Неповний робочий час

Редакція ПБО
Стаття

Неповний робочий час

 

На деяких підприємствах в умовах фінансових труднощів у зв’язку зі скороченням обсягу продукції, що випускається (робіт, що виконуються, послуг, що надаються), виникає тимчасова необхідність у різкому скороченні витрат на оплату праці з одночасним збереженням постійного складу кваліфікованих працівників. Цього можна досягти прийняттям низки управлінських рішень, що не суперечать чинному трудовому законодавству, одним з яких є встановлення працівникам підприємства неповного робочого часу, що і є предметом розгляду цієї статті.

Станіслав СОЛОМОНОВ, консультант з організації праці та заробітної плати
Георгій СФІНЦИЦКІ, юрист

 

Документи статті

КЗпП

Кодекс законів про працю України.

Закон «Про відпустки»

Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 100

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

 

Найчастіше в період подолання фінансових труднощів для скорочення витрат на оплату праці підприємства вдаються до надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати.

Законом «Про відпустки» передбачено два види таких відпусток:

— відпустка без збереження заробітної плати, що надається деяким категоріям працівників за їх бажанням на чітко встановлений законодавством строк (

ст. 25);

— відпустка без збереження заробітної плати, яку може бути надано працівникам за сімейними обставинами та з інших причин на строк, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець), але не більше 15 календарних днів на рік (

ст. 26).

Як бачимо,

надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати можливо тільки за бажанням працівника та за підставами, передбаченими законодавством, тому цей варіант не вирішить задачу скорочення витрат на оплату праці в необхідному для підприємства розмірі. Одним з інших легальних способів досягнення цього є встановлення працівникам підприємства неповного робочого часу.

 

Установлення неповного робочого часу за угодою сторін

Частина 1 ст. 56 КЗпП

є підставою для встановлення працівнику (як при прийнятті на роботу, так і під час роботи) неповного робочого часу (у вигляді неповного робочого дня або неповного робочого тижня) за угодою між працівником і роботодавцем. Отже, за загальним правилом на підставі ст. 56 КЗпП неповний робочий час установлюється працівнику за домовленістю сторін, проте з цього правила є і виключення.

Так,

роботодавець зобов’язаний установлювати неповний робочий час на їх прохання таким категоріям працівників: вагітним жінкам; жінкам, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда (у тому числі таку, яка знаходиться під опікуванням); жінкам, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку.

Оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу

(при погодинній оплаті праці) або залежно від виробітку (при відрядній оплаті праці), при цьому робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ч. 2 і 3 ст. 56 КЗпП).

Ураховуючи, що для встановлення працівнику неповного робочого часу на підставі

ст. 56 КЗпП необхідне бажання працівника і, найімовірніше, не всі працівники підприємства виявлять таке бажання, роботодавець може скористатися своїм правом, установивши неповний робочий час зі своєї ініціативи.

 

Установлення неповного робочого часу з ініціативи роботодавця

Частина 3 ст. 32 КЗпП

дає право роботодавцю зі своєї ініціативи у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці встановлювати працівникам неповний робочий час, змінювати їх режим роботи при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією або посадою, проте, ураховуючи, що це істотні умови праці, про їх зміну працівника має бути повідомлено не пізніше ніж за два місяці. Причому ці питання погоджуються роботодавцем з виборним органом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві (там, де виборний орган не створено, — з профспілковим представником), див. п. 4 ч. 1 ст. 247 КЗпп.

Згоди працівника для встановлення йому неповного робочого часу на підставі

ч. 3 ст. 32 КЗпП не потрібно, проте працівник має право відмовитися від продовження роботи в нових умовах і в цьому випадку трудовий договір припиняється на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП (див. ч. 4 ст. 32 КЗпП).

Як бачимо,

ч. 3 ст. 32 КЗпП пов’язує право роботодавця на встановлення працівнику неповного робочого часу зі своєї ініціативи зі змінами в організації виробництва та праці.

Пленум Верховного Суду України в

п. 10 постанови від 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» роз’яснив, що зміни в організації виробництва та праці — це раціоналізація робочих місць, уведення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну форму організації праці, і, навпаки, упровадження передових методів, технологій тощо. Ураховуючи, що цей перелік не є вичерпним, зміною в організації виробництва та праці можна вважати і переведення окремих категорій працівників, структурних підрозділів підприємства або всього підприємства на неповний робочий час, якщо це викликано неможливістю використовувати працю працівників протягом повного робочого часу, що для працівників і є зміною істотних умов праці.

Неповний робочий час може встановлюватися на певний строк або без обмеження строку, при цьому доцільно зазначати варіант його застосування — неповний робочий день, неповний робочий тиждень, поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня.

 

Наслідки встановлення неповного робочого часу для працівників

Як уже зазначалося вище, робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників, проте для цих працівників настають певні наслідки (зміни).

Почнемо з основних трудових прав працівників, які

не змінюються при встановленні неповного робочого часу:

— усі особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), підлягають обов’язковому страхуванню від нещасного випадку, при цьому не має значення, на умовах повного чи неповного робочого часу вони працюють (

п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV);

— усі особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, підлягають страхуванню на випадок безробіття (

ч. 1 ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III);

— усі особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), незалежно від того, на умовах повного чи неповного робочого часу вони працюють, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (

п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III);

— усі громадяни України, які працюють на умовах трудового договору (контракту), підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, при цьому те, на умовах повного чи неповного робочого часу вони працюють, не має значення (

п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV);

— до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (

ст. 6 Закону «Про відпустки»), зараховується час фактичної роботи (у тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону «Про відпустки»), тобто у працівника після встановлення йому неповного робочого часу зберігається попередня тривалість щорічної основної відпустки.

 

Що ж змінюється у працівників при встановленні неповного робочого часу?

Зменшується розмір середньої заробітної плати працівника

, оскільки при встановленні йому неповного робочого часу він працює протягом робочого дня менше годин (неповний робочий день) або протягом робочого тижня менше днів (неповний робочий тиждень), а оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу (при погодинній оплаті праці) або залежно від виробітку (при відрядній оплаті праці).

Нагадуємо, що середня заробітна плата обчислюється відповідно до

Порядку № 100, який застосовується у багатьох випадках здійснення виплат виходячи із середньої заробітної плати, зокрема при: наданні щорічної відпустки; наданні додаткової відпустки у зв’язку з навчанням; наданні додаткової відпустки працівникам, які мають дітей; наданні творчої відпустки; виплаті компенсації за невикористану відпустку; виплаті вихідної допомоги; переведенні на іншу легшу нижчеоплачувану роботу працівників за станом здоров’я; переведенні вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу; наданні жінкам додаткових перерв для годування дитини; тимчасовому переведенні в разі виробничої необхідності на іншу нижчеоплачувану роботу; направленні у службове відрядження; оплаті вимушеного прогулу, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Отже,

при зменшенні розміру середньої заробітної плати працівника зменшується і розмір виплат, що здійснюються виходячи із середньої заробітної плати.

Слід урахувати, що при обчисленні середньої заробітної плати час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством чи з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду (

абз. 6 п. 2 Порядку № 100).

Це означає, що при обчисленні середньої заробітної плати працівника, якому з ініціативи роботодавця встановлено неповний робочий тиждень (

ч. 3 ст. 32 КЗпП), кількість календарних днів розрахункового періоду буде зменшено на кількість тих загальних робочих днів тижня, протягом яких працівник фактично не працював через скорочення для нього робочого тижня (див. роз’яснення Міністерства праці України від 21.07.97 р. № 04-3022).

Водночас багато фахівців Міністерства праці України вважають: якщо неповний робочий тиждень установлено за угодою сторін (

ч. 1 і 2 ст. 56 КЗпП), то кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював через неповний робочий тиждень, не виключається з розрахункового періоду (див. газету «Праця і зарплата», 2001, № 45, с. 11; 2002, № 9, с. 10 та ін.).

Тривалість додаткової відпустки працівника за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці

, яка встановлюється колективним або трудовим договором і залежить від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 7 Закону «Про відпустки»), при встановленні йому неповного робочого часу може бути переглянуто.

Також при встановленні працівнику неповного робочого часу може бути змінено

тривалість його додаткової відпустки за особливий характер праці, яка встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 8 Закону «Про відпустки»).

Слід урахувати, що

працівники мають право на щорічну додаткову відпустку, передбачену ст. 7 і 8 Закону України «Про відпустки», тільки в тому випадку, коли час їх фактичної зайнятості на роботі зі шкідливими, важкими умовами праці або з особливим характером праці становить не менше половини тривалості робочого дня, установленої для працівників цього виробництва, цеху, професії чи посади.

При наданні працівнику з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці потрібно брати до уваги, що таку відпустку не може бути надано працюючим на умовах неповного робочого дня, оскільки до них положення законодавства щодо ненормованого робочого дня не застосовуються, водночас до працівників, зайнятих на умовах неповного робочого тижня, зазначені положення законодавства щодо ненормованого робочого дня може бути застосовано (див.

п. 2 Рекомендацій про порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7).

Якщо працівник, якому встановлено неповний робочий день, виконує роботу понад передбачений трудовим договором час

, але в межах установленої законодавством тривалості робочого дня, то така робота не вважається надурочною і оплачується в одинарному розмірі (див. абз. 2 п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.12.99 р. № 13 «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці»).

 

Неповний робочий час та простій

Неповний робочий час в умовах повної відсутності роботи може поєднуватися з простоєм виробничої ділянки, цеху чи всього підприємства. Для роботодавця простій економічно невигідний, оскільки при цьому витрати на оплату праці не тільки не зменшуються, а навпаки, збільшуються. Це пов’язано з тим, що під час простою працівники з незалежних від них причин не випускають продукцію (не виконують роботи, не надають послуги), а роботодавець на підставі

ч. 1 ст. 113 КЗпП має оплатити їм час простою з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу).

У додатках до цієї статті наводяться примірні пакети інформаційно-розпорядчих документів, які оформляються при встановленні різних варіантів неповного робочого часу та при оформленні простою в умовах неповного робочого часу.

 

 

Додаток 1

Примірний пакет інформаційно-розпорядчих документів, що оформляється при встановленні неповного робочого часу за угодою сторін

 

1. Наказ про встановлення окремим працівникам неповного робочого часу у вигляді неповного робочого тижня (аналогічно оформляються накази при встановленні неповного робочого дня чи поєднання неповного робочого тижня та неповного робочого дня).

 

ВАТ «Запорізький елеватор»

НАКАЗ № 192-ОД

г. Запорожье 27.09.2007 г.


«Про встановлення за угодою сторін неповного робочого часу окремим працівникам»

У зв’язку з неврожаєм зернових культур і неповним завантаженням елеватора та підлогових складів зерном, що зберігається, з 1 жовтня 2007 року знижується обсяг робіт із сушіння та очищення зерна.

З урахуванням викладеного вище, за угодою між працівниками та правлінням акціонерного товариства, на підставі статті 56 КЗпП України

НАКАЗУЮ:

1. Установити апаратникам обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності з 1 жовтня 2007 року неповний робочий час у вигляді неповного робочого тижня з графіком роботи 3 дні на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

2. Затвердити список апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності, яким з 1 жовтня 2007 року встановлюється неповний робочий час (додається).

3. Працівникам, яким установлюється неповний робочий час, прийняти до відома, що:

а) робота на умовах неповного робочого тижня не тягне за собою скорочення тривалості щорічної основної відпустки;

б) час роботи на умовах неповного робочого тижня не вважатиметься поважною причиною для виключення з розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати тих робочих днів, протягом яких працівники не працювали через неповний робочий тиждень.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на старшого майстра виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності Кравця Г. П.

Підстави:

1. Заява апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності від 26.09.2007 р.

2. Доповідна записка старшого майстра виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності Кравця Г. П. від 26.09.2007 р. про необхідність установлення для апаратників обробки зерна неповного робочого тижня.

 

Голова правління

______________
(підпис)

Козак Д. І.

Візи:

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

...

Погоджено:

Голова профкому

______________
Підпис, печатка

Савченко Н. І.

З наказом ознайомлені:

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б..

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

...

До справи № ________

______________
Підпис

______________________________
Посада виконавця

________________
П. І. Б.

___________
Дата

 

 

2. Список працівників структурного підрозділу, яким установлюється неповний робочий час (додається до наказу про встановлення окремим працівникам неповного робочого часу у вигляді неповного робочого тижня).

 

 

Затверджено
наказом від 27.09.2007 р. № 192-ОД

Список
апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності
ВАТ «Запорізький елеватор», яким з 1 жовтня 2007 року встановлюється неповний робочий час

 


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

   1

   Сердюк Петро Степанович

   Апаратник обробки зерна

   2

   Жук Іван Георгіевич

   Апаратник обробки зерна

...

...

...

 

Старший майстер виробничої
ділянки хлібоприймальної діяльності

_______________
підпис

Кравець Г. П.

 

 

3. Колективна заява працівників про встановлення їм неповного робочого тижня або окрема заява від кожного працівника про встановлення йому неповного робочого тижня.

 

 

Голові правління ВАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

 

від апаратників обробки зерна
виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності

Заява

У зв’язку зі зниженням у жовтні 2007 року обсягу робіт із сушіння та очищення зерна просимо встановити апаратникам обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності з 1 жовтня 2007 року неповний робочий тиждень з графіком роботи 3 дні на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця).

 

  26.09.2007 р.

______________
Підпис      

_______________________________
П. І. Б. рукою самого працівника

______________
Підпис      

_______________________________
П. І. Б. рукою самого працівника

______________
Підпис      

_______________________________
П. І. Б. рукою самого працівника

...        

 

 

 

4. Доповідна записка керівника структурного підрозділу про необхідність установлення працівникам неповного робочого тижня.

 

 

Голові правління ВАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

 

старшого майстра виробничої ділянки
хлібоприймальної діяльності
Кравця Г. П.

Доповідна записка

У зв’язку зі зниженням у жовтні 2007 року обсягу робіт із сушіння та очищення зерна необхідно встановити апаратникам обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності з 1 жовтня 2007 року неповний робочий тиждень.
   Пропоную встановити графік роботи 3 дні на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця).

  

26.09.2007 р.

______________
Підпис

 

 

Додаток 2

Примірний пакет інформаційно-розпорядчих документів, що оформляється при встановленні неповного робочого часу з ініціативи роботодавця

 

1. Наказ про зміни в організації виробництва та праці структурного підрозділу.

 

ВАТ «Запорізький елеватор»

НАКАЗ № 150-ОД

    м. Запоріжжя

24.07.2007 р.

«Про зміни в організації виробництва та праці виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності»

У зв’язку із запланованою на жовтень 2007 року реконструкцією елеваторних складських місткостей протягом серпня — вересня 2007 року ці місткості вивільняються від зерна, що зберігається.

Запланований на жовтень 2007 року обсяг робіт з очищення та сушіння зерна не дозволяє використовувати працю апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності протягом повного робочого часу.

З урахуванням викладеного вище, з метою оптимізації роботи виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності, на підставі ч. 3 ст. 32 КЗпП України

НАКАЗУЮ:

1. У зв’язку із запланованим зменшенням обсягу робіт з очищення та сушіння зерна перевести з 1 жовтня 2007 року виробничу ділянку хлібоприймальної діяльності на триденний скорочений робочий тиждень.

2. У зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності, унесеними пунктом 1 цього наказу, змінити істотні умови праці апаратників обробки зерна та встановити для них неповний робочий тиждень із графіком роботи 3 дні на тиждень.

3. Затвердити список апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності, для яких змінюються істотні умови праці і яким з 1 жовтня 2007 року встановлюється у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці неповний робочий тиждень із графіком роботи 3 дні на тиждень (додається).

4. Інспектору з кадрів Сидоренко В. К. у триденний строк з моменту видання цього наказу попередити під підпис апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності згідно із затвердженим списком:

а) про зміну їх істотних умов праці та встановлення ним не раніше, ніж через 2 місяці після попередження, неповного робочого тижня з графіком роботи 3 дні на тиждень;

б) про те, що при їх незгоді продовжити роботу в нових умовах трудовий договір з ними може бути припинено на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного економіста Голуб Т. П.

Підстава: Доповідна записка старшого майстра виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності Кравця Г. П. від 24.06.2007 р. про необхідність внесення змін до організації виробництва та праці виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності.

 

Голова правління

______________
(підпис)

Козак Д. І.

Візи:

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

...

Погоджено:

Голова профкому

______________
Підпис, печатка

Савченко Н. І.

З наказом ознайомлені:

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б..

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

...

До справи № ________

______________
Підпис

______________________________
Посада виконавця

________________
П. І. Б.

___________
Дата

 

 

2. Список працівників структурного підрозділу, для яких змінюються істотні умови праці і яким встановлюється у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці неповний робочий тиждень (додається до наказу про зміни в організації виробництва та праці структурного підрозділу).

 

 

Затверджено
наказом від 24.07.2007 р. № 150-ОД

Список
апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності ВАТ «Запорізький елеватор»,
для яких змінюються істотні умови праці і яким з 1 жовтня 2007 року
встановлюється у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці неповний робочий час

 


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

   1

   Сердюк Петро Степанович

   Апаратник обробки зерна

   2

   Жук Іван Георгіевич

   Апаратник обробки зерна

...

...

...

 

Старший майстер виробничої
ділянки хлібоприймальної діяльності

_______________
підпис

Кравець Г. П.

 

 

3. Доповідна записка керівника структурного підрозділу про необхідність внесення змін до організації виробництва та праці структурного підрозділу.

 

 

Голові правління ВАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

 

старшого майстра виробничої ділянки
хлібоприймальної діяльності
Кравця Г. П.

Доповідна записка

У зв’язку з реконструкцією елеваторних складських місткостей, їх вивільненням протягом серпня — вересня 2007 року від зерна, що зберігається, та зниженням у жовтні 2007 року обсягу робіт із сушіння та очищення зерна необхідно перевести з 1 жовтня 2007 року виробничу ділянку хлібоприймальної діяльності на триденний скорочений робочий тиждень з установленням графіка роботи понеділок, середа, п’ятниця.

  

24.06.2007 р.

______________
Підпис

 

 

4. Наказ про встановлення окремим працівникам неповного робочого часу у вигляді неповного робочого тижня (аналогічно оформляються накази при встановленні неповного робочого дня або поєднання неповного робочого тижня та неповного робочого дня) у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці.

 

ВАТ «Запорізький елеватор»

НАКАЗ № 192-ОД

    м. Запоріжжя

27.09.2007 р.

«Про встановлення неповного робочого часу окремим працівникам у зв’язку зі змінамив організації виробництва та праці»

У зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності, унесеними пунктом 1 наказу від 24.07.2007 р. № 150-ОД, закінченням двомісячного строку попередження про зміну істотних умов праці апаратників обробки зерна, на підставі ч. 3 ст. 32 КЗпП України

 

НАКАЗУЮ:

1. Установити апаратникам обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності з 1 жовтня 2007 року неповний робочий час у вигляді неповного робочого тижня з графіком роботи 3 дні на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

2. Затвердити список апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності, якою з 1 жовтня 2007 року встановлюється у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці неповний робочий час (додається).

3. Працівникам, яким установлюється неповний робочий час, прийняти до відома, що:

а) робота на умовах неповного робочого тижня не тягне за собою скорочення тривалості щорічної основної відпустки;

б) час роботи на умовах неповного робочого тижня вважатиметься поважною причиною для виключення з розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати тих робочих днів, протягом яких працівники не працювали через неповний робочий тиждень.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на старшого майстра виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності Кравця Г. П.

Підстави:

1. Доповідна записка інспектора з кадрів Сидоренко В. К. від 26.09.2007 р. про закінчення двомісячного строку попередження та про необхідність установлення для апаратників обробки зерна неповного робочого тижня у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці.

 

Голова правління

______________
(підпис)

Козак Д. І.

Візи:

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

...

Погоджено:

Голова профкому

______________
Підпис, печатка

Савченко Н. І.

З наказом ознайомлені:

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б..

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

...

До справи № ________

______________
Підпис

______________________________
Посада виконавця

________________
П. І. Б.

___________
Дата

 

 

5. Список працівників структурного підрозділу, яким встановлюється у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці неповний робочий час (додається до наказу про встановлення окремим працівникам неповного робочого часу у вигляді неповного робочого тижня у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці).

 

 

Затверджено
наказом від 27.09.2007 р. № 192-ОД

Список
аапаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності
ВАТ «Запорізький елеватор», яким з 1 жовтня 2007 року встановлюється неповний робочий час
у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці

 


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

   1

   Сердюк Петро Степанович

   Апаратник обробки зерна

   2

   Жук Іван Георгіевич

   Апаратник обробки зерна

...

...

...

 

Старший майстер виробничої
ділянки хлібоприймальної діяльності

_______________
підпис

Кравець Г. П.

 

 

6. Доповідна записка інспектора з кадрів (керівника відділу кадрів) про закінчення двомісячного строку попередження та про необхідність установлення для окремих працівників неповного робочого тижня у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці.

 

 

Голові правління ВАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

 

інспектора з кадрів
Сидоренко В. К.

Доповідна записка

У зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності, унесеними пунктом 1 наказу від 24.07.2007 р. № 150-ОД та закінченням двомісячного строку попередження апаратників обробки зерна про зміну їх істотних умов праці необхідно встановити апаратникам обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності з 1 жовтня 2007 року неповний робочий тиждень.
  Пропоную встановити графік роботи 3 дні на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця).

  

26.09.2007 р.

______________
Підпис

 

 

Додаток 3

 

Примірний пакет інформаційно-розпорядчих документів, що оформляється при оформленні простою в умовах неповного робочого часу

1. Наказ про простій структурного підрозділу

 

ВАТ «Запорізький елеватор»

НАКАЗ № 199-ОД

    м. Запоріжжя

03.10.2007 р.

«Про простій виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності»

У зв’язку з відсутністю зерна через низький урожай зернових припинено роботи із сушіння та очищення зерна на виробничій ділянці хлібоприймальної діяльності, у результаті чого він простоює не з вини працівників.

На підставі викладеного вище та статті 113 КЗпП України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Акт про простій виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності від 03.10.2007 р.

2. Вважати 8

.00 4 жовтня 2007 року початком простою апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності через відсутність зерна.

3. Затвердити список апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності, для яких 8

.00 4 жовтня 2007 року вважається початком простою не з їх вини (додається).

4. Старшому майстру виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності Кравцю Г. П. забезпечити облік часу простою працівників ділянки в листках простою (форма П-16) та в табелі обліку використання робочого часу.

5. Бухгалтерії за даними табельного обліку проводити оплату часу простою не з вини апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності в розмірі двох третин їх тарифної ставки з урахуванням їх роботи на умовах неповного робочого тижня з графіком роботи 3 дні на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця) відповідно до наказу № 192-ОД від 27.09.2007 р.

6. Час простою не з вини апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності вважати поважною причиною для виключення цього часу з розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати для оплати щорічної основної відпустки.

7. Апаратникам обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності, для яких 8

.00 4 жовтня 2007 року є початком простою, продовжувати виходити на роботу на умовах неповного робочого тижня з графіком роботи 3 дні на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця) відповідно до наказу № 192-ОД від 27.09.2007 р.

8. Інспектору з кадрів Сидоренко В. К. ознайомити під підпис апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності з цим наказом.

9. Головному економісту Голуб Т. П. у тижневий строк розробити заходи щодо подолання простою виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного інженера Загорулько П. Г.

Підстави:

1. Доповідна записка старшого майстра виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності Кравця Г. П. від 03.10.2007 р. про простій та його причини.

2. Акт про простій виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності від 03.10.2007 р.

 

Голова правління

______________
(підпис)

Козак Д. І.

Візи:

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

...

Погоджено:

Голова профкому

______________
Підпис, печатка

Савченко Н. І.

З наказом ознайомлені:

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б..

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

...

До справи № ________

______________
Підпис

______________________________
Посада виконавця

________________
П. І. Б.

___________
Дата

 

 

2. Доповідна записка керівника структурного підрозділу про простій.

 

 

Голові правління ВАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

 

старшого майстра виробничої ділянки
хлібоприймальної діяльності
Кравця Г. П.

Доповідна записка

У зв’язку з відсутністю зерна 03.10.2007 р. о 15.48 апаратниками обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності припинено роботи із сушіння та очищення зерна, у результаті чого вони простоюють не зі своєї вини.
  Пропоную вважати 8.00 4 жовтня 2007 року початком простою апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності через відсутність зерна.
  Акт про простій апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності через відсутність зерна додається.

  

03.10.2007 р.

______________
Підпис

 

 

3. Акт про простій структурного підрозділу

 

 

Затверджено
наказом від 03.10.2007 р. № 199-ОД

АКТ
про простій апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності
ВАТ «Запорізький елеватор»

  м. Запоріжжя

03.10.2007 р.  

 

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі голови комісії — головного інженера Загорулько П. Г. та членів комісії: інженера з охорони праці Маслова М. К., головного економіста Голуб Т. П., голови профкому Савченко Н. І. та старшого майстра виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності Кравця Г. П., склали цей Акт про наведене нижче:

1. У зв’язку з відсутністю зерна 03.10.2007 р. в 15

.48 апаратниками обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності припинено роботи із сушіння та очищення зерна, у результаті чого вони простоюють не зі своєї вини.

2. Ураховуючи, що 03.10.2007 р. робочий день закінчується о 16.00, вважати 8

.00 4 жовтня 2007 року початком простою апаратників обробки зерна виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності через відсутність зерна.

 

Підписи:

Голова комісії

_______________

Маслов М. К.

Члени комісії:

 

__________________

Голуб Т. П.

 

__________________

Савченко Н. І.

 

__________________

Кравець Г. П

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі