Теми статей
Обрати теми

Вибираємо сплату консолідованого податку на прибуток: повідомляємо про це податковий орган до 1 липня

Редакція ПБО
Стаття

Вибираємо сплату консолідованого податку на прибуток: повідомляємо про це податковий орган до 1 липня

 

Коли підприємство відкриває філію, перед ним завжди постає питання про вибір способу сплати податку на прибуток, адже така сплата може здійснюватися як самостійно філією, так і консолідовано головним підприємством. У цій статті поговоримо про правила вибору варіанта консолідованої сплати і власне про сам порядок сплати податку, тим більше, що наближається граничний термін подання до податкового органу відповідного Повідомлення для тих, хто з наступного року планує застосовувати саме цей спосіб. Нагадуємо: подати таке Повідомлення слід

до 1 липня поточного року.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 280

— Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Порядок № 68

— Порядок складання розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 10.02.2003 р. № 68.

Класифікатор ДК 002:2004

— Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 р. № 97.

 

Принцип сплати консолідованого податку на прибуток

Насамперед нагадаємо, що під

філією згідно зі ст. 95 ЦКУ розуміється відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований за межами її місцезнаходження та здійснює всі або частину функцій такої юридичної особи. Філії не є юридичними особами, вони наділяються майном юридичної особи, яка їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Таке ж визначення філії наведено й у п.п. 3.6.1 Класифікатора ДК 002:2004.

А от розшифровку поняття «

головне підприємство», що широко використовується, цивільне законодавство не дає. Однак у цілому під цим поняттям мається на увазі юридична особа (далі — головне підприємство), яка, зокрема:

— наділена певними повноваженнями щодо створеного нею відокремленого підрозділу (філії, представництва);

— затверджує положення про такий підрозділ, має право призначати його керівників;

— видає доручення на здійснення ним певних дій;

— несе відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податків, що підлягають сплаті створеним підрозділом (філією, представництвом).

Підприємство за наявності в нього філій, відділень та інших відокремлених підрозділів (далі — філії) має право прийняти рішення про сплату

консолідованого податку на прибуток. Таку можливість передбачено п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток.

У цьому

підпункті зазначено: філії платника податків, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податків, громади, є платниками податку на прибуток .

При цьому належність філії та головного підприємства до територіальної громади визначається відповідно до

Закону № 280.

Наприклад, якщо філія та головне підприємство знаходяться

на території однієї громади, то навіть за умови, що вони розташовані окремо одне від одного і філія веде окремий бухгалтерський облік своєї діяльності та складає окремий баланс, ця філія не є самостійним платником податку на прибуток. У цих умовах і головне підприємство, і філія розглядаються як єдиний платник податку на прибуток, тобто головне підприємство має сплачувати податок на прибуток виходячи із загального результату діяльності — як своєї, так і цієї філії.

Коли ж філія розташована на території

іншої громади, ніж головне підприємство, вона, повторимо, є окремим платником податку на прибуток. У такому разі для сплати податку може бути вибрано один із варіантів:

— головне підприємство і філія сплачують податок

самостійно, тобто кожний за себе. У цих умовах філія веде податковий облік та визначає величину оподатковуваного прибутку за загальними правилами, установленими Законом про податок на прибуток;

— головне підприємство сплачує податок за філії

консолідовано (тобто одночасно і за себе, і за філії). Суму, яку потрібно сплатити за філії, головне підприємство визначає розрахунковим шляхом (пропорційно питомій вазі валових витрат та амортизаційних відрахувань філії в загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань підприємства), а ту, яку слід перерахувати за себе, — зменшує на суму податку, що сплачується за філії. Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку на прибуток несе головне підприємство.

Варіант зі сплатою консолідованого податку на прибуток найкраще підходить, якщо між головним підприємством та його філіями здійснюються різні господарські операції (наприклад, головне підприємство здійснює оплату товарів (робіт, послуг), а отримує їх філія; головне підприємство виплачує заробітну плату працівникам філії тощо).

 

Перехід на сплату консолідованого податку здійснюється після подання Повідомлення

Процедура вибору варіанта сплати консолідованого податку доволі проста. Для цього головному підприємству необхідно

до 1 липня року, що передує звітному, направити на адресу податкових органів за своїм місцезнаходженням та за місцезнаходженням філій Повідомлення платника податку про прийняття рішення про сплату консолідованого податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 10.02.2003 р. № 68 (далі — Повідомлення).

Тобто, вирішивши перейти на сплату консолідованого податку, головне підприємство, чиї філії розташовані на території іншої громади, може зробити це:

1) тільки з початку наступного звітного року;

2) обов’язково повідомивши про це податковий орган за своїм місцезнаходженням та за місцезнаходженням філій до 1 липня поточного року.

Так, якщо ви маєте намір сплачувати консолідований податок з 2010 року, вам необхідно направити до податкової інстанції Повідомлення

не пізніше 30 червня 2009 року.

Тільки майте на увазі: зупинившись на цьому варіанті, ви

не повинні змінювати порядок сплати податку протягом відповідного звітного року (п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток).

Якщо головне підприємство вже сплачує консолідований податок та планує працювати за цим варіантом сплати і наступного року, додатково повідомляти про це до податкових органів та направляти їм щорічно Повідомлення

не потрібно (див. лист ДПАУ від 07.12.2005 р. № 24356/7/15-0517 та консультацію працівників податкового відомства, опубліковану в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 48, с. 20).

Інша справа, коли платник податків (головне підприємство) з наступного року вирішує повернутися з консолідованого податку до загального порядку сплати податку. За таких обставин слід потурбуватися про подання Повідомлення, причому в той самий строк, що і при переході на сплату консолідованого податку, тобто

до 1 липня поточного року.

Звертаємо увагу: на сплату консолідованого податку в перший рік своєї діяльності не можуть розраховувати новостворені підприємства, що мають філії. І для головного підприємства — новачка, і для його філій у перший рік діяльності єдиним можливим варіантом сплати податку на прибуток є

самостійна сплата за своїм місцезнаходженням. І тільки з наступного року за умови своєчасного повідомлення податкових органів у таких підприємств з’являється право застосовувати варіант консолідованої сплати. На це вказує ДПАУ в п. 11 листа від 21.04.2005 р. № 3335/6/12-0216 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 48) та в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 32, с. 20.

Наприклад, якщо філію створено (узято на податковий облік) у першому півріччі 2009 року, то консолідований податок можна буде сплачувати вже починаючи з I кварталу 2010 року. Якщо ж філію буде створено у другому півріччі 2009 року, то на сплату консолідованого податку підприємство зможе перейти лише з 1 січня 2011 року.

Інша справа, коли у процесі діяльності головного підприємства, що вже має філії та сплачує податок консолідовано, створюються

нові філії, розташовані на території іншої громади. Дані обліку таких новостворених філій ураховуються при розрахунку консолідованого податку починаючи відразу з того звітного (податкового) періоду, в якому такі нові філії було створено та взято на податковий облік за своїм місцезнаходженням. При цьому додаткове інформування податкових органів з цьому приводу у строк до 1 липня не потрібно. Підтвердження знаходимо в тому ж листі ДПАУ від 21.04.2005 р. № 3335/6/12-0216 .

 

Порядок визначення суми податку, що сплачується головним підприємством за філії

При сплаті консолідованого податку на прибуток податковий облік ведеться

головним підприємством. При цьому з метою визначення суми консолідованого податку на прибуток головне підприємство веде узагальнений облік валових витрат та амортизаційних відрахувань філій згідно з порядком їх нарахування, установленим Законом про податок на прибуток (п. 8 Порядку № 68).

Правила розрахунку суми податку, що сплачується головним підприємством за філії, прописано в

абзаці третьому п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток та п. 9 Порядку № 68 . Тут визначено, що сума податку на прибуток філій за відповідний (звітний) податковий період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованої платником податків, розподіленої пропорційно питомій вазі суми валових витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих за основними фондами такого платника податків, розташованих за місцезнаходженням філії, у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань цього платника податків.

У вигляді формули цей алгоритм виглядає так:

Ппф = Ппзагх
ВВф + Аоф

ВВзаг + Аозаг
,

де

Ппф — сума податку на прибуток філії за відповідний (звітний) податковий період;

Ппзаг

— загальна сума податку на прибуток платника податків;

ВВф

— сума валових витрат філії;

Аоф

— сума амортизаційних відрахувань, нарахованих за основними фондами, розташованими за місцезнаходженням філії;

ВВзаг

— загальна сума валових витрат платника податків;

Аозаг

— загальна сума амортизаційних відрахувань платника податків.

Отже, чим більше величина валових витрат та амортвідрахувань філії, тим вище сума податку на прибуток, що сплачується за таку філію.

До речі, дещо забігаючи наперед, зазначимо декілька слів з приводу відображення показника «питома вага валових витрат та амортизаційних відрахувань у загальних валових витратах та амортизаційних відрахуваннях платника податків» у графі 6 Розрахунку податкових зобов’язань зі сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, що подається за формою, затвердженою

наказом ДПАУ від 10.02.2003 р.№ 68 (далі — Розрахунок), за місцезнаходженням філій. ДПАУ в листі від 13.07.2006 р. № 13185/7/15-0517 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 73) із цього приводу роз’яснила, що в цій графі 6 необхідно зазначати таку кількість знаків після коми, що забезпечує підрахунок податкового зобов’язання з податку на прибуток філії (графа 8) з точністю до гривні. Деталі такого підрахунку розглянуто у статті «Точність — ввічливість бухгалтерів» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 73).

Зауважимо, що під валовими витратами філії ДПАУ розуміє

будь-які витрати, що включаються до складу валових витрат відповідно до Закону про податок на прибуток, у тому числі витрати на придбання товарів, що підлягають перерахунку за п. 5.9, витрати на виплату заробітної плати працівникам тощо (див. лист від 18.05.2001 р. № 224/4/15-1110).

На наш погляд, валові витрати філії головне підприємство має враховувати за загальними правилами податкового обліку з податку на прибуток.

Так, наприклад, у ситуації, коли товари (роботи, послуги) оплачує головне підприємство, а отримує філія, і при цьому таке отримання відбувається раніше оплати, пов’язані з цим витрати є валовими витратами філії. Інакше — коли кошти постачальнику головне підприємство перераховує раніше, ніж філія отримує відповідні товари (роботи, послуги) — валові витрати відображає в себе головне підприємство.

Щодо амортвідрахувань, то при розрахунку суми податку на прибуток кожної філії враховуються ті суми амортизації, які нараховані на основні фонди, що знаходяться

саме в цієї філії (див. абзац третій п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток).

І ще один важливий момент. Оскільки філія і головне підприємство є однією юридичною особою, переміщення ресурсів між його підрозділами (між головним підприємством і філією або між філіями підприємства) не розглядається як їх продаж, а отже, доходи та витрати у зв’язку зі здійсненням таких операцій у сторін не виникають (див.

п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток). Підтверджують це і податківці в консультаціях, опублікованих у журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 20, с. 19, 23.

 

Звітність головного підприємства та філії

При сплаті консолідованого податку на прибуток за результатами звітного (податкового) періоду

головне підприємство за своїм місцезнаходженням подає декларацію з податку на прибуток з позначкою «звітна консолідована» та додаток К6 до декларації, в якому зазначає суму податку, що сплачується за філії. Крім того, головне підприємство складає Розрахунок, який подається за місцезнаходженням філій. Майте на увазі, що до кожного такого Розрахунку вписуються дані тільки щодо однієї конкретної філії, тому їх потрібно скласти стільки, скільки в головного підприємства є філій, розташованих на території іншої громади.

А

філія вже за своїм місцезнаходженням подає зазначений Розрахунок, складений головним підприємством.

Ця форма звітності подається незалежно від того, виникло у звітному (податковому) періоді консолідоване податкове зобов’язання чи ні.

Звертаємо увагу:

п. 9 Порядку № 68 надає право головному підприємству при переході на консолідований податок урахувати у зменшення оподатковуваного прибутку суму збитків філій, що виникли до цього моменту.

Так, при переході на консолідований податок з 2010 року та складанні консолідованої декларації з податку на прибуток за І квартал 2010 року головне підприємство зможе врахувати збитки філії, перенісши їх до рядка 04.9 такої першоквартальної консолідованої декларації, якщо, звісно, у законодавстві не станеться якихось змін щодо цього.

Розрахунок

, як і декларація з податку на прибуток, заповнюється наростаючим підсумком з початку року та подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

При заповненні

Розрахунку слід мати на увазі, що в рядку 4 шапки у відповідних комірках головне підприємство має проставити свій ідентифікаційний код з ЄДРПОУ, а в рядку 5 — навести інформацію про філію. Такі роз’яснення надано в листі ДПАУ від 27.06.2006 р. № 7049/6/15-0516 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 73).

Приклад.

Підприємство «Альфа» має філію «Омега», розташовану на території іншій, ніж головне підприємство, громади, та сплачує консолідований податок на прибуток.

Показники діяльності підприємства за підсумками півріччя 2009 року наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Показники діяльності підприємства за підсумками півріччя 2009 року

Показник

Сума, грн.

у цілому по підприємству

у тому числі по філії

Валовий прибуток

500000

 —

Валові витрати

300000

50000

Амортизаційні відрахування

80000

15000

Прибуток, що підлягає оподаткуванню

120000

 —

Податок на прибуток

30000

(120000 х 25 % : 100 %)

Визначається розрахунково

Сума нарахованого податку на прибуток за попередній податковий період поточного року

22000

4000

 

Покажемо, як заповнюється в цьому випадку додаток К6 до декларації з податку на прибуток. При цьому для спрощення прикладу припустимо, що підприємство у звітному періоді не придбавало торгові патенти, не отримувало доходи за кордоном і не виплачувало дивіденди.

 

Таблиця 2

Порядок заповнення додатка К6 до декларації з податку на прибуток

(фрагмент)

 

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення податкових зобов’язань, у тому числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + р. 13.5.1)

13

5130

...

...

...

Сума податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії (у разі сплати консолідованого податку)

13.4

5130

...

...

...

 

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій

Підрозділи платника податку

Код рядка

Валові витрати

Амортизація

Сума гр. 3 + гр. 4

Питома вага гр. 5 : гр. 5 р. 12

Нарахована сума податку** гр. 7 р. 12 х гр. 6

1

2

3

4

5

6

7

Платник податку за консолідованою декларацією

12

300000

80000

380000

Х

30000

Філії платника податку в цілому, у тому числі:

13.4***

50000

15000

65000

17,10

5130

Філія «Омега»

13.4.1

50000

15000

65000

17,10

5130

** У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1 — 13.3 та 13.5.1 табл. 1 цього додатка

*** Сума рядка 13.4 графи 7 табл. 2 відображається у рядку 13.4 табл. 1.

 

Отже, сума консолідованого податку підприємства за підсумками півріччя 2009 року становить 30000 грн., у тому числі:

— головного підприємства — 24870 грн.;

— філії — 5130 грн.

Тепер розглянемо, як головне підприємство на підставі додатка К6 до декларації з податку на прибуток заповнює

Розрахунок.

 

Таблиця 3

РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗІ СПЛАТИ
КОНСОЛІДОВАНОГО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами
(починаючи з податкового періоду — перший квартал 2006 року)

№ з/п

Назва філії

Валові витрати

Амортизаційні відрахування

Усього (гр. 3 + гр. 4)

Питома вага валових витрат і амортизаційних відрахувань філії у загальних валових витратах і амортизаційних відрахуваннях платника податку (гр. 5 : гр. 5 р. 1) (%)

Податкове зобов’язання з консолідованого податку на прибуток підприємства

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємства (гр. 6 х гр. 7 р. 1 : 100)

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємства за попередній податковий період поточного року

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємства за останній квартал звітного періоду (гр. 8 - гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

У цілому по підприємству

300000

80000

380000

100

30000

Х

Х

Х

2

За місце- знаходженням філії

50000

15000

65000

17,10

Х

5130

4000

1130

 

І нарешті, наведемо фрагмент заповненої декларації з податку на прибуток.

 

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

...

...

...

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 - 09 - 10)

11

120000

за базовою ставкою

11.1

120000

за пільговою ставкою _______ %

11.2

 —

Нарахована сума податку, у тому числі:

12

30000

за базовою ставкою

12.1

30000

за пільговою ставкою

12.2

 —

Зменшення нарахованої суми податку

13 К6

5130

Податкове зобов’язання звітного періоду (12 - 13)

14

24870

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

22000

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)

16

 —

Сума податку до сплати (позитивне значення 14 - 15 - 16)

17

2870

 

Такі основні правила переходу на сплату консолідованого податку. Якщо всі умови такого способу оподаткування вас улаштовують, сміливо подавайте до 1 липня 2009 року до податкового органу Повідомлення. Бажаємо успіху та фінансового благополуччя!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі