує 25 відсотків; особливо небезпечним або містоутворюючим підприємством згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; підприємством, на якому розташовані об’єкти цивільної оборони; підприємством, яке здійснює відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву або провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею

1 раз на рік

Критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) (додаток до постанови КМУ від 27.08.2008 р. № 747)

Середній — діяльність пов’язана з діяльністю боржника, що є: сільськогосподарським підприємством або фермерським господарством; підприємством, у статутному фонді якого частка державної власності дорівнює або менш як 25 відсотків; підприємством, яке має невиконані зобов’язання з виплати заробітної плати або зобов’язання перед бюджетами та державними цільовими фондами

1 раз на 1,5 року

Незначний — суб’єкти, що не віднесені до арбітражних керуючих з високим та середнім ступенем ризику

1 раз на 3 роки

Перевірки суб’єктів господарювання у сфері послуг електронного цифрового підпису

Належність суб’єктів господарювання до суб’єктів, що провадять діяльність у сфері послуг електронного цифрового підпису, пов’язану з обслуговуванням сертифікатів відкритих ключів або посилених сертифікатів відкритих ключів

Високий — засвідчувальні центри органу виконавчої влади або іншого державного органу, а також суб’єкти, що провадять діяльність у сфері послуг електронного цифрового підпису і мають статус акредитованого центру сертифікації ключів

1 раз на рік

Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері послуг електронного цифрового підпису і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) (додаток до постанови КМУ від 06.08.2008 р. № 699)

Середній — суб’єкти у сфері послуг електронного цифрового підпису, які мають статус центру сертифікації ключів

1 раз на 3 роки

Перевірки суб’єктів господарювання у галузі криптографічного захисту інформації

Належність суб’єктів господарювання до суб’єктів, що мають право на виконання окремих видів робіт у зазначеній галузі

Високий — суб’єкти, що відповідно до особливих умов провадження господарської діяльності мають право на виконання робіт у галузі крипто графічного захисту інформації, яка становить державну таємницю, або конфіденційну інформацію, що є державною власністю

1 раз на рік

Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі криптографічного захисту інформації і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) (додаток 1 до постанови КМУ від 06.08.2008 р. № 698)

Середній — суб’єкти, що мають право на виконання робіт з: розроблення або виробництва апаратних, апаратно-програмних і програмних засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем; надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації

1 раз на 3 роки

Незначний — суб’єкти, що виконують інші види робіт у галузі криптографічного захисту інформації, ніж суб’єкти господарювання з високим і середнім ступенем ризику

1 раз на 5 років

Перевірки суб’єктів господарювання у галузі технічного захисту інформації

 

Наявність права на виконання окремих видів робіт у галузі технічного захисту інформації

Високий — суб’єкти, що відповідно до особливих умов провадження господарської діяльності мають право на виконання робіт у галузі технічного захисту інформації, яка становить державну таємницю, або конфіденційної інформації, що є державною власністю

1 раз на рік

Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі криптографічного захисту інформації і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) (додаток 1 до постанови КМУ від 06.08.2008 р. № 698)

Середній — суб’єкти, що виконують інші види робіт у галузі технічного захисту інформації, ніж суб’єкти з високим ступенем ризику

1 раз на 3 роки

Перевірки суб’єктів господарювання, господарська діяльність яких створює загрозу для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища

1) наявність: хімічних, біологічних, радіаційних, вибухо-, пожежо- та інших небезпечних речовин і матеріалів; загрози від потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки; загрози від небезпечних гідрологічних (підтоплення, затоплення територій) та геологічних процесів (ґрунти, що просідають, підроблювальні території, карстоутворення, зсуви, обвали, селі, лавини, землетруси тощо); гідротехнічних споруд, хвостосховищ, шламонакопичувачів, накопичувачів токсичних відходів; будівель та споруд, що належать до аварійно небезпечних об’єктів; об’єктів інфраструктури життєзабезпечення населення та населених пунктів (енерго-, тепло-, газо-, водо- та інших видів постачання); будівель з покрівлею площею понад 1000 кв. метрів, виготовленою з використанням вантових та арочних конструкцій; 2) чисельність людей, що за прогнозами можуть постійно або тимчасово перебувати на об’єктах та у місцях масового скупчення населення; 3) належність підприємств до потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки і таких, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави

Високий — суб’єкти, у яких на праві власності, володіння чи користування перебувають: — об’єкти підвищеної небезпеки, потенційно небезпечні об’єкти і такі, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; — аварійно-рятувальні служби та формування; — об’єкти виробництва, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізації отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;  — бази, склади, арсенали боєприпасів та військового озброєння; об’єкти утилізації боєприпасів, небезпечних речовин та матеріалів; — радіаційно небезпечні об’єкти; — хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних відходів та гідротехнічні споруди; — об’єкти, що підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами; — об’єкти з масовим перебуванням людей, стадіони, ринки, рекреаційні зони, місця відпочинку населення; — захисні споруди цивільного захисту

1 раз на рік

Критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджені постановою КМУ від 28.05.2008 р. № 493, а також Інструкція з розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику, затверджена наказом МНС України від 20.06.2008 р. № 479

 

Середній — суб’єкти, у яких на праві власності, володіння чи користування перебувають: — об’єкти, що за прогнозами можуть опинитися у зоні можливого ураження у разі виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті підвищеної небезпеки та потенційно небезпечному об’єкті; — об’єкти, розташовані на територіях з небезпечними гідрологічними та геологічними процесами; на територіях, що за прогнозами можуть опинитися у зоні можливого затоплення у разі прориву або руйнування гідроспоруди; — об’єкти інфраструктури життєзабезпечення населення та населених пунктів; — будівлі та споруди з покрівлею площею понад 1000 кв. метрів, виготовленою з використанням вантових та арочних конструкцій; — навчальні та дошкільні заклади, домоуправління, інші суб’єкти господарювання, що згідно з нормативно-правовими актами проводять навчання населення діям у надзвичайній ситуації; — проектні та експертні, інші організації, діяльність яких пов’язана із забезпеченням техногенної безпеки у сфері цивільного захисту

1 раз на 3 роки

Незначний — суб’єкти, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику

1 раз на 5 років

Перевірки суб’єктів господарювання, які реалізують продукцію, товари і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів)

Обсяг річної реалізації продукції, товарів і послуг; належність суб’єкта господарювання до суб’єкта природної монополії; монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання на ринку; порушення суб’єктом господарювання державної дисципліни цін; коливання цін на продукцію, товари і послуги, що спостерігається протягом одного або шести місяців

Високий — суб’єкти господарювання, які: 1) займають монопольне (домінуюче) становище на ринку; 2) є суб’єктами природних монополій; 3) реалізують продукцію, товари і послуги в обсязі, що перевищує 500 тис. гривень на рік; 4) провадять діяльність з реалізації продукції, товарів і послуг, коливання цін (тарифів) на які протягом місяця перевищує 10 відсотків; 5) порушують державну дисципліну цін

1 раз на рік

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) за додержанням порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів) (додаток до постанови КМУ від 21.05.2008 р. № 483)

Середній — ті, що: 1) реалізують продукцію, товари і послуги в обсязі, що не перевищує 500 тис. гривень на рік; 2) провадять діяльність з реалізації продукції, товарів і послуг, коливання цін (тарифів) на які протягом шести місяців перевищує 10 відсотків

1 раз на 2 роки

Перевірки суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких є рухома одиниця або об’єкт інфраструктури залізничного транспорту, інформаційні комплекси і системи керування рухом

1) рівень надзвичайної ситуації техногенного характеру, що може виникнути на об’єктах; 2) ступінь ризику транспортної пригоди на залізниці; 3) кількість нещасних випадків на виробництві; 4) ступінь ризику, який виникає внаслідок вчинення невірних дій чи бездіяльності персоналу і для запобігання якому не можуть бути використані технічні системи безпеки; 5) кількість осіб, які постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об’єкті залізничного транспорту; 6) рівень складності робіт з ліквідації наслідків транспортної пригоди на залізниці; 7) результати проведення оцінки: експлуатаційно-технічного стану рухомого складу залізничного транспорту і його складових, технічного стану об’єктів інфраструктури залізниць; експлуатаційно-технічного стану інформаційних комплексів і систем забезпечення керування залізничним рухом; можливих наслідків транспортної пригоди на залізниці, рівня складності їх ліквідації; стану забезпечення безпеки на залізничному транспорті; рівня небезпеки, в яких враховується ймовірність виникнення соціальних і матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від виникнення транспортної пригоди на залізниці; рівня небезпеки, в яких враховується ймовірність виникнення факторів ризику і негативних наслідків для осіб, які можуть перебувати на вокзалах, станціях та у рухомому складі залізничного транспорту; 8) наявність у суб’єкта господарювання обладнання для транспортування корисних копалин; 9) рівень екологічної безпеки суб’єкта господарювання

Високий: залізниці та їх структурні підрозділи з інфраструктурою та рухомим складом; суб’єкти перевізного процесу, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, які характеризуються великою кількістю транспортних пригод, що трапляються на них

1 раз на рік

Критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту, затверджені постановою КМУ від 17.04.2008 р. № 365

 

Середній: підприємства з виробництва та ремонту рухомого складу, будівництва та ремонту об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, що безпосередньо підпорядковані Укрзалізниці; структурні підрозділи Укрзалізниці, які характеризуються високим рівнем якості робіт та послуг, підготовки персоналу, технічного оснащення виробництва та функціонування системи керування безпекою на залізничному транспорті

Не рідше ніж 1 раз на 1,5 року

Низький: підприємства з виробництва продукції та надання послуг, що безпосередньо підпорядковані Укрзалізниці; суб’єкти перевізного процесу, що не входять до складу залізниць, у тому числі власники інфраструктури залізничного транспорту, оператори залізничного рухомого складу, перевізники; суб’єкти господарювання, що провадять науково-дослідну, проектно-конструкторську та проектно-вишукувальну діяльність або здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу, характеризуються відповідним рівнем якості робіт та послуг, підготовки персоналу, технічного оснащення виробництва, функціонування системи керування безпекою на залізничному транспорті та технічного оснащення навчального процесу

Не рідше ніж 1 раз на 5 років

Не частіше 1 разу на 5 років

Перевірки суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв’язку

Наявність радіоелектронних засобів, що використовуються під час надання телекомунікаційних послуг

Середній: діяльність суб’єктів господарювання з надання телекомунікаційних послуг, що передбачає експлуатацію радіоелектронних засобів

Не більш як 1 раз на 3 роки

Критерій оцінки ступеня ризику діяльності суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв’язку (додаток до постанови КМУ від 09.04.2008 р. № 315)

Незначний: будь-яка інша діяльність, що провадиться суб’єктами господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв’язку

Не більш як 1 раз на 5 років

Перевірки суб’єктів господарювання, діяльність яких є небезпечною для оточуючого природного середовища

Наявність об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, або потенційно небезпечних об’єктів; провадження діяльності, спрямованої на забезпечення життєдіяльності населених пунктів; провадження діяльності, що спричиняє викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, або пов’язана з вирубкою лісу, використанням водних живих ресурсів тощо

 

Високий: 1) наявність об’єктів, що: становлять підвищену екологічну небезпеку, або потенційно небезпечних об’єктів, в обігу яких перебувають небезпечні речовини I і II класу небезпеки, або таких, що забезпечують перевезення небезпечних вантажів; забезпечують життєдіяльність населених пунктів; 2) провадження діяльності, що: спричиняє викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в обсязі більш як 5 тис. тонн на рік, водоспоживання і водовідведення — більш як 25 тис. куб. метрів на рік чи призводить до утворення та розміщення відходів I і II класу небезпеки — більш як 100 тонн на рік або інших відходів — більш як 1 тис. куб. метрів на рік; пов’язана з вирубкою лісу, використанням водних живих ресурсів, веденням мисливського господарства та збереженням природно-заповідного фонду

Не частіше 1 разу на рік

Критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджені постановою КМУ від 19.03.2008 р. № 212

 

Середній: 1) наявність об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, або потенційно-небезпечних об’єктів, в обігу яких перебувають небезпечні речовини III і IV класу небезпеки; 2) провадження діяльності, що спричиняє викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в обсязі близько 5 тис. тонн на рік, водоспоживання і водовідведення — до 25 тис. куб. метрів на рік чи призводить до утворення та розміщення відходів I і II класу небезпеки — близько 100 тонн на рік або інших відходів — близько 1 тис. куб. метрів на рік

Не частіше 1 разу на 2 роки

Незначний: наявність об’єктів, що не належать до високого або середнього ступеня ризику для навколишнього природного середовища та не підлягають державному обліку. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох груп за ступенем ризику господарської діяльності для навколишнього природного середовища, він відноситься до групи з вищим ступенем ризику

Не частіше 1 разу на 3 роки

Перевірка суб’єктів господарювання в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання

1) технічний стан та організація експлуатації — оцінка: технічного стану та експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж; організації експлуатації та технічного стану енергетичних об’єктів; процесів виробництва, розподілу, постачання і споживання електричної та теплової енергії, пов’язаних із забезпеченням належного технічного стану і/або експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, надійності енергопостачання; схем забезпечення надійності енергопостачання електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж тощо; 2) соціально-економічна ситуація — оцінка: рівня загрози, що враховує ймовірність виникнення негативних соціальних і матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, суб’єктів електроенергетики і суб’єктів відносин у сфері теплопостачання; технологічних порушень в роботі енергетичного господарства, надійності енергопостачання підприємств, що можуть призвести до виникнення загрози для життя і здоров’я людей; 3) екологічна ситуація — оцінка: ефективності заходів щодо забезпечення надійного енергопостачання споживачів, зокрема і тих, для яких встановлено екологічну броню електропостачання, що враховують рівень загрози виникнення негативних екологічних наслідків для населення, навколишнього природного середовища від провадження господарської діяльності у галузі електроенергетики та сфері теплопостачання; потенціалу запобіганню виникненню надзвичайної екологічної ситуації

 

Високий: 1) підприємства і організації та їх виробничі об’єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії; з передачі та постачання електричної енергії магістральними і локальними (місцевими) розподільними мережами; централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергосистемою України; 2) підприємства і організації та їх виробничі об’єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, передачі та постачання теплової

енергії магістральними та місцевими тепловими мережами; з виробництва теплової енергії; 3) підприємства і організації та їх виробничі об’єкти — споживачі електричної (теплової) енергії: що мають струмоприймачі першої категорії з надійності електропостачання або особливої групи цієї категорії; для яких встановлено екологічну броню електропостачання; у власності або оперативному управлінні яких є виробничі об’єкти підвищеної небезпеки; із сезонним характером виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; з обслуговування та експлуатації житлового фонду; 4) дошкільні, навчальні та лікувальні заклади

Не частіше ніж 3 рази на рік

Критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) (додаток до постанови КМУ від 22.02.2008 р. № 75)

 

 

Не частіше ніж 2 рази на рік

Середній: споживачі електричної енергії та їх виробничі об’єкти другої категорії з надійності електропостачання; підприємства і організації та їх виробничі об’єкти, у власності або оперативному управлінні яких є системи автономного електро- та теплопостачання, помірно централізованого теплопостачання

1 раз на 3 роки

Незначний: споживачі електричної енергії та їх виробничі об’єкти третьої категорії з надійності електропостачання; споживачі теплової енергії та їх виробничі об’єкти, яким надаються послуги з опалення та гарячого водопостачання від систем автономного теплопостачання; промислові споживачі теплової енергії та їх виробничі об’єкти

1 раз на 5 років

Перевірки суб’єктів господарювання, господарська діяльність яких підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду

Можливість виникнення біологічних, хімічних, фізичних ризиків, пов’язаних з вирощуванням (виробництвом) продукції; рівень складності наслідків, виявлених під час проведення протиепізоотичних та інших запобіжних заходів

 

Високий — суб’єкти, в управлінні (власності, володінні, користуванні) яких перебувають об’єкти, що використовуються для: розведення, вирощування, утримання та/або обігу сільськогосподарських тварин, птиці, риби та інших гідробіонтів; заготівлі та/або переробки сировини тваринного походження тощо

Не частіше 4 разів на рік

Критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду (додаток до постанови КМУ від 24.09.2008 р. № 848)

 

Середній — суб’єкти, в управлінні (власності, володінні, користуванні) яких перебувають об’єкти, що використовуються для: виробництва кормів рослинного походження, комбікормів та преміксів, кормів для непродуктивних тварин, відходів цукрової, олійної, пивної промисловості; переробки продукції бджільництва, технічної продукції тваринного походження; зберігання кормів, кормових сумішей і преміксів

Не частіше 2 разів на рік

 

Незначний — суб’єкти, які не належать до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику

1 раз на рік

Перевірки суб’єктів господарювання, діяльність яких підлягає пожежному нагляду

Порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних речовин; категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будинку та приміщення; важливість для національної безпеки країни та забезпечення життєдіяльності населення; кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об’єкті; поверховість або висота будівель; розташування споруд під землею; наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних цінностей; рівень складності ліквідації можливої пожежі та її наслідків; кількісна міра пожежної небезпеки, що враховує ймовірність настання негативних соціальних, екологічних та матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від виникнення ймовірної пожежі. Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки визначаються згідно з НАПБ Б.03.002-2007, порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних речовин — згідно з постановою КМУ від 11.07.2002 р. № 956, потенційно небезпечні об’єкти — згідно з постановою КМУ від 29.08.2002 р. № 1288

Високий — суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають: потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки; промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорій «А» або «Б» за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, та промислові і складські будівлі, які належать до категорії «В» за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та більше; підприємства, перелік яких затверджений постановою КМУ від 23.12.2004 р. № 1734; об’єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів; висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів); підземні споруди різного призначення; пам’ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, телерадіоцентри, банківські установи державного та обласного значення; тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як 1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці; об’єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного переоснащення

Щороку

Порядок розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, затверджений постановою КМУ від 14.11.2007 р. № 1324

Середній — суб’єкти, у сфері управління яких перебувають: промислові та складські будівлі, які належать до категорії «В» за пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. метрів; об’єкти тваринництва або птахівництва з утриманням менш як 1000 голів тварин або менш як 100 тис. голів птиці, сільськогосподарські та фермерські господарства, до виконання робіт в яких залучаються наймані працівники; об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш як 50 осіб, зокрема об’єкти торгівлі, громадського харчування, підприємства побутового обслуговування (крім малих архітектурних форм); будинки науково-дослідних установ, проектних та конструкторських організацій; музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, телерадіоцентри районного та місцевого значення, філії районних представництв банків; будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 метра до 47 метрів включно); багатоповерхові гаражі та гаражі в цокольних та підвальних приміщеннях будинків різного призначення

1 раз на 3 роки

 

Незначний — суб’єкти господарювання, які не увійшли до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику

1 раз на 5 років

Перевірки суб’єктів господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

1) загроза вчинення щодо особи: шахрайських дій недобросовісними ліцензіатами (пропонування працевлаштування за кордоном на неіснуючі робочі місця); неправомірних дій недобросовісними іноземними роботодавцями (працевлаштування у іноземного роботодавця без оформлення трудових відносин); 2) загроза стати жертвою торгівлі людьми (залучення до примусової праці за кордоном)

Усі суб’єкти господарювання, які займаються діяльністю з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, відносяться до суб’єктів з високим ступенем ризику

1 раз на рік

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (додаток до постанови КМУ від 19.11.2008 р. № 1013)

Перевірки суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин

Рівень фітосанітарного ризику, включаючи вірогідність заподіяння шкоди рослинам та наслідки, що можуть бути цим викликані; можливість проникнення регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких організмів

Високий — суб’єкти, у яких на праві власності чи користування перебувають об’єкти, що використовуються для вирощування та обігу об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах; здійснення біологічного контролю з використанням біологічних контрольних організмів; виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу тощо

2 рази на рік

Порядок розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин, затверджений постановою КМУ від 30.10.2008 р. № 947

Середній — суб’єкти, у яких на праві власності чи користування перебувають об’єкти, що використовуються для вирощування, виробництва, зберігання та переробки рослин і продуктів рослинного походження у зонах, вільних від регульованих шкідливих організмів; реалізації рослин і продуктів рослинного походження (крім насіннєвого та садивного матеріалу); перевезення об’єктів регулювання

1 раз на 2 роки

Незначний — суб’єкти, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику

1 раз на 5 років

Перевірки суб’єктів господарювання діяльності, пов’язаної з виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі — дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння), виготовленням виробів з них, збиранням та первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівлею дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них

Строк провадження господарської діяльності; обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки їх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них за попередній звітний рік; здійснення експортно-імпортних операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них протягом попереднього звітного року; дотримання вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

 

Високий — суб’єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності: 1) строк провадження господарської діяльності становить менш як три роки; 2) обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки їх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них за попередній звітний рік відповідно перевищили: 10 кілограмів дорогоцінних металів у чистоті; 1000 каратів дорогоцінного каміння; 20 кілограмів дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 3) здійснення у попередньому звітному році експортно-імпортних операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; 4) наявність фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу

1 раз на рік

Критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, пов’язаної з виробництвом таких металів і каміння, виготовленням виробів з них, збиранням та первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівлею такими металами і камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них, і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (додаток 1 до постанови КМУ від 16.10.2008 р. № 909)

 

Незначний — суб’єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності: 1) строк провадження господарської діяльності становить більше 10 років; 2) обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки їх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них за попередній звітний рік відповідно не досягли: 2 кілограмів дорогоцінних металів у чистоті; 100 каратів дорогоцінного каміння; 10 кілограмів дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

1 раз на 5 років

 

Середній ступінь ризику — суб’єкти, що не належать до суб’єктів господарювання з високим та незначним ступенем ризику

1 раз на 3 роки

Перевірки суб’єктів господарської діяльності у галузі цивільної авіації

1) експлуатаційний та технічний стан авіаційної техніки; 2) можливість виникнення авіаційних подій та інцидентів, рівень складності ліквідації їх наслідків, аварійно-рятувального обслуговування, пошуку і рятування; 3) рівень підготовки авіаційного персоналу; 4) рівень забезпечення експлуатантами: авіаційної безпеки; безпеки польотів; 5) ступінь імовірності виникнення факторів ризику та зумовлених ними негативних наслідків для людей, які перебувають в аеропортах, на аеродромах та в повітряних суднах; 6) рівень спроможності забезпечення експлуатантом дотримання сертифікаційних вимог; 7) наявність ресурсного потенціалу, необхідного для запобігання виникненню і локалізації наслідків надзвичайних ситуацій, зменшення обсягу пов’язаних з ними збитків та їх компенсації; 8) ступінь важливості об’єкта для національної безпеки та забезпечення життєдіяльності населення

Високий: експлуатанти авіаційної техніки — авіаційні підприємства і авіаційні компанії, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів (у тому числі небезпечних), багажу, пошти, виконують авіаційні роботи, які характеризуються можливістю виникнення авіаційних подій внаслідок неправильних дій чи бездіяльності авіаційного персоналу, метеорологічних умов; суб’єкти господарської діяльності, що забезпечують функціонування аеродромів та аеропортів; провайдери з обслуговування повітряного руху, що здійснюють його організацію, радіотехнічне та метеорологічне забезпечення під час польотів повітряних суден на маршруті і в районі аеродрому

1 раз на 1,5 року

Критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у галузі цивільної авіації та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) (додаток до постанови КМУ від 08.10.2008 р. № 895)

Середній: навчальні центри цивільної авіації, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації авіаційного персоналу; підприємства, що здійснюють технічне обслуговування авіаційної техніки

1 раз на 3 роки

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі