Подаємо звіт щодо комунального податку

Редакція ПБО
Стаття

Подаємо звіт щодо комунального податку

 

Напевно, найлаконічнішим документом у сфері оподаткування, який досі діє, є Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори». У ньому кожному податку присвячено всього декілька абзаців, наприклад, суть комунального податку викладено в одному абзаці(!). Така стислість викликає чимало запитань, хоча заради справедливості слід зауважити: щодо комунального податку запитань не набагато більше, ніж за іншими податками, яким присвячено окремі закони.

Сьогодні пропонуємо читачам розглянути проблеми, пов’язані з поданням звітності з комунального податку.

Микола Шпакович, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Указ № 727

— Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 у редакції Указу від 28.06.99 р. № 746/99.

Декрет № 56-93

— Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 р. № 56-93.

Наказ № 625

— наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми податкового розрахунку комунального податку» від 24.12.2003 р. № 625.

Порядок № 80

Порядок обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. № 80 у редакції від 17.11.98 р. № 552.

Інструкція № 286

— Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286.

Наказ № 223

— наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень з праці» від 17.07.2007 р. № 223.

 

Платники комунального податку

Згідно зі

ст. 15 Декрету № 56-93 комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Отже, платниками комунального податку є практично будь-які юридичні особи, за невеликим винятком.

Не є платниками

комунального податку:

бюджетні установи, організації. На думку ДПАУ (див. лист від 19.08.2003 р. № 7130/6/15-3416 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 80), громадські організації повинні сплачувати комунальний податок на загальних підставах, отже, під терміном «організації» у ст. 15 Декрету № 56-93 слід розуміти бюджетні організації;

планово-дотаційні підприємства. Цю категорію юридичних осіб законодавчо не визначено (див. коментар до п. 7 листа ДПАУ від 28.07.2008 р. №349/4/15-0214 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 65);

сільськогосподарські підприємства, у тому числі платники фіксованого сільськогосподарського податку;

підприємства, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності згідно зі ст. 6 Указу №727;

фізичні особи — підприємці.

Комунальний податок належить до місцевих податків, порядок його сплати згідно зі

ст. 18 Декрету № 56-93 установлюється органами місцевого самоврядування. Тому в кожному конкретному випадку при вирішенні питання: є юридична особа платником комунального податку чи ні — необхідно виходити з вимог діючого на цій території положення, оскільки часто місцеві органи влади дещо змінюють (конкретизують) коло платників місцевих податків і зборів, передбачене Декретом № 56-93.

 

Звітність із комунального податку

Форму податкового розрахунку комунального податку (далі — розрахунок) затверджено

наказом № 625. Такий розрахунок повинні подавати всі платники комунального податку, зазначені у відповідному положенні органів місцевого самоврядування, у тому числі й юридичні особи, яким місцевим рішенням надано пільгу у вигляді звільнення від сплати комунального податку (вони не сплачують податок, але є платниками зі 100 % пільгою).

Також повинні подавати розрахунок юридичні особи, в яких тимчасово відсутній об’єкт оподаткування — немає штатних працівників (див.

лист ДПАУ від 03.10.2007 р. № 4820/А/15-0214 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 86).

Зазначені категорії осіб подають розрахунок із прокресленнями.

Нараховувати та сплачувати комунальний податок підприємство, не звільнене від його сплати, має починаючи з податкового періоду, в якому прийнято на роботу першого штатного працівника.

Базовим податковим (звітним) періодом щодо комунального податку вважається період, установлений органом місцевого самоврядування (див.

лист ДПАУ від 29.11.2001 р. № 16211/7/10-1118/2503 // «Податки та бухгалтерський облік», 2002, № 6).

Якщо базовий податковий період із комунального податку органами місцевого самоврядування

не встановлено, необхідно керуватися положеннями п.п. 4.1.6 Закону № 2181, який передбачає: якщо законом не встановлено базовий податковий період, то податкова декларація подається і податкове зобов’язання сплачується у строки, передбачені для місячного базового податкового періоду.

Приміткою «*» до форми податкового розрахунку визначено, що кількісний склад працівників за відповідний базовий податковий (звітний) період дорівнює показнику середньооблікової кількості штатних працівників, визначеному відповідно до

Інструкції № 286.

При цьому якщо рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення комунального податку визначено базовий податковий (звітний) період календарний місяць, то в рядку 01 зазачається показник середньооблікової кількості штатних працівників за такий місяць, якщо календарний квартал —

сума (у загальному випадку — трьох) показників середньооблікової кількості штатних працівників за кожний місяць звітного кварталу. Податковий розрахунок комунального податку подається за кожний податковий період окремо (не наростаючим підсумком).

 

Чисельність працівників

Згідно з

розділом 3 Інструкції № 286 середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватися згідно з наказом про прийняття, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

Облікова кількість штатних працівників за кожний день повинна відповідати даним табельного обліку використання робочого часу працівників.

Середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), уключаючи вихідні (за останнім робочим), святкові та неробочі дні, та ділення отриманої суми на число календарних днів звітного місяця.

Формою розрахунку передбачено, що в рядку 01 «Кількісний склад працівників за базовий податковий (звітний) період» дані зазначаються в цілих величинах,

п. 1.9 Інструкції № 286 також передбачено, що показники кількості працівників у формах державних статистичних спостережень відображаються в цілих одиницях. Виходячи з цього в листі від 05.11.2002 р. №17084/7/15-3417 та в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, №17—18 ДПАУ рекомендує при заповненні рядка 01 розрахунку для округлення даних до цілих величин застосовувати правила елементарної математики, як і при заповненні форм державних статистичних спостережень. Очевидно, що тут ідеться про показник рядка 1040 у графі 1 розділу І Звіту за формою № 1-ПВ, затвердженого наказом № 223, за відповідний місяць. Це правило викладене в п. 3 додатка до Інструкції № 286 (узагалі таких правил в елементарній математиці декілька, але при розрахунку згідно з Інструкцією застосовують одне — правило парної цифри).

Якщо перша цифра після коми (праворуч) менше або дорівнює «4», дробова частина відкидається; якщо більше або дорівнює «6» — показник, що округлюється, збільшується на одиницю (теж без дробової частини); якщо ця цифра «5» (рівно), показник, що округлюється, збільшується на одиницю, якщо остання цифра до коми (ліворуч) непарна, а якщо парна — вона залишається без змін (дробова частина відкидається).

Слід звернути увагу на один момент, про який

Інструкція № 286 умовчує. Якщо остання цифра до коми (ліворуч) «0», то застосовують правило округлення як для парної цифри.

Наприклад:

2,4 » 2;

3,4 » 3;

0,4 » 0;

2,6 » 3;

3,6 » 4;

0,6 » 1;

2,5 » 2;

3,5 » 4;

0,5 » 0.

 

Строки подання розрахунку та сплати податку

Розрахунок комунального податку платники зобов’язані подавати у строки, установлені

п.п. 4.1.4 Закону № 2181. Для місячного податкового періоду — протягом 20 днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду; для квартального — протягом 40 днів, а для річного — 60 днів.

Як правило, органи місцевого самоврядування встановлюють як базовий податковий період квартал або місяць.

Сплачувати комунальний податок за базовий податковий (звітний) період необхідно у строки, установлені

п.п. 5.3.1 Закону № 2181 — протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного звітному періоду граничного строку подання розрахунку.

 

Філії, розташовані на іншій території

Трапляються ситуації, коли відокремлений структурний підрозділ (філія), що не має статусу юридичної особи, знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж власне підприємство. Виникає запитання: до якого місцевого бюджету повинен сплачуватися комунальний податок за такий підрозділ?

Органи місцевого самоврядування у своїх положеннях про комунальний податок для збільшення прибуткової частини своїх бюджетів, як правило, передбачають, що відокремлені підрозділи, розташовані на їх території, є платниками комунального податку.

Податківці підтримують таку позицію місцевих органів влади. На їх думку, комунальний податок за працівників відокремленого структурного підрозділу, що не складає окремий баланс і не має поточного рахунка в банку, до місцевого бюджету територіальної громади за місцем його розташування

має сплачувати головне підприємство — юридична особа (див. листи ДПАУ від 13.10.2006 р. № 19126/7/15-0617 та від 13.10.2006 р. № 11600/6/15-0616 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 80).

Таким чином, якщо це передбачено положенням про комунальний податок, прийнятим органом місцевого самоврядування за місцем розташування відокремленого безбалансового підрозділу, головне підприємство повинне зареєструватися (стати на облік) в органі державної податкової служби за місцем знаходження такого підрозділу як платник окремого виду податку (комунального податку) в порядку, передбаченому

п. 7.11 Порядку № 80 , подавати до такого податкового органу податковий розрахунок комунального податку, складений з урахуванням середньооблікової кількості штатних працівників такого підрозділу, та сплачувати комунальний податок до відповідного місцевого бюджету.

 

Заповнення розрахунку

Граничний розмір комунального податку, установлений органом місцевого самоврядування, не повинен перевищувати 10 % річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (

ст. 15 Декрету № 56-93).

У табличній частині форми податкового розрахунку комунального податку перші п’ять рядків 01 — 05 призначено для розрахунку суми податку за звітний період, а рядки 06 — 10 заповнюються в уточнюючому розрахунку за попередні періоди, який подається або окремо, або разом з розрахунком за звітний період (як додаток).

Графу «Усього» розділено на 11 комірок. У кожній комірці зазначається одна порядкова цифра (десятки, сотні, тисячі тощо) нарахованої суми. У третій комірці праворуч проставлено крапки (крім рядка 01, де зазначається чисельність), що відділяють гривні від копійок або цілі від сотих (у частині ставки податку).

Для наочності розглянемо умовний приклад заповнення податкового розрахунку комунального податку.

Рішенням органу місцевого самоврядування встановлено, що комунальний податок нараховується та сплачується щоквартально, ставка податку — 10 %.

На підприємстві середньооблікова чисельність штатних працівників склала:

— за липень 2008 року — 32 особи;

— за серпень 2008 року — 33 особи;

— за вересень 2008 року — 35 осіб.

Крім того, самостійно виявлено арифметичну помилку у визначенні середньооблікової чисельності штатних працівників за квітень — червень 2008 року, у результаті якої в розрахунку за ІІ квартал 2008 року суму комунального податку занижено на 17 грн. (сума нарахованого податку за II квартал 2008 року склала 136 грн.).

Заповнимо Розрахунок за ІІІ квартал 2008 року

.

Кількісний склад працівників за звітний квартал: 32 + 33 + 35 = 100 (осіб).

Виявлену помилку виправлятимемо шляхом подання уточнюючого розрахунку як додатка до розрахунку за ІІІ квартал 2008 року.

Підприємство має подати податковий розрахунок комунального податку, у полі 1 якого напроти напису «Звітний розрахунок» необхідно поставити позначку «Х».

У полі 2 зазначити дані періоду, за який подається розрахунок «03.2008».

У рядку 01 необхідно зазначити суму середньооблікової чисельності штатних працівників за III квартал (100 осіб), у рядку 04 — установлену ставку комунального податку (10 %).

У результаті проведеного розрахунку згідно з формою податкового розрахунку визначаємо «Річний фонд оплати праці» (рядок 03) — 1700 грн. (100 х 17 грн.), суму податкового зобов’язання (рядок 05) за ІІІ квартал 2008 року — 170 грн. (1700 грн. х 10 %).

У полі для зазначення даних податкового періоду, до якого подається уточнений розрахунок, необхідно вказати дані періоду, який уточнюється «II квартал 2008 року».

Наведемо фрагмент такого розрахунку.

 

Одиниця виміру — грн. коп.

Показники

Код рядка

Усього

1

2

3

Кількісний склад працівників* за базовий податковий (звітний) період

01

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

0

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян**

02

 

 

 

 

 

 

1

7

.

0

0

Річний фонд оплати праці (р. 01 х р. 02)

03

 

 

 

 

1

7

0

0

.

0

0

Ставка комунального податку***, %

04

 

1

0

.

0

0

Нараховано податку за базовий податковий (звітний) період (р. 03 х р. 04)

05

 

 

 

 

 

1

7

0

.

0

0

Нараховано податку за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р. 05 розрахунку, що уточнюється)****

06

 

 

 

 

 

 

 

.

Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р. 05 - р. 06)****, якщо р. 05 > р. 06

07

 

 

 

 

 

 

 

.

Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р. 06 - р. 05)****, якщо р. 06 > р. 05

08

 

 

 

 

 

 

 

.

Сума штрафу***** (р. 07) х 5 %

09

 

 

 

 

 

 

 

.

Зміст помилки (помилок)****

10

 

 

Відповідно до підпункту «б» пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (із змінами та доповненнями) до цього звітного розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за «

II квартал 2008 р.» (минулий(і) період(и)).

До такого звітного розрахунку додається форма уточнюючого податкового розрахунку комунального податку, у полі 1 якого напроти напису «Уточнюючий розрахунок» необхідно поставити позначку «Х».

У полі 2 зазначити дані періоду, який уточнюється «02.2008».

У рядку 01 необхідно зазначити фактичну чисельність за II квартал (з урахуванням виявленої помилки) 90 осіб, у результаті проведеного розрахунку в рядку 05 буде зазначено фактичну суму зобов’язань за II квартал — 153 грн. У рядку 06 необхідно зазначити суму раніше задекларованих зобов’язань за II квартал 2008 року — 136 грн., у рядку 07 — зазначити суму недоплати 17 грн., а в рядку 09 — суму нарахованого самоштрафу 0,85 грн. (17 грн. х 5 %).

Крім того, у рядку «Зміст помилки (помилок)» необхідно вказати зміст помилки, наприклад «неправильно визначено базу оподаткування».

Наведемо фрагмент такого уточнюючого розрахунку.

 

Одиниця виміру — грн. коп.

Показники

Код рядка

Усього

Кількісний склад працівників* за базовий податковий (звітний) період

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян**

02

 

 

 

 

 

 

1

7

.

0

0

Річний фонд оплати праці (р. 01 х р. 02)

03

 

 

 

 

1

5

3

0

.

0

0

Ставка комунального податку***, %

04

 

1

0

.

0

0

Нараховано податку за базовий податковий (звітний) період (р. 03 х р. 04)

05

 

 

 

 

 

1

5

3

.

0

0

Нараховано податку за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р. 05 розрахунку, що уточнюється)****

06

 

 

 

 

 

1

3

6

.

0

0

Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р. 05 - р. 06)****, якщо р. 05 > р. 06

07

 

 

 

 

 

 

1

7

.

0

0

Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р. 06 - р. 05)****, якщо р. 06 > р. 05

08

 

 

 

 

 

 

 

.

Сума штрафу***** (р. 07) х 5 %

09

 

 

 

 

 

 

 

0

.

8

5

Зміст помилки (помилок)****

10

неправильно визначено базу оподаткування

 

Відповідно до підпункту «б» пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (із змінами та доповненнями) до цього звітного розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за «______________» (минулий(і) період(и)).

Нагадаємо: відповідно до

п. 17.2 Закону № 2181 до моменту подання уточнюючого розрахунку (навіть якщо він подається разом із черговим звітом) необхідно сплатити до бюджету суму недоплати та самостійно нарахованого штрафу.

Сподіваємося, ця стаття допоможе бухгалтерам уникнути помилок при обчисленні, сплаті та складанні розрахунків щодо комунального податку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі