Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Отримання страхового відшкодування: як відобразити в обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2008/№ 89
Друк
Стаття

Отримання страхового відшкодування: як відобразити в обліку

 

Не секрет, що в сучасних умовах діяльність суб’єкта господарювання наражається на певні ризики та небезпеки, тому все більше підприємств удаються до страхування свого майна. За таких обставин можна відчувати себе набагато впевненіше, адже при настанні страхового випадку понесені збитки, згідно з договором, повинна відшкодувати страхова компанія. Про те, як сума такого страхового відшкодування відображається в податковому та бухгалтерському обліку підприємства-страхувальника, і йтиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Як отримати страхове відшкодування

Якщо так сталося, що страховий випадок настав, страховик на підставі договору страхування виплачує підприємству-страхувальнику страхове відшкодування.

Страхове відшкодування

є страховою виплатою, здійснюваною страховиком у межах страхової суми за договором майнового страхування. Його розмір згідно зі ст. 9 Закону про страхування не може перевищувати розміру прямого збитку, понесеного страхувальником.

Сума страхового відшкодування визначається залежно від частки власної участі страхувальника в компенсації збитків (франшизи), якщо це встановлено умовами договору страхування.

Під франшизою у

Законі про страхування розуміється частина збитків, що не компенсується страховиком відповідно до договору страхування. Розмір франшизи встановлюється залежно від умов страхування та визначається або у відсотках від страхової суми, або в абсолютному розмірі. При цьому шкода, заподіяна застрахованому об’єкту, не відшкодовується, якщо її розмір менше встановленої суми франшизи. Якщо ж розмір збитків перевищує розмір франшизи, то страхове відшкодування виплачується в повному обсязі, але за вирахуванням франшизи.

До уваги: договором добровільного страхування може бути передбачено

безумовну й умовну франшизу (див., зокрема, Правила добровільного страхування транспортних засобів (КАСКО), затверджені Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю від 25.03.97 р. № 19-1).

Безумовна франшиза розраховується пропорційно розміру страхової суми. Її розмір визначається залежно від умов страхування та типу транспортного засобу. Безумовна франшиза вираховується з кожної суми відшкодування збитків.

За бажанням страхувальника, крім безумовної франшизи, може бути заявлено умовну франшизу, але в розмірі, що не перевищує 4 % страхової суми. У такому разі страхова премія сплачується у зменшеному розмірі: кожний 1 % умовної франшизи знижує платежі зі страхування КАСКО на 5 %. При цьому збитки, завдані транспортному засобу та додатковому обладнанню, не відшкодовуються, якщо їхній розмір менше встановленої суми умовної та безумовної франшизи, і відшкодовуються в повному розмірі за вирахуванням безумовної франшизи, якщо їхній розмір більше цієї суми.

Отже, якщо в договорі не передбачена франшиза, при настанні страхового випадку страхувальник може розраховувати на страхове відшкодування в повному обсязі своїх збитків (зрозуміло, якщо вони не перевищують страхову суму, установлену договором страхування).

У ситуації, коли договір страхування передбачає франшизу,

сума застрахованих збитків може бути більше суми страхового відшкодування на суму франшизи, оскільки франшиза, як зазначено вище, — це частина збитків, що не компенсується, та її наявність не повинна зменшувати розмір застрахованих збитків.

Зверніть увагу: якщо майно застраховане в декількох страховиків і загальна страхова сума перевищує

дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується всіма страхувальниками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.

Для отримання страхового відшкодування страхувальнику (його правонаступнику або третім особам, визначеним умовами страхування) необхідно звернутися до страховика з відповідною

заявою. Виплата такого відшкодування за договором страхування провадиться на підставі страхового акта (аварійного сертифіката), що складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) за формою, що визначається страховиком. Ці правила встановлено ст. 25 Закону про страхування та пп. 11 і 16 — 21 Положення про аварійних комісарів.

Розмір матеріального збитку, на підставі якого визначається розмір страхових виплат, установлюється

шляхом проведення відповідної експертизи. Наприклад, розмір збитків у зв’язку з настанням страхового випадку щодо транспортних засобів визначається експертами на підставі Методики № 142/5/2092.

 

Оподаткування страхового відшкодування

 

Податок на прибуток

Товари.

Згідно з абзацом другим п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток, якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку — страхувальника, застраховані збитки, понесені таким платником податку, відносяться до його валових витрат у податковому періоді їх понесення, а суми страхового відшкодування таких збитків уключаються до валових доходів такого платника податку в податковому періоді їх отримання.

При цьому збільшення валового доходу відображається в рядку 01.6 декларації з податку на прибуток, а збільшення валових витрат — у рядку 04.13.

Тут важливо пам’ятати таке. Первісно вартість товару (без ПДВ), пошкодженого в результаті настання страхового випадку, уключається до складу валових витрат підприємства та відображається в рядку 04.1 декларації з податку на прибуток. Ця вартість бере участь у перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток та відображається у графі 5 «На кінець звітного періоду» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації.

Якщо такий пошкоджений товар не може в подальшому використовуватися підприємством у господарській діяльності, його вартість необхідно виключити з валових витрат шляхом відображення у графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації. Отже, зменшиться балансова вартість запасів на кінець звітного періоду.

Основні фонди.

Законом про податок на прибуток, крім п.п. 5.4.6, передбачено ще дві важливі норми, що мають безпосереднє відношення до операцій зі страхування, — це норми пп. 8.4.8 і 8.4.9, які стосуються основних фондів.

Представники податкової служби звертають увагу, що при отриманні страхового відшкодування за пошкоджені

основні фонди*, зокрема, груп 2, 3 і 4, виникає конкуренція між пп. 5.4.6 і 8.4.9 Закону про податок на прибуток. На їх думку (з якою ми, у принципі, згодні), при віднесенні до валових витрат застрахованих збитків від руйнування (знищення, розкрадання тощо) основних фондів у результаті настання страхового випадку слід орієнтуватися не на загальний п.п. 5.4.6, а на п.п. 8.4.9, оскільки саме цей підпункт має тут пріоритет як спеціальний (див. лист ДПАУ від 13.07.2006 р. № 7707/6-15-0316 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 85 та лист ДПА в Дніпропетровській області від 26.06.2007 р. № 16995/10/15-124).

* ДПАУ в листі від 13.07.2006 р. № 7707/6/15-0316 (див. с. 44 цього номера) прирівняла пошкодження основних фондів до їх часткового руйнування. У подальшому ця позиція знайшла підтвердження в консультаціях, опублікованих у журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 20 і № 35.

Це означає, що при отриманні від страхової компанії компенсації збитків, пов’язаних з руйнуванням (знищенням, розкраданням тощо) застрахованих

основних фондів, підприємству слід керуватися окремим порядком, установленим пп. 8.4.8 і 8.4.9 Закону про податок на прибуток.

Нагадаємо, що цим порядком визначено: якщо з незалежних від платника податків обставин зруйновано, знищено або викрадено об’єкти основних фондів групи 1 або їх частину, він у звітному періоді, в якому стався такий страховий випадок, збільшує свої валові витрати на суму балансової вартості об’єкта, а вартість самого об’єкта прирівнює до нуля (

п.п. 8.4.8 Закону про податок на прибуток).

Періодом, в якому понесено застраховані збитки, слід вважати податковий період, на який припадає

настання страхового випадку .

Саме в цей період страхувальник має право

віднести суму застрахованих збитків до складу своїх валових витрат за наявності страхового акта (аварійного сертифіката), що підтверджує факт настання страхового випадку, і містить інформацію про розмір збитків підприємства. Для відображення цієї суми в декларації з податку на прибуток передбачено рядок 04.13.

При руйнуванні, знищенні чи розкраданні об’єктів

основних фондів груп 2, 3 або 4 балансова вартість відповідної групи не змінюється і амортизація продовжує нараховуватися.

Отримання від страхової організації компенсації збитків, пов’язаних із пошкодженням основних фондів у результаті настання страхового випадку, згідно з

п.п. 8.4.9 Закону про податок на прибуток супроводжується у страхувальника:

— збільшенням валового доходу на суму компенсації за основні фонди групи 1;

— зменшенням балансової вартості основних фондів груп 2, 3 чи 4

у тому податковому періоді, на який припадає така компенсація.

Датою збільшення валового доходу або зменшення балансової вартості відповідної групи основних фондів є

дата отримання страхового відшкодування. На це вказують і представники ДПАУ в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 35.

Сума страхового відшкодування, що збільшує валовий дохід підприємства, знайде своє відображення в рядку 01.6 декларації з податку на прибуток.

Тепер про питання, пов’язані з

відновленням пошкодженого в результаті настання страхового випадку майна.

Якщо підприємство здійснює витрати на

відновлення пошкодженого об’єкта основних фондів, то для цілей оподаткування види робіт, що проводяться (поточний або капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне переозброєння чи інші види поліпшень основних фондів), з точки зору п. 8.7 Закону про податок на прибуток розглядаються як поліпшення основних фондів. Тому такі витрати обліковуються відповідно до положень п.п. 8.7.1 цього Закону.

Так, за умови, що об’єкт основних фондів використовується в господарській діяльності підприємства, витрати на його ремонт (тобто поліпшення) у податковому обліку може бути віднесено до валових витрат у сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок звітного періоду (року). Витрати, що перевищують цю суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 або окремих об’єктів основних фондів групи 1 і збільшують балансову вартість відповідних груп основних фондів або окремих об’єктів основних фондів групи 1 на початок розрахункового кварталу (див.

лист ДПАУ від 03.10.2008 р. № 20168/7/16-0217 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 82).

Коли ж підприємство відновлює (ремонтує) пошкоджені в результаті настання страхового випадку

товари або податкову малоцінку, то всі «відновлювальні» витрати воно включає до своїх валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток за умови, що ці витрати здійснено з госпметою. Зрозуміло, що в такому разі «ремонтний» п.п. 8.7.1 з його 10 % лімітом не застосовується, оскільки він стосується виключно основних фондів, а ні товар, ні податкова малоцінка такими не є.

 

Податок на додану вартість

У ситуації, коли в результаті настання страхового випадку — руйнування, знищення або розкрадання застрахованих товарно-матеріальних цінностей (запасів) — підприємство не може в подальшому використовувати їх у своїй господарській діяльності, податковий кредит з ПДВ щодо таких запасів необхідно

відкоригувати в бік зменшення.

А от якщо страховий випадок відбувся з основними фондами, коригування податкового кредиту з ПДВ, що припадає на незамортизовану частину таких зруйнованих, знищених або викрадених основних фондів,

на наш погляд, проводити не потрібно*. Адже в господарській діяльності підприємства ці основні фонди використовувалися, а виділити із загальної суми «вхідного» ПДВ частку, що припадає на їх недовикористання в госпдіяльності, неможливо.

* Тут потрібно бути готовими до того, що податківці на цю ситуацію можуть подивитися інакше. Наприклад, у листі від 20.06.2006 р. № 6744/6/16-1515-26 ДПАУ виступає «

за» проведення коригування податкового кредиту з ПДВ щодо недоамортизованої частини об’єкта основних фондів групи 1 у разі його ліквідації.

Якщо застраховане майно, пошкоджене внаслідок настання страхового випадку, підлягає відновленню (ремонту), сума ПДВ, сплачена у зв’язку з таким відновленням (ремонтом), за наявності податкової накладної

включається до податкового кредиту підприємства-страхувальника на підставі п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ.

При отриманні від страхової компанії страхового відшкодування

немає необхідності в нарахуванні податкових зобов’язань з ПДВ. Це пов’язано з тим, що страхова компанія, надаючи послуги зі страхування, при настанні страхового випадку виплачує застрахованій особі страхову виплату, розмір якої визначається на підставі розміру матеріального збитку, розрахованого шляхом проведення відповідної експертизи.

Саме ж надання послуг зі страхування та перестрахування відповідно до

п.п. 3.2.3 Закону про ПДВ не є об’єктом обкладення ПДВ. Водночас суми ПДВ можуть ураховуватися при розрахунку суми страхової виплати (тобто компенсації послуг з відновлення (ремонту) пошкодженого майна). Такої думки дотримується ДПАУ в листах від 03.08.2006 р. № 14695/7/16-1517-26 та від 21.05.2008 р. № 5938/5/16-1516 (див. с. 42 цього номера).

 

Бухгалтерський облік страхового відшкодування

У бухгалтерському обліку отримане страхове відшкодування визнається

доходом підприємства відповідно до п. 19 П(С)БО 15.

Для відображення суми страхового відшкодування у складі доходів можна скористатися одним із двох варіантів (який з них вибрати, підприємство вирішить самостійно):

1) сума страхового відшкодування відображається у складі

надзвичайних доходів із застосуванням субрахунку 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій». Цей варіант базовий і його застосування буквально випливає з Інструкції № 291. Заснований він на тому, що пошкодження майна розглядається як надзвичайна подія. А відповідно до п. 4 П(С)БО 3 надзвичайними вважаються події, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному наступному звітному періоді;

2) сума страхового відшкодування відображається у складі доходів від операційної діяльності та обліковується на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Цим варіантом доцільно користуватися, якщо виходити з того, що в контексті стихійних лих та техногенних катастроф пошкодження майна в результаті аварії, потопу чи пожежі (ураховуючи можливість його подальшого відновлення) не належить до надзвичайних подій. Водночас така подія відділяється від звичайної діяльності підприємства і її можна розглядати як операційну діяльність.

 

Приклади відображення в обліку сум отриманого страхового відшкодування

 

Приклад 1. Отримання страхового відшкодування за пошкоджений товар

Підприємство «Калина» на підставі укладеного зі страховою компанією договору добровільного майнового страхування застрахувало товар.

За умовами договору:

— страхова сума (страхове відшкодування) становить 80000 грн.;

— сума франшизи складає 2 % страхової суми, тобто 1600 грн.

Частину товару на суму 36000 грн. (без ПДВ — 30000 грн.; ПДВ 20 % — 6000 грн.) знищено в результаті пожежі.

Страхова компанія на підставі страхового акта виплатила підприємству страхове відшкодування в сумі 35280 грн. (за вирахуванням суми франшизи 720 грн.).

У цьому прикладі вартість товару (без ПДВ) первісно було включено до складу валових витрат підприємства та відображено в рядку 04.1 декларації з податку на прибуток, а також у графі 5 «На кінець звітного періоду» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації.

Ураховуючи, що знищений у результаті пожежі товар не може в подальшому використовуватися підприємством в господарській діяльності, його вартість (30000 грн.) необхідно виключити з валових витрат шляхом відображення у графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації. Таким чином, зменшиться балансова вартість запасів на кінець звітного періоду.

Через неможливість використання товарів, знищених у результаті пожежі, в госпдіяльності слід відкоригувати і первісно віднесений до складу податкового кредиту «вхідний» ПДВ у сумі 6000 грн.

Ці операції в бухгалтерському та податковому обліку відображаються так:

 

Таблиця 1

Отримання страхового відшкодування за пошкоджений товар

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Відображено дохід на підставі страхового акта при настанні страхового випадку

35280

375

751

-30000* 30000**

* На вартість товарів, знищених у результаті пожежі, зменшено балансову вартість запасів на кінець звітного періоду шляхом відображення цієї вартості у графі 4 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

** Валові витрати відображаються в сумі понесених збитків відповідно до п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток. Суми фактично понесених застрахованих збитків визначає страхова компанія на підставі заяви страхувальника. ДПАУ стверджує, що право на збільшення валових витрат має підтверджуватися страховим актом (аварійним сертифікатом), в якому визначено розмір матеріального збитку (див., зокрема, листи ДПАУ від 23.03.99 р. № 4265/7/22-3117 та ДПА в Дніпропетровській області від 26.06.2007 р. № 16995/10/15-124).

За роз’ясненням податкової служби, розрахунок суми матеріальних збитків здійснюється з урахуванням ПДВ (див. лист ДПАУ від 21.05.2008 р. № 5938/5/16-1516 на с. 42 цього номера), тому до складу валових витрат за логікою треба було б віднести 36000 грн., але краще для впевненості отримати з цього приводу відповідне роз’яснення від місцевої податкової інспекції.

2

Списано вартість товару, знищеного в результаті пожежі

30000

993

281

3

Відкориговано податковий кредит з ПДВ методом «червоне сторно» на суму податку, що відповідає вартості товару, знищеного в результаті пожежі

6000

641/ПДВ

993

4

Отримано страхове відшкодування від страхової компанії

35280

311

375

35280

5

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід, отриманий в результаті настання страхового випадку

35280

751

794

— збитки від пожежі

36000

794

993

 

Приклад 2. Отримання страхового відшкодування за пошкоджений об’єкт основних фондів (автомобіль)

Підприємство «Меркурій» на підставі укладеного зі страховою компанією договору добровільного майнового страхування застрахувало автомобіль. За умовами договору сума франшизи складає 1 % страхової суми.

У результаті аварії, що відбулася у вересні 2008 року, цей транспортний засіб було пошкоджено. Вартість ремонту автомобіля, проведеного станцією техобслуговування, — 15000 грн. (без ПДВ — 12500 грн.; ПДВ 20 % — 2500 грн.).

За умовами прикладу до моменту відновлення автомобіля після ДТП інші об’єкти основних фондів не ремонтувалися. Станом на 01.01.2008 р. 10 % «ремонтний» ліміт становить 9000 грн.

Сума витрат на ремонт у межах ліміту включається до валових витрат, а сума перевищення в розмірі 3500 грн. (12500 грн. - 9000 грн.) збільшує балансову вартість основних фондів групи 2.

Страхова компанія на підставі страхового акта в жовтні 2008 року виплатила підприємству страхове відшкодування в сумі 14850 грн. (за вирахуванням суми франшизи 150 грн.).

Ці операції в податковому та бухгалтерському обліку відображаються так:

 

Таблиця 2

Отримання страхового відшкодування за пошкоджений об’єкт основних фондів

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

Вересень 2008 року

1

Відображено дохід на підставі страхового акта при настанні страхового випадку

14850

375

751 (719)

2

Перераховано передоплату за ремонт автомобіля

15000

371

311

9000

3

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі передоплати за ремонт автомобіля

2500

641/ ПДВ

644

4

Відображено у складі витрат підприємства вартість ремонту автомобіля (підписано акт виконаних робіт)

12500

993 (949)

631

Збільшено балансову вартість основних фондів групи 2 на 3500 грн. (на суму, що перевищує 10 % ліміт) станом на 01.10.2008 р.

5

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

2500

644

631

6

Проведено залік заборгованостей

15000

631

371

7

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід, отриманий у результаті настання страхового випадку

14850

751 (719)

794 (791)

— витрати на ремонт автомобіля

12500

794 (791)

993 (949)

Жовтень 2008 року

1

Отримано страхове відшкодування від страхової компанії

14850

311

375

Зменшено балансову вартість основних фондів групи 2 на 14850 грн. (на суму отриманого страхового відшкодування) станом на 01.01.2009 р.

 

Це, мабуть, усі основні податково-бухгалтерські моменти, пов’язані з отриманням страхового відшкодування. Бажаємо, щоб жодні надзвичайні події не позначалися на вашій діяльності, а співробітництво зі страховими компаніями завжди приносило позитивні результати!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі