Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо права на податковий кредит при внесенні до статутного фонду легкового автомобіля і передачі у фінансовий лізинг

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2008/№ 15
Друк
Лист від 01.12.2006 р. № 22466/7/31-0017

Щодо права на податковий кредит при внесенні до статутного фонду легкового автомобіля і передачі у фінансовий лізинг

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 01.12.2006 р. № 22466/7/31-0017

 

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо права на податковий кредит при внесенні до статутного фонду легкового автомобіля, який призначено для передачі у фінансовий лізинг, і повідомляє.

Згідно з п.п. 7.4.1 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (далі — Закон № 168/97-ВР) податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 8

1 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

— придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

— придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Якщо у подальшому такі товари (послуги) починають використовуватися в операціях, які не є об’єктом оподаткування згідно зі статтею 3 цього Закону, або звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону, чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів, то з метою оподаткування такі товари (послуги), основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).

Разом з цим п.п. 7.4.2 зазначеної статті встановлено, що

не включається до складу податкового кредиту та відноситься до складу валових витрат сума податку, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), що включається до складу основних фондів.

Враховуючи зазначене,

сума ПДВ, сплачена при розмитненні легкових автомобілів, які платник ПДВ отримує як внесок іноземного інвестора до статутного фонду, не включається до складу податкового кредиту.

Одночасно ст. 15 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон № 334/94-ВР) встановлено, що ставки податку на прибуток, пільги щодо податку, об’єкт оподаткування, порядок обчислення оподатковуваного прибутку, строки і порядок сплати та зарахування податку до бюджетів можуть встановлюватися та змінюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону.

Відповідно до підпункту 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону № 334/94-ВР сплата податку на додану вартість, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, не включається до складу валових витрат.

У разі якщо платник податку на прибуток, зареєстрований як платник податку на додану вартість, одночасно здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), що оподатковуються податком на додану вартість та звільнені від оподаткування, або не є об’єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів (робіт, послуг), які відносяться до складу валових витрат, та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до валових витрат або балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму, що не включена до складу податкового кредиту такого платника податку згідно із Законом про ПДВ.

Підпунктом 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону № 334/94-ВР визначено, що під терміном «основні фонди» слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

При цьому згідно з п.п. 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону № 334/94-ВР

автомобільний транспорт відноситься до групи 2 основних фондів, а витрати на його придбання підлягають амортизації.

Підпунктом 8.4.1 п. 8.4 ст. 8 Закону № 334/94-ВР чітко визначено, що у разі здійснення витрат на придбання основних фондів балансова вартість відповідної групи збільшується на суму вартості їх придбання, з урахуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв’язку з таким придбанням, без урахування сплаченого ПДВ, у разі коли платник податку на прибуток зареєстрований як платник ПДВ.

У зв’язку з тим, що віднесення до складу валових витрат регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», а до нього не внесено відповідних змін, то сума податку на додану вартість, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), який буде включено до складу основних фондів, не включається до складу податкового кредиту, не включається до складу валових витрат і не збільшує балансову вартість другої групи основних засобів, а погашається платником податку за рахунок інших джерел.

При здійсненні операції з передачі основних фондів, в тому числі легкових автомобілів, у фінансовий лізинг слід враховувати наступне.

<…>

Відповідно до п. 3.1 ст. 3 Закону № 168/97-ВР об’єктом оподаткування є, зокрема, операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, в тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю).

Згідно з п.п. 7.9.6 п. 7.9 ст. 7 Закону № 334/94-ВР визначено, що

передання майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує валові доходи, а у разі передання у фінансовий лізинг майна, що на момент такого передання перебувало у складі основних фондів орендодавця, — змінює відповідну групу основних фондів згідно з правилами, визначеними статтею 8 цього Закону для їх продажу, а орендар збільшує відповідну групу основних фондів на вартість об’єкта фінансового лізингу (без урахування процентів або комісій, нарахованих або таких, що будуть нараховані на вартість об’єкта фінансового лізингу, відповідно до договору) за наслідками податкового періоду, в якому відбувається таке передання. При нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує валові доходи, а орендар збільшує валові витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об’єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається у рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу), за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

Таким чином,

по операції з передачі легкового автомобіля з основних фондів у фінансовий лізинг виникають податкові зобов’язання з податку на додану вартість. Відповідно до п.п. 7.3.4 п. 7.3 ст. 7 Закону № 168/97-ВР датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного передання об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).

Одночасно, враховуючи те, що

на момент передачі легкового автомобіля у фінансовий лізинг такий легковий автомобіль виключається зі складу основних фондів, платник ПДВ отримує право на включення до податкового кредиту сум ПДВ, які були нараховані при розмитненні такого автомобіля, та до моменту його передачі у фінансовий лізинг до складу податкового кредиту не включалися.

Заступник голови ДПА України С. Лекарькоментар редакції

Легковик продали: чи можна реанімувати податковий кредит

Про сумну долю «вхідного» ПДВ щасливим покупцям легкових авто зі сторінок бухвидань твердять постійно, див. також листи ДПАУ від 30.01.2007 р. № 42/2/15-0210, від 13.09.2005 р. № 10803/5/15-2416 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 89, від 27.07.2005 р. № 14787/7/15-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 65.

На жаль, колізія пп. 5.3.3, 8.4.1 Закону про податок на прибуток і п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ

не дозволяє підприємствам — платникам ПДВ відобразити при придбанні легковика ПДВ ні у складі податкового кредиту, ні у складі валових витрат, ні у складі балансової вартості основних фондів групи 2.

Винятки

з цього правила — таксі (див. лист ДПАУ від 20.06.2006 р. № 69/5/16-1516), авто для перепродажу (див. лист ДПАУ від 09.03.2006 р. № 4280/7/17-0717), авто, призначене для використання в неоподатковуваних або пільгованих операціях. За першими двома випадками підприємства мають право відобразити податковий кредит, а за останнім — збільшити балансову вартість групи 2.

У сьогоднішньому листі ДПАУ до переліку «залізних» винятків додала ще один «сумнівний». Ідеться про імпортний ПДВ, сплачений при розмитненні

легкового автомобіля, отриманого від іноземного інвестора як внесок до статутного фонду для його подальшої передачі у фінлізинг.

ДПАУ зазначає, що при отриманні авто в підприємства немає права на податковий кредит з перелічених вище підстав*, а при передачі об’єкта у фінлізинг таке право відновлюється.

* Річ у тім, що Закон про ПДВ термін «придбання» поширює і на імпорт (див. другий абзац п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ), тому обмеження п.п. 7.4.2 справедливо і для «ввізного» ПДВ при імпортуванні легкового авто.

Ідея, звичайно, прогресивна, і в нас щодо неї не було б запитань, якби не факт зарахування отриманого авто до складу основних фондів. Адже п.п. 7.4.2 обмежує ПДВ тільки щодо авто — об’єктів ОФ. По суті, без факту зарахування об’єкта до складу ОФ ситуація нічим не відрізнялась би від варіанта придбання авто для перепродажу. Вище ми зазначали: щодо автомобілів, які перепродаються, ДПАУ визнає наявність податкового кредиту.

Проте, як бачимо в листі, ДПАУ не бентежить екс-статус легкового авто як об’єкта ОФ. Її думка зводиться до того, що в момент передачі об’єкта у фінлізинг його виводять зі складу основних фондів, а отже, перешкод для відображення податкового кредиту немає. На жаль, податкові закони взагалі не передбачають такої процедури, як виведення зі складу об’єктів ОФ перед передачею у фінлізинг, та й Закон про ПДВ нічого не зазначає про реанімацію податкового кредиту щодо легкових авто.

І взагалі, за логікою ДПАУ виходить, що можна реанімувати податковий кредит при будь-якому продажу. Звичайно, це було б гуманно, але, на жаль, не підкріплено нормами Закону.

Ще раз підкреслимо: щодо легкових авто, які придбавалися для подальшої передачі у фінлізинг, на нашу думку,

відображати податковий кредит можна за умови, що лізингодавець не зараховуватиме їх до складу основних фондів.

Наталія Яновська

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі