Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Правил продажу товарів поштою

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 70
Друк
Наказ від 11.06.2008 р. № 206/699

Про затвердження Правил продажу товарів поштою

 

Наказ від 11 червня 2008 року № 206/699

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2008 р. за № 741/15432

(витяг)

 

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення» та з метою впорядкування продажу товарів поштою

НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Правила продажу товарів поштою, що додаються.

2. Визнати таким, що

втратив чинність, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України та Державного комітету зв’язку України від 17.03.99 № 153/48 «Про затвердження Правил продажу товарів поштою», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.03.99 за № 193/3486.

<...>

Міністр економіки України Б. Данилишин

Міністр транспорту та зв’язку України Й. Вінський

 

 

Затверджено наказом Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 11 червня 2008 р. № 206/699

Правила продажу товарів поштою

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2008 р. за № 741/15432

 

1. Ці

Правила регулюють відносини між споживачем, суб’єктом господарювання — продавцем товарів поштою на підставі договору купівлі-продажу, укладеного на відстані, та оператором поштового зв’язку, а також визначають вимоги в дотриманні прав споживачів щодо якості, безпеки товарів і належного торговельного обслуговування.

Ці

Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють торговельну діяльність, та операторів поштового зв’язку, які надають послуги з продажу товарів поштою, а також об’єкти поштового зв’язку.

2. У цих Правилах уживаються терміни в такому значенні:

адресат (одержувач)

— фізична особа, якій адресується або яка одержує поштове відправлення з вкладенням замовлених товарів відповідно до заяви-замовлення;

дистанційна торгівля

— форма продажу товарів на відстані, за якої вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару покупцеві;

договір купівлі-продажу, укладений на відстані

(далі — договір, укладений на відстані) — письмовий правочин між суб’єктом господарювання — продавцем товарів поштою і споживачем про якість, строки, ціну та інші умови, за яких реалізується товар, укладений за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Підтвердження вчинення правочину оформляється відповідним розрахунковим документом;

засоби дистанційного зв’язку

— телекомунікаційні мережі, поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладання договорів на відстані;

оператор поштового зв’язку

— суб’єкт господарювання, який відповідно до законодавства надає послуги поштового зв’язку;

продаж товарів поштою

— вид дистанційної торгівлі непродовольчими товарами за каталогами, оголошеннями, іншою рекламною інформацією з прийманням замовлення та доставлянням їх споживачеві поштою;

споживач

— фізична особа, яка замовляє та придбаває товари для особистих потреб;

суб’єкт господарювання

— юридична особа, фізична особа-підприємець, що реалізує товари за каталогами, проспектами, спеціальними переліками товарів, іншими видами рекламної інформації з використанням заяв-замовлень.

Термін «

об’єкти поштового зв’язку» вживається в цих Правилах у значенні, наведеному у Правилах надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1155 (далі — Правила надання послуг поштового зв’язку).

3. Перелік

непродовольчих товарів, які пропонуються для продажу поштою, визначається суб’єктом господарювання самостійно, крім товарів, продаж яких згідно із законодавством заборонений, у тому числі товарів, заборонених до пересилання у поштових відправленнях.

4.

Між суб’єктом господарювання та оператором поштового зв’язку укладається договір, відповідно до якого суб’єкт господарювання бере на себе зобов’язання щодо продажу поштою товарів належної якості та безпеки, обміну товарів, виконання заяв-замовлень у визначені цими Правилами строки, а оператор поштового зв’язку бере на себе зобов’язання з приймання об’єктом поштового зв’язку від споживачів заяв-замовлень, пересилання поштовими відправленнями заяв-замовлень на адресу суб’єкта господарювання, а також пересилання поштових відправлень із замовленими товарами адресату (одержувачу) відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку.

5. Суб’єкт господарювання самостійно обирає засоби інформації і реклами товарів, що пропонуються для продажу поштою. Реклама цих товарів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

6. Надання споживачам послуги щодо продажу товарів поштою здійснюється об’єктами поштового зв’язку.

7. Споживач для придбання товарів, які зазначені в каталозі, проспекті, спеціальному переліку товарів тощо, повинен заповнити та подати об’єкту поштового зв’язку

заяву-замовлення у двох примірниках. Перший примірник залишається у споживача, другий — подається об’єкту поштового зв’язку для подальшого відправляння його суб’єкту господарювання.

Заява-замовлення оформлюється на

бланку встановленої суб’єктом господарювання форми, який видається споживачу безоплатно.

Заява-замовлення оформлюється споживачем на адресу одержувача чітко, розбірливо чорнильними або кульковими ручками, без скорочень і виправлень. Неправильно оформлені заяви-замовлення не приймаються. Не допускається зазначення в одній заяві-замовленні декількох адресатів. Зразок заповнення заяви-замовлення наводиться у каталозі, проспекті, спеціальному переліку товарів тощо.

Якщо бланк заяви-замовлення відсутній у об’єкті поштового зв’язку, то споживач може скласти заяву-замовлення у

довільній формі.

Працівник об’єкта поштового зв’язку, який здійснює приймання заяви-замовлення, на обох примірниках розписується із зазначенням прізвища та посади, проставляє відбиток календарного штемпеля (печатки).

Споживач здійснює купівлю товарів шляхом відправлення об’єктом поштового зв’язку заяви-замовлення на адресу суб’єкта господарювання.

8. Строк виконання замовлення на продаж товарів поштою визначається суб’єктом господарювання самостійно, але він не повинен перевищувати

п’яти робочих днів з дня одержання заяви-замовлення. Строк виконання замовлення зазначається у каталозі, проспекті, спеціальному переліку товарів тощо.

При неможливості виконати замовлення в установлений строк суб’єкт господарювання надсилає споживачу повідомлення із зазначенням причини невиконання та можливого строку виконання замовлення.

Якщо інше не передбачено договором, укладеним на відстані, суб’єкт господарювання повинен поставити споживачеві товар протягом прийнятного строку, але не пізніше

тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.

При відмові споживача від повторного виконання заяви-замовлення суб’єкт господарювання повертає йому вартість оплаченого товару та понесені ним витрати, пов’язані з пересиланням поштових відправлень.

9.

Перед укладенням договорів на відстані суб’єкт господарювання повинен надати споживачу інформацію про:

1) найменування суб’єкта господарювання, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

2) основні характеристики товару;

3) ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

4) гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом товару;

5) інші умови поставки або виконання договору;

6) мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки товарів;

7) вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

8) період прийняття пропозицій;

9) порядок розірвання договору.

У разі ненадання такої інформації суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно із статтями 15 і 23 Закону України «Про захист прав споживачів».

При продажу товарів поштою підтвердження інформації не вимагається

.

10. Суб’єкт господарювання після одержання заяви-замовлення упаковує замовлений товар як поштове відправлення, опломбовує його та подає для пересилання об’єкту поштового зв’язку у порядку, установленому Правилами надання послуг поштового зв’язку. Пакування та опломбування поштового відправлення може здійснюватися об’єктом поштового зв’язку за додаткову плату.

Суб’єкт господарювання повинен укласти в поштове відправлення розрахунковий документ установленої законодавством форми і змісту на повну суму проведеної операції, що підтверджує факт купівлі-продажу товарів, а при продажу товарів, на які встановлені гарантійні терміни, — також технічний паспорт чи інший документ, що його замінює, у яких обов’язково робиться відмітка про дату продажу та найменування суб’єкта господарювання, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом суб’єкта господарювання.

11. У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого товару суб’єкт господарювання повинен негайно повідомити про це споживача, але не пізніше

тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.

Суб’єкт господарювання може замінити цей товар на аналогічний тільки за наявності відмітки в заяві-замовленні про згоду споживача на таку заміну. Пересилання повторної заяви-замовлення здійснюється за рахунок суб’єкта господарювання.

При відсутності такої згоди споживача суб’єкт господарювання повинен не пізніше п’ятиденного терміну після отримання заяви-замовлення письмово повідомити споживача про неможливість виконання його замовлення у зазначений строк і звернутися за отриманням додаткових вказівок щодо вибору товару.

Суб’єкт господарювання може використовувати стандартну умову у договорі про можливість заміни товару в разі його відсутності іншим товаром. Така умова вважатиметься справедливою, якщо:

інший товар відповідає меті використання замовленого товару;

має таку ж або кращу якість;

його ціна не перевищує ціни замовленого товару.

Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути повідомлений перед укладенням договору в порядку, передбаченому пунктом 9 цих Правил.

12.

Розрахунки за продаж товарів поштою здійснюються споживачем у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток тощо) відповідно до законодавства шляхом:

попередньої оплати

— під час подання заяви-замовлення на адресу суб’єкта господарювання надсилається поштовий переказ або оформляється платіж на бланку встановленої форми;

післяплати

— оплата поштового відправлення під час одержання його в об’єкті поштового зв’язку. Сума поштового переказу (платежу) включає оплату вартості товару та плату за пересилання поштового відправлення.

У разі попередньої оплати поштове відправлення вручається адресату (одержувачу) в об’єкті поштового зв’язку або з доставкою додому відповідно до умов договору та згідно із заявою-замовленням споживача.

13.

Видача адресату (одержувачу) поштового відправлення здійснюється об’єктом поштового зв’язку в порядку, визначеному Правилами надання послуг поштового зв’язку.

Поштові відправлення, які не вручені адресатам (одержувачам) з причини їх вибуття, неправильно зазначеної адреси, письмової відмови від одержання поштового відправлення, відсутності адресата (одержувача) чи закінчення встановленого Правилами надання послуг поштового зв’язку строку зберігання, повертаються об’єктами поштового зв’язку суб’єкту господарювання.

14.

При виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків товару споживач в порядку та у строки, встановлені законодавством, має право вимагати від суб’єкта господарювання:

пропорційного зменшення ціни;

безплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний прийняти товар неналежної якості або некомплектний товар у споживача і задовольнити його вимоги на підставі письмової заяви. Про прийняття заяви працівник об’єкта поштового зв’язку за своїм підписом робить відмітку, а також проставляє відбиток календарного штемпеля (печатки) на зворотному боці розрахункового документа про прийняття оплати послуги з продажу товарів поштою.

Поштове відправлення разом із заявою та актом, складеним об’єктом поштового зв’язку відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, надсилається суб’єкту господарювання для розгляду та задоволення вимог споживача.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків

, які виникли з вини виробника товару (суб’єкта господарювання), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, в порядку та строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, споживач має право за своїм вибором вимагати від суб’єкта господарювання або виробника:

розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

вимагати заміни товару на такий же товар або аналогічний, з числа наявних у суб’єкта господарювання, товар.

15.

Споживач має право розірвати укладений на відстані договір протягом чотирнадцяти днів з моменту його укладення або з моменту одержання товару шляхом повідомлення про це суб’єкта господарювання.

16. У разі коли інше не передбачено договором, споживач

не має права розірвати договір, укладений на відстані, якщо відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп’ютерного забезпечення, які постачаються запечатаними.

17. Суб’єкт господарювання повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше

тридцяти днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору.

Споживач повинен повідомити суб’єкта господарювання про місце, де товар може бути повернений.

Договором може передбачатися, що в разі розірвання споживачем договору після отримання поштового відправлення з товаром, який відповідає замовленому, такий товар повертається ним безпосередньо суб’єкту господарювання або відправляється поштовим відправленням.

Будь-які витрати, пов’язані з поверненням товару, покладаються на суб’єкта господарювання. Суб’єкт господарювання повинен відшкодувати витрати споживача у зв’язку з поверненням товару.

18.

Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати одержаний товар у незміненому стані.

Знищення, пошкодження або псування товару, що сталося не з вини споживача, не позбавляє його права на розірвання договору. Зменшення вартості товару внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки товару не позбавляє права споживача на розірвання договору.

19. Якщо всупереч вимогам цих Правил протягом установлених строків суб’єкт господарювання не здійснює повернення сплаченої суми грошей за товар у разі розірвання договору на відстані, споживачу виплачується

неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару за кожний день затримки повернення грошей.

20. При продажу товарів поштою, коли час оформлення заяви-замовлення і час передачі товару споживачу не збігаються, гарантійні строки обчислюються від дня вручення поштового відправлення одержувачу, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складання, — від дня їх здійснення.

21.

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити безкоштовну установку, включення і пуск технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами користування ними не допускається включення і пуск їх безпосередньо споживачем, а також складання меблів на дому в споживача в обумовлений з ним строк, але не пізніше п’ятиденного строку з дня отримання одержувачем поштового відправлення.

Для виконання цих робіт суб’єкт господарювання укладає відповідний договір з виконавцем робіт

з гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів, що знаходиться за місцем проживання адресата (одержувача) поштового відправлення, про що повідомляє споживача в супровідних документах до товарів.

Виконавець робіт з гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів після виконання зазначених робіт видає споживачу квитанцію, де робить відмітку про дату здійснення цих робіт.

22. Вимоги споживача щодо якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів, а також права споживача в разі укладання договору на відстані задовольняються суб’єктом господарювання відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

23. Порядок подання та розгляду претензій адресата (одержувача) щодо ненадання або неналежного надання послуг поштового зв’язку при продажу товарів поштою здійснюється відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку. При цьому до претензій додаються копії заяви-замовлення, розрахункового документа, а в разі отримання поштового відправлення з вкладенням товарів, на які встановлені гарантійні терміни, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює.

24. Споживач має право звернутися до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав.

25. Суб’єкт господарювання, оператор та об’єкт поштового зв’язку зобов’язані дотримуватися вимог Законів України «Про захист прав споживачів», «Про поштовий зв’язок», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1155, цих Правил та інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність.

26.

Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх компетенції відповідно до законодавства.

27. За порушення законодавства про захист прав споживачів суб’єкт господарювання, оператор поштового зв’язку несуть

відповідальність згідно із законодавством.

Заступник директора департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг — начальник відділу Міністерства економіки України
І. Дмитренко

Заступник директора Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв’язку України
 Е. Бєловкоментар редакції

Торгівля поштою: нові правила зі старими нормами

Правила, що коментуються, замінили собою Правила продажу товарів поштою, затверджені ще в 1999 р. Незважаючи на те що їх відділяє від свого попередника 9 років, суттєвих змін вони не внесли.

Одразу зазначимо: документ, що коментується, може бути цікавий тим

суб’єктам господарювання, які або продають товари поштою, або надають послуги поштового зв’язку. Покупцем товарів, замовлення та доставка яких здійснюється через пошту, Правила називають тільки фізичних осіб, які придбавають товари для особистих потреб.

Для тих читачів, які добре ознайомлені з Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 103 (далі — Правила № 103; див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 89, с. 6), знайомство з новими Правилами продажу товарів поштою багато часу не займе, оскільки останні багато в чому їх повторюють.

Отже, на що слід

звернути увагу :

1. Поштою здійснюється продаж тільки

непродовольчих товарів. При цьому для торгівлі поштою не можуть пропонуватися товари, продаж яких заборонено (зокрема, які не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, товари, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, товари, строк придатності яких закінчився, а також ті товари, на які немає документів, що підтверджують їх якість і безпечність), а також товари, заборонені для пересилання в поштових відправленнях (вогнепальна зброя всіх видів, боєприпаси до неї, холодна зброя, вибухонебезпечні речовини, наркотичні, токсичні, радіоактивні речовини, кислоти, мінеральні добрива, національна валюта, крім нумізматичних монет та їх колекцій, та іноземна валюта).

2.

Порядок оформлення замовлення на товар залишився тим самим. Як і раніше, перелік товарів, пропонованих для продажу поштою (щоб мати можливість запропонувати товар для продажу поштою, суб’єкт господарювання заздалегідь має укласти договір з оператором поштового зв’язку), зазначається в каталогах, проспектах тощо. Споживач, який бажає придбати будь-який із зазначених у переліку товарів, заповнює та подає у відділення поштового зв’язку (інший об’єкт, що надає послуги з поштового зв’язку) заяву-замовлення у двох примірниках. Один з них після перевірки правильності оформлення повертається споживачеві, другий — направляється об’єктом поштового зв’язку суб’єктові господарювання, який здійснює продаж товарів поштою.

Правила продажу товарів поштою, які діяли до скасування Правилами, що коментуються, установлювали форму заяви-замовлення. Тепер

бланк замовлення встановлюється суб’єктом господарювання самостійно. Однак при цьому він має в собі містити найменування суб’єкта господарювання, назву товару, його ціну (за один кілограм чи сто грам, одиницю розфасування, упаковку, штуку, один метр тощо), кількість, загальну вартість товару, вартість послуг, які надаються додатково, дату (час) виконання замовлення (п. 2.4 Правил № 103).

З’явилася заборона на зазначення в одній заяві-замовленні кількох одержувачів замовленого товару

.

У термінах Цивільного кодексу України включення певних товарів до переліку для їх продажу поштою є запрошенням робити пропозиції щодо укладення договорів, якщо інше не зазначено в такому запрошенні (ч. 2 ст. 641). Однак з абзацу шостого п. 7 Правил, що коментуються, випливає, що споживач при направленні об’єктом поштового зв’язку заяви-замовлення на адресу суб’єкта господарювання вже купує товар. Це означає, що

з моменту направлення заяви-замовлення договір купівлі-продажу між споживачем і суб’єктом господарювання вважається укладеним і суб’єкт господарювання вже не може відмовитися від виконання замовлення. Якби цієї вказівки не було, направлення споживачем заяви-замовлення було б тільки пропозицією суб’єкту господарювання укласти договір і не зобов’язувало б останнього виконати замовлення.

3.

Строк виконання замовлення, як і раніше, не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня отримання замовлення суб’єктом господарювання. При цьому замовлення, незважаючи на те що в Правилах прямо про це не зазначається, слід вважати виконаним у той момент, коли товар готовий до видачі замовнику. Водночас суб’єкту господарювання надано можливість порушити зазначений 5-денний строк без будь-яких негативних наслідків для себе: якщо він не може забезпечити поставку товару, строк поставки товару у будь-якому випадку не повинен перевищити 30 календарних днів з моменту отримання заяви-замовлення (якщо спочатку не було передбачено іншого строку). Єдина вимога — повідомити про продовження строку поставки (із зазначенням причин) замовника.

4. Відповідно до п. 10 Правил суб’єкт господарювання має в супроводжуючих до товару документах проставити

позначку про дату продажу, яка завіряється штампом (печаткою) та підписом суб’єкта господарювання. Не зовсім зрозуміло, про яку дату йдеться. Як нам здається, якщо говорити про дату продажу, то нею слід вважати дату направлення споживачем заяви-замовлення. Водночас, у п. 2.6 Правил № 103, які встановлюють загальні для продажу товарів на замовлення з використанням засобів дистанційного зв’язку (у тому числі пошти) правила, ідеться про зазначення дати доставки товару.

6. Закріплене в п. 15 Правил

право споживача розірвати договір протягом 14 днів з моменту укладення (тобто з моменту направлення заяви-замовлення) або з моменту отримання товару фактично збігається із закріпленим у Законі про захист прав споживачів правом на повернення товару належної якості. На наш погляд, розірвати договір споживач може не тільки шляхом повідомлення про це суб’єкта господарювання (як це зазначено у Правилах), а й шляхом повернення самого товару (цей спосіб розірвання названо в п. 1.8 Правил № 103).

Цікаво, що Правила обмежують можливість споживача розірвати договір, за яким він отримав товар належної якості, тільки одним випадком: якщо він розпечатав аудіо- чи відеокасету або носій комп’ютерного забезпечення, які поставляються запечатаними (п. 16). Як ми знаємо, затверджений постановою Кабміну від 19.03.94 р. № 172 Перелік товарів належної якості, неналежних обміну (поверненню), значно ширший. Цей припис Правил узгоджується із Законом про захист прав споживачів, який також не відсилає до названого Переліку, коли йдеться про продаж товарів за договорами, укладеними на відстані. Такий підхід законодавця, використаний і при складанні Правил, що коментуються, направлено на створення додаткових гарантій для споживачів, що придбавають товар поштою чи за допомогою інших дистанційних засобів зв’язку.

За загальним правилом,

строк на повернення сплаченої за товар належної якості суми у разі розірвання договору становить 7 календарних днів. Для договорів, укладених на відстані, передбачено виняток : на повернення сплаченої за товар суми дано 30 календарних днів.

Правила,

що коментуються, набули чинності 23.08.2008 р.

Олена Уварова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі