Теми статей
Обрати теми

Про особливості адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2009 році

Редакція ПБО
Лист від 24.01.2009 р. № 1246/7/15-0817

Про особливості адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2009 році

Лист Державної податкової адміністрації України від 24.01.2009 р. № 1246/7/15-0817

 

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 26 грудня 2008 року № 835-VI «Про Державний бюджет України на 2009 рік», далі — Закон № 835-VI, Закону України від 17 вересня 2008 року № 515-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з радіоактивними відходами», далі — Закон № 515-VI, Закону України від 17 вересня 2008 року № 516-VI «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами», далі — Закон № 516, Кабінетом Міністрів України постанови від 3 грудня 2008 року № 1050 «Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору», далі — постанова № 1050, якою внесено зміни до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303, із змінами і доповненнями, далі — Порядок № 303, Державна податкова адміністрація України інформує про

особливості адміністрування у 2009 році збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Законом № 515-VI, який набрав чинності з 1 січня 2009 року, внесено зміни: до пункту «г» статті 41; частини першої та абзацу першого частини другої статті 44; частини четвертої статті 46 та пункту «а» частини другої статті 47 Закону України від 25 червня 1991 року № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», із змінами і доповненнями, далі — Закон № 1264-XII та частини першої статті 52 Закону України від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (із змінами і доповненнями) та статті 4, абзацу сьомого частини першої статті 6 та абзацу десятого частини третьої статті 10 Закону України від 30 червня 1995 року № 255/95-ВР «Про поводження з радіоактивними відходами», із змінами і доповненнями, далі — Закон № 255/95-ВР.

Відповідно до цих змін з 1 січня 2009 року збір за забруднення навколишнього природного середовища справляється (далі — збір), в тому числі, й за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (обчислюється пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів, а також для експлуатуючої організації ядерних установок атомних електростанцій — на основі показників виробництва електричної енергії за певний період, для інших суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, — пропорційно активності радіоактивних матеріалів, та стягується одночасно з їх придбанням) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (обчислюється пропорційно терміну зберігання радіоактивних відходів понад встановлений строк з урахуванням їх обсягу та активності) (ст. 44 Закону № 1264-XII, п. 2 ст. 1 ч. 1 Закону № 515-VI).

Так, Законом № 515-VI

розширено коло платників збору, а саме, доповнено суб’єктами господарювання (виробниками), які проводять господарську діяльність у сфері використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони та здійснюють:

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), зокрема, це експлуатуючі організації ядерних установок атомних електростанцій та інші суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений строк, зокрема, це виробники радіоактивних відходів.

Також Законом № 515-VI

розширено об’єкти обчислення збором, а саме:

для експлуатуючих організацій ядерних установок атомних електростанцій — це обсяги та активність радіоактивних відходів, а також показники виробництва електричної енергії за певний період;

для інших суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, — це активність радіоактивних матеріалів на момент їх придбання;

для виробників радіоактивних відходів — це обсяги та активність радіоактивних відходів, що зберігаються пропорційно терміну зберігання радіоактивних відходів понад встановлений строк (ст. 44 Закону № 1264-XII, п. 2 ст. 1 ч. 1 Закону № 515-VI).

Порядок зарахування та розподілу коштів від збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, визначається Законом № 255/95-ВР.

Статтею 4 Закону № 255/95-ВР передбачено, що кошти від збору, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, спрямовуються до Державного фонду поводження з радіоактивними відходами (далі — Фонд), який є складовою частиною Державного бюджету України, та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення. Порядок визначення розміру збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, а також порядок використання коштів Фонду встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядком № 303 встановлено нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також деталізовано норми щодо об’єктів обчислення збором, порядку подання платниками податкових розрахунків та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища. Так, до Порядку № 303 постановою № 1050 внесено зміни, якими передбачено, що з 1 січня 2009 року платники збору мають звітувати та сплачувати збір за новими правилами, а саме:

платники збору складають

податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев’ять місяців та рік і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби:

1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення — у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів — у разі розміщення відходів;

3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку — у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення.

Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина — суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу,

копії відповідних податкових розрахунків (п. 9 Порядку № 303).

Платники збору протягом десяти календарних днів, що настають після граничного строку подання податкового розрахунку,

сплачують збір:

1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення — у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів — у разі розміщення відходів;

3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку — у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення (п. 10 Порядку № 303).

При цьому звертаємо увагу, що розмір збору, який справляється у разі

відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів, збільшено з 5-тикратного на 10-тикратний (п. 8 Порядку № 303). Інші зміни, які внесені до Порядку № 303, мають регулятивний характер.

В частині порядку визначення податкових зобов’язань зі збору за квартал, півріччя, дев’ять місяців і 2009 рік, то він залишається незмінним та здійснюється згідно з Порядком № 303, зокрема, платники збору при обчисленні податкових зобов’язань зі збору мають застосовувати

механізм індексації нормативів збору шляхом добутку значень проіндексованих нормативів збору у попередньому році на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік.

Норма відносно визначення значень проіндексованих нормативів збору

у 2007 році залишається незмінною (лист ДПА України від 17.01.2007 № 620/7/15-0817), а саме ці нормативи обчислюються шляхом добутку базових нормативів збору, затверджених додатком 1 до Порядку № 303 (з урахуванням коефіцієнта 2,373), та коефіцієнта індексу споживчих цін (індексу інфляції) за 2006 рік — 1,116 залишається незмінною.

Разом з цим, із запровадженням з 1 січня 2008 року нового механізму індексації нормативів збору надавалися роз’яснення з питання визначення значень проіндексованих нормативів збору у 2008 році, які залишаються чинними (листи ДПА України від 28.01.2008 № 1425/7/15-0817 та від 09.04.2008 № 7377/7/15-0817), а саме, починаючи з 2008 року для визначення проіндексованих нормативів збору у поточному році застосовуються значення проіндексованих нормативів збору у попередньому році, а не базових нормативів збору, як це було раніше. Значення проіндексованих нормативів збору у 2007 році індексуються на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції)

за 2007 рік — 1,166 для визначення проіндексованих нормативів збору у 2008 році.

Згідно з інформацією, яка розміщена на веб-сайті Державного комітету статистики України (www.ukrstat.gov.ua), величина індексу споживчих цін (індексу інфляції)

у 2008 році (грудень до грудня попереднього року) становить 122,3 відсотка.

У зв’язку з цим при обчисленні податкових зобов’язань зі збору за квартал, півріччя, дев’ять місяців і 2009 рік платники збору мають застосовувати механізм індексації нормативів збору, як у 2008 році, зокрема, значення проіндексованих нормативів збору у 2008 році індексуються на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2008 рік — 1,223 для визначення проіндексованих нормативів збору у 2009 році

.

Щодо граничних термінів подання податкового розрахунку збору, то за I квартал 2009 року є 12 травня 2009 року, а граничним терміном сплати збору — 20 травня 2009 року; за півріччя п. р., відповідно, 10 серпня 2009 року та 19 серпня 2008 року; за 9 місяців — 9 листопада 2009 року та 19 листопада 2009 року; за 2009 рік — 9 лютого 2010 року та 19 лютого 2010 року

.

Відповідно до частини четвертої статті 46 Закону № 1264-XII кошти від збору розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно

20, 50 і 30 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища — у співвідношенні 70 і 30 відсотків.

У 2009 році

Законом № 835-VI встановлено порядок розподілу надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища між спеціальним фондом Державного бюджету України та спеціальним фондом відповідних місцевих бюджетів, як визначено частиною четвертою статті 46 Закону № 1264-XII, крім надходжень від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками.

Так, до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2009 рік у частині доходів (п. 20 статті 6 Закону № 835-VI) віднесено

30 відсотків збору, а 70 відсотків збору є джерелом формування спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів згідно із законодавством (п. 5 статті 48 Закону № 835-VI). Також джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2009 рік у частині доходів від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, є 100 відсотків цього збору. Відповідно до п. 11 Порядку № 303 платники перераховують суми збору одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома та використання у роботі підпорядкованим органам державної податкової служби та провести масово-роз’яснювальну роботу з платниками збору щодо застосування норм податкового законодавства при обчисленні податкових зобов’язань зі збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2009 році.

 

Заступник голови С. Чекашкінкоментар редакції

Екозбір у 2009 році: рекомендації ДПАУ

Як уже повелося, подібними листами ДПАУ щорічно нагадує про останні зміни у законодавстві, які слід ураховувати в поточному році при обчисленні, сплаті та складанні звітності з того чи іншого податку, збору (обов’язкового платежу).

Більшість новел листів, що коментуються, присвячених адмініструванню збору за забруднення навколишнього природного середовища, нашим читачам уже відомі. Насамперед, це, звісно ж,

новий порядок подання звітності та сплати екозбору, зумовлений прийняттям постанови КМУ від 03.12.2008 р. № 1050 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 100), а також збільшення розміру збору при безлімітних скидах та розміщенні відходів або перевищенні встановлених лімітів. До речі, поки форму податкового розрахунку збору за забруднення не приведено у відповідність до вимог зазначеної постанови (та й чи буде приведено взагалі?), звертаємо увагу, що текстову частину колонки 8 уже не можна сприймати буквально, оскільки коефіцієнт кратності збору, обчисленого за понадлімітні обсяги, тепер слід приймати рівним 10, а не 5, як було раніше.

Варто окремо зупинитися на тій частині другого листа ДПАУ, де йдеться про

індексацію нормативів екозбору. Як відомо, з 1 січня 2008 року запроваджено новий механізм такої індексації (причини, що викликали необхідність його запровадження, і саму суть цього механізму докладно описано в редакційному коментарі до постанови КМУ від 14.11.2007 р. № 1317 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 95). Його новизна зводиться до того, що кожного разу для індексації нормативів екозбору в поточному році необхідно взяти вже проіндексовані раніше відповідні нормативи за попередній рік (а не базові, що містяться в Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженому постановою КМУ від 01.03.99 р. № 303; далі — Порядок № 303) і збільшити їх на коефіцієнт індексації за попередній рік.

Так, для обчислення екозбору

в кожному зі звітних періодів 2009 року, скажімо, за використане дизельне паливо, треба норматив збору для дизпалива, проіндексований у 2008 році, помножити на коефіцієнт індексації 1,223, розрахований на підставі індексу інфляції за 2008 рік (122,3 %). Однак при цьому виникає закономірне запитання: а де платнику взяти такий норматив?

Відповідь очевидна, якщо і в минулому, і в позаминулому році підприємство постійно експлуатувало пересувні джерела забруднення, що працюють на дизпаливі, і подавало відповідні податкові розрахунки з екозбору: тоді необхідний норматив можна знайти в будь-якому зі звітів за минулий рік.

Якщо ж ідеться про платника, який за підсумками I кварталу цього року повинен уперше скласти звітність зі збору за забруднення (або навіть про того, хто звітував і раніше, але за транспортні засоби, що працюють на бензині, а не на дизельному паливі), то в нього такої інформації про величину проіндексованого нормативу просто немає. Отже, скористатися існуючим механізмом індексації нормативів він не зможе.

На жаль, про цей істотний недолік у листі, що коментується, немає ані слова, хоча заради справедливості слід зазначити, що наявної в ньому інформації вистачає, щоб опосередковано знайти вихід з описаної ситуації. Для цього потрібно послідовно

перемножити базовий норматив екозбору, визначений із таблиць 1.1 — 1.9 додатка 1 до Порядку № 303, коефіцієнт 2,373*, коефіцієнт індексу інфляції за 2006 рік, що дорівнює 1,116, коефіцієнт індексу інфляції за 2007 рік, що дорівнює 1,166, і, нарешті, коефіцієнт індексу інфляції за 2008 рік, що дорівнює 1,223. При цьому округлення проіндексованого нормативу збору має здійснюватися до двох десяткових знаків, як того вимагає постанова КМУ від 14.11.2007 р. № 1317. Наприклад, для розрахунку нормативу екозбору у 2009 році для дизпалива ланцюжок арифметичних дій виглядатиме так:

Нi

= 4,5 х 2,373 х 1,116 х 1,166 х 1,223 = 16,99 (грн./т).

* Про походження цього коефіцієнта можна дізнатися з постанови КМУ від 21.07.2005 р. № 626 («Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 63), листів ДПАУ від 17.01.2007 р. № 620/7/15-0817 («Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 12) та від 10.04.2007 р. № 7110/7/15-0817 («Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 32), а також редакційних коментарів до них.

Як бачимо, нам довелося скористатися не чинним, а попереднім, заснованим на базових нормативах, механізмом індексації, який, як уже зазначалося, скасовано з 1 січня 2008 року. Однак іншого виходу в цьому випадку не існує.

Наостанку зауважимо, що з кожним роком подібний ланцюжок обчислень лише подовжуватиметься, спричиняючи ненавмисні помилки (і в округленні в тому числі, оскільки, якщо той же норматив розрахувати, округлюючи результат до двох десяткових знаків після кожного множення, його значення буде іншим — 17,00 грн./т) з боку платників податків та навмисні прискіпування з боку податківців. Непогано було б КМУ це врахувати і осучаснити нормативи збору за забруднення, прийняті ще у 1999 році.

 

Ігор Хмелевський

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі