Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 70
Друк
Наказ від 01.07.2008 р. № 251

Міністерства та відомства України

 

Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель

 

Наказ від 1 липня 2008 року № 251

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2008 р. за № 763/15454

(витяг)

 

Відповідно до абзацу десятого підпункту 8 та підпункту 16 пункту 9 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274,

наказую:

1.

Затвердити Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель, що додається.

2.

Установити, що:

контроль

за додержанням державними, у тому числі казенними підприємствами, установами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами і господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків вимог законодавства щодо закупівель здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель, затвердженого цим наказом;

річний план перевірок

на 2008 рік затверджується Міністерством економіки у місячний строк з дати набрання чинності цим наказом.

<...>

Міністр економіки України Б. Данилишин

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К. Ващенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства економіки України від 1 липня 2008 року № 251

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2008 р. за № 763/15454

 

ПОРЯДОК

здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель

 

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Міністерством економіки України (далі — Мінекономіки) контролю за дотриманням замовниками вимог законодавства щодо державних закупівель (далі — контроль).

2. Метою здійснення контролю є встановлення відповідності проведених процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти вимогам законодавства щодо державних закупівель, забезпечення усунення виявлених порушень та запобігання їх вчиненню в подальшому.

Орієнтовні переліки питань, що підлягають з’ясуванню під час здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель, а також документів і матеріалів, які перевіряються на відповідність законодавству щодо державних закупівель (далі — Переліки), передбачено додатками 1 та 2 до цього Порядку.

3. Контроль здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

4. Перевірки здійснюються відповідно до затверджених річних планів їх проведення або позапланово за наявності підстав, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

Перевірка здійснюється у формі документальної перевірки шляхом витребування від замовника та опрацювання документів щодо проведення державних закупівель, а також у формі виїзної перевірки шляхом опрацювання зазначених документів за місцезнаходженням замовника.

5.

Планові перевірки замовника проводяться не частіше одного разу на рік згідно з річним планом перевірок.

Річний план перевірок оприлюднюється на веб-сайті Мінекономіки.

6.

Позапланові перевірки незалежно від форми їх здійснення проводяться за наявності однієї з підстав:

доручення Прем’єр-міністра України;

розпорядження Кабінету Міністрів України;

за рішенням Мінекономіки, що викликане скаргами учасників на дії або бездіяльність конкретного замовника у сфері державних закупівель, які носять системний характер.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення.

7. Перевірка за місцезнаходженням замовника проводиться комісією з перевірки в складі не менше трьох осіб згідно з наказом Мінекономіки. Наказом визначаються голова та члени комісії, дата початку та закінчення проведення перевірки, найменування замовника, що перевіряється.

Про проведення

планової перевірки замовник письмово повідомляється не пізніше ніж за десять днів до початку її проведення.

Про проведення

позапланової перевірки повідомлення замовнику не надсилається.

Строк проведення перевірки не може перевищувати

30 календарних днів.

8.

Комісія з перевірки має право:

на створення замовником належних умов для здійснення перевірки, зокрема, для зберігання документів, можливість користуватися зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою;

запитувати та отримувати від замовника необхідні для проведення перевірки документи;

встановлювати строки надання замовником необхідних документів;

одержувати від замовників та їх посадових осіб пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

Про факти, що перешкоджають проведенню перевірки, голова Комісії письмово інформує Міністра економіки для вжиття

відповідних заходів, а в окремих випадках — правоохоронні органи.

9.

Результати перевірки відображаються в акті про перевірку, у якому вказуються підстави, дата початку і закінчення проведення перевірки, члени комісії, які її проводили, та питання, що ними перевірялись, найменування замовника, щодо якого здійснювалась перевірка, її результати.

Акт

підписується всіма членами комісії та уповноваженою особою замовника не пізніше п’яти днів з дня завершення перевірки і надається (надсилається) замовнику, щодо якого здійснювалась перевірка.

При відмові уповноваженої особи замовника від підписання акта про перевірку голова та члени Комісії засвідчують це відповідним записом за своїми підписами в кінці акта.

Замовник має право протягом десяти днів з дня отримання акта надати письмові зауваження до результатів перевірки, викладених у ньому.

10. У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері державних закупівель, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність, матеріали перевірки надсилаються до Державної контрольно-ревізійної служби України та правоохоронних органів за місцезнаходженням замовника.

11. За результатами перевірки Мінекономіки відповідно до законодавства у сфері державних закупівель приймає рішення вжити відповідних заходів.

Заступник директора департаменту державних закупівель С. Пересунько

 

 

Додаток 1
 до Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель

 

Орієнтовний перелік питань, що підлягають з’ясуванню під час здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель

 

1. Відповідність використання коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт і послуг, їх кошторисним призначенням.

2. Організаційні питання щодо здійснення процедур закупівлі:

відповідність рішень замовника законодавству у сфері державних закупівель;

наявність рішення про утворення тендерного комітету;

наявність тендерної документації;

3. Відповідність тендерної документації (запиту цінових пропозицій /котирувань/) законодавству щодо державних закупівель.

4. Здійснення процедур закупівлі відповідно до законодавства:

наявність підстав вибору процедури закупівлі;

наявність оголошення про заплановану закупівлю, запрошення до участі у процедурі закупівлі, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, відповідність їх змісту законодавству;

обґрунтування встановлення та додержання термінів подання тендерних пропозицій і доповнень до них;

відповідність тендерних (цінових) пропозицій учасників вимогам тендерної документації (запиту цінових пропозицій /котирувань/);

відомості про реєстрацію тендерних пропозицій та протокол їх розкриття;

відповідність учасників кваліфікаційним вимогам;

оцінка тендерних пропозицій відповідно до визначених критеріїв та методики їх оцінки;

наявність або відсутність змін, доповнень або роз’яснень тендерних пропозицій під час їх оцінки;

підстави відхилення тендерних пропозицій;

відповідність укладеного договору істотним умовам, зазначеним в тендерній документації (запиті цінових пропозицій /котирувань/);

наявність оголошення про результати проведення процедури закупівлі;

наявність повідомлення учасників процедур закупівлі про результати торгів;

підстави відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися;

наявність передбачених законодавством звітів:

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів;

про результати проведення процедури редукційну;

про результати проведення процедури торгів з обмеженою участю;

про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань);

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника.

 

 

Додаток 2
 до Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель

 

Орієнтовний перелік документів і матеріалів, які перевіряються на відповідність законодавству щодо державних закупівель

 

1. Рішення про утворення тендерного комітету.

2. Звіти:

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів;

про результати проведення процедури редукційну;

про результати проведення процедури торгів з обмеженою участю;

про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань);

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника.

3. Протоколи засідань тендерного комітету.

4. Тендерна документація та запит цінових пропозицій (котирувань).

5. Копії інформаційних матеріалів замовника та учасників (оголошення, запрошення, запити, роз’яснення, повідомлення тощо).

6. Копії документів, наданих учасниками на запит замовників.

7. Оригінали або копії листів-погодження процедур закупівлі у випадках, передбачених законодавством.

8. Копії документів, що підтверджують забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю.

9. Оригінали всіх тендерних пропозицій, відомості про які зафіксовані в протоколі розкриття тендерних пропозицій.

10. Оригінали або копії укладених договорів про закупівлю.коментар редакції

Як Мінекономіки контролюватиме дотримання законодавства у сфері державних закупівель

Як відомо, на Міністерство економіки України покладено функції контролю за дотриманням законодавства у сфері державних закупівель. Починаючи з

29 серпня 2008 року Мінекономіки отримало можливість повною мірою приступити до реалізації зазначених функцій завдяки прийняттю Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель (далі — Порядок).

Такий контроль Мінекономіки здійснюватиме шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Планові перевірки провадяться згідно із затвердженим річним планом, однак

не частіше одного разу на рік. Річний план перевірок підлягає оприлюдненню на веб-сайті Мінекономіки www.me.gov.ua. План перевірок на 2008 рік Мінекономіки повинне буде затвердити протягом вересня.

Що стосується позапланових перевірок, то вони провадяться

за наявності однієї з наступних підстав:

— доручення Прем’єр-міністра України;

— розпорядження КМУ;

— за рішенням Мінекономіки, викликаним скаргами учасників на предмет дій чи бездіяльність конкретного замовника у сфері державних закупівель, що мають систематичний характер.

Причому при проведенні позапланової перевірки з’ясовуються тільки ті питання, що стали підставою для її проведення.

Відповідно до Порядку перевірки провадяться у вигляді:

— документальної перевірки шляхом витребування від замовника та обробки документів, що стосуються проведення державних закупівель;

— у формі виїзної перевірки шляхом обробки зазначених документів за місцезнаходженням замовника.

Орієнтовні переліки запитань, що підлягають з’ясуванню в ході перевірки, а також документи та матеріали, що підлягають перевірці на відповідність законодавству у сфері державних закупівель, наведено в додатках 1 та 2 Порядку.

Як зазначено в Порядку, замовника письмово повідомляють про проведення планової перевірки

не пізніше ніж за 10 днів до початку її проведення. Тоді як про проведення позапланової перевірки замовника жодним чином не повідомляють.

Строк проведення перевірки

не може перевищувати 30 календарних днів.

Перевірку проводить комісія, склад якої (не менше 3 осіб) затверджується наказом Мінекономіки.

Результати проведення перевірки оформлюються актом, який підписується всіма членами комісії та уповноваженою особою замовника

не пізніше 5 днів від дня завершення перевірки. Замовник має право протягом 10 днів від дня отримання акта подати письмові зауваження до акта.

У разі виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель матеріали передаються до органів Державної контрольно-ревізійної служби України та правоохоронних органів за місцезнаходженням замовника.

Нагадаємо, що за порушення законодавства у сфері державних закупівель передбачено адміністративну відповідальність за ст. 16414 КУпАП.

Вікторія Матвєєва

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі