Теми статей
Обрати теми

Щодо бухгалтерського обліку отриманих за поточним та депозитним рахунками відсотків та короткострокових позик

Редакція ПБО
Лист від 29.12.2008 р. № 31-34000-20-16/45983

Щодо бухгалтерського обліку отриманих за  поточним
та депозитним рахунками відсотків
та короткострокових позик

Лист Міністерства фінансів України від  29.12.2008  р. №  31-34000-20-16/45983

Міністерство фінансів України на  запит щодо відображення підприємством в  бухгалтерському обліку окремих господарських операцій повідомляє.

Відповідно до пункту 27 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі  — ПБО) 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  31.03.99 №  87,

у  статті «Інші фінансові доходи» показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від  фінансових інвестицій. Фінансовими інвестиціями відповідно до ПБО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  31.03.99 №  87, є активи, які утримуються підприємством з  метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Отримання відсотків за  поточним рахунком, а  також за  депозитним рахунком, який є складовою частиною еквівалентів грошових коштів, не  належить до складу фінансових інвестицій. До інвестиційної діяльності підприємства згідно з  пунктом 4 ПБО 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  31.03.99 №  87, належить діяльність з  придбання необоротних активів, а  також діяльність з  придбання фінансових інвестицій, які не  є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Враховуючи викладене, отримані підприємством за  поточним та депозитним рахунками відсотки вважаються іншими операційними доходами.

Облік фінансових витрат, пов’язаних із запозиченнями, врегульовано пунктом 27 ПБО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  31.12.99 №  318, та пунктами 3 і  4 ПБО 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  28.04.2006 №  415.

Бухгалтерський облік отриманих підприємством короткострокових позик

(крім позик банків) відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і  господарських операцій підприємств і  організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  30.11.99 №  291, ведеться на  субрахунку  685 «Розрахунки з  іншими кредиторами».

Відповідно до пунктів 1.3, 6.2, 9.1.3, 10.3.2, 10.8.2 і  10.9 Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з  бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від  05.03.2008 №  353,

необоротні активи, які утримуються (призначені) для продажу відображаються у  складі оборотних активів. Включення до фінансової звітності доходів і  витрат від  реалізації необоротних активів, які утримувалися для продажу, врегульовано пунктами 21, 28 і  31 ПБО 3.

Формування та розкриття облікової політики підприємства має здійснюватися з  урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України від  21.12.2005 №  31-34000-10-5/27793.

 

Заступник міністра Д. Фудашкін

коментар редакції

 

Відсотки банку, нараховані на  залишок коштів на  поточному рахунку  підприємства та за  депозитним рахунком, визнаються операційним доходом

Відразу у  двох листах, що аналізуються, Мінфін обґрунтовує «операційність» доходів, що отримуються підприємством від  банків у  вигляді відсотків за  користування його тимчасово вільними коштами на  поточних рахунках та за  депозитними рахунками.

Отже, Мінфін пояснює: згідно з  п.  4 П(С)БО 2

фінансовою інвестицією є активи, які утримуються підприємством з  метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Отримані

від  фінансових інвестицій дивіденди, відсотки та інші доходи (крім доходів від  інвестицій в  асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в  капіталі) показуються у  Звіті про фінансові результати за  статтею «Інші фінансові доходи» (рядок 120 форми №  2) (п.  27 П(С)БО 3).

Водночас під

інвестиційною діяльністю розуміється діяльність з  придбання та реалізації необоротних активів, а  також фінансових інвестицій, що не  є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Відповідно еквівалентами грошових коштів вважаються короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в  певні суми грошових коштів і  характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. Отримання ж відсотків за  депозитним рахунком, що є складовою частиною еквівалентів грошових коштів, не  входить до складу фінансових інвестицій.

По суті, у  листах, що коментуються, Мінфін розцінює кошти, розміщені на  депозитному рахунку, як еквіваленти грошових коштів, які, як наслідок, слід обліковувати на  субрахунку  351 «Еквіваленти грошових коштів». Спирається в  такій думці Мінфін, мабуть, на  вимогу Інструкції №  291 про ведення

на  рахунку  31 «Рахунки в  банках» обліку наявності та руху лише тих грошових коштів, які знаходяться на  рахунках в  банках та які може бути використано для поточних операцій. Цілком очевидно, що в  цьому контексті під поточними операціями слід розуміти операції з  грошовими коштами, пов’язані з  їх негайним використанням в  повсякденній діяльності підприємства. Безумовно, грошові кошти, внесені підприємством на  вкладний (депозитний) рахунок,  не  завжди можна негайно використовувати для поточних операцій, оскільки гроші, що зберігаються на  ньому, передаються в  управління банку на  встановлений строк або ж без зазначення такого строку (залежно від  умов договору) (п.  1.8 Інструкції №  492).

Проте вважаємо за  можливе грошові кошти, розміщені підприємством

на  депозитному рахунку  за  договором банківського рахунка  (вкладу) на  умовах повернення вкладу (депозиту) на  першу вимогу (вклад (депозит) на  вимогу), обліковувати на  субрахунку  313 «Інші рахунки в  банку в  національній валюті» або 314 «Інші рахунки в  банку в  іноземній валюті» залежно від  виду валюти, в  якій вільні грошові кошти підприємства внесено на  депозит в  банку. Пояснюється така позиція тим, що грошові кошти, розміщені на  депозитному рахунку  за  договором банківського вкладу на  вимогу, повністю відповідають визначенню «грошові кошти», наданому в  п.  4 П(С)БО 4, згідно з  яким такими є: готівка, кошти на  рахунках у  банках та депозити до запитання. А рахунок  31 «Рахунки в  банках» саме і  призначено для обліку грошових коштів, що значаться на  банківських рахунках підприємства (щоправда, із застереженням «які можуть бути використані для поточних операцій»).

У будь-якому разі в  Балансі кошти в  касі, на  поточних та інших рахунках в  банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а  також еквіваленти грошових коштів підлягають відображенню у  статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» (рядки 230 і  240 форми №  1).

Утім, як би не  було класифіковано кошти, розміщені підприємством на  депозитному рахунку, важко не  погодитися з  тим, що

відсотки, які отримуються від  банку за  поточними та депозитними рахунками, належать до інших операційних доходів. Такі відсотки повинні відображатися за  кредитом рахунка  71 «Інший операційний дохід» (субрахунок  719 «Інші доходи від  операційної діяльності») та показуватися підприємством за  рядком 060 «Інші операційні доходи» форми №  2 «Звіт про фінансові результати». При цьому згідно з  п.  13 П(С)БО 4 для цілей Звіту про рух грошових коштів ці доходи є складовою статті «Прибуток (збиток) від  звичайної діяльності до оподаткування» (рядок 010 форм №  3).

Викладене не  стосується

депозитів, розміщених підприємством за  договором банківського вкладу (депозиту) за  допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів. Їх, як і  раніше, потрібно обліковувати за  субрахунком 352 «Інші поточні фінансові інвестиції»  — якщо ощадний (депозитний) сертифікат видано на  строк не  більше 12 місяців з  дати балансу або ж за  субрахунком 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»  — коли ощадний (депозитний) сертифікат видано на  строк понад 12 місяців з  дати балансу.

У згаданому випадку

відсотки, нараховані за  умовами такого договору, відображаються у  складі «Інших фінансових доходів» за  кредитом субрахунку  732 «Відсотки одержані» у  кореспонденції з  дебетом рахунка  373 «Розрахунки за  нарахованими доходами» та включаються до статті «Інші фінансові доходи» Звіту про фінансові результати (рядок 120 форми №  2).

Таким чином,

відсотки, нараховані за  умовами договору банківського рахунка  (вкладу) з  відкриттям депозитного рахунка, відображаються в  бухгалтерському обліку у  складі інших операційних доходів за  кредитом субрахунку  719 «Інші доходи від  операційної діяльності», а  за  вкладом, оформленим ощадним (депозитним) сертифікатом,  — у  складі фінансових доходів за  кредитом субрахунку  732 «Відсотки одержані» у  кореспонденції з  дебетом субрахунку  373 «Розрахунки за  нарахованими доходами».

Крім іншого, слід пам’ятати, що облік грошових коштів в  іноземній валюті підпорядковано правилам П(С)БО 21, згідно з  п.  4 якого статті балансу про грошові кошти та про заборгованість в  іноземній валюті є монетарними. Відповідно під «монетарність» підпадають і  депозити. А це означає, що на  кожну дату балансу та на  дату здійснення розрахунків за  такими статтями в  іноземній валюті розраховуються курсові різниці (п.  8 П(С)БО 21). Стосовно

депозитів в  іноземній валюті викладене означає, що як за  грошовими коштами, розміщеними на  депозитних рахунках, так і  за  депозитами, оформленими ощадними (депозитними) сертифікатами, курсові різниці розраховуються :

— на  дату розміщення (повернення) депозитів;

— на  кожну дату балансу між розміщенням та поверненням депозиту.

Розглянемо порядок відображення в  обліку відсотків за  депозитними рахунками на  умовному прикладі.

Приклад.

Підприємство уклало депозитний договір банківського вкладу до запитання на  суму 10000  грн. з  10 травня 2009  року. За таким договором банківського вкладу відсотки нараховуються та виплачуються після закінчення депозитного договору разом з  поверненням основної суми. 30 травня 2009  року суму депозиту на  вимогу підприємства було повернено на  його поточний рахунок. Величина відсотків склала 100  грн.

Підприємством, крім того, в  цьому місяці отримано відсотки за  користування залишком коштів на  поточному рахунку  підприємства за  договором банківського рахунка  в  сумі 350  грн.

< cellspacing="1" dir="LTR" width="633">

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Сума,
грн.

1

Розміщено кошти на  депозитному рахунку  в  установі банку

313

311

10000

2

Нараховано відсотки за  депозитним вкладом

373

719

100

3

Повернено на  поточний рахунок  підприємства основну суму депозиту

311

313

10000

4

Надійшли відсотки, нараховані банком за  депозитним вкладом, на  поточний рахунок  підприємства

311

373

100

5

Зараховано відсотки за  користування залишком коштів на  поточному рахунку  підприємства

311

719

350

6

Списано дохід на  фінансовий результат

719

791

450

 

Отримані короткострокові позики (крім банківських)
обліковуються на  субрахунку  685

Свого часу для обліку отриманих короткострокових позик (крім наданих банківськими установами) Мінфін, посилаючись на  положення Інструкції №  291, у  своїх Методрекомендаціях, доведених листом від  04.02.2000  р. №  18-424, пропонував використовувати самостійно відкритий підприємством субрахунок  607 «Інші короткострокові позики». Безпосередньо у  Плані рахунків такий субрахунок  відсутній, але, на  думку Мінфіну, він може використовуватися для багатьох операцій.

Фактично на  практиці нарівні з  субрахунком 607 «Інші короткострокові позики» як ще один варіант обліку зазначених операцій застосовувався субрахунок  685 «Розрахунки з  іншими кредиторами».

І от  тепер у  листі, що коментується, Мінфін однозначно висловився за  застосування для цілей бухгалтерського обліку отриманих підприємством короткострокових позик (крім позик банків) саме субрахунку  685 «Розрахунки з  іншими кредиторами».

Серед найбільш поширених видів короткострокових позикових коштів можна назвати:

— поворотну фінансову допомогу, отриману підприємством від  суб’єктів господарювання будь-якої форми власності та від  фізичних осіб;

— будь-які позики від  небанківських фінансових установ та нерезидентів тощо.

Порядок обліку безпроцентної позики, наданої підприємству, розглянемо на  прикладі.

Приклад.

Підприємство отримало від  іншого суб’єкта підприємництва короткострокову безпроцентну позику в  сумі 10000  грн., яку планується використовувати в  операційній діяльності (для придбання товарів). Строк погашення позики  — через один місяць після дати отримання.

Позику погашено в  установлений договором строк.

< cellspacing="1" dir="LTR" width="633">

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Сума,
грн.

1

Отримано на  поточний рахунок  підприємства безпроцентну короткострокову позику

311

685

10000

2

Повернено позику в  установлений договором строк

685

311

10000

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі