Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Відкриття другого поточного рахунка в банку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2008/№ 95
Друк
Стаття

Відкриття другого поточного рахунка в банку

 

У кризовій ситуації, що склалася, багато які підприємства зіткнулися з такою проблемою: їх поточні рахунки виявилися заблокованими банком. Але працюючому підприємству без поточного рахунка, на жаль, не обійтися. Тому й виникає потреба у відкритті поточного рахунка в іншому «діючому» банку. Про те, як це здійснити, нагадаємо нашим читачам у цій статті.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Чи є можливість?

Спочатку з’ясуємо, чи має підприємство можливість відкрити поточний рахунок у будь-якому іншому банку. Згідно зі

ст. 7.1 Закону № 2346 банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки. Поточний рахунок — це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів та здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Нормативним документом, що регулює порядок відкриття поточних рахунків як у національній, так і в іноземній валюті, є

Інструкція № 492. Згідно з її положеннями суб’єкт господарювання — юридична особа (далі — підприємство) може відкрити такий рахунок у будь-якому банку за своїм вибором (крім випадків, якщо банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом чи банківськими правилами).

Вимоги

Інструкції № 492 не обмежують кількість поточних рахунків, які може відкривати підприємство. Тому підприємство має право укладати необмежену кількість договорів банківського рахунка, причому в різних банках. На це вказують і Головне управління НБУ в м. Києві та Київській області в листі від 01.02.2007 р. № 07-303/2606, а також НБУ в листі від 07.06.2007 р. № 25-118/1100-5821.

Обмеження

в можливості відкриття лише одного поточного рахунка (у національній та/або іноземній валюті) встановлено виключно (п.п. 1.11 Інструкції № 492):

для формування статутного фонду (статутного чи складеного капіталу, пайового чи неподільного фонду) суб’єкта господарювання — юридичної особи (у національній та/або іноземній валюті)

для кожної угоди спільної (загальної) діяльності без створення юридичної особи (підприємства виробничої кооперації, спільного виробництва та інших видів спільної діяльності (п.п. 4.1 Інструкції № 492)).

Перш ніж відкрити поточний рахунок, слід ознайомитися з умовами банку, на яких банк готовий цей рахунок відкрити і надалі обслуговувати. Зупинивши свій вибір на конкретному банку, підприємство може розпочинати безпосередньо процедуру відкриття поточного рахунка, яку ми далі й розглянемо.

 

Готуємо документи

Для відкриття рахунка в банку підприємство спочатку має зібрати необхідний пакет документів. Для підприємства, що відкриває поточний рахунок у вибраному банку вперше, пакет документів, які слід подати до банку, визначено в

п.п. 3.2 Інструкції № 492. Перелік таких документів наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Документи, необхідні підприємству для відкриття поточного рахунка

№ з/п

Назва документа

Ким засвідчується

Примітка

1

2

3

4

1

Заява про відкриття поточного рахунка (додаток 1 до Інструкції № 492)

Заяву підписує керівник підприємства або інша уповноважена на це особа

2

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

Органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*

Не подається юридичними особами бюджетної сфери

3

Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/засновницького акта/положення)

Органом, що здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують

Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають

4

Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*

5

Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби

Органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*

6

Картка зі зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2 до Інструкції № 492)

Нотаріально чи організацією, якій підприємство адміністративно підпорядковується, в установленому порядку

До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України чи установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів

7

Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України

Органом, що видав його, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*

Якщо суб’єкт не використовує найману працю та не є платником страхових внесків, інформація про це обов’язково вказується в заяві про відкриття поточного рахунка в рядку «Додаткова інформація». У цьому випадку документи, наведені в пп. 7 і 8, не подаються

8

Копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків

Органом, що видав його, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку*

* Уповноважений працівник банку засвідчує копію своїм підписом за наявності оригіналу документа.

 

Як бачимо, з поданням більшості з перелічених документів труднощів не повинно бути, оскільки це копії. «Новими» документами є тільки

заява про відкриття поточного рахунка, а також картка зі зразками підписів та відбитком печатки, що надається підприємством.

Зупинимося докладніше на картці зі зразками підписів та відбитком печатки.

 

Картка із зразками підписів і відбитком печатки

Підприємство незалежно від форми власності у складі документів, необхідних для відкриття поточного рахунка, має надати

картку зі зразками підписів і відбитком печатки (додаток 2 до Інструкції № 492). Така картка подається у двох примірниках. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів.

При цьому розрізняють:

право першого підпису — належить першому керівнику підприємства, для якого відкривається поточний рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису;

право другого підпису — належить головному бухгалтеру чи особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, або іншим уповноваженим на це особам. Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису. Якщо юридична особа не має у своєму штаті людини, якій можна було б надати право другого підпису, до картки заноситься тільки зразок «першого підпису», а у графі для «другого підпису» здійснюється відповідний напис.

До картки, поданої юридичною особою,

обов’язково включається зразок відбитку печатки. Не допускається використання печатки, призначеної для спеціальних цілей («для пакетів», «для перепусток»).

Місцезнаходження підприємства, яке слід зазначити в картці зі зразками підписів та відбитком печатки, має відповідати місцезнаходженню, наведеному у Свідоцтві про державну реєстрацію.

 

Ідентифікація клієнта та складання договору

Отже, якщо підприємство відкриває в банку поточний рахунок уперше (у цьому банку немає ні платіжного, ні вкладного рахунка такого підприємства), то для його відкриття

необхідна обов’язкова особиста присутність осіб, які мають право першого та другого підписів.

Зазначені особи згідно з

п.п. 2.4 Інструкції № 492 при зверненні до банку повинні:

— пред’явити

паспорт або документ, що його замінює, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

— пред’явити

документи, що підтверджують їх повноваження (для директора це може бути протокол зборів засновників (власників), а для головного бухгалтера — це наказ (розпорядження) керівника);

надати документи (копії), необхідні для відкриття поточного рахунка (див. табл. 1).

На підставі цих документів уповноважений працівник банку спочатку здійснює

ідентифікацію суб’єкта. Після ідентифікації працівник банку робить ксерокопії відповідних сторінок паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, що засвідчуються підписами працівника банку та фізичної особи — власника цих документів.

Ці ксерокопії разом із пакетом наданих документів формуються у справу щодо юридичного оформлення рахунка, що залишається в банку і зберігається ним, доки буде відкрито відповідний рахунок, а також протягом 5 років після закриття рахунка.

Слід зауважити, що банк має право затребувати й інші документи і відомості, необхідні для з’ясування сутності діяльності підприємства, його фінансового стану, а також осіб його представників. У разі ненадання таких документів (відомостей) рахунок підприємству не відкривається.

Якщо ідентифікація відбулася успішно і всі необхідні документи наявні, то між банком та суб’єктом укладається

в письмовій формі договір банківського рахунка, в якому, зокрема, відображаються умови та строк відкриття платіжного рахунка, особливості його функціонування, а також розмір та умови оплати цієї послуги (форму договору банк розробляє самостійно).

Після підписання договору працівник банку

в заяві про відкриття поточного рахунка зазначає дату відкриття і номер рахунка, а також проставляє свій підпис (п. 1.18 Інструкції № 492). Номер відкритого поточного рахунка також указується в картці зі зразками підписів.

Днем відкриття поточного рахунка підприємства вважається дата, зазначена на заяві про відкриття цього рахунка в розділі «Відмітки банку» (

п. 1.14 Інструкції № 492).

 

Повідомляємо податкову

Відповідно до

ст. 5 Закону про систему оподаткування на фінансову установу покладено обов’язок повідомляти податкові органи про відкриття рахунків платників податку.

Повідомлення про відкриття рахунка

підприємства банк має направити до органу державної податкової служби, в якому підприємство перебуває на обліку, протягом 3 днів з дня відкриття рахунка (уключаючи день відкриття). Підприємство має надати банку письмовий дозвіл на таке інформування (п. 1 Порядку № 301).

Водночас на сьогодні

продовжує діяти Порядок № 306, згідно з яким підприємства повинні протягом 3 робочих днів поінформувати про відкриття рахунка орган податкової служби за місцем реєстрації особисто або за допомогою поштового відправлення з повідомленням про вручення.

Відповідно разом із банком поінформувати податкову про відкриття поточного рахунка в банку може і саме підприємство. Це, зокрема, зазначено в

листі ДПАУ від 30.09.2006 р. № 18179/7/29-2017, а також у листі НБУ від 04.10.2006 р. № 25-118/2251-10410. Повідомлення надсилається за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 306 .

За порушення

встановлених законом строків подання повідомлення п. 12 ст. 11 Закону № 509 передбачено відповідальність у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.). Однак практичне застосування до підприємств такої відповідальності досить сумнівне, оскільки в самому Законі про систему оподаткування строки подання повідомлення не встановлено (їх застережено тільки Порядком № 306). Із цим згодні як Мін’юст (див. лист від 18.05.2005 р. № 24-48-41), так і ДПАУ (див. лист від 15.11.2005 № 11040/6/29-2016).

Зверніть увагу:

до отримання банком повідомлення про взяття рахунка на облік податковим органом на такому рахунку підприємства можуть здійснюватися тільки операції із зарахування коштів (п.п. 1.13 Інструкції № 492).

Датою початку витратних операцій по рахунку підприємця в банку буде дата реєстрації

отримання банком зазначеного повідомлення.

 

Облік витрат на відкриття поточного рахунка

Витрати підприємства на оплату послуг з відкриття поточного рахунка

включаються до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток як суми витрат, сплачених (нарахованих) у зв’язку з підготовкою та веденням господарської діяльності.

За загальним правилом першої події

датою збільшення валових витрат щодо послуг буде або дата списання коштів із банківського рахунка на оплату послуг, а в разі їх придбання за готівку — день видачі з каси; або дата фактичного отримання платником податків результатів таких послуг (п.п. 11.2.1 Закону про податок на прибуток).

У декларації з податку на прибуток

такі витрати знайдуть своє відображення в рядку 04.1 «Витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11».

Що стосується ПДВ, то згідно з

п.п. 3.2.5 Закону про ПДВ надання послуг із розрахунково-касового обслуговування не є об’єктом обкладення ПДВ. Перелік типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які здійснюються банками України та які згідно з п. 3.2 Закону про ПДВ не є об’єктом обкладення ПДВ, наведено в листі НБУ від 25.02.2005 р. № 12-112/310-1811 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 21). До цього Переліку входять і операції з відкриття, закриття, переоформлення будь-яких рахунків клієнтів у національній та іноземній валюті (див. п.п. 1.1).

У зв’язку з тим, що на послуги з відкриття рахунка ПДВ не нараховується, до валових витрат підприємства потрапить уся сума, передбачена договором банківського рахунка.

У бухгалтерському обліку плата за послуги з відкриття поточного рахунка, а також вартість послуг з його обслуговування згідно з

п. 18 П(С)БО 16 належить до адміністративних витрат (плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку).

Приклад.

Підприємство відкриває в банку поточний рахунок у національній валюті. Вартість послуг за відкриття поточного рахунка склала 150 грн.

 

Таблиця 2

Облік операцій з відкриття поточного рахунка в банку

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Оплачено та віднесено на витрати вартість відкриття поточного рахунка в банку

631

311

150

150

92

631

150

2

Відображено фінансовий результат

791

92

150

 

Як бачимо, відкрити підприємству поточний рахунок не спричинить великих труднощів. Головне — пройти ідентифікацію і не забути всі необхідні документи (у тому числі й оригінали, необхідні для посвідчення працівником банку копій документів, що подаються).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі