Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виправлення помилок у звіті Ф4-ФСС з ТВП

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 39
Друк
Стаття

Виправлення помилок у звіті Ф4-ФСС з ТВП

 

Як відомо, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Цю статтю присвячено порядку виправлення помилок різного характеру в звітності про нараховані внески та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У питанні виправлення помилок Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФТВП) є найпрогресивнішим, оскільки має спеціальний

нормативний акт, що регулює виправлення помилок у звітності страхувальників про нараховані внески та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП), — Порядок № 123.

 

Правила поведінки страхувальника при виявленні помилки

Згідно з

п. 3 Порядку № 123 та п. 5.4 Інструкції № 16 у разі якщо страхувальник самостійно виявляє помилки в раніше поданій звітності до початку перевірки органом Фонду щодо правильності нарахування суми страхових внесків до ФТВП, витрат, пов’язаних із загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, та витрат, зумовлених похованням, страхувальник зобов’язаний повідомити письмово про факт та зміст помилки робочий орган ФТВП за місцем реєстрації протягом 5 робочих днів з дня виявлення помилки.

Письмове повідомлення про факт виявлення помилки повинне містити таку інформацію:

— найменування страхувальника;

— реєстраційний код та код ЄДРПОУ;

— період виявлення помилки;

— зміст помилки з посиланням на законодавчий (нормативний) акт, відповідно до якого робляться виправлення;

— сума відкоригованих внесків;

— сума донарахованої пені;

— дата складання повідомлення.

Повідомлення складається у двох примірниках, підписується директором, головним бухгалтером та завіряється печаткою. Один примірник повідомлення зберігається у страхувальника, другий — у робочому органі ФТВП разом зі звітом за звітний квартал, в якому провадилося виправлення.

 

Штрафні санкції

Помилка, допущена при нарахуванні страхових внесків до Фонду, могла спричинити як виникнення переплати, так і виникнення недоїмки.

Щодо штрафів, то в разі якщо підприємство самостійно виправляє виявлену помилку,

перераховує належні сплаті суми страхових внесків та пеню в повному обсязі і повідомляє робочий орган Фонду про факт виявлення помилки та перерахування нарахованих страхових внесків і пені до початку перевірки органом Фонду, вони не застосовуються (п. 8 Порядку № 123).

Якщо внаслідок допущеної помилки в підприємства утворилася переплата за страховими внесками, пеня не нараховується. Порядок повернення коштів у цьому випадку регулюється

п. 6.9 Інструкції № 16 . Якщо витрати, проведені страхувальником у звітному кварталі, перевищують нараховану суму страхових внесків та інших платежів, то різниця між сумою витрат і сумою страхових внесків зараховується в рахунок майбутніх платежів наступного кварталу. А якщо витрати не покриваються страховими внесками й у наступному кварталі, сума перевищення, з урахуванням очікуваного результату в цьому кварталі, відшкодовується страхувальнику робочим органом ФТВП за місцем його реєстрації після подання звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. Відшкодування можливе до подання зазначеного звіту при наданні страхувальником довідки-розрахунку, що підтверджує наявність переплати.

Якщо виявлена помилка призвела до виникнення

заборгованості перед ФТВП, підприємство має донарахувати та сплатити суму пені, розраховану на суму недоплати. Зауважимо, що недоїмкою вважається несплачена в установлені строки різниця* між нарахованими страховими внесками і витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг (допомога по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога на поховання тощо).

* Зазначену різницю має бути сплачено одночасно з отриманням коштів на виплату заробітної плати в банку. При виплаті авансу страхові внески перераховуються не пізніше дня, установленого для виплати зарплати за другу половину місяця.

Пеня розраховується виходячи зі

120 % облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати, нарахованої на всю суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк (п. 5 Порядку № 123, абзац третій п. 5.2 Інструкції № 16). При цьому моментом сплати вважається день виникнення недоїмки, тобто при розрахунку пені слід застосовувати ставку НБУ, що діє на день виникнення недоїмки.

Відповідно до

п.п. 5.4 Інструкції № 16 пеня нараховується, починаючи з першого робочого дня, наступного за днем отримання заробітної плати, і закінчуючи днем прийняття банком платіжного доручення на сплату недоїмки або днем погашення заборгованості. Зверніть увагу: пеня на пеню не нараховується.

Пеня на суму недоїмки

не нараховується тільки в тому випадку, якщо існувала заборгованість Фонду перед страхувальником, і сума такої заборгованості перевищувала суму виявленої недоїмки на момент виявлення помилки (п. 6 Порядку № 123). Надмірно перераховану суму пені має бути повернено страхувальнику за його письмовою заявою.

Донарахована сума пені

відображається в рядку 3.2 таблиці 3 звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Строк давності в разі стягнення страхових внесків, пені та фінансових санкцій не застосовується (

абзац четвертий п. 5.1 Інструкції № 16).

Тепер перейдемо безпосередньо до розгляду порядку виправлення помилок.

Помилки, які допускаються на практиці бухгалтерами при розрахунку сум страхових внесків, що підлягають сплаті до Фонду, можуть бути пов’язані з:

неправильним відображенням бази обкладення страховими внесками;

неправильним застосуванням ставки страхового внеску;

неправильним нарахуванням допомог, які виплачуються роботодавцем за рахунок коштів Фонду.

Розглянемо окремо зазначені види помилок.

 

Неправильне відображення бази обкладення внесками

Щодо

помилок, пов’язаних із неправильним відображенням бази обкладення внесками, то їх можна розділити на дві групи:

1.

Помилково не нараховано дохід працівнику та відповідно не включено до бази обкладення внесками. У цьому випадку зобов’язань зі сплати страхових внесків не виникає, оскільки згідно із Законом № 2240 та Інструкцією № 16 до бази для обкладення внесками включаються фактичні витрати на оплату праці, а ненараховану суму на витрати, пов’язані з оплатою праці у звітному періоді, не віднесено. При виправленні такої помилки необхідно керуватися п.п. 1.6.3 Інструкції № 5, в якому зазначено: якщо нарахування доходу здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, то вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому було здійснено нарахування.

Отже, донараховані за минулий період доходи у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП повинні відображатися у складі фонду оплати праці поточного місяця без сплати штрафів та пені.

2.

Дохід нараховано, але помилково не включено до бази обкладення страховими внесками. У цьому випадку дохід, нарахований працівнику, включено до складу фактичних витрат на оплату праці, тобто у страхувальника виникли зобов’язання зі сплати внесків, та в разі відсутності заборгованості Фонду перед страхувальникам утворилася недоїмка. Якщо таку помилку виявлено бухгалтером уже після подання звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за той звітний період, в якому її допущено, необхідно виправити помилку у звіті за звітний період, в якому її виявлено. Звертаємо увагу: при донарахуванні страхових внесків на суму виплати, яку нараховано, але помилково не включено до бази обкладення страховими внесками, внески нараховуються і утримуються в межах максимальної величини доходу, з якого справляються внески до фондів соціального страхування, із застосуванням розміру ставки, який діяв на момент нарахування такої виплати (див. лист Фонду від 05.02.2007 р. № 02-24-201 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 21).

Зазначена помилка підлягає виправленню відповідно до норм

Порядку № 123.

Відповідно до

п. 10 Порядку № 123 якщо групу помилок, що розглядається, було допущено в минулих роках, донараховані внески у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП відображаються в ряд. 3.1 таблиці III «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Якщо ж помилка такого характеру мала місце в

минулих кварталах поточного року, її має бути виправлено шляхом коригування відповідних статей звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

У своїх минулих консультаціях (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 80) ми зазначали, що працівники Фонду в усних роз’ясненнях стверджують: фонд оплати праці та сума внесків минулих звітних періодів (незалежно від того, допущено помилку минулого року або в минулому кварталі звітного року) не можуть коригуватися в таблиці II і таблиці III.А відповідно, тому донарахована сума внесків до ФТВП відображається окремо в рядку 3.1 таблиці IV зі знаком «+». Проте було незрозуміло, що мається на увазі під відповідними статтями звітності. У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 85 було опубліковано

лист Фонду від 24.07.2007 р. № 03-28-1559, в якому Фонд надав офіційні роз’яснення з цього питання. Так, з листа № 03-28-1559 випливає, що сума виплати, яку нараховано, але не обкладено внесками до Фонду, відображається в таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП у складі фонду оплати праці місяця, в якому виявлено та виправлено помилку, а сума донарахованих внесків — відповідно в таблиці III.А звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. Проте згодом зазначений лист Фонду було відкликано (див. лист від 23.01.2008 р. № 03-27-137). На нашу думку, це не пов’язано зі зміною позиції Фонду щодо порядку виправлення помилки у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП, тому керуватимемося наведеними вище роз’ясненнями.

Розглянемо на конкретному прикладі порядок виправлення

помилки минулого року, пов’язаної з неправильним визначенням бази.

Приклад 1.

Бухгалтер ТОВ «Дарина», зареєстрованого платником страхових внесків у Дзержинському районному відділенні ФТВП м. Харкова, у грудні 2007 року помилково не включив до бази для обкладення страховими внесками до Фонду премію до ювілею, нараховану працівнику Серенку Р. В., у розмірі 300 грн., та матеріальну допомогу на оздоровлення, нараховану працівнику Прокопенку Є. П., у розмірі 800,00 грн. Дата виплати заробітної плати — 9 січня 2008 року.

Оскільки премія до ювілею та матеріальна допомога на оздоровлення входить до фонду оплати праці на підставі

пп. 2.3.2 і 2.3.3 Інструкції № 5 відповідно, їх сума включається до бази для обкладення внесками до ФТВП. Щоб уникнути штрафів, підприємство має виправитися. Зазначену помилку виявлено в червні 2008 року, 9 червня 2008 року сплачено суму недоїмки та пені. Місячний фонд оплати праці у грудні 2007 року Серенка Р. В. склав 1700 грн., Прокопенка Є. П. — 2000,00 грн.

Виявивши помилку, бухгалтер повинен:

1. Донарахувати і сплатити суму недоїмки та пені.

Загальна сума доходів, помилково не включених до бази для обкладення страховими внесками, складає 1100,00 грн. (800 грн. + 300 грн.).

Розрахуємо суму внесків, що підлягають сплаті:

— нарахування: 1100,00 грн. х 1,5 % == 16,50 грн.

— утримання: 1100 грн. х 1 % = 11 грн.

Загальна сума недоїмки за внесками до Фонду складає 27,50 грн. (16,50 грн. + 11 грн.).

Розрахунок пені проведемо в таблиці.

 

№ з/п

Показник

Величина

1

Облікова ставка НБУ на 10.01.2008 р., %

10,0

2

Кількість днів у поточному році, кален. дн.

366

3

Відсоток від облікової ставки НБУ, установлений для розрахунку розміру пені, %

120

4

Розрахунок ставки для визначення одноденного розміру пені (10,0 х 120 : 100 : 366), %

0,03

5

Сума недоїмки, грн.

27,50

6

Кількість днів з 10.01.2008 р. по 09.06.2008 р.

152

7

Сума пені, що підлягає сплаті (27,50 х 152 х 0,03 : 100), грн.

1,25

 

2. Протягом 5 робочих днів з дня виявлення помилки повідомити робочий орган ФТВП у письмовій формі. Повідомлення складається та направляється за такою формою.

 

ТОВ «Дарина»

Код ЄДРПОУ 36545298

Реєстраційний номер 630010003333

Директору Дзержинського районного відділення

ФССТВП м. Харкова

ПОВІДОМЛЕННЯ

ТОВ «Дарина» повідомляє, що в червні 2008 року було виявлено помилку, допущену у грудні 2007 року такого змісту: до бази обкладення внесками до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за грудень 2007 року не включено суму премії до ювілею в розмірі 300 грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі 800 грн., і відповідно на неї не нараховувалися і з неї не утримувалися страхові внески. Загальна сума доходу, не включена до бази для обкладення страховими внесками, — 1100 грн. (300 грн. + 800 грн.).

Сума страхових внесків, що підлягають донарахуванню та сплаті, становить:

1100,00 грн. х 1,5 % + 1100,00 грн. х 1 % = 27,50 грн.

Кількість днів прострочення — 152 календарні дні.

Сума донарахованої пені складає:

(10,0 х 1,20 : 100 : 366) х 152 х 27,50 = 1,25 грн.

Суму недоїмки та пені сплачено 9 червня 2008 року.

Відповідно до п. 10 Порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженого постановою правління Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2003 р. № 123, донараховану суму страхових внесків буде відображено у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за І півріччя 2008 року в рядку 3.1, суму пені — у рядку 3.2 таблиці 3.

09.06.2008 р.

Директор А. В. Пащенко
Головний бухгалтер  П. Р. Симоненко

 

3. Допущена помилка виправляється у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за І півріччя 2008 року.

Для заповнення звіту наведемо такі дані.

Заборгованість підприємства із заробітної плати перед працівниками станом на 01.01.2008 р. склала 25000,00 грн. У 2007 році внески до ФТВП нараховувалися за ставкою 1,5 %, утримувалися за ставкою 1 %. Заборгованість перед ФТВП зі сплати внесків, строк яких не настав, — 625,00 грн.

Дані про нараховані у 2008 році суми заробітної плати, нараховані та утримані внески до ФТВП наведено в таблиці.

 

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Разом

ФОП, грн.

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

150000,00

Сума внесків до ФТВП, нарахованих за ставкою 1,5 %, грн.

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

2250,00

Сума внесків до ФТВП, утриманих за ставкою 1 %, грн.

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1500,00

 

(фрагмент)

ЗВІТ ПРО НАРАХОВАНІ ВНЕСКИ, ПЕРЕРАХУВАННЯ ТА ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ
 ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

за                    I

півріччя 200 8 року                
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

 

І. Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості (*) 16

 

в т. ч. жінок

9

 

 

II. Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески

З/плата, з якої утримуються страхові внески

 

0,5 %

0,7 %

1,5 %

2,0 %

ВСЬОГО

0,25 %

0,5 %

1 %

ВСЬОГО

На початок звіт. кварталу

75000,00

75000,00

75000,00

75000,00

За звітний квартал

75000,00

75000,00

75000,00

75000,00

1й місяць

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

2й місяць

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

3й місяць

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

Всього з початку року

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

 

III.А Розрахунки внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків)

На початок звіт. кварталу

1125,00

1125,00

750,00

750,00

За звітний квартал

1125,00

1125,00

750,00

750,00

1й місяць

375,00

375,00

250,00

250,00

2й місяць

375,00

375,00

250,00

250,00

3й місяць

375,00

375,00

250,00

250,00

Всього з початку року

2250,00

2250,00

1500,00

1500,00

III. Розрахунки по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування

Заборгованість за страхувальником на початок року

1

625,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість за Фондом на поч. року

13

 

Заборгованість по актах прийому-передачі

1.1

 

Заборгованість по актах прийому-передачі

13.1

 

Нараховано і утримано внесків з початку року

2

3750,00

Донараховано самостійно

внесків

3.1

27,50

Зараховано витрат з початку року

 

 

пені

3.2

1,25

На початок кварталу

 

 

 

Нараховано за актами ревізій

внесків

4

 

За звітний квартал

 

 

 

пені

5

 

1й місяць

 

 

 

Отримано від часткової оплати за путівки

6

 

2й місяць

 

 

 

Не прийнято до зарахування витрат

7

 

3й місяць

 

 

 

Стягнено штрафів

8

 

Всього зараховано

14

 

Отримано від Фонду з початку року

9

 

Списано згідно законодавства «-»

10

 

Перераховано з початку року

15

3778,75

ВСЬОГО (р. 1 + ... + р. 9 - р. 10)

11

4403,75

ВСЬОГО (р. 13 + ... + р. 15)

16

3778,75

Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (р. 16 - р. 11)

12

 

Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду (р. 11 - р. 16)

17

625,00

 

Таким чином, при виправленні помилки, допущеної минулого року, унаслідок якої донараховуються внески до ФТВП, фонду оплати праці, а також сума внесків, нарахованих та утриманих

у звітному році, не змінюється. Донараховані внески до ФТВП відображаються в рядку 3.1, а пеня — в рядку 3.2 таблиці 3 звіту Ф4-ФСС з ТВП.

 

Помилки, пов’язані із застосуванням неправильних ставок обкладення

Цей вид помилок пов’язаний, як правило, з неправильним застосуванням ставок для утримання страхових внесків (0,5 % і 1 %). Неправильне застосування ставок, у свою чергу, зумовлено тим, що межу заробітної плати, з якої утримується ставка страхового внеску 0,5 %, установлено на рівні розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, що часто змінюється. У результаті помилки внески можуть як донараховуватися, так і зменшуватися. Якщо внаслідок помилки виникла недоїмка, то, щоб уникнути штрафних санкцій, страхувальник повинен вчинити всі зазначені вище дії, а саме: нарахувати пеню на суму недоїмки, за винятком випадків, коли існує заборгованість ФТВП перед страхувальником і сума такої заборгованості перевищує суму недоїмки, сплатити суму недоїмки та пені, повідомити Фонд про виявлену помилку та виправити помилку у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Якщо помилка такого характеру мала місце в минулих кварталах звітного року, для її виправлення у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП необхідно відкоригувати відповідні рядки.

Якщо ж помилку було допущено в минулих роках, донараховані або надмірно нараховані суми страхових внесків відображаються в рядку 3.1 таблиці III звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП з відповідним знаком. У разі якщо помилка мала місце в минулих кварталах звітного року, коригуються відповідні рядки звіту.

Приклад 2

. На підприємстві працюють 10 осіб, з яких двоє одержують заробітну плату в розмірі 630 грн., восьмеро — 1000 грн. У квітні 2008 року виявлено помилку, а саме: у січні — березні 2008 року до заробітної плати в розмірі 630 грн. помилково застосовувалася ставка для утримання внесків 1 % замість 0,5 %.

Відповідно до

п.п. 3.1.2 Інструкції № 16 ставка внеску 0,5 % застосовується для найманих працівників, чия заробітна плата нижче розміру прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи (включно), ставка внеску 1 % — якщо заробітна плата вище розміру цього показника. У грудні 2007 року розмір прожиткового мінімуму складав 568 грн., а в січні 2008 року — 633 грн. Отже, із січня 2008 року внесок до Фонду із заробітної плати працівників у розмірі 630 грн. потрібно було утримувати за ставкою 0,5 %. Оскільки бухгалтер не врахував зміну розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, було неправильно застосовано ставку для утримання страхових внесків.

Унаслідок помилки надмірно утримано страхові внески. Недоїмка не виникла, а отже, пеня не нараховується.

У цьому випадку бухгалтеру необхідно направити письмове повідомлення до робочого органу ФТВП, в якому зазначаються причини виникнення помилки та наводиться розрахунок суми, на яку зменшуються внески внаслідок виявленої помилки, а також виправити помилку у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Визначимо надмірно нараховану суму внесків:

(630,00 грн. х 1 % - 630,00 грн. х 0,5 %) х 2 ос. хх 3 міс. = 18,90 грн.

У зв’язку з тим, що помилка мала місце в минулому кварталі звітного року, необхідно відкоригувати відповідні рядки звітності. Оскільки помилку виявлено і виправлено у квітні 2008 року, у звіті за І півріччя коригується фонд оплати праці цього місяця, а саме: фонд оплати праці для утримання внесків за ставкою 1 % зменшується на суму доходу, який було неправильно обкладено (630 грн. х х 2 ос. х 3 міс. = 3780 грн.), а фонд оплати праці для утримання внесків за ставкою 0,5 % збільшується на ту саму суму доходу.

Станом на 01.01.2008 р. заборгованість із заробітної плати перед працівниками склала 9260 грн. Внески у 2007 році нараховувалися за ставкою 1,5 %, утримувалися за ставкою 1 %, заборгованість зі сплати внесків, строк оплати яких не настав, складає 231,50 грн.

Дані про нараховані у 2008 році суми заробітної плати, а також нараховані та утримані суми страхових внесків наведемо в таблиці.

 

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Разом

ФОП загальний, грн.

9260,00

9260,00

9260,00

9260,00

9260,00

9260,00

55560,00

Внески до ФТВП за ставкою 1,5 %, грн.

138,90

138,90

138,90

138,90

138,90

138,90

833,40

База для утримання внесків за ставкою 1 %, грн.

9260,00

9260,00

9260,00

4220,00 (8000,00 - - 3780,00)

8000,00

8000,00

48000,00

Сума внесків до ФТВП, утриманих за ставкою 1 %, грн.

92,60

92,60

92,60

42,20

80,00

80,00

480,00

База для утримання внесків за ставкою 0,5 %, грн.

5040,00 (1260,00 + + 3780,00)

1260,00

1260,00

7560,00

Сума внесків до ФТВП, утриманих за ставкою 0,5 %, грн.

25,20

6,30

6,30

37,80

 

У звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за І півріччя помилка виправляється так.

 

(фрагмент)

ЗВІТ ПРО НАРАХОВАНІ ВНЕСКИ, ПЕРЕРАХУВАННЯ ТА ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ
 ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

              за І півріччя 2008 року             


(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

 

І. Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості (*)

9

в т. ч. жінок

4

 

 

II. Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески

З/плата, з якої утримуються страхові внески

0,5 %

0,7 %

1,5 %

2,0 %

ВСЬОГО

0,25 %

0,5 %

1 %

ВСЬОГО

На початок звіт. кварталу

27780,00

27780,00

27780,00

27780,00

За звітний квартал

27780,00

27780,00

7560,00

20220,00

27780,00

1й місяць

9260,00

9260,00

5040,00

4220,00

9260,00

2й місяць

9260,00

9260,00

1260,00

8000,00

9260,00

3й місяць

9260,00

9260,00

1260,00

8000,00

9260,00

Всього з початку року

55560,00

55560,00

7560,00

48000,00

55560,00

III.А Розрахунки внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків)

На початок звіт. кварталу

416,70

416,70

277,80

277,80

За звітний квартал

416,70

416,70

37,80

202,20

240,00

1й місяць

138,90

138,90

25,20

42,20

67,40

2й місяць

138,90

138,90

6,30

80,00

86,30

3й місяць

138,90

138,90

6,30

80,00

86,30

Всього з початку року

833,40

833,40

37,80

480,00

517,80

III. Розрахунки по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування

Заборгованість за страхувальником на початок року

1

231,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість за Фондом на поч. року

13

Заборгованість по актах прийому-передачі

1.1

Заборгованість по актах прийому-передачі

13.1

Нараховано і утримано внесків з початку року

2

1351,20

Донараховано самостійно

внесків

3.1

Зараховано витрат з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

14

пені

3.2

На початок кварталу

Нараховано за актами ревізій

внесків

4

За звітний квартал

пені

5

1й місяць

Отримано від часткової оплати за путівки

6

2й місяць

Не прийнято до зарахування витрат

7

3й місяць

Стягнено штрафів

8

Всього зараховано

Отримано від Фонду з початку року

9

Списано згідно законодавства «-»

10

Перераховано з початку року

15

1357,50

ВСЬОГО (р. 1 + ... + р. 9 - р. 10)

11

1582,70

ВСЬОГО (р. 13 + ... + р. 15)

16

1357,50

Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (р. 16 - р. 11)

12

Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду (р. 11 - р. 16)

17

225,20

 

Як видно з наведеного фрагмента звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП помилка, допущена внаслідок неправильного застосування ставок для утримання внесків до ФТВП, виправляється шляхом коригування фонду оплати праці квітня 2008 року та суми внесків, нарахованих і утриманих цього місяця.

Якщо помилку такого характеру було б допущено минулого року, суму надмірно нарахованих внесків потрібно було б відобразити в рядку 3.1 таблиці III звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП зі знаком «-».

 

Помилки, пов’язані з неправильним нарахуванням допомог

Помилки, допущені при нарахуванні допомог у минулих кварталах, виправляються шляхом коригування відповідних рядків таблиці IV звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Щодо виду помилок, який розглядається, допущених у минулих роках, то відповідно до

п. 10 Порядку № 123 вони виправляються так:

— у разі нарахування зайвих сум допомог, на відповідну суму необхідно донарахувати внески. При цьому сума донарахованих внесків відображається в рядку 3 таблиці 3 звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП;

— якщо ж у минулих роках допомоги виплачено помилково не в повному розмірі, то відповідні суми допомог має бути донараховано в місяці виявлення помилки та відображено у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП у відповідних рядках таблиці IV.

Розглянемо порядок виправлення помилок, допущених унаслідок неправильного нарахування допомог, що виплачуються за рахунок коштів Фонду.

Приклад 3.

Бухгалтер підприємства в червні 2008 року виявив помилки, допущені у 2007 році та в І кварталі 2008 року, а саме:

1) у листопаді 2007 року працівниці Сидоренко І. О. допомогу по вагітності та пологах помилково було нараховано за 89 робочих днів, тоді як потрібно було нарахувати за 86 робочих днів. У зв’язку з допущеною помилкою було надмірно нараховано суму допомоги за 3 робочі дні. Середньоденний заробіток для розрахунку суми допомоги склав 95,24 грн.

Помилково надмірно нараховано допомогу по вагітності та пологах у сумі 285,72 грн. (95,24 грн. х 3 роб. дн.).

Оскільки на момент виявлення помилки існувала заборгованість ФТВП перед страхувальником, сума якої перевищувала суму недоїмки, згідно з

п. 6 Порядку № 123 пеня не нараховується.

Відповідно до

п. 10 Порядку № 123 на суму надмірно нарахованої допомоги по вагітності та пологах (285,72 грн.) має бути донараховано внески до ФТВП та відображено в рядку 3.1 таблиці III;

2) у лютому 2008 року допомогу по тимчасовій непрацездатності працівнику Петренку І. М. помилково було розраховано виходячи із середньоденної заробітної плати в розмірі 69,77 грн. При розрахунку допомоги потрібно було використовувати середньоденну заробітну плату в розмірі 73,64 грн. Допомогу нараховано за 10 робочих днів.

Розрахуємо суму, на яку необхідно донарахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності:

73,64 грн. х 10 роб. дн. - 69,77 грн. х 10 роб. дн. == 38,70 грн.

У зв’язку з тим, що допущена помилка не призвела до виникнення недоїмки, пеня не нараховується.

Відповідно до

п. 10 Порядку № 123 додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, оплаченими в минулих роках, відображаються в рядку 1 таблиці IV. Кількість днів, за які нараховано допомогу, у цьому випадку не коригується.

Заборгованість підприємства із заробітної плати на 01.01.2008 р. склала 34000 грн. Внески до ФТВП нараховувалися за ставкою 1,5 %, утримувалися за ставкою 1 %, заборгованість перед ФТВП зі сплати внесків, строк оплати яких не настав, становить 850,00 грн.

За І півріччя 2008 року ФОП склав 203290,00 грн., нараховано та утримано внесків до ФТВП на суму 5082,25 грн., перераховано внесків — 5082,25 грн.

 

(фрагмент)

ЗВІТ ПРО НАРАХОВАНІ ВНЕСКИ, ПЕРЕРАХУВАННЯ ТА ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ
 ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

                за I

півріччя 200 8 року             
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

...

III. Розрахунки по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування

Заборгованість за страхувальником на початок року

1

850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість за Фондом на поч. року

13

Заборгованість по актах прийому-передачі

1.1

Заборгованість по актах прийому-передачі

13.1

Нараховано і утримано внесків з початку року

2

5082,25

Донараховано самостійно

внесків

3.1

285,72

Зараховано витрат з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

736,40

пені

3.2

На початок кварталу

697,70

Нараховано за актами ревізій

внесків

4

За звітний квартал

38,70

 

пені

5

1й місяць

 

Отримано від часткової оплати за путівки

6

2й місяць

 

Не прийнято до зарахування витрат

7

3й місяць

 

38,70

Стягнено штрафів

8

Всього зараховано

Отримано від Фонду з початку року

9

Списано згідно законодавства «-»

10

Перераховано з початку року

15

5082,25

ВСЬОГО (р. 1 + ... + р. 9 - р. 10)

11

6217,97

ВСЬОГО (р. 13 + ... + р. 15)

16

5818,65

Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (р. 16 - р. 11)

12

Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду (р. 11 - р. 16)

17

399,32

...

 

IV. ВИТРАТИ ЗА РАХУНОК СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

Код рядка

Назва показника

Зараховано витрат за рахунок Фонду

В тому числі пільги по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (**)

Заборгованість з виплати допомоги за рахунок коштів Фонду на кінець звітного періоду (***)

 

 

Днів

Сума

Днів

Сума

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)

10

736,40

2

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї

3

По вагітності і пологах

4

По догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (кількість виплат, сума)

Х

Х

 

 

5

Внески до Пенсійного фонду України за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (кількість нарахувань, сума)

Х

Х

6

Одноразові виплати при народженні дитини (кількість виплат, сума)

Х

Х

7

Щомісячні виплати при народженні дитини (кількість виплат, сума)

Х

Х

8

На поховання (кількість виплат, сума)

 

9

ВСЬОГО (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6 + + р. 7 + р. 8)

736,40

2. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв (за рахунок страхових внесків)

11

Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах (кількість путівок, сума)

12

ВСЬОГО (р. 10 + р. 11)

13

Інші витрати (якщо є — додати пояснювальну записку)

14

РАЗОМ ВИТРАТ (р. 9 + р. 12 + р. 13) (III. р. 14)

736,40

 

Отже, першу помилку, допущену бухгалтером у листопаді 2007 року, у звіті виправлено шляхом відображення донарахованих унаслідок надмірно нарахованої суми допомоги по вагітності та пологах внесків у рядку 3.1 таблиці ІІІ. Сума донарахованих внесків склала 285,72 грн.

Другу помилку, допущену в лютому 2008 року при розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка призвела до заниження суми допомоги, виправлено у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП шляхом відображення донарахованої суми в рядку 1 таблиці IV. У зв’язку з виправленням цієї помилки збільшилася загальна сума витрат, яка підлягає зарахуванню Фондом у рахунок страхових внесків, що відображається в рядку 4 таблиці III.

Сподіваємося, що матеріал цієї статті буде корисним бухгалтерам у разі виявлення ними помилок у звітах минулих років або минулих кварталів звітного року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі