Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Продаж основних фондів, отриманих при виході учасника з ТОВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2008/№ 90
Друк
Стаття

Продаж основних фондів, отриманих при виході учасника з ТОВ

 

Тема операцій з основними фондами справді невичерпна. Незважаючи на те що вона неодноразово розглядалася на сторінках нашої газети, запитання все одно залишаються. Сьогодні розглянемо облікові особливості дещо незвичайної ситуації, пов’язаної з продажем основних фондів, отриманих при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ГКУ

— Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон про госптовариства

— Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. №283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

П(С)БО 7

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

П(С)БО 27

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617.

 

Ситуація

Підприємство, частка якого у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю становить 30 %, прийняло рішення про вихід зі складу учасників такого товариства. Заборгованість перед учасником, який вийшов, погашено шляхом передачі будівлі, раніше внесеної ним до статутного фонду. У подальшому будівлю було продано. Як ці операції відобразяться в обліку учасника?

 

Учасники господарського товариства

з власної волі можуть вийти зі складу засновників, у передбаченому установчими документами порядку (ст. 88 ГКУ та ст. 100 ЦКУ). При цьому вихід учасника з товариства є його правом і не може обмежуватися установчими документами.

Відповідно до

ст. 54 Закону про госптовариства і ст. 148 ЦКУ учаснику, який вибуває, виплачується вартість частини майна, пропорційна його частці у статутному фонді, а також частка прибутку, отримана товариством у цьому році до моменту його виходу. На вимогу учасника і за згодою товариства внесок може бути повернено в натуральній формі. Як бачимо, при виході з товариства учасник має повне право отримати частку, що йому належить, у вигляді основних фондів. Причому це можуть бути основні фонди, які він раніше вносив до статутного фонду, чи інші основні фонди.

 

Вихід учасника з ТОВ: відображення в обліку

З позиції

Закону про податок на прибуток операція з виходу учасника з господарського товариства є операцією з корпоративними правами. Нагадаємо, згідно з п. 1.8 зазначеного документа під корпоративними правами розуміється право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частини прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації.

При відображенні операцій з корпоративними правами в податковому обліку необхідно керуватися нормами

п.п. 7.6.5 Закону про податок на прибуток. Відповідно до них платник податків веде окремий облік фінансових результатів операцій з корпоративними правами. Суть такого окремого обліку полягає в тому, що до валових доходів підприємства включається тільки позитивний фінансовий результат операцій з корпоративними правами (тобто різниця між вартістю переданого майна та сумою внеску до статутного фонду). А от від’ємний фінансовий результат не потрапляє до складу валових витрат підприємства. Він знаходить відображення тільки в окремому «ціннопаперовому» обліку і переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з корпоративними правами в майбутніх звітних періодах.

Тепер перейдемо безпосередньо до оподаткування передачі майна у вигляді основних фондів. Відповідно до

п.п. 8.4.11 Закону про податок на прибуток до продажу та придбання основних фондів прирівнюється їх внесок до статутного фонду. Незважаючи на те що в Законі про податок на прибуток нічого не зазначається про повернення основних фондів, вважаємо, що такий самий підхід повинен застосовуватися і в цьому випадку. При поверненні основних фондів право власності на них переходить від емітента до учасника, який вийшов. Отже, передача основних фондів у погашення заборгованості перед учасником, що вийшов, є придбанням основних фондів для такого учасника.

Перш ніж відобразити отримане майно в обліку, платник податків повинен визначити його подальшу долю. Якщо підприємство планує використовувати майно як

об’єкт ОФ у власній господарській діяльності, то згідно з нормами п.п. 8.4.1 Закону про податок на прибуток воно повинне збільшити балансову вартість відповідної групи основних фондів.

Збільшення балансової вартості відбувається:

— для окремого об’єкта ОФ групи 1 — на початок кварталу, наступного за кварталом

введення в експлуатацію об’єкта ОФ;

— для ОФ груп 2, 3 і 4 — на початок кварталу, наступного за кварталом оприбуткування ОФ незалежно від часу введення в експлуатацію таких ОФ (

п.п. 8.3.5 Закону про податок на прибуток).

У подальшому вартість отриманих ОФ амортизуватиметься в податковому обліку.

Якщо підприємство не планує використовувати отримане майно у власній господарській діяльності як об’єкти ОФ і передбачає його

продати, таке майно визнається товаром. На нашу думку, учасник може відобразити вартість такого товару у складі валових витрат* і обліковувати її в розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

* Представники головного податкового відомства заборонили включати вартість внесених до статутного фонду ТМЦ до складу валових витрат емітента (див. лист ДПАУ від 19.12.2006 р. № 23881/7/15-0317 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 103, консультацію, опубліковану в журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 11). Не виключено, що вони будуть проти збільшення ВВ учасника на вартість отриманих товарів при виході з ТОВ.

Щодо ПДВ, то при виплаті частки майна основними фондами емітент відобразить зобов’язання з ПДВ на підставі

п. 3.1 Закону про ПДВ, бо зазначена операція відповідає поняттю «поставка товарів», наведеному в п. 1.4 Закону про ПДВ. Зверніть увагу на один неприємний момент для емітента: якщо отримання основних фондів як внеску до статутного фонду відбулося до 31.03.2005 р., податкового кредиту з ПДВ у такого емітента не було, бо до зазначеної дати, операції з передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи в обмін на емітовані нею корпоративні права не були об’єктом обкладення ПДВ (п.п. 3.2.8 Закону про ПДВ). А от при поверненні ОФ після 31.03.2005 р. виникнуть зобов’язання з ПДВ за ставкою 20 %.

У свою чергу, учасник має повне право включити нараховану емітентом суму ПДВ до складу

податкового кредиту (за наявності податкової накладної).

Тепер перейдемо до бухгалтерського обліку. Тут, знову-таки, важливе значення мають наміри суб’єкта господарської діяльності щодо отриманого майна:

— якщо підприємство планує використовувати повернений об’єкт як

об’єкт ОЗ у власній господарській діяльності, то він зараховується до складу ОЗ (відображається на рахунку 10 «Основні засоби»);

— якщо отриманий об’єкт ОЗ

не вводиться в експлуатацію, оскільки в майбутньому його планується продати, то він обліковується у складі товарів (відображається на субрахунку 281 «Товари на складі»).

Приклад.

Підприємство прийняло рішення про вихід зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Його частка у статутному фонді ТОВ становить 30 % і підтверджується внеском у сумі 35 тис. грн. Розмір власного капіталу ТОВ на дату виходу учасника з товариства (рядок 380 Балансу) становить 200 тис. грн. Погашення заборгованості перед учасником, який вийшов, здійснюється шляхом передачі будівлі вартістю 60 тис. грн. (200 тис. грн. х 30 %), у тому числі ПДВ — 10 тис. грн. Відобразимо зазначені операції в бухгалтерському та податковому обліку учасника.

 

Облік операцій з виходу учасника з ТОВ

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Зменшено розмір фінансових інвестицій у межах внеску до статутного капіталу ТОВ

685

143

35000

2

Відображено заборгованість ТОВ перед учасником (понад суму внеску до статутного фонду)

685

733

25000

25000*

* До складу валових доходів потрапить додатна різниця між вартістю виплаченого майна та сумою внеску до статутного фонду (п. 7.6 Закону про податок на прибуток)

3

Списано доходи на фінансовий результат

733

792

25000

Варіант 1. Будівлю планується використовувати у власній господарській діяльності

4

Отримано частину вартості майна в натуральній формі (будівля)

152

685

50000

5

Відображено суму податкового кредиту (за наявності податкової накладної)

641

685

10000

6

Уведено в експлуатацію об’єкт основних фондів

103

152

50000

— *

* Підприємство збільшить балансову вартість об’єкта ОФ групи 1 у кварталі, наступному за кварталом уведення в експлуатацію (див. лист ДПАУ від 21.04.2003 р. № 3859/6/15-1116 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 46).

Варіант 2. Будівлю планується продати

4

Отримано частину вартості майна в натуральній формі (будівля)

281

685

50000

50000*

* Можливо, що податківці не визнають валові витрати.

5

Відображено суму податкового кредиту (за наявності податкової накладної)

641

685

10000

 

Оскільки податківці, найімовірніше, не визнають валові витрати щодо отриманих об’єктів-товарів, рекомендуємо скористатися першим варіантом і оприбуткувати об’єкти як звичайні ОФ. У цьому випадку підприємство зможе нараховувати на них амортизацію, а в разі подальшого продажу — зменшити доходи на суму балансової вартості таких об’єктів.

 

Продаж майна, отриманого після виходу з ТОВ

Припустимо, що через декілька місяців учасник продає отриманий об’єкт ОФ. Розглянемо особливості відображення такої операції в податковому та бухгалтерському обліку, припустивши при цьому такі можливі ситуації:

— продається об’єкт ОФ, який раніше планувалося використовувати у власній господарській діяльності;

— продається об’єкт, що утримується підприємством для продажу.

Податковий облік

. При відображенні операції продажу об’єкта ОФ у податковому обліку необхідно керуватися нормами пп. 8.4.3 і 8.4.4 Закону про податок на прибуток. Так, у разі виведення з експлуатації окремих об’єктів ОФ групи 1 у зв’язку з їх продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об’єкта.

Фінансовий результат операції з продажу ОФ групи 1 може бути:

— додатним (виручка від продажу перевищує балансову вартість об’єкта ОФ групи 1) — він збільшує валові доходи підприємства;

— від’ємним (виручка від продажу менше балансової вартості об’єкта ОФ групи 1) — він уключається до складу валових витрат підприємства.

При цьому не має значення, як довго об’єкт використовувався на підприємстві (менше року чи більше). Для цілей податкового обліку він є основним фондом. Нагадаємо: відповідно до

п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток основні фонди — це матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності платника податків протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів із дати введення їх в експлуатацію, та вартість яких перевищує 1000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним та моральним зносом. Із наведеної норми випливає, що для класифікації об’єкта як основних фондів необхідно керуватися не фактичним строком експлуатації, а планованим. Відрадно, що з цим згодна і ДПАУ (див. лист 27.02.2008 р. № 1711/6/15-0216 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 20).

У ситуації, коли підприємство продає об’єкт, що в розумінні

Закону про податок на прибуток є товаром, воно збільшує валові доходи на суму виручки (п.п. 4.1.1 Закону про податок на прибуток).

Незалежно від класифікації об’єкта, що продається, у ПДВ-обліку підприємство має відобразити зобов’язання з ПДВ або на дату отримання грошових коштів від покупця, або на дату оформлення акта приймання-передачі (залежно від того, яка з подій сталася раніше). Виняток становлять операції з продажу об’єктів житлового фонду, крім їх першої поставки, які звільнено від оподаткування згідно з

п.п. 5.1.20 Закону про ПДВ.

Бухгалтерський облік

. Із набуттям чинності наказом Мінфіну від 05.03.2008 р. порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу основних засобів, що обліковуються на рахунку 10, дещо змінився. Субрахунки, необхідні для формування фінансового результату продажу ОЗ, було перейменовано. Субрахунок 742 «Доходи від реалізації необоротних активів» і 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» стали називатися відповідно «Доходи від відновлення корисності активів» та «Втрати від зменшення корисності активів». А от інших спеціальних субрахунків, які дозволяли б сформувати фінансовий результат від продажу основних засобів, не було запропоновано. Нашу думку з цього приводу див. у статті «Бухоблікові новації-2008 (коментар до наказу Мінфіну № 353)» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28 і № 30. Але, на жаль, позиція Мінфіну інша. Ознайомитися з нею можна на с. 61 цього номера. У зв’язку з цим приклад відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу основних засобів, отриманих при виході учасника з ТОВ, наводимо з урахуванням цієї позиції.

Приклад

. За договором купівлі-продажу підприємство продає будівлю (отриману раніше при виході з ТОВ). Договірна вартість продажу будівлі — 72000 грн. (у тому числі ПДВ — 12000 грн.). Первісна вартість будівлі — 50000 грн., сума нарахованого зносу — 1000 грн., залишкова вартість — 49000 грн. Балансова вартість будівлі в податковому обліку на кінець кварталу продажу складає 48000 грн.

Операція відобразиться в обліку так:

 

Продаж об’єкта ОЗ / ОФ

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

Переведення об’єкта ОЗ до оборотних активів

1

При переведенні об’єкта ОЗ до оборотних активів відображено:

— залишкову вартість об’єкта

286

103

49000*

*

На субрахунок 286 об’єкт зараховується за найменшою із двох величин: балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації. У цьому випадку балансова вартість (49000 грн.) менше чистої вартості реалізації (60000 грн.)

 

— суму зносу

131

103

1000

Продаж об’єкта ОЗ

2

Відображено дохід у сумі продажної вартості необоротного активу, утримуваного для продажу

377

712

72000

12000*

— **

* До валового доходу включається сума перевищення вартості продажу будівлі над її балансовою вартістю (п.п. 8.4.3 Закону про податок на прибуток) — 12000 грн. (60000 грн. - 48000 грн.).

** Балансова вартість ОФ групи 1 зменшується на суму балансової вартості будівлі.

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641

12000

4

Списано балансову вартість необоротного активу, утримуваного для продажу

943

286

49000

5

Списано доходи на фінансовий результат

712

791

60000

6

Списано витрати на фінансовий результат

791

943

49000

7

Отримано оплату від покупця за продану будівлю

311

377

72000

 

Далі наведемо приклад реалізації основних засобів, оприбуткованих в обліку підприємства як товари.

Приклад

. За договором купівлі-продажу підприємство продає будівлю, договірна вартість якої становить 72000 грн. (у тому числі ПДВ — 12000 грн.). Облікова вартість будівлі дорівнює 50000 грн.

Продаж будівлі відобразиться в обліку так:

 

Продаж ОЗ / Товарів

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Відображено продаж будівлі

377

702

72000

60000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

12000

3

Списано облікову вартість будівлі

902

281

50000

—*

* Балансова вартість будівлі включається до складу валових витрат через механізм приросту (убутку) балансової вартості запасів згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток. Однак податківці можуть не визнати ВВ.

4

Надійшла оплата за реалізовану будівлю

311

377

72000

5

Списано доходи на фінансовий результат

702

791

60000

6

Списано витрати на фінансовий результат

791

902

50000

 

Як бачимо, відображення в обліку операцій, пов’язаних з отриманням основних засобів при виході з ТОВ та подальшим їх продажем, не викликає труднощів. Головне, визначитися із класифікацією таких об’єктів: включати їх до складу товарів чи визнавати звичайними ОЗ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі