Теми статей
Обрати теми

Комп’ютерний практикум. Результати інвентаризації ТМЦ в 1С:Бухгалтерії 8

Редакція ПБО
Стаття

Результати інвентаризації ТМЦ в 1С:Бухгалтерії 8

 

Ганна САРАЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Запорукою збереження майна підприємств є регулярне проведення інвентаризації. Але за її допомогою контролюється не тільки збереження матеріальних цінностей, а також перевіряється повнота та достовірність даних бухгалтерського обліку. Тому сьогодні вже ніхто не сумнівається в доцільності, важливості та необхідності проведення інвентаризації.

 

Інвентаризація ТМЦ

Як зазначалося вище, запорукою збереження майна підприємства є регулярне проведення інвентаризації. Періодичність проведення інвентаризації переважно залежить від виду діяльності підприємства та обсягів його товарообігу. Водночас незалежно від того, з якою періодичністю відбувається інвентаризація, бухгалтеру так само треба буде відобразити її результати в обліку. В 1С:Бухгалтерії 8 для відображення операції інвентаризації на складі будь-якого типу — будь то оптовий, роздрібний склад або просто неавтоматизована торговельна точка — призначено документ «Инвентаризация товаров на складе» (головне меню програми «Основная деятельность» «Складские операции»).

Декілька слів про заповнення цього документа. По-перше, якщо облік ведеться на декількох складах, у шапці документа у графі «Склад» вибираємо, за яким саме складом проводиться інвентаризація. По-друге, у документі передбачено можливість швидкого заповнення табличної частини. Для цього клацаємо по кнопці «Заполнить»

«Заполнить по остаткам на складе». При цьому заповнюються залишки за всіма рахунками обліку матеріальних цінностей, залишки щодо яких значаться на вибраному складі.

 

Важливо! Функція «Заполнить по остаткам на складе» працює тільки в тому разі, якщо на підприємстві ведеться складський облік, тобто в настройках параметрів обліку встановлено прапорець навпроти «Вести складской учет».

 

Щодо вмісту табличної частини документа, то у графі «Учет, количество» відображається облікова кількість ТМЦ, і записи в цій графі не можна змінити, оскільки вона недоступна для редагування. Для відображення фактичної кількості ТМЦ призначено графу «Количество». А нестачі та надлишки відображаються у графі «Отклонение», яка заповнюється автоматично. Нестачі відображаються зі знаком «-», а надлишки зі знаком «+» (див. рис. 1).

 

img 1

 

Документ «Инвентаризация товаров на складе» має дві друкарські форми: «Акт инвентаризации товаров на складе» та «Инвентаризационная опись по форме М-21». На вкладці «Дополнительно» для формування друкарської форми цих документів уносяться П. І. Б. членів та голови комісії, а також працівника, який проводив перевірку.

Виявлені при інвентаризації відхилення можуть мати вигляд:

— надлишків (тобто за фактом більше, ніж за документами);

— нестач (за документами більше, ніж за фактом);

— пересортиці (надлишки за одними і нестача за іншими схожими товарами).

Але документ «Инвентаризация товаров на складе

» не формує проводок, а виконує роль звіряльної відомості. Відхилення, виявлені в результаті інвентаризації, оформляються документами «Оприходование излишков» та «Списание недостач». Саме про них і йтиметься далі.

 

Оприбуткування надлишків

У ході інвентаризації на складі може бути виявлено як нестачі ТМЦ, так і їх надлишки. Для оприбуткування виявлених надлишків використовуємо документ «Оприходование товаров». Він виконує операції двох видів:

— «Товары, продукция» для оприбуткування будь-яких видів ТМЦ;

— «Оборудование» для оприбуткування на рахунок 15 матеріальних необоротних активів, не введених в експлуатацію.

 

Документ «Оприходование товаров» можна ввести двома способами. Перший полягає в тому, щоб у головному меню програми вибрати «Основная деятельность»

«Складские» «Оприходование» і у вікні, що відкрилося, створити новий документ. Другий спосіб передбачає використання функції «Ввод на основании». Для цього у вікні «Инвентаризация товаров на складе» вибираємо потрібний нам документ інвентаризації, згідно з яким прибуткуватимемо надлишки, і у верхній панелі вікна клацаємо по команді «Ввод на основании». Ціни в цьому випадку встановлюються відповідно до цін, зазначених у документі «Инвентаризация товаров на складе» (рис. 2).

 

img 2

 

На закладці «Счета учета» зазначаємо кореспондуючий рахунок доходу для формування проводки та вибираємо статтю доходу. Після чого на закладці «Дополнительно» зазначаємо склад комісії для формування друкарської форми накладної на оприбуткування ТМЦ.

Після проведення документа в бухгалтерському обліку сформуються проводки з оприбуткування ТМЦ, а в податковому — вартість запасів збільшить податкові залишки запасів (рис. 3).

 

img 3

 

Нестачі тМЦ

А якщо в результаті проведення інвентаризації виявлено нестачу ТМЦ?

Для списання нестач в 1С:Бухгалтерії 8 скористаємося документом «Списание товаров». Його оформлення має деякі нюанси. Так, якщо нестачі ТМЦ на складі визнані в межах норм природного убутку, жодних труднощів із заповненням та проведенням документа «Оприходование товаров» не виникне. Але якщо товар було викрадено, перш ніж його списувати, необхідно буде змінити його податкове призначення (з господарської діяльності на негосподарську). Украдені товари ми вже не зможемо використовувати в господарській діяльності, відповідно суму збитку за вкраденим товаром необхідно виключити з валових витрат. Цей факт відображається через графу 4 «Запасы, использованные не в хозяйственной деятельности» додатка К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 і 07 Декларації з податку на прибуток. Що ж до ПДВ, то сума ПДВ, сплачена у зв’язку з придбанням таких запасів і віднесена в момент придбання до складу податкового кредиту, підлягає коригуванню (

п.п. 7.4.4 ст. 7 Закону про ПДВ).

Обидва ці виправлення в 1С:Бухгалтерії 8 оформляються документом «Изменение налогового назначения запасов» (головне меню програми «Основная деятельность»

«Налоговый учет») (рис. 4).

 

img 4

 

Розглянемо заповнення цього документа. Насамперед у шапці документа вибираємо склад, на якому зберігаються товари, податкове призначення яких ми збираємося змінити. Потім на закладці «Товары» вводимо перелік товарів і їх кількість, після чого клацаємо по кнопці «Заполнить по партиям».

Отже, нам необхідно змінити податкове призначення ТМЦ, яких не вистачає. Тому в полі «Налоговое назначение новое» з довідника «Налоговое назначение активов и затрат» вибираємо статтю «Нехоз. д-сть», у результаті програма самостійно заповнить графу «Корректировка НДС» і розрахує суму ПДВ.

На цій же закладці вибираємо статтю валових витрат із довідника «Статьи налоговых деклараций» (рис. 5). За умовчанням програма показує статті декларації, які вважає придатними для цієї проводки. Якщо ви бажаєте побачити всі статті декларації, поставте прапорець напроти параметра «Все статьи декларации».

 

img 5

 

На закладці «Счет учета» вибираємо «Счет затрат» — 947 «Недостачи и потери от порчи ценностей», статтю витрат «Прочие» (вибрати статтю витрат вийде в тому разі, якщо заповнено довідник «Статьи затрат»). А також на цій закладці вибирається стаття декларації з ПДВ. Згідно з

п.п. 7.4.4 ст. 7 Закону про ПДВ сума ПДВ, сплачена у зв’язку з придбанням викрадених ТМЦ і віднесена в момент їх придбання до складу податкового кредиту, підлягає коригуванню. Таке коригування відображається в рядку 16 декларації з ПДВ. Вибираємо в документі цю статтю валових витрат та проводимо документ. Зроблені документом коригування наведено на рис. 6.

 

img 6

 

Тепер товар, якого не вистачає, можна списати за допомогою документа «Списание товаров» (рис. 7). Він може також заповнюватися на підставі документа «Инвентаризация товаров на складе

» або ж через головне меню «Основная деятельность» «Складские ». Розглянемо заповнення цього документа. ТМЦ, яких не вистачає, ми списуємо на негосподарську діяльність, тому на закладці «Товары» у графі «Налоговое назначение» вибираємо «Нехоз. д-сть».

 

img 7

 

Собівартість цінностей, що списуються, розраховується автоматично і користувачем не редагується. Як видно на рис. 7, у документі навіть немає колонки з інформацією про собівартість товарів.

Але собівартість розраховується відразу тільки для документів, дата яких більш рання щодо дати актуальності обліку.

Закладка «Тара

» заповнюється, якщо необхідно списати зі складу поворотну тару. На закладці «Счета учета» зазначаємо кореспондуючий рахунок витрат 947«Недостачи и потери от порчи ценностей» і статтю витрат із довідника «Статьи затрат».

На закладці «Налоговый учет

» за допомогою прапорця «Изменить статью валовых расходов» можна встановити іншу статтю, ніж ту, яку було зазначено в прибутковому документі. При цьому сума валових витрат за старим значенням статті відсторнується, а за новим значенням — нарахується.

У документі передбачена друкарська форма «Акт списания товаров

». Для її заповнення на закладці «Дополнительно» зазначається інформація про склад комісії. Після проведення документа в бухгалтерському обліку буде сформовано проводки зі списання ТМЦ з кредиту рахунка, на якому вони обліковувалися, до дебету рахунка витрат.

Оскільки нестачі ТМЦ виникли внаслідок їх розкрадання, доки на підприємстві встановлюється винна особа, сума нестачі відображається на позабалансовому субрахунку 072 «Невозмещенные недостачи и потери от порчи ценностей

» (згідно з п. 27 П(С)БО 9 «Запаси»). Цю проводку зробимо вручну через головне меню програми: «Операции » «Документы » «Операция ».

 

Пересортиця

Рідкісна інвентаризація ТМЦ проходить без виявлення пересортиці. Згідно з

Інструкцією № 69, якщо в результаті інвентаризації виявлено, що нестачі та надлишки утворилися щодо товарно-матеріальних цінностей одного найменування той самий період, що перевіряється, у тієї самої матеріально відповідальної особи, допускається взаємний залік таких надлишків та нестач.

В 1С:Бухгалтерії 8 операції з пересортиці ТМЦ можна відображати двома способами. Згідно з першим пересортиця відображається двома документами «Списание товаров

» і «Оприходование товаров». Другий спосіб — відобразити залік пересортиці ручною проводкою, використовуючи документ «Операция».

Але другий спосіб не зовсім зручний, оскільки користувач сам уручну контролює правильність формування проводки, зазначення облікових параметрів ТМЦ та розрахунок собівартості. При цьому для цілей податкового обліку потрібно буде коригування «партіонного» регістра накопичення. Ручне коригування виконується спеціальним документом «Корректировка записей регистров накопления

». Якщо на підприємстві ведеться облік ТМЦ за партіями, перепроведення документів з метою відновлення правильної собівартості вибуття ТМЦ також не впливатиме на таку ручну операцію. Отже, рекомендуємо для відображення пересортиці користуватися документами «Списание товаров» та «Оприходование товаров», відображаючи нестачу одного товару та прибуткуючи надлишки іншого, як це було описано вище.

Ми з вами розглянули основні моменти оформлення результатів інвентаризації в 1С:Бухгалтерії 8. І насамкінець варто зазначити, що найголовніше при оформленні будь-яких операцій у програмі — хронологічна послідовність проведення документів і її обов’язково потрібно дотримуватися. Успішної роботи!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі