Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2009/№ 1
Друк
Наказ від 04.12.2008 р. № 755

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Наказ від 04.12.2008 р. № 755

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2008 р. за № 1215/15906

(витяг)

 

З метою приведення у відповідність до Закону України від 31.03.2008 р. № 639-VI «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та забезпечення реалізації вимог цього Закону

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 № 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за № 208/4429 (із змінами), що додаються*.

*

Зміни не публікуються, оскільки витяг із зазначеного Положення наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Норми, що внесено, у тексті виділено напівжирним курсивом; вилучені норми виділено світлим курсивом та закреслено. —
Прим. ред.

2. Установити, що цей наказ набирає

чинності з 01.01.2009.

3.

Дозволити видачу свідоцтв про реєстрацію сільськогосподарських підприємств як суб’єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість із зазначенням у таких свідоцтвах дати реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування 01.01.2009 сільськогосподарським підприємствам, які не пізніше 01.01.2009 зареєстровані як платники податку на додану вартість на загальних умовах, якими за процедурами перереєстрації до 20.01.2009 включно будуть подані заяви про реєстрацію їх як суб’єктів спеціального режиму оподаткування починаючи з 01.01.2009 та які можуть бути зареєстровані як такі суб’єкти.

<...>

Голова С. Буряк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 1 березня 2000 р. № 79

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 квітня 2000 р. за № 208/4429

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом ДПАУ від 04.12.2008 р. № 755)

(витяг)

<...>

 

Реєстрація платників податку на додану вартість

<...>

12.1. Не зареєстрована платником податку на додану вартість особа, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого статтею 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (у редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 746) (далі — Указ), зобов’язана подати до органу державної податкової служби заяву про реєстрацію як платника податку на додану вартість

. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість має бути подана (надіслана) податковому органу:

а) фізичною особою — підприємцем — не пізніше двадцятого календарного дня з моменту перевищення;

б) юридичною особою не пізніше:

ніж за п’ятнадцять днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому місяці звітного періоду (кварталу);

двадцятого календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).

12.2. Не зареєстрована платником податку на додану вартість юридична особа, яка згідно з Указом переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та обрала ставку єдиного податку 6 відсотків, відповідно до статей 3 та 6 Указу підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, починаючи з першого числа того звітного періоду (кварталу), з якого здійснено перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6 відсотків.

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість має бути подана (надіслана) податковому органу не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до початку звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід.

<...>

13. Реєстрація платником податку на додану вартість здійснюється за заявою особи, яка відповідає вимогам статті 2 Закону.

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (додаток 1*) направляється особою на адресу податкового органу з повідомленням про вручення або вручається особисто представником такої особи службовій особі податкового органу:

<...>

г) особами, що підлягають обов’язковій реєстрації платниками податку на додану вартість у зв’язку з визначеним у підпунктах 12.1, 12.2 пункту 12 цього Положення переходом із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування або із загальної системи оподаткування на спрощену систему оподаткування із сплатою податку на додану вартість, — не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до початку звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід

.

<...>

* Усі додатки, за виключенням додатків 6 — 8, не публікуються. —

Прим. ред.

 

14. <...>

У Свідоцтві найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника податку вказуються повністю, усі поля Свідоцтва заповнюються способом

машинодруку або комп’ютерного друку та виконуються українською мовою прописними літерами.

<...>

 

Перереєстрація

21.

<...>

У період перереєстрації до початку дії нового Свідоцтва платник податку на додану вартість використовує реквізити старого Свідоцтва. За потреби орган державної податкової служби повертає платнику податку на додану вартість на цей період старе Свідоцтво та необхідну кількість засвідчених копій старого Свідоцтва із спеціальними записами про термін його дії:

«Свідоцтво дійсне до <дата, що відповідає останньому дню десятиденного строку від дня отримання додаткової реєстраційної заяви>,

запис зроблено <дата>».

Запис у Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва засвідчується підписом керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби та печаткою.

<...>

 

Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

<...>

25.2.2. <...>

Не пізніше наступного робочого дня після

затвердження внесення запису про анулювання реєстрації до Реєстру один примірник акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість надсилається податковим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи, указаним у Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) такої особи — за місцезнаходженням комісії. Примірник акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість уважається надісланим (урученим) платнику податку на додану вартість, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику податку чи Представнику платника.

<...>

 

Реєстрація платників податку на додану вартість як суб’єктів спеціального режиму оподаткування

26. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим пунктом 81.6 статті 81 Закону (далі — сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.

26.1. Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, у якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

а) для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність менше дванадцяти календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду;

б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з поставки капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі поставки не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

26.2. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 — 24 УКТЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку — суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку — їх виробником.

26.3. Виходячи з норм підпункту 81.15.6 пункту 81.15 статті 81 Закону Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, на які поширюються норми цієї статті, згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 (із змінами) (далі — КВЕД).

27. Реєстрація сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування здійснюється за правилами та у строки, встановлені статтею 9 Закону для осіб, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками податку на додану вартість.

27.1. Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість має бути подана (надіслана) сільськогосподарським підприємством до органу державної податкової служби згідно з додатком 6 (форма № 1-РС) не пізніше двадцяти календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи бажають перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, та у місяці, який передує початку такого податкового періоду.

Якщо сільськогосподарське підприємство не було зареєстроване як платник податку на додану вартість на загальних умовах, то до заяви за формою № 1-РС додається платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію.

27.2. У заяві за формою № 1-РС сільськогосподарським підприємством вказується питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у сукупній вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, у якому подається заява.

27.3. Заява має містити виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію статті 81 Закону та входять до переліку таких видів діяльності, визначеного та оприлюдненого Кабінетом Міністрів України (підпункт 26.3 пункту 26 цього Положення).

Достовірність відомостей про види діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, який містить відомості про основні види діяльності сільськогосподарського підприємства за КВЕД та який сільськогосподарське підприємство додає до заяви.

27.4. За результатами розгляду заяви про реєстрацію за формою № 1-РС орган державної податкової служби протягом 10 робочих днів видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 2-РС (додаток 7) (далі — Спеціальне свідоцтво) або письмову відмову у видачі такого свідоцтва у випадках подання недостовірних даних, або у випадках, визначених пунктом 28 цього Положення.

27.4.1. Якщо сільськогосподарське підприємство не було зареєстроване як платник податку на додану вартість на загальних умовах, то реєстрація його як суб’єкта спеціального режиму оподаткування здійснюється із дотриманням вимог пунктів 7 — 9, 16 — 20 цього Положення.

У цьому випадку датою реєстрації платником податку на додану вартість, датою реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування та датою початку дії Спеціального свідоцтва є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

27.4.2. Якщо сільськогосподарське підприємство, яке виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, зареєстроване як платник податку на додану вартість на загальних умовах, то заміна Свідоцтва на Спеціальне свідоцтво та реєстрація такого підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування проводиться за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

У цьому випадку дата реєстрації платником податку на додану вартість не змінюється, датою реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, датою анулювання Свідоцтва та датою початку дії Спеціального свідоцтва є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

27.5. Спеціальне свідоцтво виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки. Заява про реєстрацію та корінець Спеціального свідоцтва зберігаються в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків.

На підставі відомостей, указаних у заяві про реєстрацію, поданій сільськогосподарським підприємством згідно з підпунктом 27.1 цього пункту, орган державної податкової служби у Спеціальному свідоцтві зазначає виключний перелік видів діяльності що підпадають під дію статті 81 Закону.

У разі змін у даних про види діяльності сільськогосподарського підприємства — суб’єкта спеціального режиму оподаткування Спеціальне свідоцтво підлягає заміні у порядку, визначеному пунктом 30 цього Положення.

27.6. Після видачі, заміни чи анулювання Спеціального свідоцтва дані вносяться до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, який є складовою частиною Реєстру.

Щодо кожного Спеціального свідоцтва до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування вносяться дані про види діяльності сільськогосподарського підприємства, зазначені у Спеціальному свідоцтві, дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, дата початку дії та дата анулювання Спеціального свідоцтва, дата виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, а також дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах.

28. Орган державної податкової служби відмовляє сільськогосподарському підприємству у реєстрації його як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, якщо такий платник податків:

вказує у заяві про реєстрацію види діяльності, які не входять до визначеного та оприлюдненого Кабінетом Міністрів України повного переліку видів діяльності, що підпадають під дію статті 81 Закону;

перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності за єдиним податком за ставкою 10 відсотків;

був виключений із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та від дати такого виключення до дати подання заяви про повторну реєстрацію суб’єктом спеціального режиму оподаткування не сплило дванадцяти послідовних звітних податкових періодів;

поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) або не відповідає іншим критеріям, встановленим пунктом 81.6 статті 81 Закону (підпункт 26.1 пункту 26 цього Положення);

не підпадає під визначення сільськогосподарського підприємства є особою, яка не може бути зареєстрована як суб’єкт спеціального режиму оподаткування чи на яку не поширюються норми статті 81 Закону;

має ознаки чи обставини, які є підставою для анулювання реєстрації та визначені пунктом 25 цього Положення або при яких підлягає анулюванню Спеціальне свідоцтво згідно з пунктами 81.11, 81.12 статті 81 Закону (пункти 29, 33 цього Положення);

подав заяву з порушенням строків, визначених підпунктом «в» пункту 9.6 статті 9 Закону та підпунктом 27.1 пункту 27 цього Положення.

29. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:

а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений статтею 81 Закону. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за наслідками звітного періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

б) податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після спливу наступних дванадцяти послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених статтею 81 Закону та цим Положенням;

в) таке підприємство вважається платником цього податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.

29.1. Для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства до спливу дванадцяти календарних місяців, наступних за датою державної реєстрації такого підприємства, питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду (місяця). Якщо протягом такого звітного податкового періоду (місяця) новостворене сільськогосподарське підприємство — суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) у цьому місяці, то вважається, що такий суб’єкт досяг перевищення та до нього застосовуються норми цього пункту починаючи з першого числа такого звітного податкового періоду (місяця).

29.2. У випадку, визначеному цим пунктом, з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, Спеціальне свідоцтво прирівнюється до Свідоцтва та сільськогосподарське підприємство вважається таким, що сплачує податок на додану вартість за загальними правилами, встановленими Законом. Реєстрацію такого платника податку на додану вартість може бути анульовано згідно з пунктом 25 цього Положення.

29.3. У випадку, визначеному цим пунктом, не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення перевищення сільськогосподарське підприємство зобов’язане подати до органу державної податкової служби, у якому воно зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС (додаток 8) разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями, а також заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах за формою № 1-ПДВ.

Орган державної податкової служби видає Свідоцтво у порядку, визначеному підпунктом 33.1 пункту 33 цього Положення.

29.4. Якщо сільськогосподарське підприємство не подає заяву (заяви) у строки, встановлені цим пунктом, та орган державної податкової служби за результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної перевірки встановить факт перевищення, то незалежно від строку, який пройшов із часу досягнення перевищення, орган державної податкової служби складає акт про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РС (додаток 9). На підставі такого акта орган державної податкової служби виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, проводить анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану вартість на загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником податку на додану вартість не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата затвердження акта про виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення, датою анулювання Спеціального свідоцтва та датою початку дії нового Свідоцтва є дата внесення до Реєстру запису про перереєстрацію.

29.5. Якщо за результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної перевірки орган державної податкової служби встановить, що підприємство не відповідало критеріям, встановленим пунктом 81.6 статті 81 Закону (підпункт 26.1 пункту 26 цього Положення), на момент подання заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, яка стала підставою для видачі Спеціального свідоцтва, то орган державної податкової служби складає акт про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РС. На підставі такого акта орган державної податкової служби виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування проводить анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану вартість на загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником податку на додану вартість не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата затвердження акта, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, є дата реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, датою анулювання Спеціального свідоцтва та датою початку дії нового Свідоцтва є дата внесення до Реєстру запису про перереєстрацію.

29.6. Якщо сільськогосподарське підприємство після досягнення перевищення подало заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах, але не повідомило, що причиною зняття з реєстрації є перевищення, то після встановлення такого факту органом державної податкової служби на підставі акта про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РС в такому реєстрі проводиться коригування дати, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, на перше число місяця, в якому було допущено перевищення. Дати реєстрації платником податку на додану вартість, виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та анулювання Спеціального свідоцтва не змінюються.

30. <...>

орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) такого платника надсилає органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням Повідомлення про видачу Свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за формою № 4-РС (додаток 8).

31. Сільськогосподарським підприємством, якому видане Спеціальне свідоцтво, застосовується спеціальний режим оподаткування з урахуванням такого:

31.1. При здійсненні діяльності, яка відповідає видам діяльності, указаним у Спеціальному свідоцтві, та поставці сільськогосподарських товарів (послуг), що є такими відповідно до пункту 81.7 статті 81 Закону (підпункт 26.2 пункту 26 цього Положення), сільськогосподарським підприємством застосовується спеціальний режим оподаткування з дати реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, вказаної у Спеціальному свідоцтві, до:

останнього числа місяця, який передує місяцю, в якому було допущено перевищення, визначене у пункті 81.11 статті 81 Закону (пункт 29 цього Положення);

дати виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначене у пункту 81.11 статті 81 Закону (пункт 29 цього Положення).

31.2. Сільськогосподарським підприємством — суб’єктом спеціального режиму оподаткування суми податку на додану вартість розраховуються та сплачуються до бюджету за загальними правилами Закону та ставками, визначеними статтею 6 Закону при поставці несільськогосподарських товарів (послуг) або товарів (послуг), одержаних від здійснення видів діяльності, не вказаних у Спеціальному свідоцтві, а також починаючи з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 29 цього Положення), чи з дати виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначене пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 29 цього Положення).

31.3. При поставці товарів (послуг) та виписці податкових накладних сільськогосподарським підприємством — суб’єктом спеціального режиму використовується індивідуальний податковий номер, зазначений у Спеціальному свідоцтві, та номер такого свідоцтва.

<...>

33. Спеціальне свідоцтво підлягає анулюванню у разі, якщо:

а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;

б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником цього податку на загальних підставах;

в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;

г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з цього податку протягом останніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів.

За наявності інших підстав, визначених у підпунктах «б» — «ґ» пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункти «б» — «ґ» пункту 25 цього Положення), проводиться анулювання реєстрації платника податку на додану вартість — сільськогосподарського підприємства, що включає анулювання Спеціального свідоцтва, виключення такого підприємства з Реєстру та реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування.

У таких випадках сільськогосподарське підприємство зобов’язане повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво.

33.1. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставі, визначеній у підпункті «а» цього пункту, здійснюється за ініціативою сільськогосподарського підприємства.

Для анулювання Спеціального свідоцтва сільськогосподарське підприємство подає до органу державної податкової служби, в якому воно зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, заяву:

про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС та реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація», якщо було допущено перевищення визначене пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 29 цього Положення);

про реєстрацію його платником податку на додану вартість на загальних умовах за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація», якщо не було допущено перевищення, визначене пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 29 цього Положення).

До таких заяв додається Спеціальне свідоцтво та всі його засвідчені копії.

Орган державної податкової служби протягом десяти календарних днів від дня отримання таких заяв видає заявнику (відправляє поштою з повідомленням про вручення) Свідоцтво за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

При цьому дата реєстрації платником податку на додану вартість не змінюється, датою початку дії нового Свідоцтва, датою анулювання Спеціального свідоцтва та датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата внесення відповідного запису до Реєстру. Датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, є:

перше число місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 29 цього Положення);

дата виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування — в інших випадках, визначених Законом та цим Положенням.

33.2. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставі, визначеній у підпункті «б» цього пункту, може бути здійснене за ініціативою податкового органу у порядку, визначеному пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 29 цього Положення).

У таких випадках орган державної податкової служби видає сільськогосподарському підприємству Свідоцтво лише в обмін на оригінал та всі завірені копії Спеціального свідоцтва, яке було анульоване.

33.3. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставах, визначених у підпунктах «в», «г» пункту 81.12 статті 81 Закону (підпункти «в», «г» цього пункту) або у інших випадках, визначених у підпунктах «б» — «ґ» пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункти «б» — «ґ» пункту 25 цього Положення), може бути здійснене за ініціативою сільськогосподарського підприємства або органу державної податкової служби.

У таких випадках одночасно з анулюванням Спеціального свідоцтва здійснюється анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, зареєстрованого як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, за правилами та у строки, визначеними пунктом 9.8 статті 9 Закону (пункт 25 цього Положення).

33.3.1. Для анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання реєстрації за ініціативою сільськогосподарського підприємства подається:

заява про зняття сільськогосподарського підприємства з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС — у випадках, визначених у підпунктах «в», «г» пункту 81.12 статті 81 Закону (підпункти «в», «г» цього пункту);

заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 3-ПДВ — у інших випадках, визначених у підпунктах «б» — «ґ» пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункти «б» — «ґ» пункту 25 цього Положення).

Такі заяви подаються разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями.

33.3.2. Анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання реєстрації за ініціативою органу державної податкової служби оформляється актом про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 6-ПДВ. У таких випадках сільськогосподарське підприємство зобов’язане повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво протягом двадцяти календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. Затримка у поверненні такого свідоцтва прирівнюється до затримки у наданні податкової звітності з податку на додану вартість.

33.4. Якщо анулювання Спеціального свідоцтва проведене за ініціативою органу державної податкової служби, то один примірник акта про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії документів, на підставі яких податковий орган прийняв рішення про таке виключення, мають бути додані до цього примірника акта.

Не пізніше наступного робочого дня після внесення до Реєстру запису про перереєстрацію один примірник акта про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування надсилається податковим органом такому підприємству за правилами, встановленими підпунктом 25.2.2 підпункту 25.2 пункту 25 цього Положення, для направлення акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

Акти про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у день їх затвердження реєструються у журналі обліку актів про виключення сільськогосподарських підприємств з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РЖС (додаток 12). Номер акта відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

Інформація про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування оприлюднюється у порядку, визначеному пунктом 35 цього Положення.

34. Засвідчення копій Спеціального свідоцтва здійснюється за правилами, встановленими підпунктом 14.4 пункту 14 цього Положення.

 

Оприлюднення даних з Реєстру

35. Для інформування платників податку Державна податкова адміністрація України не пізніше 2, 12 та 22 числа кожного місяця оприлюднює на web-сайті Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua):

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера Свідоцтва або Спеціального свідоцтва, дати його початку дії;

інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників податку на додану вартість за заявою платника податку або з ініціативи органів державної податкової служби чи рішенням суду, а саме: про анульовані Свідоцтва та Спеціальні свідоцтва платників податку із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.

Додатково до таких даних з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування оприлюднюються дані про дату реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, дату виключення із такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах.

36. Якщо за ініціативою органу державної податкової служби анульовано реєстрацію особи як платника податку на додану вартість або виключено особу з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та анульовано видане їй Спеціальне свідоцтво, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати отримання такою особою відповідного акта про анулювання. Якщо відомості про таке анулювання були оприлюднені відповідно до пункту 9.3 статті 9 Закону та пункту 35 цього Положення раніше, ніж особа отримала відповідний акт про анулювання, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати такого оприлюднення.

Начальник відділу організації обліку платників податків К. Савенкокоментар редакції

Наказом, що коментується, унесено зміни до порядку реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації спецрежимних платників сільгосп-ПДВ, а також підкориговано строки подання реєстраційної заяви суб’єктами, які змінюють систему оподаткування зі спрощеної на загальну.

 

1. Заяву на спецрежим сільгосп-ПДВ з нового року можна подати до 20 січня включно

Як ми і передбачали у статті «Агроподатки-2009: ПДВ, ФСП та податок на прибуток» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 103), не довелося довго чекати на зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 01.03.2000 р. № 79 (далі — Положення № 79), та додатків до нього стосовно нового спецрежиму сільгосп-ПДВ згідно зі ст. 81 Закону про ПДВ. Зміни стосуються також форми відповідних документів, процедур та строків їх проведення.

Крім того, пунктом 3 наказу, що коментується, ДПАУ дозволила видачу свідоцтв про реєстрацію сільгосппідприємств суб’єктами спецрежиму обкладення ПДВ із зазначенням у таких свідоцтвах

дати реєстрації суб’єктом спецрежиму 01.01.2009 р. сільгосппідприємствам, зареєстрованим не пізніше 01.01.2009 р. платниками ПДВ на загальних умовах, які за процедурою перереєстрації до 20.01.2009 р. включно подадуть заяви про реєстрацію їх суб’єктами спецрежиму починаючи з 01.01.2009 р. і яких може бути зареєстровано як таких суб’єктів.

Якщо сільгосппідприємство, зареєстроване платником ПДВ на загальних умовах, висловило бажання перейти на застосування спецрежиму оподаткування, то заміна Свідоцтва на Спецсвідоцтво та реєстрація такого підприємства суб’єктом спецрежиму проводиться за процедурами

перереєстрації.

Наказом, що коментується, затверджено нові форми № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС, які ми наводимо в цьому номері газети. Додавати до заяви за формою № 1-РС

платіжний документ про сплату встановленої суми за Спецсвідоцтво необхідно у випадках, якщо сільськогосподарське підприємство не було зареєстроване платником ПДВ на загальних умовах.

У заяві за формою № 1-РС сільгосппідприємством зазначається

питома вага вартості сільгосптоварів (послуг) у сукупній вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців), що передують місяцю, в якому подається заява.

 

2. Нові строки реєстрації для колишніх спрощенців

Минуло зовсім небагато часу (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 86), як податківці вирішили ще трішки підкоригувати

строки подання реєстраційної заяви суб’єктами, які змінюють систему оподаткування зі спрощеної на загальну. Причому знову-таки до поля зору ДПАУ потрапили лише ті єдиноподатники, які переходять на загальну систему у примусовому порядку — через перевищення річної виручки, розмір якої встановлено Указом № 727 (1 млн — для юросіб і 500 тис. — для фізосіб).

Якщо згідно з попередньою редакцією такі суб’єкти повинні були подати заяву за 15 днів до початку кварталу роботи на загальній системі, то тепер ці строки розрізняються для фізичних і юридичних осіб, причому в останніх строк подання ще залежить від місяця перевищення планки в 1 млн.

Так,

якщо фізособа перевищила виручку (500 тис. грн.), то заяву має бути подано не пізніше 20-го календарного дня з моменту перевищення. Причому в такій заяві можна зазначити дату бажаної реєстрації — 1 число кварталу роботи на загальній системі — якщо заяву буде подано не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку такого кварталу (абзац 4 п. 13.1 Положення № 79).

Якщо юрособа перевищила виручку (1 млн грн.), то заяву має бути подано

не пізніше:

ніж за 15 днів до початку кварталу роботи на загальній системі, якщо перевищення відбулося в 1-му або 2-му місяці останнього кварталу роботи на єдиному податку;

20-го календарного дня після закінчення останнього кварталу роботи на єдиному податку, якщо перевищення відбулося в 3-му місяці останнього кварталу роботи на єдиному податку.

Як і раніше, залишається запитання: як бути тим

єдиноподатникам, які переходять на загальну систему з іншої причини, пов’язаної з перевищенням чисельності (50 осіб — для юросіб, 10 осіб — для фізосіб) або за власним бажанням, але в яких за останні 12 місяців обсяг оподатковуваних операцій перевищив 300 тис. грн.? Коли їм подавати реєстраційну заяву? Додержуючись логіки останніх змін — протягом 20 днів із дня роботи на загальній системі.

Анатолій Бобро, Наталія Яновська

 

 

img 1
img 2
img 3

 

img 4

 

img 5

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі