Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2009/№ 46
Друк
Постанова від 29.04.2009 р. № 252

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Постанова від 29 квітня 2009 року № 252

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 2009 р. за № 448/16464

(витяг)

 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про Національний банк України» та з метою вдосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320 (зі змінами) що додаються*.

* Зміни не публікуються, оскільки витяг із зазначеного Положення наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

4. Постанова набирає

чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

 

Голова В. Стельмах

 

 

Затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 року № 252)

(витяг)

 

Це Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України «Про Національний банк України», визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою.

1. Загальні положення

<...>

1.2. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

<...>

журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів — документ, що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів

;

<...>

касова книга — документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі

;

касовий ордер — первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси. Форми касових ордерів, що використовуються спеціалізованими підприємствами та установами Національного банку України, які не мають оборотної каси, установлюються відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України

;

касові документи — документи (касові ордери та

відомості на виплату грошей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку;

<...>

книга обліку — касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку

виданих та прийнятих старшим касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій;

<...>

книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей — книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів

;

<...>

2. Вимоги до організації готівкових розрахунків

<...>

2.8. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов’язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи підприємств — юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб. За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки підприємства може здаватися до операторів поштового зв’язку та небанківських фінансових установ, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надане право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

<...>

2.10. Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Для проведення цих виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх касах понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка, що одержана в банку на інші виплати, має видаватися підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, що одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).

Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі,

що зазначена в переданих до каси відомостях на виплату грошей (далі — видаткова відомість) (додаток 1).

<...>

2.14. Небанківські фінансові установи, а також суб’єкти господарювання, які уклали агентські договори з банками, здійснюють операції із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. Банки здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, з якими укладено агентські договори, законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України в частині проведення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування в межах цих договорів.

3. Порядок оформлення касових операцій

<...>

3.7. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

Документом, що свідчить про приймання готівки програмно-технічним комплексом самообслуговування для подальшого її переказу, є квитанція, яка містить обов’язкові реквізити документа на переказ готівки і підтверджує внесення відповідної суми готівки до цього програмно-технічного комплексу самообслуговування та здійснення ініціювання операції з переказу готівки.

<...>

3.11. Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4), який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у видатковій відомості.

<...>

4. Порядок ведення касової книги та обов’язки касира

<...>

4.2. Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі

(додаток 5).

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу

.

<...>

4.6. Старший касир перед початком робочого дня (за наявності в підприємства кількох касирів) видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей (додаток 6), яку веде старший касир.

Касири в кінці робочого дня зобов’язані скласти звіт про одержану і видану готівку за відповідними касовими документами і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей застосовується також для обліку готівки, виданої з каси підприємства довіреній особі, яка виплачує заробітну плату протягом встановленого строку, та повернення нею наявної готівки і касових документів.

<...>

7. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою

<...>

7.10. Під час перевірки встановлюються наявність у підприємства журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та книги обліку

виданих та прийнятих старшим касиром грошей і правильність їх ведення, а також правильність відображення в касових документах номерів кореспондуючих рахунків, відповідність між кореспонденцією рахунків, унесених до касової книги та зазначених в касових ордерах, наявність потрібних виправдних документів, що додаються до касових ордерів (заяви, накладні, рахунки, довідки тощо), і позначок про їх погашення. У касових документах, які викликають сумніви щодо їх справжності, перевіряється достовірність підписів одержувачів коштів і службових осіб, які дають пояснення щодо цього.

<...>

7.23. Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі порівнюються записи про фактичні її залишки в касі за касовою книгою з установленим лімітом каси за кожний день незалежно від того, здійснювалися в цей день касові обороти (надходження і витрати готівки) чи ні. Якщо в періоді, що перевіряється, виявлено перевищення ліміту каси, то з’ясовується, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а також загальна сума понадлімітних залишків.

 

img 1

 

img 2

 

img 3

 

img 4

 

img 5

 

img 6

 

img 7

 

img 8

 

img 9

 

img 10

 

 

Нові форми касової «первинки»: від КО-1 до КО-5

Особливо бурхливим для касової первинки був минулий рік: коли

з початку 2008 року майже до травня місяця ПКО і ВКО мали серйозний статус суворих бланків з усіма наслідками, що звідти випливають (див. постанову КМУ від 06.06.2007 р. № 809), потім у середині квітня бланки знову стали звичайними (див. постанову КМУ від 17.04.2008 р. № 381 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 34), і дещо пізніше — у червні того ж року — усі типові форми касової первинки взагалі скасовуються, оскільки наказ від 15.02.96 р. № 51, що їх затверджує, утратив чинність (див. наказ Мінстату від 09.06.2008 р. № 186 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 54).

Відтоді всі чекали нових форм, але вже не від Мінстату, а від Нацбанку, який, у свою чергу, роз’яснив, що поки (до затвердження нових бланків) можна використовувати форми документів, передбачені наказом Мінстату від 15.02.96 р. № 51, що втратив чинність (див. лист НБУ від 09.07.2008 р. № 11-111/2779-9370 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 57).

І ось, нарешті, касову «первинку» затверджено Нацбанком шляхом унесення змін до профільного Положення № 637 у складі:

Відомість на виплату грошей (додаток 1);

КО-1 «Прибутковий касовий ордер» (додаток 2);

КО-2 «Видатковий касовий ордер» (додаток 3);

КО-3 «Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів» (додаток 4);

КО-3а «Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів»(додаток 4);

КО-4 «Касова книга» (додаток 5);

КО-5 «Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей» (додаток 6).

Порівнюючи старі та нові форми можна зазначити, що

відмінностей у них небагато. Єдине, що можна помітити щодо змісту форм, так це заміну різноманітності розрахунково-платіжних відомостей, що існувала раніше (затверджених наказом Мінстату від 22.05.96 р. № 144, який сьогодні втратив чинність), однією Відомістю на виплату грошей, яка за своєю суттю є аналогом старої форми № П-53.

З одного боку, відсутність принципових відмінностей на руку бухгалтеру — не потрібно буде розбиратися з новими формами, але з іншого боку, незважаючи на їх схожість, ми б порадили з дати набуття чинності документом (через 10 днів після опублікування*) застосовувати все-таки нові бланки. Інакше це може стати формальним приводом для причіпок, адже перевіряючі можуть:

* Поки що не опублікований.

не визнати оприбуткування виручки, мовляв бланки не за тією формою, а отже, порушено вимоги пп. 1.2, 2.6, 7.19 Положення № 637(штраф у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми — Указ Президента від 12.06.95 р. № 436);

розцінити як порушення встановленого п. 1 ст. 9 Закону про РРО порядку проведення розрахунків через каси підприємств, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням ПКО і ВКО та видачею відповідних квитанцій, підписаних та завірених печаткою в установленому порядку (штраф у розмірі 170 грн. — п. 7 ст. 17 Закону про РРО);

розцінити як порушення порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із накладенням адмінштрафу за ст. 1551 КпАП (для осіб, які здійснюють розрахункові операції, цією статтею встановлено штраф у розмірі від 34 до 85 грн., для посадових осіб — суб’єктів підприємницької діяльності — штраф у розмірі від 85 до 170 грн.) або як порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та порушення правил ведення касових операцій за ст. 1642 КпАП (штраф від 136 до 255 грн.);

не визнати валові витрати в покупця, якому видали ПКО за старою формою, мовляв немає підтверджуючого документа.

Звичайно, усе перелічене — це крайній випадок, і ми все-таки сподіваємося, що податківці не штрафуватимуть, використовуючи лише формальну невідповідність.

Щодо

нумерації ПКО і РКО, то, вважаємо, що не буде помилкою, якщо нумерація продовжуватиметься.

І наостанок звернемо вашу увагу ще на одну невелику новацію: термін «касові документи» поповнився ще одним документом — квитанцією програмно-технічного комплексу самообслуговування. За допомогою цих комплексів підприємства можуть також інкасувати виручку до банку (п. 2.1 оновленого Положення № 637 та постанова НБУ від 05.03.2008 р. № 53).

 

Наталія Яновська

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі