Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Бюджетний облік. Як економити бюджетні кошти

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2008/№ 95
Друк
Стаття

Як економити бюджетні кошти

 

З метою оптимізації витрат, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, уряд України прийняв низку документів, що стосуються обмеження видатків установ та організацій бюджетної сфери.

У цих документах зазначено, які заходи належить провести, щоб мати можливість економно і раціонально використовувати бюджетні кошти, що виділяються. При цьому такі заходи стосуються не тільки коштів, що спрямовуються на виплату заробітної плати, а й інших видатків бюджетних установ.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Заходи щодо скорочення споживання електроенергії

Першою ластівкою в питаннях економії бюджетних коштів для установ та організацій бюджетної сфери стало прийняття Кабміном таких документів:

розпорядження «Пріоритетні напрями діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008 — 2009 роки» від 16.10.2008 р. № 1334-р;

— розпорядження «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами» від 16.10.2008 р. № 1337-р.

Не можна сказати, що поява документів, спрямованих на впровадження енергоефективних проектів, була несподіванкою. Адже ще 10 років тому уряд України прийняв низку документів, метою яких було підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та сприяння досягненню енергетичної незалежності України

Так,

постановою КМУ від 05.02.97 р. № 148 було схвалено Комплексну державну програму енергозбереження України (далі — КДПЕ). Головними завданнями КДПЕ є визначення загального існуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямів його реалізації в матеріальному виробництві та сфері послуг, створення програми першочергових і перспективних заходів та завдань щодо підвищення енергоефективності та освоєння практичного потенціалу енергозбереження. Програму призначено для практичного використання на підприємствах та в організаціях, на місцевому, галузевому та державному рівнях. Програма розроблена на період до 2010 року і здійснюється у три етапи. Вона містить конкретні енергозберігаючі заходи, і передбачається, що в результаті їх реалізації буде досягнуто значний енергозберігаючий та економічний ефект.

Крім того, окремі заходи, спрямовані на скорочення енергоспоживання бюджетними установами, було закріплено Кабміном у

постанові «Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами» від 30.11.99 р. № 2183. Наприклад, реконструкція мереж та систем постачання, регулювання і обліку споживання води, газу, теплової та електричної енергії; модернізація захисних конструкцій, вікон та дверей. Крім того, бюджетним установам, що здійснюють господарську діяльність, належало вжити заходів щодо модернізації технології виробничих процесів.

Разом з тим, як вважають фахівці з енергозберігаючих технологій, чинна на сьогодні КДПЕ має деякі недоліки: вона не конкретизована щодо заходів, строків виконання та відповідальних виконавців. Через невиконання в попередні роки деяких завдань ця програма фактично перестала відповідати економічним реаліям сьогодення і потребує перегляду та коригування.

У зазначених вище розпорядженнях Кабмін, ґрунтуючись на прогресивних технологічних проектах, установив для бюджетних установ такі заходи щодо скорочення споживання електроенергії:

— заміна ламп розжарювання енергоефективними приладами освітлення;

— використання енергоакумулюючих систем електрообігріву.

Причому, придбаваючи енергоефективні освітлювальні прилади, пріоритет необхідно надавати

приладам вітчизняного виробництва.

Крім того, Кабміном визначено конкретні строки виконання деяких заходів:

з 1 листопада 2008 року обов’язкове застосування енергоефективних освітлювальних приладів під час заміни ламп розжарювання, що вийшли з ладу, після повного використання раніше викуплених;

з 1 січня 2009 року під час проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та споруд енергетичного господарства встановлення тільки енергоефективних освітлювальних приладів, на які видано висновок Державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість їх застосування.

З метою забезпечення поступового переходу протягом 2008 — 2009 років зазначені заходи щодо енергозбереження Кабмін рекомендував здійснювати також установам, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

Економія коштів на виплату заробітної плати

Економія бюджетних коштів стосується також коштів, які направляються на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Так,

постановою № 939 унесено зміни до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298. Сутність цих змін полягає в тому, що посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1-го тарифного розряду установлено у фіксованому розмірі — 545 грн. на місяць і не залежить від величини мінімальної заробітної плати.

Із цього випливає, що посадові оклади (тарифні ставки) працівників бюджетної сфери, які визначаються на основі Єдиної тарифної сітки, які раніше залежали від розміру мінімальної заробітної плати і відповідного тарифного коефіцієнта, заморожено. Нагадаємо: з 1 квітня 2007 року розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го розряду було прив’язано до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. І відповідно розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери збільшувалися залежно від збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

У зв’язку з цим з 1 грудня 2008 року посадові оклади працівників бюджетних установ не буде збільшено, і вони залишаться на рівні окладів, установлених на 1 жовтня 2008 року.

Крім того, не відбудеться збільшення заробітної плати й окремим категоріям працівників бюджетних установ, перелічених у

п. 1 постанови № 939. Річ у тім, що в постанові № 939 чітко визначено: посадові оклади «змінюються з 01.12.2008 р. пропорційно підвищенню розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го розряду». Як уже зазначалося, з 1 грудня 2008 року збільшення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го розряду не буде, і він залишиться рівним 545 грн.

Отже, підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, запланованого в результаті впровадження III етапу Єдиної тарифної сітки, не буде — це вже очевидний факт.

Разом з цим виникає таке запитання: чи можна з метою економії бюджетних коштів скоротити видатки на виплату заробітної плати шляхом зменшення надбавок або доплат, установлених до посадового окладу (тарифної ставки) працівника установи?

Таке зменшення буде правомірним тільки щодо певного виду надбавок і доплат. І от чому.

Заробітну плату працівників бюджетної сфери можна умовно розділити на:

— виплати, передбачені законодавством, які

повинні виплачуватися в обов’язковому порядку (посадові оклади, підвищення посадових окладів, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг тощо);

— виплати, передбачені законодавством, які

виплачуються в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом доходів та видатків за рішенням керівника установи (надбавки за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи тощо). Конкретний вид виплати та її розмір затверджується наказом керівника установи.

Крім того, залежно від того, до якої сфери (освіта, охорона здоров’я, наука, органи державної влади тощо) належить така установа або організація, законодавством передбачено певні особливості нарахування тієї чи іншої доплати та надбавки працівникам бюджетних установ. Через те, що перелік таких доплат та виплат досить широкий та різноманітний, не зупинятимемося докладно на кожній з них, а вкажемо на загальний принцип.

Доплати та надбавки, які передбачено законодавством і є обов’язковими для тієї чи іншої категорії працівників бюджетної сфери, зменшувати не правомірно, а ті, що виплачуються в межах фонду заробітної плати за рішенням керівника, — у певних ситуаціях може бути зменшено.

Наприклад, заробітна плата провідного фахівця органу державної влади складається із: посадового окладу, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років — 10 %, надбавки за високі досягнення у праці — 25 % та премії — 30 %. У цьому випадку керівник установи має право видатки на виплату заробітної плати скоротити за рахунок надбавки за високі досягнення у праці та премії. А от посадовий оклад, надбавку за ранг та вислугу років зменшити не має права.

Слід також мати на увазі: рішення керівника про скорочення видатків на виплату заробітної плати працівникам за рахунок зменшення деяких видів доплат та надбавок має бути оформлене відповідним розпорядчим документом.

 

Економія бюджетних коштів на інші видатки

Оголошена загальна економія бюджетних коштів поширюється не тільки на видатки із заробітної плати, але стосується й інших видатків.

Так, з метою оптимізації видатків Кабмін

постановою № 943 обмежив видатки за рахунок бюджетних коштів органів державної влади та інших державних органів.

 

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

Припинити придбання автотранспорту, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки

З 1 листопада 2008 року

2

Припинити проведення ремонту та реконструкції приміщень, в яких розташовано органи державної влади та інші державні органи, крім тих, які знаходяться в аварійному стані

3

Припинити придбання форменого одягу для працівників органів виконавчої влади, Генеральної прокуратури України, центрального управління СБУ, апарату управління Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держкордонслужби, Адміністрації держспецзв’язку, державного департаменту з питань виконання покарань та структурних підрозділів Управління державної охорони, а також для працівників центрального апарату Міноборони, МВС, МНС, Держмитслужби

4

Переглянути переліки категорій працівників, для яких носіння форменого одягу є обов’язковим, і підготувати за узгодженням з Мінфіном відповідні пропозиції щодо їх скорочення

До 1 грудня 2008 року

5

Забезпечити скорочення на 10 % видатків державного бюджету, передбачених у планах асигнувань на: — транспортні послуги; — зв’язок; — представницькі видатки; — відрядження за кордон

З 1 листопада 2008 року

6

Розробити та затвердити план заходів щодо енергозбереження і забезпечити скорочення видатків на комунальні послуги та енергоносії

До 20 листопада 2008 року

7

Не допускати подання звернень до Кабінету Міністрів України і не приймати самостійні рішення щодо збільшення чисельності працівників

З 1 листопада 2008 року

8

Розробити та затвердити план заходів щодо погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів як загального, так і спеціального фонду державного бюджету та зменшення дебіторської заборгованості

До 20 листопада 2008 року

9

Припинити використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів (за винятком централізованих заходів МКТ) та друкування продукції, не пов’язаної з виконанням завдань та функцій органів державної влади та інших державних органів

З 1 листопада 2008 року

 

Крім того, до переліку заходів щодо економії бюджетних коштів можна також додати скорочення видатків на оплату телефонних розмов. Наприклад, установлення тривалості розмов за міськими номерами до 3 хвилин, користування міжміським зв’язком тільки з окремих телефонних номерів.

Як бачимо, перелік видатків, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, які доведеться обмежити, досить великий. І тому установам та організаціям, що утримуються за рахунок коштів бюджету, необхідно свої видатки звести до мінімуму.

Оскільки органам влади та іншим державним органам з 01.11.2008 р. заборонено придбавати автотранспорт, меблі, мобільні телефони, ноутбуки, побутову техніку, то виходить, що для них втрачає значення

постанова КМУ «Про граничні суми видатків на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та пристроїв, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами і організаціями, що утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів» від 04.04.2001 р. № 332.

Також Кабмін

постановою від 22.10.2008 р. № 954 встановив новий ліміт легкових автомобілів, що обслуговують центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації і ліміт легкових автомобілів, що обслуговують обласні, Київську і Севастопольську міські, районні, районні в мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

Цим документом

установлено: легкові автомобілі, що знаходяться на балансі органів виконавчої влади, інших державних органів, установ та організацій, що вивільняються у зв’язку з установленням ліміту, підлягають реалізації у визначеному законодавством порядку.

Держоргани, установи та організації, на які поширюється дія зазначеної постанови, повинні

протягом двох місяців загальну кількість легкових автомобілів, що знаходяться на їх балансі або на балансі територіальних підрозділів або орендованих ними, привести у відповідність до встановленого ліміту. Про результати необхідно проінформувати Мінфін.

Як зазначено в постанові № 943, заборона стосується здійснення видатків або їх скорочення, джерелом яких є кошти загального фонду державного бюджету (за винятком п. 8, положення якого поширюються також на кошти спеціального фонду). Щодо здійснення таких видатків за рахунок коштів спеціальної фонду, то вони можуть мати місце за наявності в бюджетної організації коштів на їх здійснення.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі