Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Діяльність громадських організацій у запитаннях та відповідях

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 84
Друк
Стаття

Діяльність громадських організацій у запитаннях та відповідях

 

Одним з видів неприбуткових організацій є громадські організації, що являють собою об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. У цій публікації розглянемо окремі питання стосовно діяльності таких організацій.

Наталія БОРЩ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Порядок № 233

— Порядок складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями, затверджений наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 233 (у редакції від 03.04.2003 р. № 153).

 

Внесок до статутного фонду

Чи може громадська організація (ознака неприбутковості 0006) бути співзасновником ТОВ? Як їй обліковувати витрати, пов'язані з унесенням грошових коштів до статутного фонду?

Основним документом, що регулює створення та діяльність громадських організацій, є

Закон України «Про об'єднання громадян» від 16.06.92 р. № 2460-XII (далі — Закон про об'єднання громадян).

Права зареєстрованих об'єднань громадян (у тому числі громадських організацій) установлено у

ст. 20 Закону про об'єднання громадян. Зокрема, для здійснення цілей та завдань, визначених статутними документами, об'єднання громадян користуються правом виступати учасником цивільно-правових відносин, придбавати майнові та немайнові права; створювати установи та організації. Громадські організації мають право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

Також згідно з

частиною першою ст. 24 Закону про об'єднання громадян з метою виконання статутних завдань та цілей зареєстровані об'єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, а також шляхом створення підприємств.

Із цього випливає, що громадська організація може бути засновником господарського товариства, зокрема ТОВ. Однак слід ураховувати, що діяльність такого суб'єкта господарювання має бути обмежена статутними завданнями громадської організації. І, крім того, у статуті громадської організації має бути передбачено право виступати засновником підприємств.

Що стосується відображення витрат, пов'язаних з придбанням корпоративних прав неприбутковою організацією, то ДПА у м. Києві виклала свою думку з цього питання в

листі від 21.10.2005 р. № 968/10/31-106. Так, проаналізувавши Порядок № 223, автори листа дійшли висновку, що в Податковому звіті про використання коштів неприбуткових організацій та установ (далі — Податковий звіт) не передбачено відповідних рядків для відображення такого виду витрат, як внесок до статутного фонду ТОВ, що створюється неприбутковою організацією. Тому ДПА вважає, що такі витрати не буде відображено в Податковому звіті.

Дійсно, у

Податковому звіті неприбуткові організації показують загальні напрями використання грошових коштів. При цьому витрати, що здійснюються неприбутковою установою (організацією) для виконання статутних завдань (проведення основної діяльності), відображаються в рядку 9.2 Податкового звіту. Зокрема, у рядку 9.2.9 Податкового звіту відображається сума витрат на інші потреби, передбачені статутними документами.

Тому вважаємо: якщо статутними документами громадської організації передбачено можливість виступати засновником ТОВ, то такі витрати можуть відображатися в

рядку 9.2.9 Податкового звіту.

 

Оподаткування депозитних сум

Громадська організація внесла гроші на депозитний рахунок. Чи виникають доходи в частині процентів, нарахованих за депозитним вкладом, якщо вони видаються банком після закінчення строку дії договору?

Відповідно до

п.п. 7.11.3 ст. 7 Закону про податок на прибуток від оподаткування звільняються доходи громадської організації, отримані у вигляді:

— коштів або майна, що надходять безоплатно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

— пасивних доходів;

— коштів або майна, що надходять від проведення основної діяльності таких неприбуткових організацій;

— дотацій чи субсидій, які отримані з державного чи місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги або технічної допомоги, і надаються таким неприбутковим організаціям згідно з умовами міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються такими неприбутковими організаціями або через них їх одержувачам відповідно до законодавства, з метою зниження рівня таких цін).

Згідно з

п.п. 7.11.13 ст. 7 Закону про податок на прибуток під терміном «пасивні доходи» слід розуміти доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

У свою чергу,

п. 1.10 ст. 1 Закону про податок на прибуток дає таке визначення процентів: «Проценти — дохід, що сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на певний строк коштів або майна. До процентів належать:

— платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

— платіж за використання коштів, залучених у депозит;

— платіж за придбання товарів у розстрочку».

Як бачимо,

проценти, отримані за депозитом, у розумінні Закону про податок на прибуток є пасивними доходами громадської організації. Отже, доходи, отримані громадською організацією у вигляді процентів за депозитним вкладом, належать до доходів, звільнених від оподаткування.

У

Податковому звіті пасивні доходи підлягають відображенню на дату їх отримання, тобто на дату фактичного надходження таких процентів на рахунок громадської організації. Доходи, отримані громадською організацією у вигляді процентів за депозитним вкладом, відображаються в рядку 2.2 Податкового звіту.

У бухгалтерському обліку громадської організації отримання пасивних доходів у вигляді процентів відображається таким чином:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

Перераховано грошові кошти на депозит

313

311

2

Нараховано проценти в момент прийняття рішення про їх виплату

373

732

3

Отримано проценти на рахунок у банку

311

373

4

Віднесено на фінансовий результат дохід у вигляді процентів

732

793

 

Оподаткування спонсорської та благодійної допомоги

Інноваційний центр є громадською організацією (ознака неприбутковості 0006). Активи організації формуються за рахунок грошових коштів, що надходять у вигляді спонсорської та благодійної допомоги, а також членських внесків. Чи є спонсорська та благодійна допомога доходом, звільненим від оподаткування? Чи можна зазначені кошти витрачати на навчання працівників за профілем центру, а також на створення та підтримання свого сайта?

Для неприбуткових організацій з ознакою неприбутковості 0006 від оподаткування звільняються доходи, перелічені в

п.п. 7.11.3 Закону про податок на прибуток, до яких належать доходи, отримані у вигляді:

— коштів або майна, що надходять безоплатно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

— пасивних доходів;

— коштів або майна, що надходять від проведення основної діяльності таких неприбуткових організацій;

— дотацій чи субсидій, які отримані з державного чи місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги та технічної допомоги, і надаються таким неприбутковим організаціям згідно з умовами міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються такими неприбутковими організаціями або через них їх одержувачам відповідно до законодавства, з метою зниження рівня таких цін).

Спонсорська та благодійна допомога в розумінні

Закону про податок на прибуток належить до безповоротної фінансової допомоги (п.п. 1.22.1 Закону про податок на прибуток). Звідси випливає, що кошти, отримані інноваційним фондом у вигляді спонсорської та благодійної допомоги, звільнено від обкладення податком на прибуток.

Що стосується напрямків витрачання таких коштів, то громадська організація витрачає грошові кошти, що мають цільовий характер, на фінансування конкретних цільових програм, а кошти, отримані без зазначення мети їх використання, — для виконання основних функцій організації та досягнення її статутних цілей.

Для неприбуткових організацій основним документом, що визначає джерела отримання коштів, обсяг і напрямки їх витрачання, є кошторис. Витрати, пов'язані з навчанням працівників за профілем інноваційного центру, а також зі створенням та підтриманням сайта, відносяться до витрат на утримання такої організації. Зазначені витрати можуть здійснюватися за рахунок коштів, що надходять у вигляді спонсорської та благодійної допомоги, у межах коштів, передбачених кошторисом на утримання громадської організації.

 

Реєстрація платником ПДВ

Громадську організацію зареєстровано як неприбуткову. Чи необхідно реєструватися платником ПДВ, якщо дохід від основної діяльності перевищує 300 тис. грн.?

Статус неприбуткової громадської організації не враховується при вирішенні питання про необхідність реєстрації такої юридичної особи платником ПДВ, а також не впливає на порядок обкладення ПДВ операцій, що здійснюються такою організацією. Тому неприбуткові організації цілком можуть опинитися серед платників ПДВ.

Згідно з

п.п. 2.3.1 Закону про ПДВ обов'язкова реєстрація платником ПДВ здійснюється в разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної чи глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300000 грн. (без урахування ПДВ).

ДПАУ неодноразово вказувала на те, що при визначенні порога для обов'язкової реєстрації платником ПДВ необхідно враховувати як

оподатковувані операції (за ставками 20 і 0 %), так і звільнені від оподаткування. На це ДПАУ звертала увагу в листі від 04.04.2007 р. № 3230/6/16-1515-26; 6701/7/16-1517-26 і таку позицію закріпила у формі декларації з ПДВ. Однак, на нашу думку, у визначенні граничної величини 300 тис. грн. мають брати участь виключно операції, що підлягають оподаткуванню.

 

Безоплатне отримання основних засобів

Громадська організація (є неприбутковою організацією) отримала безоплатно від фізичної особи основні засоби на підставі договору про пожертвування. Якими документами оформляється отримання основних засобів від фізичної особи? Як таку операцію відобразити в обліку?

Неприбуткові організації при обліку основних засобів керуються

П(С)БО 7 «Основні засоби» (далі — П(С)БО 7).

Підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі основних засобів (за

ф. № ОЗ-1).

Приймання основних засобів здійснюється приймальною комісією, яку призначають розпорядженням (наказом) керівника організації. При безоплатному отриманні основних засобів акт складають у двох примірниках. При цьому один примірник акта залишається в організації, а другий — надсилається стороні, що передає (у нашому випадку — фізичній особі). До акта додають усю технічну документацію, що стосується об'єкта основних засобів.

Після складання акт передається до бухгалтерії організації, підписується головним бухгалтером (бухгалтером) та затверджується керівником організації.

Таким чином, незалежно від того, чи отримано основні засоби громадською організацією безоплатно, чи придбано за компенсацію, або того, хто був їх колишнім власником — юридична або фізична особа, основні засоби зараховуються на баланс громадської організації на підставі акта

ф. № ОЗ-1.

Відповідно до

П(С)БО 7 основні засоби зараховуються на баланс організації за первісною вартістю. Первісною вартістю безоплатно отриманих основних засобів є їх справедлива вартість на дату отримання.

Якщо в договорі про пожертвування зазначено вартість майна, що передається, то за цією вартістю об'єкт основних засобів буде зараховано на баланс. У разі якщо вартість об’єкта основних засобів у договорі не зазначено, то справедлива вартість об’єкта визначається приймальною комісією.

При цьому додаткові витрати, пов'язані з уведенням в експлуатацію безоплатно отриманого об’єкта основних засобів (наприклад, суми, сплачені при реєстрації в ДАІ, БТІ тощо), включаються до його первісної вартості.

У бухгалтерському обліку вартість безоплатно отриманого об’єкта основних засобів відображається такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

Отримано об'єкт основних засобів

152

48

2

Уведено об'єкт в експлуатацію

104

152

3

Цільове фінансування визнано доходом майбутніх періодів одночасно з уведенням в експлуатацію об’єкта

48

69

4

Відображено дохід у сумі нарахованої амортизації

69

745

5

Нараховано амортизацію

92

131

 

Мінфін у

листі від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570 рекомендує безоплатно отримані основні засоби зараховувати відразу на рахунок 10. На нашу думку, рахунок 15 можна не використовувати, якщо у громадської організації не виникає додаткових витрат, пов'язаних з уведенням в експлуатацію безоплатно отриманого об’єкта основних засобів.

Що стосується податкового обліку, то згідно з

абз. «б» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток звільняються від оподаткування кошти або майно, що надходять безоплатно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань. У цій ситуації основні засоби отримано громадською організацією як майно у вигляді добровільних пожертвувань.

Отже, вартість безоплатно отриманих громадською організацією основних засобів

звільнено від оподаткування.

У

Податковому звіті вартість безоплатно отриманого майна громадської організації відображається по рядку 2.1.2.

 

Про надання допомоги пенсіонерам, непрацюючим громадянам та інвалідам

Громадська організація є неприбутковою організацією. Вона надає допомогу пенсіонерам, непрацюючим громадянам та інвалідам. Зазначені категорії громадян одержують нецільову матеріальну допомогу, відвідують благодійні обіди. Чи необхідно утримувати податок з доходів при наданні такої допомоги?

Виплати, що здійснюються громадською організацією, слід розмежувати на персоніфіковані та неперсоніфіковані.

У разі якщо витрати громадської організації

не персоніфіковано, то їх вартість не є об'єктом обкладення податком з доходів фізичних осіб. Про те, як розмежувати виплати на персоніфіковані та неперсоніфіковані, висловили свою думку Мінфін у листі від 19.05.2005 р. № 31-17310-01-10/9590, а також ДПАУ в листі від 18.02.2005 р. № 1453/6/17-3116. В обох листах робиться висновок, що виплати не є персоніфікованими, якщо згідно з бухгалтерськими документами немає чіткої ідентифікації витрат з конкретною фізичною особою.

У цій ситуації до неперсоніфікованих витрат громадської організації можна віднести витрати, пов'язані з проведенням благодійних обідів. Так, вартість благодійних обідів для пенсіонерів, непрацюючих громадян та інвалідів, які оплачує громадська організація за рахунок власних коштів за встановленими у статуті напрямками їх використання,

не є об'єктом обкладення податком з доходів фізичних осіб.

Що стосується персоніфікованих виплат, то порядок їх оподаткування визначено

абз. «в» п.п. 4.3.5 Закону № 889. До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються суми виплат або відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат і відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, статус яких визначається згідно із законом, на користь одержувачів таких виплат (крім будь-яких виплат чи відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним з ними фізичним особам) з урахуванням норм п. 9.7 Закону № 889.

Для цілей оподаткування нецільової матеріальної допомоги, що виплачується громадською організацією, слід керуватися положеннями

п.п. 9.7.3 Закону № 889, де зазначається: не підлягає включенню до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 п.п. 6.5.1 Закону № 889 на 1 січня такого року, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги.

Таким чином,

не обкладається податком з доходів фізичних осіб нецільова благодійна допомога, що надається громадською організацією при одночасному виконанні трьох умов:

1) громадська організація є резидентом;

2) розмір допомоги не перевищує законодавчо встановлену межу, що розраховується відповідно до

абз. 1 п.п. 6.5.1 Закону № 889. У 2008 році неоподатковувана сума нецільової благодійної допомоги становить 890 грн.;

3) одержувач допомоги має право на податкову соціальну пільгу. При цьому сума нецільової благодійної допомоги не бере участі у визначенні граничного розміру доходу, оскільки ця виплата не є заробітною платою.

Як роз'яснює ДПАУ, остання умова поширюється лише на тих осіб, які

одержують зарплату. Тому на непрацюючих громадян, зокрема пенсіонерів та інвалідів, які не одержують заробітну плату, умова про наявність права на податкову соціальну пільгу не поширюється (п.п. 9.7.3 Закону № 889). Таку позицію ДПАУ виклала в листах від 28.08.2008 р. № 17412/7/17-0717, від 11.07.2005 р. № 6552/6/17-3116, від 28.02.2007 р. № 905/Н/17-0715.

Нецільова благодійна допомога може надаватися як одноразово, так і частинами, але не обкладатися податком з доходів вона буде в межах 890 грн.

сукупно за рік. Якщо розмір нецільової благодійної допомоги, що надається громадською організацією, перевищує 890 грн., то сума її перевищення має обкладатися податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %.

Громадська організація, що надає нецільову благодійну допомогу, є податковим агентом, тому, крім утримання та перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб, має надати відомості про суми таких доходів та утриманий з них податок у складі Податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувана благодійна допомога відображається з ознакою доходу «25», а оподатковувана її частина — з ознакою доходу «17».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі