Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 40
Друк
Наказ від 15.04.2008 р. № 128

Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника

 

Наказ від 15 квітня 2008 року № 128

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2008 р. за № 374/15065

(витяг)

 

Відповідно до підпункту 8 пункту 9 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274,

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, що додається.

2. Установити, що рішення за документами щодо

погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, поданими до Мінекономіки до набрання чинності цим наказом, приймаються Мінекономіки відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом, після набрання ним чинності. При цьому у випадках, зазначених в абзаці другому пункту 7 цього Порядку, погодження документів та прийняття Мінекономіки рішення здійснюється протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності цим наказом.

<...>

Міністр Б. Данилишин

 

 

Затверджено наказом Міністерства економіки України від 15 квітня 2008 р. № 128

Порядок погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника*

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2008 р. за № 374/15065

(витяг)

 

* Коментар див. на с. 22.

Прим. ред.

 

1.

Цей Порядок визначає механізм погодження Міністерством економіки України (далі — Мінекономіки) застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, та процедури закупівлі в одного учасника.

2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 500 тис. гривень,

не потребує погодження з Мінекономіки у разі, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації учасників.

3.

Для погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника замовник подає до Мінекономіки такі документи:

3.1.

У разі застосування процедури торгів з обмеженою участю:

лист-звернення у довільній формі на адресу Мінекономіки із зазначенням умов застосування цієї процедури відповідно до пункту 34 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274 (далі — Тимчасове положення), з обов’язковим зазначенням предмета закупівлі, конкретного найменування товару, роботи чи послуги, очікуваної вартості закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну (строку) поставок товарів (виконання робіт, надання послуг);

копію протоколу (протоколів) засідання тендерного комітету щодо прийняття рішення про застосування процедури торгів з обмеженою участю, засвідчену в установленому законодавством порядку;

проект тендерної документації, необхідної для проведення процедури закупівлі;

експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури торгів з обмеженою участю.

3.2.

У разі застосування процедури закупівлі в одного учасника:

лист-звернення у довільній формі на адресу Мінекономіки із зазначенням умов застосування цієї процедури відповідно до пункту 83 Тимчасового положення з обов’язковим зазначенням предмета закупівлі, конкретного найменування товару, роботи чи послуги, очікуваної вартості закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну (строку) поставок товарів (виконання робіт, надання послуг);

копію протоколу (протоколів) засідання тендерного комітету щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника, засвідчену в установленому законодавством порядку;

проект договору про закупівлю із додатками;

техніко-економічне обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника за формою згідно з додатком 1;

експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі в одного учасника;

засвідчені замовником копії договорів або інших документів, що підтверджують наявність в учасника авторських прав, у разі закупівлі, пов’язаної із захистом авторських прав;

у зв’язку з потребою здійснення додаткових поставок учасником надається договір про закупівлю та звіт про проведення процедур закупівлі;

висновок розробника проекту щодо необхідності виконання додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з учасником таких робіт, якщо роботи технічно чи економічно пов’язані з головним договором. При цьому загальна вартість договору на додаткові роботи не повинна перевищувати 50 відсотків вартості головного договору.

4.

У разі потреби Мінекономіки має право вимагати:

надання замовником копій установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб або свідоцтва про державну реєстрацію фізичних осіб — підприємців, засвідчені в установленому законодавством порядку;

довідки Державного комітету статистики України, Державної інспекції з контролю за цінами України, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, Торгово-промислової палати України, регіональних торгово-промислових палат або інших організацій, уповноважених надавати довідки щодо відповідності ціни предмета закупівлі, зазначеної в проекті договору, ціновій кон’юнктурі на ринках відповідних товарів, робіт і послуг.

5.

Днем подання документів є дата реєстрації в Мінекономіки.

Відомості про прийняті на розгляд документи заносяться до журналу приймання та видавання документів щодо погодження процедур закупівель і в електронну інформаційну базу обліку, після чого документи подаються на розгляд до юридичного департаменту та, в разі потреби, — до відповідних структурних підрозділів Мінекономіки, до компетенції яких належать питання, пов’язані з придбанням конкретних видів товарів, робіт і послуг, що є предметом закупівлі.

6. Після розгляду документів структурними підрозділами, визначеними в абзаці другому пункту 5 цього Порядку, документи надаються на опрацювання структурному підрозділу, до функцій якого належить координація закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Останній опрацьовує та передає документи для надання відповідних рекомендацій до Консультативно-методологічної ради з питань державних закупівель (далі — Методологічна рада).

Строк розгляду

Методологічною радою документів та надання рекомендацій щодо прийняття Мінекономіки рішення стосовно погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника не повинен перевищувати 12 календарних днів з дня надходження відповідних документів до Методологічної ради.

Цей строк може бути скорочено до трьох календарних днів за рішенням керівництва Мінекономіки у разі необхідності термінового розгляду документів.

У разі, коли Методологічна рада в зазначені строки не надає Мінекономіки рекомендацій щодо прийняття відповідного рішення, Мінекономіки має право прийняти рішення без її рекомендацій.

7.

Протягом 30 календарних днів з дати реєстрації документів замовника Мінекономіки приймає рішення про погодження застосування процедури закупівлі або відмову в такому погодженні. Рішення про погодження застосування процедури закупівлі оформляється листом-погодженням процедури закупівлі (далі — лист-погодження) за формою згідно з додатком 2*.

* Не публікується. —

Прим. ред.

Розгляд звернень замовників щодо погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника через виникнення нагальної потреби в здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов’язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, та прийняття відповідного рішення здійснюється Мінекономіки протягом п’яти робочих днів.

8.

У разі подання замовником неповного пакета документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, Мінекономіки надсилає замовнику лист із зазначенням переліку документів, яких не вистачає, та строку їх надання. Якщо замовник у строк, зазначений у листі, не надасть відповідних документів, Мінекономіки має право прийняти рішення про відмову в погодженні застосування процедури закупівлі, яке оформляється відповідно до пункту 13 цього Порядку.

У разі надання замовником Мінекономіки документів, яких не вистачає, строк розгляду документів розпочинається з дати подання останнього документа.

9. Результати розгляду поданих документів відповідними структурними підрозділами Мінекономіки заносяться до картки опрацювання.

Форма та зміст картки опрацювання визначається структурним підрозділом, до функцій якого належить координація закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

У разі залучення інших структурних підрозділів Мінекономіки до розгляду документів такі підрозділи в межах своєї компетенції протягом трьох робочих днів здійснюють розгляд документів, поданих замовниками для погодження відповідної процедури закупівлі, та надають свої зауваження і пропозиції до них у картці опрацювання або на окремому аркуші.

На підставі картки опрацювання та з урахуванням зауважень оформляється лист-погодження і супровідний лист або рішення про відмову в погодженні застосування процедури закупівлі.

10. Під час здійснення погодження процедури закупівлі працівники Мінекономіки повинні дотримуватися вимог законодавства у сфері державних закупівель, у тому числі цього Порядку, не допускаючи розголошення інформації, що становить державну, службову або комерційну таємницю.

11.

Мінекономіки може додатково перевірити отриману інформацію шляхом надіслання запитів щодо підтвердження умов застосування окремих процедур закупівель до відповідних установ та організацій. При цьому строк розгляду Мінекономіки отриманої інформації продовжується на строк, необхідний для отримання та розгляду цієї інформації.

12.

Рішення про відмову в погодженні застосування відповідної процедури закупівлі може бути прийняте в разі:

невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку;

якщо подані документи не підтверджують наявності умов для застосування відповідної процедури, передбачених пунктами 34 і 83 Тимчасового положення;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

застосування до замовника або учасника-нерезидента спеціальних санкцій у вигляді режиму індивідуального ліцензування або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

13.

Відмова у погодженні застосування процедури закупівлі повинна бути оформлена письмово, містити підстави відмови і може бути оскаржена замовником в установленому законодавством порядку до суду.

14.

У разі погодження Мінекономіки застосування процедури закупівлі лист-погодження підписується Міністром або уповноваженими ним посадовими особами Мінекономіки.

15. Лист-погодження оформляється у двох примірниках, один з яких видається замовнику, а другий разом з пакетом поданих документів для здійснення погодження застосування процедури закупівлі зберігається в Мінекономіки протягом трьох років.

16. У супровідному листі зазначаються зауваження, які не впливають на рішення щодо застосування процедури закупівлі та можуть бути виправлені замовником самостійно до укладення договору з учасником процедури закупівлі (у разі проведення процедури закупівлі в одного учасника) або направлення запрошення до участі в торгах (у разі проведення процедури торгів з обмеженою участю).

17. Лист-погодження разом із супровідним листом видається уповноваженій особі замовника за умови пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та оригіналів документів, які підтверджують наявність повноважень від замовника на отримання від Мінекономіки зазначених документів, або надсилається поштою.

18. Лист-погодження є дійсним до моменту укладення договору про закупівлю між замовником та відповідним учасником процедури закупівлі.

19.

Мінекономіки своїм рішенням може скасувати лист-погодження у разі:

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

зміни предмета закупівлі чи обсягів його фінансування, зазначених у листі-погодженні.

20.

Мінекономіки може з власної ініціативи або за заявою осіб, які подали документи, виправити допущені описки чи арифметичні помилки в листі-погодженні. Питання про внесення виправлень вирішується Мінекономіки без рекомендацій Методологічної ради у п’ятиденний строк з дати виявлення Мінекономіки описки чи помилки або з дати реєстрації заяви в Мінекономіки.

Виконуючий обов’язки директора департаменту державних закупівель В. Новик

 

Додаток 1
до Порядку погодження
застосування процедури торгів
з обмеженою участю та процедури
закупівлі в одного учасника

Форма техніко-економічного обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Загальна інформація:

1.1. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування юридичної особи та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.2. Джерело фінансування закупівлі.

1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі.

1.4. Дата затвердження бюджетного призначення або рішення про виділення коштів.

2. Замовник:

2.1. Повне найменування юридичної особи.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Відповідальний за проведення закупівлі, телефон, телефакс.

2.5. Дата прийняття тендерним комітетом замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі.

3.2. Конкретне найменування товару, роботи чи послуги.

3.3. Кількість (у разі закупівлі товару).

3.4. Місце і строк (поставки товарів, виконання робіт або надання послуг).

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.

5. Умова застосування процедури закупівлі в одного учасника.

6. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника.

7. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує заповнену форму.

________________ 

(підпис, М. П.)

 

Пояснення щодо заповнення форми техніко-економічного обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

Місцезнаходження: назва адміністративно-територіального суб’єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), населений пункт, поштовий індекс, вулиця, номер будинку.

Щодо пункту 1

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визначається згідно з підпунктом 4 пункту 2 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274 (далі — Тимчасове положення). У разі, коли замовником є підприємство, у підпункті 1.2 зазначається: «Кошти підприємства». Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається в гривнях (цифрами та словами).

Підпункт 1.1 не заповнюється замовником у разі, якщо це не передбачено його правовим статусом.

Щодо пункту 2

Замовник зазначається відповідно до підпунктів 8 і 13 пункту 2 Тимчасового положення. У разі здійснення закупівлі підприємствами замовник визначається згідно з абзацом четвертим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Щодо пункту 3

Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до законодавства.

Щодо пункту 5

Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначені пунктом 83 Тимчасового положення.

Щодо пункту 6

Обґрунтування формується замовником самостійно, виходячи з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених пунктом 83 Тимчасового положення, і повинно обов’язково підтверджуватися експертними, нормативними, технічними та іншими документами.

Виконуючий обов’язки директора департаменту державних закупівель В. Новик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі