Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Здійснення перевірок органами державного пожежного нагляду

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2009/№ 69
Друк
Стаття

Здійснення перевірок органами державного пожежного нагляду

 

З органами державного пожежного нагляду доводиться стикатися чи не всім підприємствам і організаціям. Адже, як показує практика, перевірки пожежними інспекторами суб’єктів господарювання займають одне з перших місць у рейтингу перевірок. У чому ж полягають такі перевірки, як часто вони можуть здійснюватися, які санкції можуть застосовуватися до підприємств за порушення правил пожежної безпеки? Відповіді на ці запитання ви знайдете у статті, що пропонується вашій увазі.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Функції органів держпожнагляду

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Це має бути відображено в трудових договорах (контрактах) і статутах підприємств, установ і організацій (див.

ст. 2 Закону № 3745).

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об’єктах незалежно від форм власності здійснює державна пожежна охорона відповідно до

законів № 3745, № 877, Положення № 508, Інструкції № 59 та наказу № 481*, а саме:

* Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про затвердження Змін до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду» від 13.07.2009 р. № 481.

 

Державний департамент пожежної безпеки (Держпожбезпеки)

Урядовий орган державного управління, що діє у складі МНС

Територіальні органи держпожнагляду

Управління (відділи) з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані Державному департаменту пожежної безпеки, на які покладено здійснення держпожнагляду

Місцеві органи держпожнагляду

Відділення, відділи, управління тощо з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані територіальним органам держпожнагляду, на яких покладено його здійснення, або Державному департаменту пожежної безпеки

 

Посадові особи органів державного пожежного нагляду є

державними інспекторами з пожежного нагляду. Підприємствам, як правило, доводиться мати справу з пожежними інспекторами місцевих органів держпожнагляду, які, зокрема, мають право (ст. 7 Закону № 3745, п. 10 Положень № 508 і п. 2.3 Інструкції № 59):

— проводити у будь-який час

перевірки приміщень у присутності власника або його законного представника, який зобов’язаний давати інспектору пояснення і надавати необхідні документи, що стосуються пожежної безпеки;

— видавати обов’язкові для виконання

приписи та розпорядження;

— здійснювати

контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, при проектуванні (вибірково) будівництва, реконструкції, розширення або технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції про припинення фінансування цих робіт;

— перевіряти

наявність документів, що дають право на виконання пожежонебезпечних робіт;

— проводити згідно з чинним законодавством

перевірки і дізнання за повідомленнями і заявами про злочини, пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки;

— притягати до

адміністративної відповідальності посадових осіб і працівників підприємства в разі порушення ними правил пожежної безпеки та невиконання розпоряджень пожежної служби;

— складати

протоколи про адміністративні правопорушення в разі виявлення факту здійснення господарської діяльності у сфері пожежної безпеки, що підлягає ліцензуванню згідно із законом, без отримання відповідної ліцензії, здійснення господарської діяльності без отримання дозволу органу держпожнагляду на початок роботи підприємств і оренду приміщень, а також надання суб’єктом господарювання органу держпожнагляду недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства або в разі явно помилкового виклику пожежної охорони;

— застосовувати до підприємства

штрафні санкції за порушення правил пожежної безпеки і невиконання розпоряджень пожежної служби.

Як бачимо, представники органів держпожнагляду наділені широкими повноваженнями, серед яких і

право на проведення планових і позапланових перевірок, а також на застосування штрафних санкцій (див. ст. 7 Закону № 3745 і п. 3.3 Інструкції № 59).

 

Загальний порядок проведення перевірок

Перш за все зауважимо, що згідно зі

ст. 7 Закону № 3745 на об’єктах приватної власності органи держпожнагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян.

Для здійснення планової (позапланової) перевірки керівник органу держпожнагляду видає

спеціальний наказ, у якому зазначається найменування суб’єкта господарювання, що перевіряється, і предмет перевірки. На підставі цього наказу оформляється посвідчення (направлення) на перевірку, що підписується керівником органу держпожнагляду і завіряється печаткою.

Відповідно до вимог

ст. 7 Закону № 877 посвідчення на проведення перевірки повинне містити низку обов’язкових реквізитів, серед яких:

— найменування та місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності, що перевіряється;

— номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;

— перелік посадових осіб, які беруть у ній участь;

— дати початку і закінчення перевірки;

— тип перевірки (планова або позапланова);

— підстави для здійснення перевірки;

— предмет здійснення перевірки.

Таке посвідчення діє

виключно протягом зазначеного в ньому строку.

Перед початком перевірки представники пожежної служби зобов’язані пред’явити керівнику підприємства

направлення на перевірку, а також службові посвідчення учасників перевірки. Проводити перевірку мають право лише ті особи, які вказані у направленні. Керівникові підприємства або уповноваженій ним особі перевіряючі зобов’язані передати копію направлення.

Якщо направлення на перевірку або службові посвідчення не були пред’явлені, не була надана копія направлення або зазначені документи виписані з істотними порушеннями встановленого порядку, керівництво підприємства має всі підстави не допускати таких осіб на перевірку (див.

ч. 5 ст. 7 Закону № 877 і п.п. 3.3.10 Інструкції № 59).

Перед початком перевірки пожежні інспектори повинні внести запис до журналу перевірок (якщо він є). Про це йдеться в

п.п. 3.3.12 Інструкції № 59. Відмова зробити такий запис є підставою для недопущення цих осіб до проведення перевірки. Такий висновок випливає зі ст. 10, 11 Закону № 877.

Візьміть до відома, що перевірки можуть проводитися лише

у присутності керівника підприємства чи його заступника або уповноважених ними осіб у робочий час суб’єкта господарювання, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

Порядок проведення планової перевірки

Згідно з

п.п. 3.3.2 Інструкції № 59 при проведенні планових перевірок пожежні інспектори здійснюють огляд (обстеження) територій, будівель, споруд і приміщень, здійснюють перевірку функціонування підрозділів відомчої, місцевої і добровільної пожежної охорони та інших протипожежних формувань, роботи пожежно-технічної комісії, а також будь-яких документів або предметів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, у тому числі документів дозвільного характеру.

Також представники пожежної служби під час проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, зареєстрованих за декларативним принципом, крім питань дотримання протипожежного законодавства, перевіряють достовірність наданої суб’єктом господарювання інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (

п. 4 Інструкції № 278).

Органи держпожнагляду можуть отримати право на проведення планової перевірки лише в разі, якщо вони

не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки письмово повідомлять про це підприємство, на якому планується перевірка. Таке повідомлення надсилається рекомендованим листом або телефонограмою (за рахунок коштів органу нагляду) або вручається особисто ке-
рівнику (чи уповноваженій особі) суб’єкта господарювання під розписку (ч. 4 ст. 5 Закону № 877 і п.п. 3.3.8 Інструкції № 59).

Якщо попередження про планову перевірку не надходило, підприємство має право не допускати перевіряючих на перевірку.

У разі, коли орган держпожнагляду планує провести перевірку приміщень, переданих

в оренду, він зобов’язаний безпосередньо або через орендодавця ознайомити орендарів про дату і час проведення планової перевірки та забезпечити їх присутність під час перевірки.

Періодичність планових перевірок залежить від такого поняття, як

ризик господарської діяльності (ст. 5 Закону № 877 і п.п. 3.3.5 Інструкції № 59), під яким розуміють ступінь імовірності виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності (у цьому випадку — пожежі) та можливий розмір втрат.

Критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності визначені в

Порядку № 1324.

Так, серед критеріїв ризику пожежної небезпеки виділені:

— наявність вогненебезпечних речовин;

— кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об’єкті;

— поверховість і висота будівель;

— розташування споруд під землею;

— рівень складності ліквідації можливої пожежі тощо.

Відповідно до встановлених критеріїв усі підприємства незалежно від форми власності та виду діяльності належать до одного з трьох ступенів ризику: з

високим, середнім або незначним.

Суб’єктами з

високим ступенем ризику вважаються, зокрема:

— підприємства, що використовують промислові та складські будівлі, які належать до категорії А або Б за вибухопожежоною небезпекою незалежно від площі, а також промислові та складські будівлі категорії В площею 500 кв. м і більше;

— підприємства, які мають стратегічне значення для економіки;

— об’єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, вокзали, станції метрополітенів;

— висотні будинки (з висотою понад 47 м);

— підземні споруди різного призначення;

— об’єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного переоснащення.

До суб’єктів із

середнім ступенем ризику належать, зокрема:

— підприємства, що використовують промислові та складські будівлі категорії В за пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. м;

— об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш як 50 осіб, зокрема об’єкти торгівлі, громадського харчування, підприємства побутового обслуговування (крім малих архітектурних форм);

— будинки науково-дослідних установ, проектних та конструкторських організацій;

— будівлі з підвищеною поверховістю (заввишки від 26,5 м до 47 м включно).

До суб’єктів з

незначним ступенем ризику належать, зокрема:

— невеликі одноповерхові пересувні споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарні споруди, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і за зовнішнім контуром мають площу до 30 кв. м, що виготовляються із полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів;

 — підприємства, що не ввійшли до перших двох категорії.

Звертаємо увагу, що планові перевірки суб’єктів

з високим ступенем ризику проводяться щорічно, із середнім — один раз на три роки, з незначним — один раз на п’ять років (п. 8 Порядку № 1324 і п.п. 3.3.5 Інструкції № 59).

Проте з метою скорочення кількості фактів утручання державних органів у підприємницьку діяльність КМУ постановив, що

до 31.12.2010 р. планові перевірки суб’єктів господарювання не проводитимуться. Правда, ця норма не стосується підприємств з високим ступенем ризику (див. п. 1 постанови № 502).

Слід зауважити, що згідно зі змінами, що вносяться до

Інструкції № 59 наказом № 481, планові перевірки суб’єктів із середнім та незначним ступенем ризику можуть проводитися лише починаючи з I кварталу 2011 року.

Строк здійснення планової перевірки суб’єктів господарювання не може перевищувати 15 робочих днів, а суб’єктів малого підприємництва —
5 робочих днів. При цьому продовження зазначених термінів

не допускається (див. ч. 5 ст. 5 Закону № 877 і п.п. 3.3.4 Інструкції № 59).

Візьміть до відома, що до планової перевірки прирівнюється проведення органами держпожнагляду

оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єкта за умови складання і вручення керівнику (власнику) об’єкта або уповноваженій ним особі експертного висновку протипожежного стану об’єкта. У цьому разі відповідний наказ і посвідчення на право перевірки не оформляються (див. п.п. 3.3.16 Інструкції № 59).

 

Порядок проведення позапланової перевірки

Позапланові перевірки можуть проводитися тільки з певних підстав (див.

ст. 6 Закону № 877).

Так, позапланові перевірки пожежної безпеки можуть бути проведені, якщо:

— сам суб’єкт господарювання подав заяву про намір добровільно пройти перевірку;

— контролюється виконання розпоряджень, постанов і розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планової перевірки;

— до органів держпожнагляду надійшло звернення фізичних і юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог пожежної безпеки.

Проте згідно з

постановою № 502 до 31.12.2010 р. проведення позапланових перевірок можливе тільки за зверненнями фізичних і юридичних осіб та за заявою самого суб’єкта господарювання.

А ось таку підставу, як перевірка усунення порушень, виключено з переліку підстав для позапланових перевірок. Судячи з усього, суб’єкт господарювання сам має бути зацікавлений у наданні органу держпожнагляду інформації про усунення порушень з підтверджуючими доказами. У такому випадку позапланова перевірка суб’єкта до 01.01.2011 р. проводитися не буде (див. зміни, які вносить до

п.п. 3.3.13 Інструкції № 59 наказ № 481).

Під час позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, які стали підставою для проведення цього заходу,

з обов’язковим їх зазначенням у направленні. Керівник підприємства або уповноважена ним особа має право ознайомитися з підставою проведення перевірки і отримати копії відповідних документів.

Суб’єкти господарювання із середнім і незначним ступенем ризику

не підлягають позаплановим перевіркам, якщо вони уклали договори добровільного страхування відповідальності перед третіми особами. Виняток становлять перевірки об’єктів будівництва.

Візьміть до уваги:

у разі проведення позапланової перевірки повідомлення керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі органи держпожнагляду не надсилають.

Строк здійснення позапланової перевірки

не повинен перевищувати 10 робочих днів, а стосовно суб’єктів малого підприємництва — 2 робочих днів (див. ч. 4 ст. 6 Закону № 877 і п.п. 3.3.13 Інструкції № 59). Зазначені строки є граничними і не підлягають продовженню.

Періодичність проведення позапланових перевірок законодавчо

не встановлена. Тобто пожежні інспектори мають право прийти на підприємство для позапланової перевірки в будь-який зручний для них момент.

 

Оформлення результатів перевірок

Якщо під час планової (позапланової) перевірки пожежні інспектори виявили порушення правил пожежної безпеки, вони складають

акт дотримання (виконання) суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки (п.п. 3.3.14 Інструкції № 59).

В останній день перевірки два примірники акта підписуються представниками пожежної служби, які проводили перевірку, і керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

У разі, коли керівник (або уповноважена особа) підприємства не погоджується з актом, він підписує його із зауваженнями, які є невід’ємною частиною такого акта.

Один примірник акта вручається керівництву суб’єкта господарювання, а другий — зберігається в наглядовій справі органу держпожнагляду.

У разі відмови керівництва підприємства підписати акт або отримати його другий примірник пожежний інспектор уносить до нього відповідний запис і надсилає його рекомендованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням підприємства.

На підставі акта, складеного за результатами планової перевірки, під час якої виявлено порушення протипожежних вимог,

протягом 5 робочих днів після її завершення складається припис на усунення таких порушень за формою, наведеною в додатку 4 до Інструкції № 59. Цей припис складається не менш ніж у двох примірниках, перший з яких з підписами перевіряючих осіб передається керівнику (або уповноваженій особі) суб’єкта господарювання, а другий — з підписом керівника підприємства, що перевіряється, або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів і отримання залишається в органі держпожнагляду для здійснення контролю.

У разі незгоди із запропонованими заходами щодо усунення недоліків або з термінами їх виконання припис протягом

10 днів з моменту його вручення може бути оскаржений у органі держпожнагляду вищого рівня або в суді.

За невиконання заходів припису та у разі виявлення нових порушень установлених законодавством вимог пожежної безпеки пожежний інспектор уживає заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та (або) застосування запобіжних заходів відповідно до законодавства.

На всі об’єкти суб’єкта господарювання або інші підконтрольні об’єкти орган держпожнагляду заводить

окрему наглядову справу, в якій зберігаються документи й матеріали листування з питань пожежної безпеки, у тому числі матеріали перевірок і експертиз протипожежного стану орендованих будівель і приміщень, а також копії дозволів на їх оренду та інші документи, що характеризують стан протипожежного захисту об’єкта (п.п. 3.3.17 Інструкції № 59).

 

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Згідно з

ч. 4 ст. 7 Закону № 3745 державні інспектори з пожежного нагляду мають право, зокрема, притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів державного пожежного нагляду, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням, а також застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ і організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду.

Заходи відповідальності, передбачені чинним законодавством за порушення вимог пожежної безпеки, що стосуються суб’єктів господарювання та їх посадових осіб, наведемо в таблиці.

 

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

№ з/п

Вид порушення

Санкція

На кого накладається

Нормативно-правовий акт

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

Фінансові санкції

Порушення вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного пожежного нагляду

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати 2 % місячного фонду заробітної плати підприємства, установи, організації. Несплата штрафу протягом місяця тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі 2 % за кожен день прострочення

На підприємства, установи, організації

Ст. 35 Закону № 3745

Штраф розраховується виходячи з фактичного фонду заробітної плати підприємства за місяць, що передує місяцю, в якому було прийнято рішення про накладення штрафу (постанова КМУ від 22.09.98 р. № 1496).
Слід зауважити, що застосувати цю санкцію стосовно суб’єкта господарювання досить складно, оскільки конкретний її розмір законодавчо не встановлено

2

Адміністративна відповідальність

Порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил пожежної безпеки

Штраф від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.)

На посадових осіб

Ч. 1 ст. 120 КпАП

Накладається від імені органів державного пожежного нагляду 1) головними держінспекторами з пожежного нагляду центрального і територіальних органів та їх заступниками — штраф на посадових осіб
до 10 нмдг (до 170 грн.);


2) старшими держінспекторами з пожежного нагляду — штраф на посадових осіб до 9 нмдг
(до 153 грн.);

3) головними держінспекторами з пожежного нагляду місцевих органів державного пожежного нагляду, держінспекторами центрального і територіальних органів державного пожежного нагляду — штраф на посадових осіб — до 8 нмдг (до 136 грн.);


4) держінспекторами з пожежного нагляду — штраф на посадових осіб — до 6 нмдг (до 102 грн.)

3

Адміністративна відповідальність

Порушення встановлених на повітряному транспорті правил пожежної безпеки

Штраф від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.)

На посадових осіб

Ч. 2 ст. 120 КпАП

4

Адміністративна відповідальність

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням

Штраф від 2 до 10 нмдг (від 34 до 170 грн.)

На посадових осіб

Ст. 175 КпАП

5

Адміністративна відповідальність

Невиконання розпоряджень і постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності

Штраф від 2 до 10 нмдг (від 34 до 170 грн.)

На посадових осіб

Ст. 1888 КпАП

6

Кримінальна відповідальність

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі

Штраф від
50 до 120 нмдг, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років

На фізичних осіб

Ч. 1
ст. 270 ККУ

Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в 300 і більше разів перевищує нмдг, тобто перевищує 90750 грн.

7

Кримінальна відповідальність

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки

Позбавлення
волі на строк
від 3 до 8 років

На фізичних осіб

Ч. 2
ст. 270 ККУ

Майнова шкода вважається заподіяною у особливо великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в 1000 і більше разів перевищує нмдг, тобто перевищує 302500 грн.

 

Зауважимо також, що

за порушення правил пожежної безпеки, яке створює загрозу виникнення пожежі, або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності пожежні інспектори мають право припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію споруд, будівель, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, дію виданих дозволів на право проведення робіт (ст. 7 Закону № 3745).

Упевнені, що наведена в статті інформація допоможе вам правильно зорієнтуватися при зустрічі з пожежним інспектором. Бажаємо, щоб такі зустрічі мали тільки позитивний характер, а виявлені під час перевірки порушення (якщо вони є) були якомога менш значними!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі