Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про додаткові заходи щодо діяльності банків

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 84
Друк
Постанова від 11.10.2008 р. № 319

Міністерства та відомства України

 

Про додаткові заходи щодо діяльності банків

 

Постанова від 11 жовтня 2008 року № 319

 

З метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи та забезпечення стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України «Про Національний банк України», статтями 66, 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Правління Національного банку України постановляє:

Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків (згідно з додатком*)

:

* Додаток не публікується. У ньому наведено перелік із 182 банків, що мають ліцензію станом на 13.10.2008 р. —

Прим. ред.

1. У сфері регулювання грошово-кредитного ринку та підтримання ліквідності банків

1.1. Розширити можливості підтримання ліквідності банків на основі програм фінансового оздоровлення.

Такий кредит може надаватися строком до одного року зі сплатою не менше 15 % річних, в обсязі до 60 % від регулятивного капіталу банку, у межах 90 % вартості наданого банком забезпечення.

У забезпечення такого кредиту може надаватися нерухомість банку, майнові права за договорами раніше наданих кредитів у національній та іноземній валютах (стандартні та під контролем) юридичним особам. Забезпеченням за цими кредитами повинна бути застава (іпотека) нерухомості, у тому числі цілісних майнових комплексів позичальника, гарантії або поруки інших банків, державні зобов'язання за внутрішніми та зовнішніми позиками, облігації місцевої позики, корпоративні права та облігації підприємств й інших суб'єктів господарювання, що вільно обертаються на ринку. Зазначений перелік не є вичерпний і банки можуть пропонувати Національному банку України інше високоліквідне забезпечення.

1.2. Ураховуючи вимоги статті 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо відповідальності власників істотної участі в банку за адекватність капіталу, банки повинні домагатися підтримання ліквідності, в першу чергу, власниками істотної участі.

1.3. Встановити, що банки здійснюють обов'язкове резервування коштів з урахуванням касових залишків коштів у національній валюті та облігацій внутрішньої державної позики, строк погашення яких припадає на звітний календарний рік.

2. У сфері проведення активно-пасивних операцій банки:

2.1. З 13.10.2008 зобов'язані

обмежити здійснення активних операцій в обсягах, досягнутих кожним із них на цю дату. Такі обмеження не розповсюджуються на операції з державними цінними паперами, депозитними сертифікатами Національного банку України та операції на міжбанківському ринку. Надання кредитів в іноземній валюті контрагентам, які не мають валютної виручки, обмежити обсягами заборгованості за ними, що склалася на цю дату.

2.2. Повинні забезпечити постійний щоденний моніторинг за дотриманням установлених обмежень.

2.3. Повинні враховувати, що рефінансування простроченої заборгованості шляхом видачі нових кредитів, необґрунтована пролонгація кредитів, ненадання позичальникам інформації про сукупну вартість кредиту, внесення до кредитного договору змін щодо вартості кредиту, що не відповідає змінам облікової ставки Національного банку України, кваліфікуватиметься як порушення вимог статті 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» із неухильним застосуванням адекватних заходів впливу.

2.4. Приймати платіжні доручення на переказ коштів до виконання

в межах залишку на рахунку на момент отримання платіжного доручення та перераховувати їх одержувачу на наступний робочий день після отримання платіжного доручення.

2.5. Виконувати свої зобов'язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті

лише в разі настання строку завершення зобов'язань, незалежно від категорії контрагентів.

2.6. Проводити з метою недопущення дострокового зняття коштів роз'яснювальну роботу зі своїми клієнтами. Активно проводити стимулюючу роботу із залучення готівки на депозити та пролонгації депозитних договорів. Виплати за умови настання строку згідно з договором здійснювати негайно.

3. У сфері забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат:

3.1. Банки зобов'язані забезпечувати:

безперебійне функціонування банкоматів та їх завантаження готівкою;

безперебійну видачу готівки за платіжними картками клієнтів інших банків.

3.2. Невідкладно інформувати Національний банк України про пікові навантаження на банкомати та пункти видачі готівки для прийняття відповідних додаткових регуляторних рішень.

4. У сфері проведення валютних операцій:

4.1. Дозволити банкам здійснювати операції з купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту виключно за умови, що обидві валюти є іноземними валютами однієї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), зі змінами (далі — Класифікатор).

4.2. Граничне відхилення між курсом купівлі та продажу готівкової іноземної валюти

не може перевищувати 5,0 відсотків.

4.3. Дозволити уповноваженим банкам здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти за гривні в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції банку за наявності зобов'язань у цій валюті, строк за якими настав.

4.4. Звернути увагу банків на те, що

купівля, обмін іноземної валюти з метою дострокового виконання зобов'язань та з метою проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), який здійснюється без увезення із-за кордону цієї продукції на територію України, або здійснення авансових платежів (крім оплати критичного імпорту) буде кваліфікуватися як порушення правил валютного регулювання і валютного контролю із застосуванням мір відповідальності.

4.5. Тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше 183 календарних днів.

4.6. Запровадити з 01.11.2008 механізм розрахунку відкритих балансових валютних позицій банку за кожною окремою валютою за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти.

4.7. Установити, що банки можуть тримати іноземну валюту 1 групи Класифікатора на рахунках «ностро» лише в банках країн, валюта яких належить до 1 групи Класифікатора.

4.8. Операції в гривнях через кореспондентські рахунки «лоро» банків-нерезидентів здійснювати лише для обслуговування експортно-імпортних операцій.

5. Постанова набирає чинності з 13.10.2008 року.

6. Контроль

за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова В. Стельмахкоментар редакції

Тимчасові заходи Нацбанку щодо запобігання фінансовій кризі

У межах редакційного коментаря не зупинятимемося на

мотивах прийняття постанови, що коментується, як і оминемо питання правомірності окремих її норм (щодо чого маємо деякі сумніви), та й документа в цілому. Приділимо увагу головним положенням документа, припускаючи їх безумовне виконання комерційними банками.

1.

Обмеження на валютні операції (п. 4.4). Фактично введено заборону на купівлю, обмін іноземної валюти з метою:

здійснення авансових платежів, за винятком оплати критичного імпорту. При цьому НБУ, вочевидь, слід було б уточнити критерії віднесення імпорту до критичного, оскільки відповідні переліки КМУ вже давно не діють;

дострокового виконання зобов'язань;

— проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), що здійснюється

без увезення цієї продукції на територію України.

Зауважимо: операції з відступлення права вимоги та переведення боргу у сфері зовнішньоекономічної діяльності, як і раніше, дозволені.

2.

Перерахування коштів — наступного дня (п. 2.4). НБУ вимагає від банків приймати платіжні доручення на переказ коштів до виконання в межах залишку на рахунку на момент отримання платіжного доручення та перераховувати їх одержувачу на наступний робочий день після отримання платіжного доручення.

По-перше, винятків для податкових платежів

не зроблено. Оскільки законодавство пов'язує дату сплати податкового зобов'язання саме з моментом подання платіжного доручення до банку, а не зарахування коштів на казначейські рахунки (п.п. 16.5.2 Закону № 2181, п. 22.4 Закону про платіжні системи), це обмеження не повинно створити проблеми платникам податків. Хоча не виключаємо, що НБУ згодом може внести корективи і дозволити банкам перераховувати податкові платежі в день подання платіжного доручення.

По-друге, можливість перерахування коштів

у межах залишків на рахунку порушує питання щодо правомірності використання овердрафту принаймні відносно договорів, що укладаються починаючи з 13.10.2008 р. На наш погляд, такі операції не перебувають під забороною. Головна умова — виконання нормативу щодо обсягу активних операцій (див. п. 5 коментаря).

3.

Обмеження на дострокове зняття депозитних коштів (п. 2.5). Воно сформульоване так: «Виконувати свої зобов'язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі настання строку завершення зобов'язань, незалежно від категорії контрагентів».

По-перше, у цьому пункті (рівно, як і в пп. 2.5, 2.6) втрачено фразу «З 13.10.2008 р. зобов'язані…». Без неї процитоване положення не містить жодних норм.

По-друге, обмеження щодо «вилучення» коштів стосується лише

термінових зобов'язань банків і дострокового їх виконання. Наприклад, якщо положення депозитного договору припускають можливість зняття коштів у будь-який момент, то за таких умов установлена заборона не застосовується. Більше того, банки не позбавлені права за угодою з кредиторами змінювати строки виконання зобов'язань (у тому числі шляхом їх «наближення» до поточної дати).

4.

Обмеження на кредитування у валюті (п. 2.1). Надання кредитів в іноземній валюті контрагентам, які не мають валютної виручки, обмежено обсягами заборгованості за ними, що склалася на 13.10.2008 р.

По-перше, таке формулювання дає підставу говорити про прив'язку розміру валютних кредитів до існуючих зобов'язань щодо конкретних позичальників. Інакше кажучи, фактично введено заборону на видачу «

нових» валютних кредитів особам, які не мають валютної виручки (до цієї категорії потрапляють усі фізичні особи).

По-друге, розмір валютної виручки, точно кажучи, не має значення. Інакше кажучи, уведені обмеження

не повинні стосуватися позичальників, які одержують хоч і незначну валютну виручку, але мають намір узяти великий кредит в іноземній валюті. Зрозуміло, таке кредитування також має вписуватися до загальних обмежень на обсяг активних операцій у цілому по банку (див. далі). Хоча не виключена поява роз'яснень, що прив'язують розмір валютних кредитів щодо таких позичальників до розміру валютної виручки.

5.

Межа активних операцій банків (п. 2.1). Уведення обмежень на проведення активних операцій означає для суб'єктів господарювання зменшення можливостей для кредитування. Банки при видачі кредитів тепер обмежені обсягами активних операцій, сформованими станом на 13.10.2008 р. Інакше кажучи, обсяги «нового» кредитування обмежено сумами кредитів, що повертаються. При цьому межа розраховується не щодо кожного клієнта окремо, а по банку в цілому.

Окремі положення постанови, що коментується, потребують додаткових роз'яснень з боку НБУ, появи яких, сподіваємося, не доведеться довго очікувати. Про їх появу ми, зрозуміло, проінформуємо читачів.

Дмитро Винокуров

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі