Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Інвентаризація на підприємстві: основні організаційні моменти

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2009/№ 101
Друк
Стаття

Інвентаризація на підприємстві: основні організаційні моменти

 

Мабуть, ніхто не сперечатиметься з тим, що з часом дані обліку починають відрізнятися від фактичної наявності активів та зобов’язань. Щоб виявити можливі невідповідності та їх причини, і проводиться інвентаризація. Без цієї процедури фінансова звітність підприємства просто не буде достовірною. Про те, як організувати проведення інвентаризації на підприємстві, ви дізнаєтеся із запропонованої статті.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Як передбачено

п. 1 ст. 10 Закону про бухоблік інвентаризація активів та зобов’язань проводиться для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. У ході інвентаризації перевіряється та підтверджується наявність таких активів і зобов’язань, їх стан та оцінка.

Необхідність у проведенні інвентаризації та її періодичність визначає

керівник підприємства. Так, інвентаризація може проводитися раз на місяць, на квартал, півріччя, рік або з будь-якою іншою періодичністю. Однак є випадки, коли інвентаризація обов’язкова — ці випадки визначено в пп. 3 — 6 Інструкції № 69 (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Обов’язкова інвентаризація

№ з/п

Випадок проведення

Дата проведення

1

Перед складанням річної бухгалтерської звітності

Не раніше 1 жовтня*

2

При зміні матеріально відповідальних осіб

На день приймання-передачі справ

3

При встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей

На день установлення таких фактів

4

При одержанні відмови постачальника задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або при одержанні від покупця претензії щодо недовантаження товарів проводиться вибіркова інвентаризація тих товарів, на які заявлено такі претензії

На дату одержання претензії (відмови постачальника задовольнити претензію)

5

При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності — при зміні керівника колективу (бригадира), при вибутті з колективу (бригади) більше половини його членів та на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади)

На дату настання перелічених подій

6

При передачі підприємств та їх структурних підрозділів**

На дату передачі

7

У разі ліквідації підприємства

На дату прийняття рішення про ліквідацію

8

За приписом судово-слідчих органів

На дату отримання припису, якщо інший строк не встановлено у приписі

9

При передачі майна держпідприємства в оренду, приватизації майна держпідприємства, перетворенні держпідприємства в акціонерне товариство, в інших законодавчо передбачених випадках

В Інструкції № 69 дату не встановлено. Найімовірніше, орієнтуватися слід на дату події

10

У разі техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха (повінь, землетрус тощо)

На день після закінчення явищ

* Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів основних фондів може проводитися один раз на три роки, а бібліотечних фондів — один раз на п’ять років.

** Може не проводитися при передачі підприємств та їх структурних підрозділів у межах одного органу, у сфері управління якого перебувають ці підприємства.

 

У всіх цих випадках перевіряється наявність та стан не тільки власних активів, а й майна, що не належить підприємству,

облік якого ведеться на позабалансових рахунках. Наприклад, майна, прийнятого за договорами оренди, комісії відповідального зберігання тощо. Виняток становить випадок проведення інвентаризації при одержанні відмови постачальника задовольнити претензію про недовантаження товару або при одержанні подібної претензії від покупця товарів. У цій ситуації проводиться інвентаризація тільки товарів, заявлених у зазначених претензіях.

Крім випадків, перелічених в

Інструкції № 69, існують й інші, коли підприємство має потурбуватися про проведення інвентаризації. Так, наприклад, вимогу провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів може бути висунуто представниками податкової інспекції в ході планової або позапланової виїзної перевірки. Це право надано їм п. 15 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII. Причому невиконання цієї вимоги може обернутися для підприємства доволі негативними наслідками. Докладніше про це можна прочитати у статті «Чи можуть податкові органи, міліція або КРУ проводити інвентаризацію?», опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 97.

Повинні відзначити, що інвентаризації бувають

раптовими (наприклад, на підставі припису судово-слідчих органів) та плановими (наприклад, перед складанням річної фінансової звітності). І якщо до першої готуються тільки у присутності інвентаризаційної комісії, то до другої готуються завчасно. Усі товарно-матеріальні цінності групують, розсортировують та розкладають за найменуваннями, сортами, розмірами в порядку, зручному для підрахунку.

Ознайомившись із класифікацією інвентаризації та періодичністю її проведення, перейдемо безпосередньо до організаційних моментів.

 

img 1

 

Етапи проведення інвентаризації

Усі види інвентаризації на підприємстві проходять у чотири етапи (див. рисунок). Розглянемо їх по порядку.

Етап 1. Створення комісії

Відповідно до

п. 11.1 Інструкції № 69 керівники всіх підприємств для проведення інвентаризаційної роботи повинні створювати постійно діючу інвентаризаційну комісію. До її складу входять керівники структурних підрозділів та головний бухгалтер. А очолює комісію керівник підприємства або його заступник.

Постійно діюча інвентаризаційна комісія працює на підприємстві

цілий рік та виконує переважно організаційні, регулювальні та контрольні функції, перелічені в п. 11.3 Інструкції № 69:

— організовує проведення інвентаризації;

— проводить інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій;

— здійснює контрольні перевірки правильності проведення інвентаризації, а також вибіркові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання та переробки в міжінвентаризаційний період;

— при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації проводить повторні суцільні інвентаризації;

— перевіряє правильність визначення інвентаризаційних різниць, обґрунтованість пропозицій щодо заліку пересортиці цінностей;

— розглядає письмові пояснення осіб, які допустили нестачу або псування цінностей;

— відображає у протоколі свої пропозиції щодо регулювання виявлених нестач та втрат, а також щодо заліку пересортиці;

— проводить профілактичну роботу із забезпечення збереження цінностей, заслуховує на своїх засіданнях керівників підрозділів з цього питання.

На малих підприємствах постійно діюча комісія організовує та проводить інвентаризацію активів

самостійно. У такому разі перед початком інвентаризації складається наказ про створення робочої комісії, до якої входять члени цієї постійно діючої комісії.

А от на середніх та великих підприємствах, де через досить великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією, на допомогу їй створюються

робочі комісії . До їх складу можуть уключати інженерів, технологів, механіків, виконавців робіт, товарознавців, економістів, бухгалтерів та інших кваліфікованих працівників, які добре знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік. А очолює робочу комісію представник керівника. Тільки майте на увазі, що призначати головою робочої комісії в тих самих матеріально відповідальних осіб того самого працівника два роки підряд заборонено Інструкцією № 69 (п. 11.2).

Коло обов’язків робочої комісії визначено

п. 11.4 Інструкції № 69, де зазначено, що вона:

— проводить інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва в місцях зберігання та виробництва;

— разом з бухгалтерією підприємства бере участь у визначенні результатів інвентаризації та розробляє пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного убутку;

— вносить пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання і відпустку товарно-матеріальних цінностей, поліпшенню обліку та контролю за їх зберіганням, а також реалізації непотрібних підприємству матеріальних цінностей і майна;

— несе відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій згідно з наказом керівника підприємства, за повноту та точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках;

— оформляє протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації і висновків щодо них, пропозицій про залік нестач та надлишків за пересортицею, списання нестач у межах норм природного убутку, а також наднормативних нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втратам та нестачам.

Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії затверджується наказом керівника підприємства. Те саме стосується і робочої комісії. Щоправда, її склад, як правило, закріплюють в одному наказі на проведення інвентаризації. Наведемо приклад такого наказу.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«АЛЬФА»

НАКАЗ

16.11.2009

м. Донецьк № 89

Про проведення інвентаризації

У зв’язку з підготовкою до складання річної фінансової звітності, керуючись положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV та Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, а також іншими нормативними документами, що регулюють порядок проведення інвентаризації, з метою підтвердження правильності та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності

НАКАЗУЮ:

1. Провести повну інвентаризацію активів і зобов’язань підприємства з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 1 грудня 2009 року з обов’язковим складанням відповідних інвентаризаційних описів. Інвентаризацію провести в такі строки:

а) товарно-матеріальних цінностей на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, а також відвантажених і таких, що знаходяться в дорозі, — з 1 по 7 грудня 2009 року;

б) грошових коштів у касі, грошових документів, цінних паперів та інших цінностей — раптово у визначений комісією день у період з 1 по 7 грудня 2009 року;

в) бланків суворої звітності — 8 грудня 2009 року;

г) основних засобів, незавершених ремонтів основних засобів, бібліотечних фондів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій — з 1 по 11 грудня 2009 року;

д) розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами — з 1 по 9 грудня 2009 року;

е) витрат майбутніх періодів та забезпечення майбутніх витрат і платежів — з 1 по 7 грудня 2009 року.

2. Проведення інвентаризації покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію, склад якої затверджено наказом від 14.01.2008 р. № 3.

3. Для безпосереднього проведення інвентаризації призначити робочу інвентаризаційну комісію у складі:

Голова комісії — начальник відділу збуту Ільїн О. Н.;

члени комісії:

економіст Смирнов Л. Д.;

менеджер відділу збуту Литовченко Н. С.;

товарознавець Фастовець В. Г.

4. Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальних осіб:

завідувача складу Громова А. Н.;

комірника Сомової К. П.;

касира Морозової Є. В.

5. Головному бухгалтеру Петровій Л. Ю. перед початком інвентаризації забезпечити членів робочої комісії інвентаризаційними описами у необхідній кількості.

6. Постійно діючій інвентаризаційній комісії в п’ятиденний строк після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження керівнику.

7. Заступнику директора Іванову А. Ф. зі змістом наказу ознайомити під підпис всіх працівників, пов’язаних з проведенням інвентаризації.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор 

  /Ликов/ Ликов В. А.
       

З наказом ознайомлені:

16.11.2009 /Ільїн/ Ільїн О. Н.
  16.11.2009 /Смирнов/ Смирнов Л. Д.
  16.11.2009 /Литовченко/ Литовченко Н. С.
  16.11.2009  /Фастовець/ Фастовець В. Г.
  16.11.2009 /Громов/ Громов А. Н.
  16.11.2009 /Сомова/ Сомова К. П.
  16.11.2009 /Морозова/ Морозова Є. В.
  16.11.2009  /Петрова/ Петрова Л. Ю.
  16.11.2009 /Іванов/ Іванов А. Ф.

 

Зверніть увагу: строки проведення інвентаризації конкретних об’єктів установлюються в наказі вже

після дати, на яку призначено інвентаризацію . Тобто, якщо в цьому випадку інвентаризацію призначено на 1 грудня, то строк її проведення, наприклад, за товарно-матеріальними цінностями буде з 1 по 7 грудня 2009 року. Причому інвентаризаційні описи теж складають на 1 грудня 2009 року.

 

Етап 2. Перевірка фактичної наявності активів та зобов’язань

На цьому етапі робоча комісія здійснює переважування, обмір, підрахунок фактичної кількості матеріальних цінностей, визначає розмір зобов’язань. Крім фактичної наявності цінностей та відповідності їх даним бухгалтерського обліку, вона виявляє цінності, уже не придатні для використання в господарській діяльності (зіпсовані, прострочені або не придатні до експлуатації). Усі ці дані знаходять відображення в інвентаризаційних описах.

Як правило, на підприємствах використовуються форми інвентаризаційних описів, затверджені

постановою № 241. Типові форми, затверджені цією постановою, діють ще з радянських часів. Причому дія постанови № 241 на території України не припинялася і не суперечить постанові ВРУ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.91 р. № 1545-XII. Тому для оформлення результатів інвентаризації цінностей та бланків документів суворої звітності підприємства мають повне право застосовувати ці форми. На це, зокрема, звертав увагу Держкомстат у листі від 30.01.2003 р. № 03-04-05/18.

Однак поряд із радянськими формами суб’єкти господарської діяльності можуть користуватися і більш пізніми їх аналогами. Так, наприклад, результати інвентаризації залишків ТМЦ досить часто відображають в

Інвентаризаційному описі товарно-матеріальних цінностей за формою № М-21, затвердженою наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.96 р. № 193. Однак ця форма, на відміну від інвентаризаційних описів, затверджених постановою № 241, не містить розписки матеріально відповідальних осіб, тому перед початком інвентаризації з таких осіб потрібно взяти розписку.

А от для таких специфічних активів, як

нематеріальні активи, форми інвентаризаційних описів узагалі не розроблено. Виняток становлять об’єкти права інтелектуальної власності. Результати інвентаризації цих об’єктів відображаються в Інвентаризаційному описі об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-4), затвердженому наказом Мінфіну від 22.11.2004 р. № 732. Для решти видів нематеріальних активів, як правило, використовують інвентаризаційний опис за формою № інв-1.

Водночас при проведенні інвентаризації не обов’язково застосовувати тільки типові форми. Інвентаризаційна комісія цілком може скористатися і самостійно розробленими формами. Головне, щоб вони відповідали вимогам

ст. 9 Закону про бухоблік.

Усі документи, які складаються при інвентаризації, а також періодичність проведення інвентаризації тих чи інших об’єктів для зручності наведемо в табличному вигляді (див. табл. 2).

 

Таблиця 2

Документальне оформлення проведення інвентаризації та періодичність її проведення

№ з/п

Об’єкти інвентаризації

Документальне оформлення проведення інвентаризації

Необхідні строки проведення інвентаризації (періодичність)

назва форми

порядок складання та рух

1

2

3

4

5

1

Будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомих основних фондів

Інвентаризаційний опис основних засобів (ф. № інв-1)

Складається комісією в одному примірнику окремо за кожним місцезнаходженням цінностей та посадовою особою, відповідальною за збереження основних засобів. На орендовані основні засоби складається окремий опис

Проводиться один раз на три роки (п. 3 Інструкції № 69)

2

Бібліотечні фонди

Проводиться один раз на п’ять років (п. 3 Інструкції № 69)

3

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім зазначених у пп. 1 і 2)

Проводиться один раз на рік не раніше 1 жовтня звітного року (обов’язково перед складанням річної фінансової (бухгалтерської) звітності) (п. 3 Інструкції № 69)

4

Нематеріальні активи

Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (ф. № НА-4, може використовуватися ф. № інв-1)

Ф. № НА-4 затверджено наказом № 732. Складається в одному примірнику для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцезнаходженням об’єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою, відповідальною за використання об’єкта права інтелектуальної власності. До інвентаризаційного опису включається кожний окремий об’єкт права інтелектуальної власності

Проводиться один раз на рік не раніше 1 жовтня звітного року (обов’язково перед складанням річної фінансової (бухгалтерської) звітності) (п. 3 Інструкції № 69)

5

Незавершені ремонти

Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів (ф. № інв-10)

Складається в одному примірнику, підписується та передається до бухгалтерії

6

Витрати майбутніх періодів

Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів (ф. № інв-11)

Складається в одному примірнику, підписується та передається до бухгалтерії

7

Готівкові грошові кошти

Акт про результати інвентаризації готівкових коштів (додаток 7 до Положення № 637)

Складається у двох примірниках, його підписують члени інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальна особа (тобто касир). Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, а другий — залишається у матеріально відповідальної особи

 

8

Цінності та бланки документів суворої звітності

Інвентаризаційний опис цінностей та бланків документів суворої звітності (ф. № інв-16)

Складається у двох примірниках, підписується інвентаризаційною комісією та матеріально відповідальною особою. Один примірник опису передається до бухгалтерії, другий — залишається в матеріально відповідальної особи

9

Розрахунки з покупцями й постачальниками та іншими кредиторами і дебіторами

Довідка до акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (додаток до ф. № інв-17)

Складається в розрізі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку, а саме на підставі акта звірки розрахунків (див. лист Міністерства фінансів України від 18.09.2007 р. № 31-34000-10-10/18896)

Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (ф. № інв-17)

Складається в одному примірнику на підставі Довідки (додатка до ф. № інв-17)

10

Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з них, у тому числі що містяться у відходах та утилі

Акт інвентаризації дорогоцінних металів і виробів з них (ф. № інв-8)

Складається у двох примірниках, підписується та передається до бухгалтерії

Проводиться двічі на рік — на 1 січня та на 1 липня (п. 5.15 Інструкції № 84)

Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах та деталях обладнання, приладів та інших виробах (ф. № інв-8а)

Складається в одному примірнику, підписується та передається до бухгалтерії

Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів та виробів із них (ф. № інв-9)

Складається у двох примірниках, підписується та передається до бухгалтерії

11

Товарно-матеріальні цінності, крім дорогоцінних металів

Інвентаризаційний ярлик (ф. № інв-2)

Використовується, коли інвентаризаційна комісія не має можливості відразу зробити підрахунок товарно-матеріальних та записати їх до інвентаризаційного опису. Заповнюється в одному примірнику та зберігається разом з переліченими товарно-матеріальними цінностями за місцем їх знаходження. Дані використовуються для заповнення ф. № інв-3

Проводиться один раз на рік не раніше 1 жовтня звітного року (обов’язково перед складанням річної фінансової (бухгалтерської) звітності) (п. 3 Інструкції № 69)

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв-3)

Складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією, підписується та передається до бухгалтерії

Акт інвентаризації товарів відвантажених (ф. № інв-4)

Складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією, підписується та передається до бухгалтерії

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (ф. № інв-5)

Складається в одному примірнику та підписаний членами комісії та матеріально відповідальною особою передається до бухгалтерії

Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що знаходяться в дорозі (ф. № інв-6)

Складається в одному примірнику на підставі документів, що підтверджують знаходження матеріалів та товарів у дорозі, підписується та передається до бухгалтерії

12

Майно та матеріальні цінності, які не належать підприємству і облік яких ведеться на позабалансових рахунках

Складаються окремі інвентаризаційні описи (акти) залежно від виду майна

Проводиться один раз на рік не раніше 1 жовтня звітного року (обов’язково перед складанням річної фінансової (бухгалтерської) звітності) (п. 3 Інструкції № 69)

 

Етап 3. Порівняльно-аналітична робота

Після закінчення перевірки фактичної наявності активів та зобов’язань оформлені в установленому порядку інвентаризаційні описи передаються до бухгалтерії. Тут дані інвентаризаційних описів звіряються з даними бухгалтерського обліку і в разі виявлення розбіжностей (надлишків або нестач) за такими цінностями складаються

звіряльні відомості. Однак перш ніж перейти до їх складання та визначення результатів інвентаризації, бухгалтерія підприємства проводить перевірку всіх підрахунків в інвентаризаційних описах. Виявлені помилки в цінах і підрахунках виправляються та завіряються підписами всіх членів інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальних осіб. При цьому на останній сторінці інвентаризаційного опису обов’язково робиться відмітка про перевірку цін та підрахунків підсумків, завірені підписами осіб, які її проводили.

Виявлені після перевірки розбіжності між даними бухгалтерського обліку та інвентаризаційних описів відображаються в:

— звіряльній відомості результатів інвентаризації основних засобів (ф. № інв-18);

— звіряльній відомості результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв-19). При цьому щодо ТМЦ, які знаходяться на відповідальному зберіганні, складають окрему звіряльну відомість;

— інвентаризаційному опису об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (ф. № НА-4), в якому об’єднано показники інвентаризаційного опису та звіряльної відомості. Для інших НМА, як правило, використовується звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів (ф. № інв-18);

— акті інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів (ф. № інв-10);

— акті інвентаризації витрат майбутніх періодів (ф. № інв-11);

— акті інвентаризації готівкових грошових коштів (ф. № інв-15);

— інвентаризаційному опису цінностей і бланків документів суворої звітності (ф. № інв-16).

Останні з перелічених документів також об’єднують показники інвентаризаційних описів (актів) та звіряльних відомостей.

Етап 4. Підбиття підсумків та відображення результатів інвентаризації в обліку

На цьому завершальному етапі дані про нестачі, надлишки та пересортиці переносяться з інвентаризаційних описів, актів та звіряльних відомостей до

Відомості результатів інвентаризації, форму якої наведено в додатку 3 до Інструкції № 69. Водночас інвентаризаційна комісія розглядає письмові пояснення осіб, які допустили нестачу/псування цінностей чи інші порушення. Виходячи з отриманої інформації, комісія складає протокол, в якому відображаються (пп. 11.3, 11.4 Інструкції № 69):

— відомості про причини та осіб, винних у нестачах, втратах, псуванні цінностей та вжитих щодо них заходах;

— інформація про стан складського господарства;

— результати інвентаризації та висновки за ними;

— пропозиції щодо регулювання виявлених нестач та втрат від псування цінностей, заліку за пересортицею;

— списання нестач у межах норм природного убутку, а також наднормативних нестач та витрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втратам та нестачам.

Протокол інвентаризаційної комісії разом із доданими до нього відомістю результатів інвентаризації та іншими документами передається для затвердження керівнику підприємства. А він, у свою чергу, має в п’ятиденний строк вивчити та затвердити цей протокол. Після цього висновки постійно діючої інвентаризаційної комісії щодо врегулювання інвентаризаційних розбіжностей набувають сили розпорядчого документа і стають підставою (первинним документом) для виконання записів у бухгалтерському обліку (див.

лист Мінфіну від 13.12.2004 р. № 31-04200-30-10/22823 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 31). Результати інвентаризації в бухобліку відображають у місяці, в якому вона закінчилася, але не пізніше грудня звітного року.

Тут також слід зауважити, що результати інвентаризації може бути перевірено ще раз у ході

контрольної перевірки. Її проводить постійно діюча комісія за участі членів робочої комісії та матеріально відповідальних осіб після закінчення інвентаризації, але обов’язково до відкриття складу (комори, секції тощо), де проводилася інвентаризація. При цьому перевіряються найбільш цінні та такі, що мають підвищений попит, матеріальні цінності.

У разі виявлення значних розбіжностей між даними інвентаризаційного опису та даними контрольної перевірки призначається новий склад робочої інвентаризаційної комісії для проведення повторної суцільної інвентаризації цінностей. А перший склад робочої комісії, що допустив порушення в ході інвентаризації, має бути притягнуто до відповідальності.

Результати контрольних перевірок інвентаризацій оформляються актом, наведеним у додатку № 1 до

Інструкції № 69 . Реєстрацію проведених контрольних перевірок здійснює бухгалтерія у спеціальній книзі (додаток № 2 до Інструкції № 69).

От, мабуть, і все, що потрібно знати про організацію інвентаризації на підприємстві. А про порядок проведення інвентаризації конкретних об’єктів ітиметься в нашій наступній публікації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі