Теми статей
Обрати теми

Про організацію роботи по виконанню вимог розпорядження Уряду від 17.07.2009 р. № 838-р

Редакція ПБО
Лист від 04.08.2009 р. № 16521 /7/16-1517

Про організацію роботи по виконанню вимог розпорядження Уряду від 17.07.2009 р. № 838-р

Лист Державної податкової адміністрації України від 04.08.2009 р. № 16521 /7/16-1517

 

Державна податкова адміністрація України у зв’язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. № 838-р «Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на додану вартість», з метою посилення контролю за формуванням податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість, в доповнення до листа від 15.07.2009 р. № 14927/7/16-1517 повідомляє.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. № 838-р «Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на додану вартість» (далі — розпорядження № 838-р), яке прийнято в розвиток вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. № 757-р «Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)» (далі — розпорядження № 757-р) та набрало чинності з 17 липня 2009 року, визначено першочергові напрямки роботи органів податкової служби по адмініструванню податку на додану вартість.

Норми розпорядження № 838-р стосуються діяльності органів податкової служби і регламентують організацію процесу контрольно-перевірочної роботи.

Так, органи податкової служби при проведенні камеральних перевірок показників податкової звітності повинні враховувати, що коригування або уточнення платником податку показників декларації,

пов’язане з несвоєчасним включенням до складу податкового зобов’язання або податкового кредиту за відповідний податковий період, є виправданим у разі, коли воно здійснюється протягом двох місяців з дати граничного строку подання відповідної декларації (третій абзац розпорядження № 838-р).

Тобто при формуванні податкових зобов’язань в рядку 1 розділу I «Податкові зобов’язання» податкової декларації з податку на додану вартість мають бути вказані податкові накладні, виписані в тому звітному періоді, за який подається декларація.

Якщо ж платником з будь-яких причин не задекларовано податкові зобов’язання за попередні звітні періоди, платник у відповідності з вимогами Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон № 2181) має право внести до податкової декларації відповідні уточнення, які мають бути відображені в рядку 8.1 розділу I декларації (за один звітний податковий період), та подати уточнюючий розрахунок (за другий та інші звітні податкові періоди). В зв’язку з таким збільшенням платником має бути нарахований штраф (розрахунок штрафу передбачено і формою податкової декларації, і формою уточнюючого розрахунку), а у відповідних випадках (передбачені розпорядженням № 757-р) органами податкової служби застосовуються заходи щодо анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

При прийнятті рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість необхідно враховувати, що факт виписування податкових накладних на значну суму і одночасне їх невключення до складу податкових зобов’язань можуть допустити дві категорії платників, перша з яких — це платники податку, які можуть забезпечити сплату таких податкових зобов’язань до бюджету або коштами, або наданням податкової застави, або шляхом застосування до них податковими органами інших передбачених законодавством процедур, а друга — платники, які сплату таких зобов’язань до бюджету не можуть забезпечити по причині відсутності самих платників (фіктивні підприємства), відсутності будь-яких ресурсів для сплати зобов’язань до бюджету (основних фондів, інших будь-яких активів) тощо, або/та створювалися з метою формування податкового кредиту іншим платникам податку. Тому

вимога щодо анулювання реєстрації платників податку, встановлена розпорядженням № 757-р, стосується, перш за все, другої категорії платників (надалі — несумлінні платники).

При формуванні податкового кредиту необхідно враховувати норми Закону щодо порядку включення сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту, розпорядження № 757-р щодо впорядкування податкового обліку, розпорядження № 838-р, а також розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 р. № 262-р «Про заходи щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість» (далі — розпорядження № 262-р).

Згідно з розпорядженням № 757-р податковий кредит покупця формується у період виникнення податкових зобов’язань продавця за даною операцією поставки.

Ця вимога щодо упорядкування податкового обліку та декларування суми податкового кредиту у період виникнення податкового зобов’язання у постачальника ґрунтується на нормах Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон), підпунктом 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 якого визначено, що

податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду.

Як виключення з цього правила з урахуванням об’єктивних обставин процедур виписки та надання (вручення, отримання) податкових накладних, Кабінет Міністрів України розпорядженням № 838-р врахував можливість затримки в отриманні податкових накладних, на період, рівний двом місяцям з дати настання граничного терміну подання податкової декларації за той звітний період, в якому такі накладні були (повинні були бути) виписані.

Якщо ж в податковій декларації платником податку відображаються податкові накладні, виписані (ним або йому) в термін, коли уточнення податкового зобов’язання або податкового кредиту не є виправданим (за період довший, ніж два попередні місяці з дати настання граничного строку подання відповідної декларації), факт такого коригування є підставою віднесення такої податкової декларації до

найвищого ступеня ризику (другий абзац розпорядження № 838-р). Податкова звітність таких платників податку підлягає обов’язковій позаплановій виїзній перевірці відповідними структурними підрозділами (підрозділами податкового контролю юридичних осіб), право на проведення якої органам податкової служби надано пунктом 1 статті 11 Закону України від 04.12.90 р. № 509-ХII «Про державну податкову службу в Україні» з урахуванням внесених до нього змін і доповнень (далі — Закон № 509).

Під час проведення таких перевірок приймається рішення про визнання сум податкового кредиту, сформованих за рахунок податкових накладних, виписаних в іншому, ніж звітний період.

Податковий кредит, сформований за рахунок податкових накладних, виписаних раніше, ніж в період, коли уточнення податкового зобов’язання або податкового кредиту є виправданим, не визнається.

Якщо ж сума коригування або уточнення платником податку показників декларації (незалежно від причин та факторів, що вплинули на таке коригування чи уточнення) становить 10 або більше відсотків загальної суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту, задекларованих у відповідному податковому періоді, органи податкової служби зобов’язані провести

за участю підрозділів податкової міліції протягом місяця з дня здійснення такого коригування (з дати реєстрації в органі податкової служби декларації, в якій відображено таке коригування, або уточнюючого розрахунку) перевірку достовірності сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) на всіх етапах поставки товарів (робіт, послуг). Така вимога встановлена четвертим абзацом розпорядження № 838-р.

При цьому така перевірка проводиться незалежно від того, в більшу чи меншу сторону здійснюється коригування (уточнення), коригуються податкові зобов’язання чи податковий кредит, чи те і інше, а також незалежно від кількості проведених коригувань (уточнень). У разі проведення коригувань (уточнень) у бік зменшення податкових зобов’язань або збільшення податкового кредиту слід перевірити також і контрагентів, за рахунок взаємовідносин з якими здійснюється таке коригування (уточнення).

До уваги слід приймати будь-яке коригування, що відображається платником як у рядках 8 чи 16 податкової декларації, так і в уточнюючих розрахунках, а також в будь-яких інших рядках декларації, пов’язаних як із самостійним виправленням помилок, так і з отриманням податкових накладних, виписаних в інших, ніж звітний, податкових періодах, чи з будь-яких інших причин.

Про здійснення платником такого коригування органам податкової служби необхідно забезпечити інформування органів внутрішніх справ протягом трьох днів з дня здійснення такого коригування або уточнення для вжиття ними заходів реагування у межах їх компетенції (четвертий абзац розпорядження № 838-р).

З урахуванням викладеного, Державна податкова адміністрація України зобов’язує голів Державних податкових адміністрацій Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя:

— під особисту відповідальність забезпечити виконання вимог, встановлених розпорядженнями № 757-р та № 838-р;

— налагодити взаємодію структурних підрозділів органів податкової служби всіх рівнів (прийому податкової звітності, оподаткування юридичних та фізичних осіб, контрольно-перевірочної роботи, податкової міліції та інших) під час опрацювання отриманої податкової звітності, передачі її для перевірок та проведення перевірок;

— організувати роботу підрозділів контрольно-перевірочної роботи та податкової міліції в напрямку забезпечення ефективного та швидкого проведення документальних перевірок платників податків, податкову звітність яких віднесено до найвищого ступеня ризику, а також платників, якими здійснено коригування показників податкової звітності в обсязі 10 і більше відсотків загальної суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту;

— встановити контроль за дотриманням підрозділами органів податкової служби першочергового і термінового здійснення перевірок таких коригувань чи уточнень у терміни, визначені розпорядженням № 838-р;

— забезпечити своєчасне та повне інформування підрозділами податкової міліції органів Міністерства внутрішніх справ про факти такого коригування чи уточнення.

 

Заступник голови С. Чекашкінкоментар редакції

Запізнілі накладні: реакція ДПАУ

Лист, що коментується (направлений нижчим за рівнем податковим органам), по суті є не більше ніж роз’ясненням розпорядження КМУ від 17.07.2009 р. № 838-р. Висновків, що виходять за межі урядового документа, у листі не міститься. Фактично в ньому підтверджено припущення, зроблені нами в редакційному коментарі до зазначеного розпорядження («Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 60, с. 5). Щоб укотре не повторювати його основні тези (насамперед у частині

незаконності розпорядження), рекомендуємо раніше ознайомитися з ним. Зараз звернемо увагу лише на декілька ключових моментів.

По-перше, ДПАУ очікувано підтверджує можливість виправлення за раніше не відображеними

податковими зобов’язаннями незалежно від закінчення двомісячного періоду.

По-друге, «нова підстава» для

анулювання реєстрації застосовуватиметься «насамперед» (але не виключно) щодо недобросовісних (фіктивних) платників.

По-третє, прямо стверджується, що податковий кредит за старими податковими накладними (тобто накладними, строк «витримки» яких становить

більше 2 місяців) не визнається. Очевидно, що наведені в листі ДПАУ від 15.07.2009 р. № 14927/7/16-1517 («Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 60, с. 7) винятки (касовий метод тощо) повинні застосовуватися і після виходу розпорядження № 838-р.

По-четверте, податківці перевірятимуть будь-яке коригування незалежно від рядка, в якому воно здійснюється. Хоча це навряд чи означає можливість включення дозволених за строком (2 місяці) запізнілих податкових накладних до рядка 10.1 декларації.

По-п’яте, ДПАУ, не соромлячись, зазначає про можливість проведення

планової виїзної перевірки декларацій, за якими відображено накладні (причому в тому числі у складі зобов’язань) за період, що перевищує обґрунтований. Зі свого боку зауважимо, що підстав для проведення такої перевірки законодавство не дає. Аналогічні висновки можна зробити і щодо частини листа, яка стосується перевірки за участі податкової міліції на всіх етапах поставки товарів при здійсненні великих (понад 10 %) коригувань.

 

Дмитро Винокуров

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі