Теми статей
Обрати теми

Щодо проведення планових перевірок суб’єктів господарювання

Редакція ПБО
Роз'яснення

Щодо проведення планових перевірок суб’єктів господарювання

Роз’яснення Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 28.05.2009 р.

 

Абзацом першим пункту першого постанови

* передбачається органам державного нагляду (контролю) до 31 грудня 2010 року:

* Постанова КМУ «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» від 21.05.2009 р. № 502. —

Прим. ред.

тимчасово припинити проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням** податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів).

** Згідно з постановою КМУ від 17.07.2009 р. № 751 абзац другий п.п. 1 п. 1 постанови КМУ від 21.05.2009 р. № 502 після слів «за додержанням» доповнено словами «санітарного і». —

Прим. ред.

Передусім слід зазначити про те, що відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»*** (далі — Закон про контроль)

заходи державного нагляду (контролю) — планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

*** Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V. —

Прим. ред.

Для встановлення періодичності здійснення

планових заходів державного нагляду (контролю) Законом про контроль був запроваджений ризик-орієнтований підхід до здійснюваної суб’єктами господарювання підприємницької діяльності.

Так, з метою запровадження ризик-орієнтовного підходу до суб’єктів господарювання, орган державного нагляду (контролю), відповідно до статті 5 Закону про контроль, визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

З урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з

трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Врахувавши вимоги Закону про контроль, на сьогоднішній день органами державного нагляду (контролю) розроблено, а Кабінетом Міністрів України

прийнято 32 постанови про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення суб’єктами господарської діяльності.

Основним завданням затверджених постанов стало розмежування суб’єктів господарювання за ступенем небезпечності (ризику) господарської діяльності, що ними здійснюється. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику потрапили ті суб’єкти, господарська діяльність яких може призвести до виникнення найбільш негативних наслідків для держави, життя та здоров’я людей. Віднесенні до високого ступеня ризику суб’єкти господарювання перевіряються контролюючими органами частіше, ніж суб’єкти господарювання з середнім та, відповідно — низьким ступенями ризику.

Враховуючи найбільш значну суспільну небезпечність від здійснення господарської діяльності

із високим ступенем ризику призупинення проведення планових перевірок суб’єктів, що здійснюють таку діяльність, постановою не передбачено.

В той же час для всіх інших суб’єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до

середнього та низького ступеня ризику, запроваджено тимчасове призупинення проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок (додаток до роз’яснення пункту 1 постанови).

Також призупинення

проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок не розповсюджується на здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), оскільки здійснення контролю за додержанням податкового законодавства є запорукою вчасного наповнення державного бюджету та державних цільових фондів, що є вкрай необхідним для подолання наслідків світової фінансової кризи.

Одночасно слід зазначити, що на сьогоднішній день не всіма органами державного нагляду (контролю) подані на затвердження до Кабінету Міністрів України критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання та не визначена періодичність для проведення планових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику. У зв’язку з цим повідомляємо, що відповідно до вимог постанови такі органи

не мають підстав для здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання до 31 грудня 2010 року.

Тобто,

виключний перелік суб’єктів господарювання, діяльність котрих віднесена до високого ступеня ризику, та які будуть планово перевірятись і органів державного нагляду (контролю), визначений в додатку до роз’яснення пункту 1 постанови.

Абзацом другим пункту першого постанови передбачається органам державного нагляду (контролю) до 31 грудня 2010 року:

установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб’єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням.

На сьогодні, в умовах фінансової кризи, вкрай необхідним є захист і підтримка суб’єктів малого підприємництва, створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності та усунення адміністративного тиску.

Проте відповідно до законодавства України суб’єкти малого підприємництва можуть здійснювати господарську діяльність в багатьох сферах, яка може впливати на безпеку життя і здоров’я населення, навколишнє природне середовище.

В той же час одним із основних принципів державного нагляду (контролю), відповідно до Закону про контроль, є принцип пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності.

Тому, відповідно до постанови,

обмеження проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання не поширюється на перевірки, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення перевірки за його бажанням.

Абзацом третім — п’ятим пункту першого постанови передбачається органам державного нагляду (контролю) до 31 грудня 2010 року:

— видавати суб’єктові господарювання

припис про усунення протягом 30 діб виявлених порушень, підготовлений на підставі акта про проведення перевірки, якщо інший строк не передбачено законом;

— приймати рішення про застосування до суб’єктів господарювання фінансових і адміністративних

санкцій лише у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень (крім порушень, що неможливо усунути);

не застосовувати санкції щодо порушень, усунених на виконання припису.

Передбачення таких положень в постанові зумовлено тим, що відповідно до статті 7 Закону про контроль на підставі акта, який складено за результатами здійснення планового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів з дня завершення заходу складається припис, розпорядження або інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Згідно зі статтею 4 Закону про контроль

невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб’єкта господарювання згідно із законом.

Відповідно до постанови, суб’єкту господарювання надається доволі тривалий час (протягом 30 днів) для усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки, а штрафні санкції до суб’єкта господарювання будуть застосовуватись тільки у разі невиконання ним за цей час вимог припису.

 

Додаток

Суб’єкти господарювання, віднесені до високого ступеня ризику відповідно
до постанов, затверджених Кабінетом Міністрів України

Номер та дата постанови КМУ

Назва центрального органу виконавчої влади

Періодичність здійснення планових перевірок

1

2

3

№ 1324 від 14.11.2007

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Державний департамент пожежної безпеки)

Перевірки проводяться щороку

Види госпдіяльності, які перевіряються

 

До суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки;

промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорій «А» або «Б» за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, та промислові і складські будівлі, які належать до категорії «В» за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та більше;

підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1734 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3443);

об’єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;

висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);

підземні споруди різного призначення;

пам’ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, телерадіоцентри, банківські установи державного
та обласного значення;

тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як 1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці;

об’єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного переоснащення

№ 493 від 28.05.2008

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки)

Один раз на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

 

 

 

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, у яких на праві власності, володіння чи користування перебувають:

1) об’єкти підвищеної небезпеки, потенційно небезпечні об’єкти і такі, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

2) аварійно-рятувальні служби та формування, утворені відповідно до Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» та інших нормативно-правових актів;

3) об’єкти виробництва, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізації отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, переліки та класи небезпеки яких визначені постановами Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. № 440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» і від 17 серпня 1998 р. № 1287 «Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1235);

4) бази, склади, арсенали боєприпасів та військового озброєння;

5) об’єкти утилізації боєприпасів, небезпечних речовин та матеріалів;

6) радіаційно небезпечні об’єкти (крім атомних електростанцій), підприємства з виготовлення і переробки відпрацьованого ядерного палива, підприємства із захоронення радіоактивних відходів, науково-дослідні та проектні організації, що працюють з ядерними реакторами;

7) хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних відходів та гідротехнічні споруди, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2163; 2004 р., № 10, ст. 617);

8) об’єкти, що підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1214 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 32, ст. 1357);

9) об’єкти з масовим перебуванням людей, стадіони, ринки, рекреаційні зони, місця відпочинку населення (турбази, водні об’єкти тощо);

10) захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

№ 75 від 22.02.2008

Міністерство палива та енергетики України

За особливими і правилами див. нижче

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать:

Державний нагляд (контроль) за суб’єктами господарювання
і/або їх виробничими об’єктами проводяться не частіше ніж три рази на рік

1) підприємства і організації та їх виробничі об’єкти, що провадять:

— господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
— господарську діяльність з передачі та постачання електричної енергії магістральними і локальними (місцевими) розподільними мережами;
— централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергосистемою України;

2) підприємства і організації та їх виробничі об’єкти, що провадять:

— господарську діяльність з виробництва, передачі та постачання теплової енергії магістральними та місцевими тепловими мережами;
— господарську діяльність з виробництва теплової енергії;

Державний нагляд (контроль) за суб’єктами господарювання і/або їх виробничими об’єктами — не частіше ніж два рази на рік

3) підприємства і організації та їх виробничі об’єкти — споживачі електричної (теплової) енергії:

— що мають струмоприймачі першої категорії з надійності електропостачання або особливої групи цієї категорії;
— для яких встановлено екологічну броню електропостачання; у власності або оперативному управлінні яких є виробничі об’єкти підвищеної небезпеки, внесені до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки;
— із сезонним характером виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;
— з обслуговування та експлуатації житлового фонду;

4) дошкільні, навчальні та лікувальні заклади

№ 212 від 19.03.2008

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

Критеріями віднесення суб’єктів господарювання до групи суб’єктів з високим ступенем ризику є:

1) наявність в них об’єктів, що:

— становлять підвищену екологічну небезпеку, або потенційно небезпечних об’єктів, в обігу яких перебувають небезпечні речовини I і II класу небезпеки, або таких, що забезпечують перевезення небезпечних вантажів;
— забезпечують життєдіяльність населених пунктів, зокрема водопровідно-каналізаційні господарства та підприємства, що провадять діяльність у сфері поводження з відходами;

2) провадження ними діяльності, що:
— спричиняє викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в обсязі більш як 5 тис. тонн на рік, водоспоживання і водовідведення — більш
як 25 тис. куб. метрів на рік чи призводить до утворення та розміщення відходів
I і II класу небезпеки — більш як 100 тонн на рік або інших відходів — більш
як 1 тис. куб. метрів на рік;
— пов’язана з вирубкою лісу, використанням водних живих ресурсів, веденням мисливського господарства та збереженням природно-заповідного фонду

№ 365 від 17.04.2008

Міністерство транспорту та зв’язку України

Один раз на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища належать:

залізниці та їх структурні підрозділи з інфраструктурою та рухомим складом;

суб’єкти перевізного процесу, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, які характеризуються великою кількістю транспортних пригод, що трапляються на них, і мають високий ступінь ризику, який виникає внаслідок невірних дій чи бездіяльності персоналу і для запобігання якому не можуть бути використані технічні системи безпеки

№ 790 від 03.09.2008

Міністерство транспорту та зв’язку України

Один раз на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища належать:

автомобільні перевізники, що надають послуги з перевезення:

пасажирів, їх багажу або вантажів автотранспортними засобами, або здійснюють такі перевезення для власних потреб та/або їх діяльність характеризується великою кількістю катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та інших подій на транспорті, що трапляються з їхньої вини, і високим ступенем ризику для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища, який виникає внаслідок дій чи бездіяльності суб’єкта господарювання або персоналу;

небезпечних, надгабаритних та великовагових вантажів;

організованих груп дітей;

суб’єкти, що здійснюють перед- та післярейсовий технічний огляд автотранспортних засобів та медичний огляд стану здоров’я водіїв;

суб’єкти, що проводять сертифікацію у сфері автомобільного транспорту;

суб’єкти, що проводять контроль технічного стану автотранспортних засобів

№ 895 від 08.10.2008

Міністерство транспорту та зв’язку України

Один раз на півтора року

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать:

експлуатанти авіаційної техніки — авіаційні підприємства й авіаційні компанії, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів (у тому числі небезпечних), багажу, пошти, виконують авіаційні роботи, які характеризуються можливістю виникнення авіаційних подій внаслідок неправильних дій чи бездіяльності авіаційного персоналу, метеорологічних умов;

суб’єкти господарської діяльності, що забезпечують функціонування аеродромів та аеропортів;

провайдери з обслуговування повітряного руху, що здійснюють його організацію, радіотехнічне та метеорологічне забезпечення під час польотів повітряних суден на маршруті й у районі аеродрому

№ 483 21.05.2008

Міністерство економіки України (Державна інспекція з контролю за цінами)

Один раз на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

 

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику можуть бути віднесені ті, що:

1) займають монопольне (домінуюче) становище на ринку;

2) є суб’єктами природних монополій;

3) реалізують продукцію, товари і послуги в обсязі, що перевищує 500 тис. гривень на рік;

4) провадять діяльність із реалізації продукції, товарів і послуг, коливання цін (тарифів) на які протягом місяця перевищує 10 відсотків;

5) порушують державну дисципліну цін

№ 747 від 27.08.2008

Міністерство економіки України (Державний департамент з питань банкрутства)

Один раз на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До арбітражних керуючих з високим ступенем ризику відносяться арбітражні керуючі, діяльність яких пов’язана з діяльністю боржника, що є:

державним підприємством;

 

підприємством, у статутному фонді якого частка державної власності перевищує
25 відсотків;

особливо небезпечним підприємством, що вважається таким згідно зі статтею 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

містоутворюючим підприємством, що вважається таким згідно зі статтею 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

підприємством, на якому розташовані об’єкти цивільної оборони;

підприємством, яке здійснює відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

підприємством, яке провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею

№ 698 від 06.08.2008

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Один раз на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, що, відповідно до особливих умов провадження господарської діяльності, мають право на виконання робіт у галузі криптографічного захисту інформації, яка становить державну таємницю або конфіденційну інформацію, що є державною власністю

№ 699 від 06.08.2008

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Один раз на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать засвідчувальні центри органу виконавчої влади або іншого державного органу, а також суб’єкти, що провадять діяльність у сфері послуг електронного цифрового підпису і мають статус акредитованого центру сертифікації ключів

№ 775 від 03.09.2008

Пенсійний фонд України

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться ті, що:

1) використовують працю найманих осіб без нарахування страхових внесків;

2) не подають територіальним органам Пенсійного фонду України відомості, передбачені законодавством;

3) систематично порушують встановлені строки сплати страхових внесків;

4) не нараховують та не сплачують страхових внесків (за інформацією підрозділів податкової міліції, інших державних органів чи третіх осіб)

№ 843 від 10.09.2008

Міністерство охорони здоров’я України

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

 

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, що провадять такі види господарської діяльності:

медична практика;

переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю);

виробництво лікарських засобів;

оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;

культивування рослин, включених до таблиці I переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку

№ 835 від 17.09.2008

Національна комісія регулювання електроенергетики України

За особливими правилами див. нижче

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, що провадять
діяльність з:

Не частіше двох разів на рік

виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, а також комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (когенераційні установки);

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та магістральними (міждержавними) електромережами;

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами провадження господарської діяльності зі зберігання природного газу;

Не частіше одного разу на рік

транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл

№ 848 від 24.09.2008

Державний комітет України ветеринарної медицини

Не частіше чотирьох разів на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

 

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, в управлінні (власності, володінні, користуванні) яких перебувають об’єкти,
що використовуються для:

розведення, вирощування, утримання та/або обігу сільськогосподарських тварин, птиці, риби та інших гідробіонтів;

заготівлі та/або переробки сировини тваринного походження;

забою тварин, первинної переробки та виробництва необроблених харчових продуктів;

ведення племінної справи у тваринництві;

зберігання сировини та продукції тваринного походження (бази, склади, холодильники, холодокомбінати тощо);

провадження виставкової діяльності, проведення аукціонів і функціонування ринків;

виробництва та/або обігу кісткового, кров’яного, рибного, м’ясо-кісткового борошна;

утилізації трупів тварин та продуктів тваринного походження (ветсанутильзаводи);

вирощування, утримання та/або обігу домашніх, диких, екзотичних, зоопаркових, циркових тварин, хутрових звірів;

оптової, роздрібної торгівлі необробленою тваринницькою харчовою продукцією

№ 909 від 16.10.2008

Міністерство фінансів України

Один раз на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

1) строк провадження господарської діяльності становить менш ніж три роки;

2) обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки їхніх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому й обробленому вигляді та виробами з них за попередній звітний рік, відповідно, перевищили: 10 кілограмів дорогоцінних металів у чистоті; 1000 каратів дорогоцінного каміння; 20 кілограмів дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

3) здійснення у попередньому звітному році експортно-імпортних операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

4) наявність фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу

№ 303 від 02.04.2009

Міністерство фінансів України

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

недотримання протягом останніх трьох років хоча б одного з фінансових нормативів, установлених законодавством;

кількість точок розповсюдження лотерей перевищує 2 тисячі;

розмір сформованого статутного капіталу не перевищує суми, що еквівалентна 10 млн євро згідно з офіційним курсом гривні до іноземної валюти, який встановлюється Національним банком України;

наявність фактів порушення вимог законодавства з питань господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, виявлених під час проведення попереднього контрольного заходу

№ 935 від 22.10.2008

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться:

підприємства з річним обсягом споживання паливно-енергетичних ресурсів
від 10 тис. тонн умовного палива й більше;

підприємства, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави та включені до відповідного переліку;

підприємства, включені до графіка переведення підприємств на резервні види палива під час похолодань в осінньо-зимовий період;

підприємства, внесені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів;

об’єкти у сфері теплопостачання, електропостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення

№ 947 від 30.10.2008

Міністерство аграрної політики України

Не частіше ніж двічі на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у яких на праві власності чи користування перебувають об’єкти, що використовуються для:

вирощування та обігу об’єктів регулювання в карантинній та регульованій зонах;

здійснення біологічного контролю з використанням біологічних контрольних організмів;

виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу;

вирощування рослин із імпортного насіннєвого та садивного матеріалу;

зберігання та переробки рослин і продуктів рослинного походження;

провадження господарської діяльності в зоні митного контролю та на прилеглій території (трикілометровій зоні);

вирощування рослин на сортодослідних станціях, плодорозсадниках, інтродукційно-карантинних розсадниках, оранжереях, ботанічних садах;

проведення науково-дослідних робіт з використанням рослин і продуктів рослинного походження;

виробництва та реалізації насіннєвого та садивного матеріалу

№ 406 від 28.04.2009

Міністерство аграрної політики України

Не частіше ніж двічі на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти, що займаються виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, іншим введенням в обіг оригінального та елітного насіння і садивного матеріалу, а також невизнаного насіння і садивного матеріалу без права його реалізації

№ 1013 від 19.11.2008

Міністерство праці та соціальної політики України

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

Усі суб’єкти господарювання, які займаються діяльністю з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, відносяться до суб’єктів з високим ступенем ризику

№ 345 від 15.04.2009

Міністерство праці та соціальної політики України (Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття)

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться ті, що:

1) не подають робочим органам виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відомості про сплату страхових внесків;

2) мають прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків

№ 1097 від 17.12.2008

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності належать суб’єкти, що здійснюють підготовку спортсменів до змагань із видів спорту, визнаних в Україні

№ 1164 від 27.12.2008

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

 

 

 

 

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, що провадять господарську діяльність із виробництва, випуску й реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені в Державному класифікаторі продукції та послуг ДК 016-97 за такими кодами:

1) продукція сільського господарства, мисливства та лісового господарства:
продукція рослинництва — код 01.1; продукція тваринництва — код 01.2; продукція змішаного сільського господарства — код 01.3; послуги в сільському господарстві — код 01.4; послуги в мисливстві — код 01.5; продукція лісового господарства та пов’язаних з нею послуг — код 02.0;

2) продукція рибного господарства та пов’язаних з нею послуг — код 05.0;

3) продукція добувної промисловості:
вугілля кам’яне, вугілля буре та торф — коди 10.1, 10.2, 10.3; нафта сира та газ природний — код 11.1; послуги з видобування нафти та газу — код 11.2; руда залізна — код 13.1; руда кольорових металів — код 13.2; камінь будівельний — код 14.1; пісок та глина — код 14.2; мінерали для хімічної промисловості та виробництво добрив — код 14.3; сіль — код 14.4; продукція добувної промисловості — код 14.5

4) продукція харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів:
м’ясо, м’ясопродукти та продукти забою тварин — код 15.1; продукція рибна — код 15.2; продукція перероблення овочів та плодів — код 15.3; жир тваринний та олія — код 15.4; продукти молочні та морозиво — код 15.5; продукція борошномельно-круп’яної промисловості та крохмалопродукти — код 15.6; корми готові для тварин — 15.7; продукти харчові інші — код 15.8; напої — код 15.9; вироби тютюнові — код 16.0

5) вироби текстильної та швейної промисловості:
пряжа та нитки текстильні — код 17.1; тканини текстильні — код 17.2; послуги з кінцевого оброблення текстилю — код 17.3; вироби з текстилю — код 17.4; матеріали з текстилю інші — код 17.5; полотна трикотажні машинного чи ручного в’язання — код 17.6; вироби трикотажні машинного чи ручного в’язання — код 17.7; одяг шкіряний — код 18.1; одяг з текстилю — код 18.2; хутро та вироби з нього — код 18.3

6) шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття:
шкіра — код 19.1; вироби шкіряні галантерейні та дорожні — код 19.2; взуття — 19.3

7) деревина та вироби з неї:
деревина пиляна, стругана чи просочена — код 20.1; панелі дерев’яні — код 20.2; вироби столярні та теслярські — код 20.3; тара дерев’яна — код 20.4; вироби з деревини інші, вироби з корку, вироби плетені — код 20.5

8) продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція друкована:
маса паперова, папір та картон — код 21.1; вироби з паперу та картону — код 21.2; продукція друкована — код 22.1; продукція друкована, не введена в інші угруповання, та послуги, пов’язані з поліграфією — код 22.2

9) кокс, продукція нафтопереробки:
коксопродукти — код 23.1; продукти нафтопереробки — код 23.2

10) продукція хімічна:
продукція хімічна основна — код 24.1; продукти агрохімічні — код 24.2; фарби, лаки, добавки друкарських фарб — код 24.3; мило, парфуми та засоби догляду — код 24.5; продукти хімічні інші — код 24.6; волокна штучні та синтетичні — 24.7

11) вироби гумові та пластмасові — коди 25.1 і 25.2

12) вироби мінеральні неметалеві інші:
скло та вироби із скла — код 26.1; вироби керамічні — код 26.2; черепиця та плитка керамічна — код 26.3; цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини — код 26.4; цемент, вапно та гіпс будівельний — код 26.5; вироби з бетону будівельні — код 26.6; вироби з каменю — код 26.7; вироби мінеральні різні — код 26.8

13) метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським способом:
продукція чорної металургії — код 27.1; труби та трубопроводи — код 27.2; вироби перероблення сталі — код 27.3; метали кольорові — код 27.4; литво — код 27.5; конструкції металеві для будівництва — код 28.1; резервуари, цистерни та контейнери металеві — код 28.2; котли нагрівальні — код 28.3; послуги з кування, штампування карбування; виготовлення виробів з металевого порошку — код 28.4; послуги з обробки металів — код 28.5; вироби ножові, інструменти та вироби металеві загального призначення — код 28.6; вироби металеві інші — код 28.7

14) машини та устаткування:
устаткування механічне — код 29.1; машини загального призначення — код 29.2; машини сільськогосподарські — код 29.3; верстати — код 29.4; машини та устаткування для металургійної промисловості — код 29.5; прилади побутові — 29.7

15) устаткування електричне та електронне:
машини конторські та електронно-обчислювальні — код 30.0; двигуни, генератори та трансформатори — код 31.1; апаратура електророзподільна та контрольна — код 31.2; провід та кабель ізольований — код 31.3; акумулятори та батареї електричні — код 31.4; лампи електричні та устаткування освітлювальне — код 31.5; устаткування електричне інше — код 31.6; компоненти електронні — код 32.1; апаратура для трансляції та ретрансляції передач — код 32.2; апаратура приймальна, записувальна та для відтворювання звуку і зображення — код 32.3; устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне — код 33.1; апаратура контрольно-вимірювальна — код 33.2; устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване — код 33.3; устаткування оптичне та фотографічне — код 33.4; годинники — код 33.5

16) устаткування транспортне:
автомобілі — код 34.1; корпуси та причепи автомобілів — 34.2; устаткування автомобільне — 34.3; продукція суднобудування — код 35.1; локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад — код 35.2; мотоцикли та велосипеди — код 35.4; устаткування транспортне, не введене в інші угруповання — код 35.5

17) продукція промислова інша:
меблі — код 36.1; монети та ювелірні вироби — код 36.2; вироби спортивні — код 36.3; ігри та іграшки — код 36.4

18) електрична енергія, газ, пара і гаряча вода:
послуги з виробництва і розподілу електричної енергії — код 40.1; вироблений газ та послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях — код 40.2; послуги з постачання водяної пари і гарячої води — включно з холодоагентами — код 40.3; зібрана та очищена вода, послуги з розподілу води — код 41.0

19) послуги з оптової та роздрібної торгівлі; послуги з ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих і побутових товарів:
послуги з торгівлі автомобілями — код 50.1; послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілів — код 50.2; послуги з торгівлі автомобільними деталями і приладдям — код 50.3; послуги з торгівлі мотоциклами та їх ремонту — код 50.4; послуги з роздрібної торгівлі пальним — код 50.5; послуги з оптової торгівлі сільськогосподарською сировиною і живими тваринами — код 51.2; послуги з оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами — код 51.3; послуги з оптової торгівлі побутовими товарами — код 51.4; послуги з оптової торгівлі промисловим обладнанням — код 51.6; послуги з оптової торгівлі інші — код 51.7; послуги з роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах — код 52.1; послуги з роздрібної торгівлі продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах — код 52.2; послуги з роздрібної торгівлі фармацевтичними, медичними, косметичними та гігієнічними товарами — код 52.3; послуги з роздрібної торгівлі новими товарами в спеціалізованих магазинах інші — код 52.4; послуги з роздрібної торгівлі вживаними товарами в магазинах — код 52.5; послуги з роздрібної торгівлі поза магазинами — код 52.6; послуги з ремонту особистих та побутових виробів — код 52.7

20) послуги готелів та ресторанів:
послуги готелів — код 55.1; послуги кемпінгів та місць короткотермінового проживання інших — код 55.2; послуги громадського харчування — код 55.3; послуги з забезпечення напоями — код 55.4; послуги їдалень, послуги з постачання готової їжі — код 55.5

21) послуги транспорту, складського господарства і зв’язку:
послуги залізничного транспорту — код 60.1; послуги наземного транспорту іншого — код 60.2; послуги з транспортування трубопроводами — код 60.3; послуги морського транспорту закордонного і каботажного плавання — код 61.1; послуги річкового транспорту — код 61.2; послуги авіаційного транспорту, які надаються за розкладом — код 62.1; послуги авіаційних перевезень, які не підпорядковуються розкладу — код 62.2; послуги космічного транспорту — код 62.3; послуги транспортної обробки і складування вантажів — код 63.1; послуги транспортної інфраструктури — код 63.2; послуги туристичних агентств і операторів — 63.3

№ 1139 від 27.12.2008

Державний комітет України по водному господарству

Один раз на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться:
1) суб’єкти, що провадять діяльність на землях водного фонду (крім земель водного фонду, зайнятих морями та островами), в таких галузях згідно з Класифікатором видів економічної діяльності: нафтодобувна та нафтопереробна промисловість; вугільна промисловість; видобування, первинне збагачення та переробка руд; чорна та кольорова металургія; хімічна промисловість; нафтохімічна промисловість; целюлозно-паперова промисловість; трубопровідний транспорт; комунальне та побутове водопостачання і водовідведення

2) суб’єкти господарювання, яким належать:
гідротехнічні споруди, що відносяться до I і II класу згідно з таблицею 1 додатка 1 до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2163) (далі — Порядок і правила); водосховища об’ємом більш як 5 млн куб. метрів; хвостосховища; шламонакопичувачі і накопичувачі токсичних відходів, що відносяться до I класу згідно з таблицею 2 додатка 1 до Порядку і правил; об’єкти поводження з твердими побутовими та промисловими відходами на відстані до 50 метрів від межі прибережної захисної смуги; прибережні захисні смуги водних об’єктів та смуги відведення гідротехнічних споруд та водогосподарських систем

3) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану із:
забором та/або використанням води обсягом більш як 500 тис. куб. метрів на рік; скидом забруднених зворотних вод обсягом більш як 100 тис. куб. метрів на рік; будівництвом гідротехнічних споруд, днопоглибленням, видобуванням корисних копалин, прокладанням кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім земель водного фонду, зайнятих морями та островами)

№ 16 від 14.01.2009

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

Не частіше двох разів на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

 

Критеріями віднесення суб’єктів господарювання до групи суб’єктів з високим ступенем ризику є:

1) наявність у них об’єктів:
— питного водопостачання, зокрема водозабірних споруд, очисних споруд, насосних станцій, водопровідних мереж, резервуарів і водонапірних башт;
— водовідведення, зокрема каналізаційних мереж, колекторів, насосних станцій, очисних споруд;
— що віднесені відповідно до законодавства до категорій потенційно небезпечних і підвищеної небезпеки;
— з обмеженим до рівня екологічної броні питним водопостачанням

2) провадження ними діяльності із:
— забезпечення питною водою за допомогою розподільних водопровідних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води;
— відведення та очищення стічних вод за допомогою комплексу об’єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов’язаних єдиним технологічним процесом;
— обслуговування та експлуатації житлового фонду в частині забезпечення споживачів питною водою

3) забезпечення питною водою дошкільних, навчальних та лікувальних закладів

4) забезпечення населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води

№ 21 від 21.01.2009

Міністерство культури і туризму України

Не частіше трьох разів на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, що виконують будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи на об’єктах культурної спадщини, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць

№ 25 від 21.01.2009

Міністерство культури і туризму України

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться юридичні особи, створені згідно із законодавством, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність з надання характерних та супутніх туристичних послуг, і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність

№ 353 від 15.04.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

1 раз на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності відносяться суб’єкти:
— що ведуть кредитні історії, кількість яких становить понад 1 мільйон;
— строк провадження господарської діяльності яких становить менше ніж один рік;
— у яких під час проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій

№ 413 від 28.04.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

За особливими правилами див. нижче

Види госпдіяльності, які перевіряються

 

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться такі, що провадять діяльність, пов’язану з виконанням робіт:
— з будівництва, експлуатації, ремонту та ліквідації підземних споруд, пов’язаних з видобутком корисних копалин;

— підземних та відкритих гірничих, гірничо-геологічних;

Перевірка, яка передбачає всебічну перевірку виробничих об’єктів, проводиться не частіше ніж один раз на рік;

— із збагачення корисних копалин;
— з буріння, експлуатації та капітального ремонту свердловин для видобутку нафти і газу, демонтажу бурових вишок;
— з вироблення розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких розплавів;
— ливарних, плавильних, заливальних і з термообробки литва;
— з виробництва, переробки, розподілу, транспортування, зберігання і використання продуктів розділення повітря, хлору, аміаку, природного, горючого, токсичного та супровідних металургійному виробництву газів;
— з обслуговування станів гарячої та холодної прокатки, трубоформувальних станів та пічного зварювання труб;
— з відпалювання сталі, сплавів і відливок;
— з гранулювання доменного шлаку;
— з будівництва, монтажу та демонтажу будинків, споруд, а також відбудови та зміцнення їх частин, що перебувають в аварійному стані;
— із спорудження, реконструкції, монтажу, пусконалагодження, експлуатації магістральних трубопроводів, систем газопостачання та розташованих на них споруд;
— з виготовлення, використання, переробки, зберігання або транспортування однієї чи кількох небезпечних речовин у кількості, що дорівнює чи перевищує порогову масу;
— з будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів, що належать до I і II категорії вибухонебезпеки;
— з виробництва вибухонебезпечних речовин;
— із зберігання та переробки зерна;
— у діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
— з поводження з небезпечними відходами;
— з експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, парових та водогрійних котлів, що працюють під тиском понад 0,07 МПа та при температурі води понад 115 °C (зокрема, содорегенераційні і такі, що працюють на високотемпературних органічних теплоносіях, посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа), підіймальних споруд, об’єктів енергетики

перевірка виробничого об’єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо) проводиться не частіше ніж один раз на три місяці

№ 477 від 20.05.2009

Державний комітет України із земельних ресурсів

Не частіше одного разу на рік

Види госпдіяльності, які перевіряються

Критеріями віднесення суб’єктів господарювання до групи суб’єктів з високим ступенем ризику є провадження господарської діяльності:
— на землях оборони, землях оздоровчого та рекреаційного призначення;
— пов’язаної з використанням небезпечних речовин I і II класу небезпеки та радіаційно небезпечних речовин (крім атомних електростанцій), перевезенням небезпечних вантажів, забезпеченням життєдіяльності населених пунктів (енерго-, тепло-, газо- та водопостачання тощо), веденням лісового господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, використанням земель водного та природно-заповідного фонду, а також земельних ділянок для видобування корисних копалин

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі