Нюанси страхування комерційних ризиків

Редакція ПБО
Стаття

Нюанси страхування комерційних ризиків

 

Уникнути ризиків, пов’язаних з неоплатою відвантаженого товару, неповерненням депозиту, неплатежами за договором лізингу, неможливо. А от захистити себе від втрат цілком реально — для цього слід укласти договір страхування. Про особливості страхування комерційних ризиків та його відображення в податковому та бухгалтерському обліку ви дізнаєтеся із запропонованої статті.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У всьому світі

об’єктом страхування комерційних ризиків є комерційна діяльність страхувальника, що передбачає інвестування грошових та інших ресурсів у будь-який вид виробництва, робіт чи послуг та отримання від цих вкладень доходу через певний строк.

В Україні термін «страхування комерційних ризиків» на законодавчому рівні не визначено. Незважаючи на це, страхування комерційних ризиків усе-таки відобразилося в законодавчих документах. Так, у

ст. 980 ЦКУ та у ст. 4 Закону про страхування зазначено, що об’єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном. Страхування комерційних ризиків є одним із видів майнового страхування.

Страхування комерційних ризиків — широке поняття, що об’єднує:

— страхування

технічних ризиків. Воно включає страхування будівництва від усіх видів ризику (CAR), страхування всіх монтажних ризиків (EAR), машин та електронних пристроїв;

— страхування

фінансових ризиків. У цій сфері найпоширенішим є страхування лізингових операцій, кредитів, депозитів, інвестицій.

Страхування окремих видів комерційних ризиків є в переліку видів

добровільного страхування (ст. 6 Закону про страхування), а саме:

— страхування інвестицій;

— страхування фінансових ризиків.

Причому перелік видів страхування, наведений у цій статті, не є вичерпним і може включати інші види добровільного страхування.

Крім того, деякі види страхування, які належать до страхування комерційних ризиків, є й у переліку

обов’язкових видів страхування (ст. 7 Закону про страхування).

Таким чином, страхові компанії мають право здійснювати страхування комерційних ризиків. Щоправда, тут існує один нюанс. Цей вид страхування не може бути вказано в ліцензії страхової компанії, туди вносять тільки ті види страхування, які

зазначено у ст. 6 і 7 Закону про страхування. У зв’язку з цим при складанні правил страхування, а також у договорах на страхування страховики уникають словосполучення «страхування комерційних ризиків», а використовують, наприклад, «страхування фінансових (комерційних) ризиків».

Страхування комерційних ризиків здійснюється на підставі письмового договору з метою

компенсації збитків, що зазнано унаслідок несприятливої, непередбачуваної зміни кон’юнктури ринку та погіршення інших умов для здійснення комерційної (інвестиційної) діяльності.

Зазначимо деякі особливості страхування комерційних ризиків, які потрібно враховувати при укладенні договору. Так,

грошову суму, у межах якої страхувальник зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку (страхову суму), установлюють:

— у розмірі капітальних вкладень;

— у розмірі капітальних вкладень, збільшених на суму очікуваного прибутку.

Страхове відшкодування

здійснюють у межах страхової суми, зменшеної на суму фактичних фінансових результатів, отриманих при здійсненні комерційної діяльності. При цьому вона не може перевищувати суму прямих збитків, понесених страхувальником. Виплачується страхове відшкодування після закінчення строку страхування, тобто на дату виявлення результатів комерційної діяльності.

Страхове відшкодування може бути зменшено на суму

франшизи (частини збитків, що не підлягає відшкодуванню страховиком згідно з договором страхування). Сума франшизи визначається або у відсотках від страхової суми, або в абсолютному розмірі. Розрізняють умовну і безумовну франшизу. У разі застосування умовної франшизи збитки не відшкодовуються, якщо їх сума менше або дорівнює самій франшизі. Однак страхова компанія компенсує збитки в повному обсязі, якщо їх сума перевищить установлений розмір франшизи.

Найчастіше в договорах страхування встановлюють

безумовну франшизу. У цьому випадку страховик відшкодовує суму збитків, зменшену на величину франшизи.

Узагальнимо викладену інформацію в табличному вигляді.

 

Визначення суми страхового відшкодування, якщо в договорі передбачено франшизу

Вид франшизи

Умови для розрахунку суми страхового відшкодування

Виплата страхового відшкодування

Умовна

Збитки

 Франшиза

Не виплачується

Збитки > Франшиза

Збитки відшкодовуються в повному розмірі

Безумовна

х

Збитки - Франшиза

 

Розглянувши правові основи страхування комерційних ризиків, перейдемо до облікових особливостей.

 

Податковий облік

Облік витрат на страхування

. Порядок відображення в податковому обліку витрат на страхування регулюється п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток. Відповідно до норм зазначеного документа до складу валових витрат включаються будь-які витрати зі страхування кредитних та інших ризиків платника податку, пов’язаних зі здійсненням ним господарської діяльності, у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору.

Як бачимо, при обґрунтуванні зв’язку страхування комерційних ризиків з господарською діяльністю підприємство має повне право на валові витрати. Так, наприклад, у

листі ДПАУ від 31.01.2005 р. № 830/6/15-1316 роз’яснюється правомірність віднесення до складу валових витрат страхових внесків за договорами добровільного страхування відповідальності перевізника як одного з видів страхування комерційних ризиків. Про те, що платежі зі страхування будівельно-монтажних ризиків включаються до валових витрат, ішлося і в консультації представників головного податкового відомства, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 28. При цьому податківці нагадують, що розмір страхових тарифів за добровільними видами страхування, є складовою частиною правил страхування, які розробляються страхувальником для кожного виду страхування окремо і реєструються в Держфінпослуг.

Витрати на страхування комерційних ризиків відображаються в ряд.

04.12 декларації з податку на прибуток. Показник цього рядка визначається в таблиці 5 додатка К1/1.

Датою збільшення валових витрат щодо послуг є дата будь-якої з подій, що сталася раніше (

п.п. 11.2.1 Закону про податок на прибуток):

— або

дата списання коштів з банківського рахунка на оплату послуг, а в разі їх придбання за готівку — день видачі з каси;

— або

дата фактичного отримання платником податків результатів таких послуг, залежно від того, яка з подій сталася раніше.

Відразу зауважимо: першою подією при укладенні договорів безпосередньо зі страховою компанією буде списання

коштів із банківського рахунка. Пояснимо чому. Згідно зі ст. 18 Закону про страхування договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. Інакше кажучи, без перерахування грошових коштів, договір не матиме юридичної сили.

Датою фактичного отримання страхової послуги є дата закінчення строку дії договору або дата виконання зобов’язань страховика перед страхувальником у повному обсязі (

ст. 28 Закону про страхування). На це звертали увагу і представники головного податкового відомства (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2004, № 11). Як бачимо, в операціях страхування оплата завжди передує отриманню послуг.

Обмеження валових витрат

. Як випливає з п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток віднесення до складу валових витрат платника податку витрат на страхування обмежується звичайною ціною страхового тарифу та 5 % лімітом. Розглянемо кожне з цих обмежень.

Відповідно до

п.п. 1.20.52 Закону про податок на прибуток методику визначення звичайної ціни страхового тарифу затверджує центральний орган виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг. На виконання норм зазначеного документа було розроблено Методику № 3259. Згідно з пп. 2.4, 2.5 цієї Методики розмір страхових тарифів за добровільними видами страхування обчислюється страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Він є складовою частиною правил страхування, які розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і реєструються в Держфінпослуг. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за узгодженням сторін.

Як бачимо, зазначений в договорі страховий тариф, розроблений відповідно до правил страхування, зареєстрованих в Держфінпослуг, є звичайною ціною страхового тарифу.

Тепер перейдемо до 5 % ліміту. Згідно з

абзацом третім п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток до складу валових витрат можна включити суму витрат зі страхування (крім витрат за медичним, пенсійним страхуванням та за обов’язковими видами страхування) у розмірі, що не перевищує 5 % валових витрат за звітний податковий період наростаючим підсумком з початку року, а для сільськогосподарських підприємств — за звітний податковий рік.

Для визначення суми витрат на страхування комерційних ризиків, що включається до складу валових витрат, необхідно використовувати таку формулу:

ВВс =
ВВ х 5 %

95 %
=
 ВВ

 19
,

де ВВс — суми витрат на страхування комерційних ризиків, яка включається до складу валових витрат;

ВВ — загальна сума валових витрат наростаючим підсумком з початку року, зменшена на сума витрат на страхування.

Розрахувавши граничну величину витрат на страхування (ВВс), її необхідно порівняти з фактичними витратами:

— якщо сума фактичних витрат на страхування виявилася менше розрахункової величини (ВВс), то вона в повному розмірі включається до валових витрат;

— якщо сума фактичних витрат перевищила розрахункову величину, то до складу ВВ потрапить тільки гранична розрахункова сума (ВВс).

Облік страхового відшкодування

. Як передбачено абзацом другим п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток, якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника-страхувальника податків, застраховані збитки, понесені таким платником податків, відносяться до складу його валових витрат у податковому періоді їх понесення, а суми страхового відшкодування таких збитків включаються до складу валових доходів у податковому періоді їх отримання (абзац другий п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток).

Таким чином, при настанні страхового випадку підприємство може збільшити:

валові витрати в розмірі застрахованих збитків у періоді їх понесення (тобто на дату складання страхового акта);

валові доходи на суму страхового відшкодування (у момент отримання грошових коштів від страховика).

Зверніть увагу: платник має право включити до складу валових витрат усю суму понесених збитків

із урахуванням суми франшизи (адже франшиза входить до складу застрахованих збитків, навіть якщо вона не відшкодовується страховою компанією).

Під сумою страхового відшкодування розуміють

страхові виплати, що здійснюються страховою компанією в межах страхової суми. Як уже зазначалося, сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір прямого збитку, понесеного страхувальником.

ПДВ.

Відповідно до абзацу першого п.п. 3.2.3 Закону про ПДВ не є об’єктом обкладення ПДВ операції з надання послуг страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів.

Таким чином, операції з надання послуг страхування та повернення грошових коштів у межах договорів страхування не спричиняють виникнення зобов’язань з ПДВ у страховика та податкового кредиту з ПДВ у страхувальника.

 

Бухгалтерський облік

Для відображення витрат на страхування в бухгалтерському обліку призначено рахунок

65 «Розрахунки за страхуванням». Жоден із субрахунків другого порядку, перелічених в Інструкції № 291, не відповідає економічному змісту розрахунків за страхуванням комерційних ризиків. У зв’язку із цим облік розрахунків за цим видом страхування пропонуємо вести на окремому субрахунку 657 «Розрахунки за страхуванням комерційних ризиків». За кредитом цього субрахунку зазначають:

— нараховані зобов’язання зі страхування;

— отримані від страхових компаній кошти.

За дебетом рахунка

657 відображають:

— погашення заборгованості (сплату страхового платежу);

— нарахування доходу від страхового відшкодування.

Аналітичний облік ведеться за страховиками та окремими договорами страхування.

Узагальнити правила відображення витрат на страхування комерційних ризиків у податковому та бухгалтерському обліку допоможе приклад.

Приклад.

За договором купівлі-продажу підприємство оптової торгівлі ТОВ «Лія» на умовах подальшої оплати відвантажило товар на суму 60000 грн. (у тому числі ПДВ — 10000 грн.). Собівартість відвантаженого товару становить 40000 грн. При цьому суб’єкт господарської діяльності застрахував ризик неоплати товару у строк. Відповідно до договору страхування:

— страхова сума становить 60000 грн.;

— страхову премію визначено в розмірі 5 % від страхової суми — 3000 грн. (60000

х 5 %);

— безумовна франшиза дорівнює 2000 грн.

У встановлені договором строки покупець не оплатив товар (настав страховий випадок). Страхова компанія виплатила страхове відшкодування в розмірі 58000 грн. (60000 - 2000). Загальна сума валових витрат (без урахування витрат на страхування) наростаючим підсумком з початку року склала 55000 грн.

 

Облік операцій зі страхування ризику неоплати товару у строк

 

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Відвантаження товару покупцю

1

Відображено дохід від реалізації товарів

361

702

60000

50000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

10000

3

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

40000

— *

* Балансова вартість відвантажених товарів збільшить валові витрати через механізм приросту (убутку) балансової вартості запасів (п. 5.9 Закону про податок на прибуток).

4

Списано доходи на фінансовий результат

702

791

50000

5

Списано витрати на фінансовий результат

791

902

40000

Укладено договір страхування ризику неоплати товару

6

Сплачено страхову премію

657

311

3000

2894,74*

* Розрахуємо 5 % ліміт: 55000 : 19 % = 2894,74 (грн.). Фактичні витрати на страхування перевищили 5 % ліміт, тому до ВВ включається сума в межах ліміту — 2894,74 грн.

7

Відображено суму страхового платежу у складі витрат

92

657

3000

8

Списано витрати на фінансовий результат

791

92

3000

Настання страхового випадку

9

Відображено часткову передачу прав, що випливають із договору купівлі-продажу, від постачальника до страхової компанії (складено страховий акт)* (60000 - 2000)

657

361

58000

60000

* Відповідно до ст. 993 ЦКУ і ст. 27 Закону про страхування до страховика, який виплатив страхове відшкодування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник має до особи, відповідальної за завдані збитки.

10

Отримано страхову суму

311

657

58000

58000

11

Списано на витрати невідшкодовану за договором страхування суму

949

361

2000

12

Списано витрати на фінансовий результат

791

949

2000

 

Безумовно, страхування комерційних ризиків дає можливість до певної міри компенсувати збитки підприємства. У зв’язку з цим такий вид страхування стає все більш поширеним в Україні. Як ви змогли переконатися, йому властиві облікові нюанси, більшість з яких ми розглянули в цій статті. Однак, якщо у вас виникнуть запитання, пишіть нам і ми обов’язково на них відповімо.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі