Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження форми звіту про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 58
Друк
Наказ від 02.06.2008 р. № 344/765/367

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження форми звіту про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств

 

Наказ від 2 червня 2008 року № 344/765/367

(витяг)

 

На виконання пункту 6 спільного наказу Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України та Міністерства аграрної політики України від 13.12.2007 № 1404/703/232/901 «Про порядок обміну інформацією щодо контролю за застосуванням переробними підприємствами спеціального режиму обкладення податком на додану вартість» щодо затвердження форми звіту про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств

наказуємо:

1.

Затвердити форму звіту про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств, що додається.

2. Міністерству аграрної політики України та Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку і головним фінансовим управлінням облдержадміністрацій, Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації, управлінню промисловості та агропромислового розвитку і фінансовому управлінню Севастопольської міськдержадміністрації, управлінням агропромислового розвитку та фінансовим управлінням районних державних адміністрацій, регіональним органам державної податкової служби утворити

робочі групи з підготовки та подання звітів про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств.

3. Департаменту фінансів <...> Міністерства аграрної політики України довести положення цього наказу

до відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації.

4. Департаменту податкової та митної політики <...> Міністерства фінансів України довести положення цього наказу

до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних і Київської міської державної адміністрації, фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.

5. Департаменту податку на додану вартість <...> Державної податкової адміністрації України довести положення цього наказу

до відома регіональних органів державної податкової служби.

<...>

Міністр аграрної політики України Ю. Мельник
Міністр фінансів України В. Пинзеник
Голова Державної податкової адміністрації України С. Буряк

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України,
 Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України
від 2 червня 2008 р. № 344/765/367

Форма

Звіт про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств

по ______________________________________________________________________________________


(області, міст Києву та Севастополю, Автономній Республіці Крим)

за __________________ квартал

тис. грн.

Назва пере-
робного під-
приємства

код ЄДРПОУ

Індиві-дуальний подат-
ковий номер пере-
робного підприєм-
ства — платника ПДВ

Юри-
дична адреса

Фак-
тична адреса (місце-знаход-
ження)

Дата від-
криття не-
бюджет-
ного рахунку

Обсяги реалі-
зації с/г товаро-вироб-
никами про-
дукції на пере-
робні під-
приєм-
ства

Залишок коштів ПДВ на окремих рахунках пере-
робних під-
приємств, пере-
рахо-
ваний на небюд-
жетні рахунки на початок квар-
талу

Обсяги постав-
ки продук-
ції, вироб-
леної пере-
робними під-
приємст-
вами з молока та м'яса, постав-
леного с/г товаро-
вироб-
никами

Задек-
лароване податкове зобов'я-
зання до пере-
раху-
вання на небюд-
жетний рахунок

Фак-
тично на-
дійшло на не-
бюджет-
ний рахунок

Пере-
раховано (вип-
лачено) з небюджет-
ного рахунку с/г товаро-
вироб-
никам (всього)

в т. ч.

 

Пере-
рахо-вано в раху-
нок від'єм-
ного зна-
чення ПДВ на поточ-
ний раху-
нок

Зали-
шок коштів на не-
бюджет-
ному рахунку на кінець квар-
талу

Дата закриття не-
бюджет-ного рахунку

пере-
раховано з не-
бюджет-
ного рахунку с/г товаро-
вироб-
никам

вип-
лачено особис-тим се-
лянським госпо-
дарствам

в т. ч.

пере-
рахо-
вано юридич-
ним особам

пере-рахо-
вано фізич-
ним осо-
бам — під-
приєм-
цям

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* по району, області, міст Києву та Севастополю, Автономній Республіці Крим

 

Примітка

: звіт подається окремо по молокопереробних та окремо по м'ясопереробних підприємствах в паперовому та електронному вигляді. До звіту включаються переробні підприємства за місцем реєстрації як платника податку на додану вартість (переробні підприємства, розташовані у м. Києві, подають звіт Головному управлінню агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації)

 

Начальник, Міністр

 

 

 

Начальник, Міністр

 

 

 

Погоджено Начальник, Голова

 

 


 


 


 


 


 


(Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації, Міністр аграрної політики АР Крим)

 

(підпис)

(печатка)

 

(Начальник фінансового управління райдержадміністрації, Севастопольської міськдержадміністрації, головного фінансового управління облдержадміністрації, Київської міськдержадміністрації, Міністр фінансів АР Крим)

 

(підпис)

(печатка)

 

(Начальник районної державної податкової інспекції, Голова державної податкової адміністрації в області, м. Києві, м. Севастополі, у АР Крим)

 

(підпис)

(печатка)коментар редакції

Нова форма звіту про рух коштів на небюджетних рахунках молоко-м’ясопереробників

Насамперед звертаємо увагу, що згідно з листом Мінагрополітики від 03.07.2008 р. № 37-21-1-12/10816 (далі — лист № 10816, див. с. 23 цього номера газети) з роз’ясненнями до наказу, що коментується,

звіт за новою формою має подаватися переробними підприємствами. Сумніви з цього приводу були у зв’язку з тим, що в ній, як бачимо, не передбачено місця для підпису керівника переробного підприємства та й сам наказ, що коментується, не містить щодо цього прямої вказівки.

Зауважимо, що порядок подання такого звіту не змінився. Як і раніше, він

подається агроуправлінням з поквартальною періодичністю — до 5 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу. Звіт за новою формою подається починаючи з 2 кварталу 2008 року. Отже, стара форма, затверджена наказом Мінагрополітики від 23.04.2007 р. № 277, не застосовується.

У новій формі звіту про рух коштів на небюджетних рахунках молоко-м’ясопереробників — спецрежимників ПДВ

з’явилися графи (у листі № 10816 їх названо колонками) для внесення взаємопов’язаної інформації, а саме: юридичної та фактичної адреси (графи 4 і 5), дати відкриття та закриття небюджетного рахунка (графи 6 і 18), обсягів поставленого сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі (графа 7), обсягів поставок переробним підприємством продукції, виробленої з такої сировини (графа 9) та задекларованого таким підприємством податкового зобов’язання зі спецПДВ (графа 10). Як і раніше, рух грошових коштів на небюджетному рахунку відображається, так би мовити, за класичною схемою: залишок на початок, прибуток, витрата, залишок на кінець.

Перед формуванням узагальненої інформації за регіоном подані переробними підприємствами

звіти піддаються перевірці:

агроуправління перевіряють показники, зазначені в усіх графах звіту;

фінансові управління із залученням інформації Держказначейства перевіряють показники у графах 6, 8, 11 — 18;

податкові органи при погодженні звіту звіряють показники у графах 1 — 5, 9, 10 і 16.

Як зазначено в листі № 10816, відповідальність за достовірність всіх показників звіту, складеного переробними підприємствами, несуть самі переробні підприємства. Слід зауважити, що

нова форма звіту дозволяє проводити різнобічний аналіз дотримання порядку застосування переробними підприємствами спеціального режиму ПДВ. У зв’язку з цим, уточнюючи окремі нюанси, вважаємо за необхідне застерегти переробні підприємства від можливих помилок.

Жодних виплат грошових коштів, так би мовити,

напряму, тобто безпосередньо з небюджетного рахунка особистим селянським господарствам, для відображення яких призначено графу 15 звіту, бути не може. Згідно з абзацом другим п. 5 Порядку № 805 оплата особистим селянським господарствам вартості поставлених ними переробному підприємству молока та м’яса в живій вазі і виплата дотацій здійснюється готівковими коштами безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення. Для виплати дотацій готівковими коштами переробне підприємство подає територіальному органу Держказначейства платіжні доручення на перерахування необхідних сум коштів з небюджетного рахунка на свій поточний рахунок для подальшого отримання таких коштів та внесення їх до каси. Про це також зазначалося в листі ДПАУ від 27.03.2008 р. № 6041/7/16-1117 (далі — лист № 6041, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 38). Вважаємо, що саме такий шлях розрахунку з особистими селянськими господарствами і передбачають автори наказу, що коментується.

Стосовно

перерахування коштів з небюджетного рахунка на поточний рахунок у рахунок від’ємного значення ПДВ, що відображаються за графою 16 звіту, звертаємо увагу: такі операції правомірні лише за умови надання податковою службою відповідного висновку в порядку, передбаченому для бюджетного відшкодування (абзац третій п. 6 Порядку № 805). Такі операції перебувають навіть під подвійним контролем — показники за графою 16 перевіряються як фінансовими, так і податковими органами. Більше того, цим же п. 6 Порядку № 805 далі встановлено, що до повного погашення податкового кредиту платежі, визначені пунктом 5 цього Порядку, не здійснюються. З урахуванням викладеного вище, контролюючі органи, найімовірніше, не залишать без уваги питання правомірності виплати сільгосптоваровиробникам дотацій при виникненні таких ситуацій.

Та й, власне, наявність залишків коштів на небюджетному рахунку для переробного підприємства може призвести до негативних наслідків від визнання їх (згідно з абзацом третім п. 7 Порядку № 805) такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до держбюджету. Нагадаємо, що встановлені Порядком № 805

строки остаточного перерахування переробними підприємствами визначеної за спецдекларацією суми ПДВ з поточного рахунка на небюджетний (абзац другий п. 6) та строки остаточного перерахування переробними підприємствами суми дотацій з небюджетного рахунка на спеціальні рахунки сільгосптоваровиробників (абзац третій п. 7) збігаються, оскільки обидва «прив’язані» до строку сплати ПДВ до бюджету. Звідси висновок, що у переробних підприємств на небюджетному рахунку не повинно бути «перехідних» залишків коштів для виплати дотацій сільгосптоваровиробникам. Інакше кажучи, Порядком № 805 передбачається навіть не щоквартальне, а щомісячне «обнулення» небюджетного рахунка переробних підприємств.

Виняток із цього загального правила, як ми розуміємо, можливий у випадках, якщо на небюджетному рахунку залишаються кошти, які внаслідок установлення за спецдекларацією перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов’язань, тобто від’ємного значення ПДВ, підлягають поверненню на поточний рахунок, але їх ще не повернено через відсутність відповідного висновку податкової служби.

Щодо контролю податківцями показників у графі 10 «Задеклароване податкове зобов’язання до перерахування на небюджетний рахунок» на предмет відповідності їх даним за рядком 23 спецдекларації, то тут усе ясно. Незрозуміло інше: чи можна говорити про відповідність цих показників даним реєстру платіжних доручень на перерахування коштів на небюджетний рахунок та виписки територіальних органів Держказначейства з небюджетного рахунка, що подаються разом з декларацією. Адже

на день подання декларації підтвердження перерахування на небюджетний рахунок коштів реально може бути надано не на всю суму ПДВ за спецдекларацією, а на фактично зараховані кошти, як того і вимагають норми третього речення абзацу другого п. 6 Порядку № 805. Загальновідомо, що сплату податкових зобов’язань має бути здійснено протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації.

Отже, переробним підприємствам при заповненні цього звіту, слід бути гранично уважними та неухильно дотримуватися норм законодавства, щоб

уникнути стягнення коштів до держбюджету у зв’язку з нецільовим використанням. Докладніше див. коментар «Дотації за молоко та м’ясо в живій вазі слід платити правильно та своєчасно» до згаданого раніше листа ДПАУ № 6041.

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі