Теми статей
Обрати теми

Благоустрій літнього майданчика

Редакція ПБО
Стаття

Благоустрій літнього майданчика

 

Ніхто не заперечуватиме того, що суб’єкт господарювання повинен забезпечити благоустрій території літнього майданчика. Адже образна впізнанність літнього майданчика, затишна атмосфера та комфортні умови для відпочинку дозволяють залучити відвідувачів і сформувати їх постійне коло. Як відобразити витрати на благоустрій у податковому та бухгалтерському обліку підприємства, ви дізнаєтеся із запропонованої статті.

Марина С

афронова, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Благоустрій території літнього майданчика та прилеглої до неї місцевості може проводитися в різних формах, але перш, ніж ми зупинимося на найпоширеніших з них, розглянемо характерні облікові особливості створення об’єктів благоустрою:

на вже готових літніх майданчиках (наприклад, через декілька років після будівництва літнього майданчика, суб’єкт господарювання приймає рішення про його благоустрій);

— безпосередньо

у процесі будівництва літнього майданчика (тобто одночасно з ним).

Крім цього, приділимо увагу відображенню в обліку витрат на благоустрій

орендованого літнього майданчика.

 

Благоустрій уже функціонуючих літніх майданчиків

Перш ніж відображати витрати на створення об’єктів благоустрою в

податковому обліку, спочатку потрібно довести їх зв’язок з господарською діяльністю. Для підприємств ресторанного господарства цей зв’язок є найпрямішим, оскільки подібні витрати здійснюються з метою залучення клієнтів, підвищення конкурентоспроможності, створення образної впізнанності літнього майданчика.

Крім того, займатися благоустроєм «примушують» і вимоги нормативних документів. Так, відповідно до

п. 2 ст. 18 Закону № 2807 підприємства зобов’язані:

— утримувати в належному стані території, надані їм у встановленому законодавством порядку;

— у процесі експлуатації об’єктів благоустрою дотримуватися відповідних технологій їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування й утримувати їх у чистоті та належному стані.

Перед початком роботи не завадить видати

наказ про необхідність та обов’язковість проведення робіт з благоустрою. У ньому, наприклад, може бути зазначено, що метою благоустрою території є формування нового іміджу, підвищення конкурентоспроможності та збільшення кількості клієнтів.

Отже, зв’язок витрат на благоустрій з господарською діяльністю є, але перш ніж відображати такі витрати в обліку, суб’єкт господарювання повинен вирішити, як визнавати створені об’єкти благоустрою:

— як

окремі об’єкти основних фондів за умови відповідності критеріям п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток (якщо, наприклад, строк експлуатації об’єкта благоустрою набагато менше строку експлуатації літнього майданчика);

— як

поліпшення літнього майданчика (якщо створений об’єкт конструктивно з’єднаний з майданчиком і має приблизно такий же строк експлуатації). Податковий облік витрат на поліпшення ведеться відповідно до п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток, згідно з яким платники податків мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.

Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 або окремих об’єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп або окремих об’єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

Щодо сум ПДВ у складі витрат на благоустрій, то за наявності належним чином оформленої податкової накладної вони потрапляють до податкового кредиту з ПДВ.

У

бухгалтерському обліку витрати на спорудження об’єктів благоустрою можуть:

— обліковуватися у складі самостійних об’єктів основних засобів (із зарахуванням на відповідні субрахунки до рахунка 10 «Основні засоби»);

— уключатися до складу капітальних інвестицій з подальшим збільшенням первісної вартості літнього майданчика (Дт 152 — Кт 20, 62, 66, 631, 685; Дт 103 — Кт 152), оскільки роботи з благоустрою літнього майданчика призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від його використання.

 

Благоустрій літнього майданчика при його будівництві

Об’єкти благоустрою можуть створюватися одночасно з будівництвом літнього майданчика. З позиції будівельних нормативів благоустрій розглядається як один із видів будівництва, витрати на проведення якого окремим рядком уключаються до

кошторисної вартості будівництва (пп. 2.4.6, 2.8.4 Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174). Відповідно у процесі будівництва всі витрати на створення об’єктів благоустрою накопичуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

Однак перш ніж відображати такі витрати в обліку необхідно переконатися, що підприємство має

правовстановлюючі документи на землю (державний акт про право власності). Якщо документів немає, то всі роботи вважатимуться виконаними незаконно. Відображати в обліку такі витрати не можна.

Якщо територія належить вам на правах власності, то після того, як будівельні роботи буде закінчено, суб’єкт господарювання має вирішити, як саме обліковувати створені об’єкти благоустрою:

— як складову літнього майданчика. У цьому випадку витрати на благоустрій збільшать первісну вартість збудованого літнього майданчика (проводка Дт 103 — Кт 15);

— як декілька однотипних об’єктів основних засобів, з подальшим зарахуванням на субрахунки 103, 108, 109. Нагадаємо: відповідно до

п. 4 П(С)БО 7, якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

У

податковому обліку об’єкти благоустрою збільшують балансову вартість об’єкта ОФ групи 1 або зараховуються до складу відповідних груп ОФ (за умови відповідності критеріям п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток).

 

Благоустрій орендованих літніх майданчиків

Відразу зауважимо, що облаштовувати орендований літній майданчик можна тільки в тому випадку, якщо в наявності є документи, що підтверджують право користування таким майданчиком, а саме: договір оренди, акт приймання-передачі орендованого майна. При цьому важливо, щоб можливість благоустрою було передбачено договором оренди (у ньому також бажано врегулювати порядок передачі орендодавцю облаштованого об’єкта — з компенсацією витрат чи без неї).

Якщо з правовстановлюючими документами все гаразд, то витрати на благоустрій орендованого літнього майданчика, по суті, є витратами на

поліпшення орендованого об’єкта (самого майданчика). Податковий облік поліпшень, що здійснюються з відома орендодавця, регулюється нормами п. 8.8 Закону про податок на прибуток. Відповідно до них вартість поліпшень у межах 10 % ліміту відноситься на валові витрати орендаря. Витрати, що перевищили 10 % ліміт, збільшують балансову вартість відповідної групи ОФ, створеної з витрат на попередні ремонти такого орендованого об’єкта. Якщо такого об’єкта не існує, то орендар створює балансову вартість відповідної групи ОФ.

Податкова амортизація витрат на поліпшення орендованого об’єкта нараховується починаючи з кварталу, в якому орендарем було збільшено (сформовано) балансову вартість ОФ.

Подальший облік поліпшень орендованого літнього майданчика залежить від того, відшкодовуватимуться орендодавцем орендарю витрати на проведення поліпшень чи ні:

1) якщо поліпшення здійснюються з відома орендодавця, який згодом

компенсує орендарю понесені витрати, то отримання компенсації від орендодавця слід відображати як продаж основних фондів (якщо такий об’єкт в податковому обліку було створено) або як збільшення валових доходів на підставі п.п. 4.1.1 Закону про податок на прибуток (якщо витрати на поліпшення не перевищили 10 % ліміт та їх було віднесено орендарем у повній сумі до валових витрат).

Це традиційні варіанти обліку компенсації. Разом із тим ДПАУ в

листі від 02.12.2008 р. № 24750/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 5 запропонувала вчинити по-іншому: отриману суму компенсації включити до валових доходів, а балансову вартість створеного об’єкта при поверненні після закінчення договору — до валових витрат. При виборі цього варіанта випадок домовленостей, коли орендодавець відшкодовує витрати відразу, стає невигідним для орендаря: валові доходи він повинен показати відразу в періоді отримання компенсації, а відповідні їм витрати — тільки після повернення орендованого об’єкта;

2) якщо благоустрій здійснюється з відома орендодавця, але

без відшкодування при цьому витрат орендарю, при поверненні об’єкта оренди оподаткування має здійснюватися відповідно до правил, визначених у пп. 8.8.2 та 8.4.8 Закону про податок на прибуток . А отже, після закінчення договору оренди орендар має право:

— збільшити валові витрати на суму балансової (тобто залишкової) вартості окремого об’єкта основних фондів групи 1, при цьому вартість такого об’єкта прирівняти до нуля;

— залишити балансову (залишкову) вартість груп 2, 3 і 4 ОФ без змін.

Оскільки об’єкти благоустрою передаються орендодавцю безоплатно, згідно з

п. 4.2 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР орендарю доведеться нарахувати зобов’язання з ПДВ виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайних цін (тобто виходячи з ринкової вартості об’єктів благоустрою).

У разі, коли благоустрій орендованого літнього майданчика проводиться

без дозволу орендодавця (тобто договором оренди таку можливість не передбачено), орендар не має права відображати витрати на створення об’єктів благоустрою в податковому обліку. Більше того, передача орендодавцю невіддільних об’єктів благоустрою розглядатиметься як безоплатна передача з подальшим нарахуванням зобов’язань з ПДВ.

Для відображення витрат на благоустрій орендованого літнього майданчика в

бухгалтерському обліку необхідно керуватися вимогами п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затвердженого наказом Мінфіну від 28.07.2000 р. № 181. Відповідно до них витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від його використання, відображуються орендарем як капітальні інвестиції на створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Виходячи з цього, витрати на благоустрій орендованого об’єкта капітального характеру повинні накопичуватися на субрахунку

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Потім вони списуються на субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» (якщо поліпшення орендованого об’єкта відшкодовуються орендодавцем до введення в експлуатацію) або субрахунок 117 «Інші необоротні матеріальні активи» (якщо витрати на поліпшення не відшкодовуються).

У цьому полягають основні облікові особливості створення об’єктів благоустрою. А тепер поговоримо про конкретні форми благоустрою території літнього майданчика та прилеглої до неї місцевості, що створюються безпосередньо

в ході ведення господарської діяльності, а саме:

— асфальтування та укладання тротуарної плитки;

— озеленення;

— спорудження фонтанів.

 

Асфальтування та укладання тротуарної плитки

Однією з найпоширеніших форм благоустрою, без якої неможливе нормальне функціонування будь-якого літнього майданчика, є асфальтування або укладання тротуарної плитки.

При асфальтуванні власного літнього майданчика підприємство має вирішити, як йому визнавати витрати на створення об’єктів благоустрою: як окремі об’єкти основних фондів чи як витрати на поліпшення літнього майданчика. І тільки після цього приступати до їх відображення в обліку.

Асфальтове покриття як окремий об’єкт ОФ (ОЗ)

. У податковому обліку витрати на облаштування нового асфальтового (плиткового) покриття території літнього майданчика формують балансову вартість об’єкта основних фондів групи 1 (звісно, якщо вартість такого покриття перевищує 1000 грн., а строк служби — 1 рік). Як правило, асфальтове покриття створюється із залученням послуг сторонніх організацій, тобто підрядним способом. У цілях податкового обліку таких витрат слід керуватися нормами п.п. 8.4.1 Закону про податок на прибуток, згідно з яким балансова вартість ОФ (окремого об’єкта ОФ групи 1) збільшується на суму вартості їх придбання, з урахуванням транспортних та страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв’язку з таким придбанням, без урахування сплаченого ПДВ, якщо платник податку на прибуток підприємства є ПДВ-платником.

Щодо

бухгалтерського обліку витрат на облаштування нового асфальтового (плиткового) покриття території літнього майданчика, то з цього приводу Мінфін у своїх листах від 06.10.2006 р. № 31-34000-30-25/20896, від 15.12.2006 р. № 31-34000-20-23/27008 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 37 зазначив таке: асфальтове покриття прилеглої до виробничої споруди території як результат заходів, що призвели до зміни якісних характеристик земельної ділянки, у бухгалтерському обліку відображається на субрахунку 103 «Будинки та споруди».

Такий висновок ґрунтується на тому, що відповідно до

Державного класифікатора України ДК 013-97 «Класифікація основних фондів», затвердженого наказом Держстандарту України від 19.08.97 р. № 507, дороги, вулиці та автостради (код КОФ 120103) віднесено до групи основних засобів «Будинки, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої».

Таким чином, витрати на створення асфальтового (плиткового) покриття, накопичуються на субрахунку

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», а потім списуються на субрахунок 103 «Будинки та споруди».

Асфальтування території — як поліпшення літнього майданчика

. Порядок податкового обліку поліпшень ОФ регулюється п. 8.7 Закону про податок на прибуток. Згідно з цим пунктом частина витрат на поліпшення (у межах установленого 10 % ліміту) відноситься до валових витрат, а частина цих витрат, що залишилася (перевищила такий ліміт), відноситься на збільшення балансової вартості груп ОФ (об’єктів ОФ групи 1).

У

бухгалтерському обліку витрати на асфальтування території літнього майданчика згідно з п. 14 П(С)БО 7 збільшать первісну вартість літнього майданчика (як витрати, пов’язані з його поліпшенням, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод).

Асфальтування орендованого літнього майданчика.

Такі витрати з позиції податкового обліку є витратами на поліпшення орендованого об’єкта і відображаються в порядку, передбаченому п. 8.8 Закону про податок на прибуток. А саме: вартість поліпшень у межах 10 % ліміту відноситься на валові витрати орендаря, а витрати, що перевищили 10 % ліміт, збільшують/створюють балансову вартість об’єкта ОФ групи 1.

У

бухгалтерському обліку сума витрат на асфальтування орендованої території накопичується на субрахунку 153, а потім списується на субрахунок 286 (або 117).

Якщо об’єктом оренди є не літній майданчик, а

земля, то в обліку орендаря асфальтове покриття враховується як утворення окремого об’єкта ОФ (ОЗ) у порядку, розглянутому вище.

 

Озеленення

Залучити відвідувачів та створити їм приємні умови для відпочинку допомагають усілякі квітники, газони, чагарники, клумби, тому все частіше літні майданчики прикрашають об’єктами зелених насаджень.

Витрати на озеленення знову-таки можна обліковувати по-різному: як витрати на створення самостійних об’єктів благоустрою* або як витрати на поліпшення літнього майданчика. Залежно від цього порядок відображення в обліку витрат на озеленення буде таким.

*Підприємство самостійно вибирає, що вважати таким об’єктом — кожне зелене насадження (газон, кущ, квітник, дерево, як це передбачено п.п. 4.1.2 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. № 105) або всі насадження на одній ділянці (п. 4 П(С)БО 7).

Витрати на створення самостійних об’єктів благоустрою

. Виходячи з вартості та строку служби створюваних об’єктів у податковому обліку витрати на озеленення можуть уключатися до складу валових витрат (за умови, що строк служби об’єкта зеленого насадження не перевищує 1 рік) або відноситися на збільшення балансової вартості ОФ групи 3 (за умови відповідності критеріям п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток ).

Якщо прилеглу територію озеленюють багаторічними зеленими насадженнями вартістю не більше 1000 грн., то для податкового обліку такі насадження є

податковою малоцінкою. Вартість таких об’єктів до моменту введення в експлуатацію відображається в ряд. А7 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток і бере участь в розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів. Крім того, у ряд. А7 таблиці 1 додатка К1/1 повинні відображатися і 50 % вартості введеної в експлуатацію податкової малоцінки, якщо в бухобліку її амортизують за методом 50/50, тобто 50 % зносу нараховують при введенні об’єкта в експлуатацію, а решту 50 % — при списанні з балансу (див. лист ДПАУ від 29.01.2007 р. №1564/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 11, брошури, доведені листом ДПАУ від 07.09.2006 р. № 16636/7/31-3017 // « Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 83, с.16).

Для відображення в

бухгалтерському обліку витрат на озеленення слід брати до уваги строк їх корисного використання (більше чи менше року) та вартість (більше чи менше встановленого критерію). Виходячи з цих критеріїв витрати на озеленення списуються на:

витрати періоду та відображаються на рахунках витрат (якщо строк служби насаджень не перевищує 1 рік);

збільшення вартості МНМА, для відображення якої призначено субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (якщо строк служби насаджень більше року, але при цьому їх вартість не перевищує встановленого на підприємстві вартісного критерію для МНМА);

збільшення балансової вартості основних засобів, яка відображається на субрахунку 108 «Багаторічні насадження» (якщо строк служби перевищує 1 рік, а вартість — установлений на підприємстві вартісний критерій для МНМА).

Витрати на поліпшення літнього майданчика

в податковому обліку (у межах установленого 10 % ліміту) відносяться на валові витрати, а сума витрат, що перевищила цей ліміт, — на збільшення балансової вартості ОФ групи 3. У бухгалтерському обліку такі витрати підлягають капіталізації та збільшують первісну вартість літнього майданчика (п. 14 П(С)БО 7).

Витрати на озеленення орендованого літнього майданчика

відображаються в порядку, передбаченому п. 8.8 Закону про податок на прибуток, тобто вартість поліпшень у межах 10 % ліміту відноситься на валові витрати, а витрати, що перевищили 10 % ліміт, збільшують/створюють балансову вартість ОФ групи 3.

У бухгалтерському обліку сума витрат на озеленення накопичується на субрахунку 153, а потім списується на субрахунок

286, 117.

 

Створення фонтанів

Останнім часом досить популярною формою благоустрою літніх майданчиків є спорудження фонтанів. Вони дозволяють створити образну впізнанність літнього майданчика, зробити відпочинок відвідувачів приємнішим та комфортнішим.

Облік витрат, пов’язаних зі спорудженням фонтанів, нескладний і, по суті, схожий з обліком витрат на асфальтування.

Якщо підприємство вирішило, що створений фонтан необхідно обліковувати як самостійний об’єкт основних засобів, то в бухгалтерському обліку витрати на спорудження фонтана збираються на рахунку

15 «Капітальні інвестиції», після чого зараховуються до складу основних засобів на субрахунок 103 «Будинки та споруди»*. У податковому обліку витрати на спорудження фонтанів, за умови відповідності критеріям п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток, формують балансову вартість основних фондів групи 1 і підлягають податковій амортизації.

* Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17.08.2000 р. № 507 фонтани (код 2222.5) віднесено до групи

інженерних споруд.

Якщо ж створення фонтана розглядається як поліпшення літнього майданчика, то в податковому обліку витрати на його спорудження відобразяться в порядку, передбаченому

п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток (тобто частину витрат на поліпшення (у межах установленого 10 % ліміту) збільшать валові витрати, а частина цих витрат, що залишилася, — збільшить балансову вартість груп ОФ (об’єктів ОФ групи 1)). У бухгалтерському обліку витрати на спорудження фонтана збільшать первісну вартість літнього майданчика.

Щодо спорудження фонтана на орендованій території, то в податковому обліку вартість поліпшень у межах

10 % ліміту відноситься на валові витрати, а витрати, що перевищили 10 % ліміт, збільшують (створюють) балансову вартість об’єкта ОФ групи 1. У бухгалтерському обліку витрати на поліпшення накопичуються на субрахунку 153, а потім списуються на субрахунки 286, 117.

Крім масивних стаціонарних фонтанів, останнім часом досить популярними стали декоративні фонтани, які за необхідності можуть бути легко відокремлені від об’єкта оренди. У податковому обліку такі об’єкти благоустрою відносяться до відповідної групи ОФ, а в бухгалтерському обліку зараховуються до складу основних засобів, як окремі об’єкти.

 

Утримання та ремонт об’єктів благоустрою

Щоб створена краса ще довго радувала відвідувачів літнього майданчика, підприємство повинно утримувати об’єкти благоустрою в належному стані.

Перелік робіт, що відносяться до

утримання об’єктів благоустрою, наведено в додатку 5 до п. 1.8 Порядку № 154 . До них, зокрема, належать роботи з обрізання крон дерев і кущів, підживлення квітів, прибирання прилеглої території, фарбування бортиків і тротуарів, заміни електроламп. І хоча вимоги Порядку № 154 стосуються виключно організацій, що займаються ремонтом та експлуатацією об’єктів міського благоустрою, цей документ може бути корисним і іншим суб’єктам господарської діяльності.

У податковому обліку витрати на утримання об’єктів благоустрою, згідно з

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток відображаються у складі валових витрат. При цьому сума «вхідного» ПДВ, за наявності належним чином оформленої податкової накладної, відноситься до податкового кредиту підприємства.

У бухгалтерському обліку витрати на утримання об’єктів благоустрою списуються на витрати періоду (Дт 92, 93, 94 — Кт 20, 66, 65, 63, 685).

Якщо на літньому майданчику виконуються роботи з

ремонту об’єктів благоустрою, то в податковому обліку витрати на проведення таких видів робіт відображаються в порядку, передбаченому п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток, а саме: у межах 10 % ліміту списуються на валові витрати, а понад цей ліміт — збільшують балансову вартість відповідної групи об’єкта ОФ, що ремонтується. Прикладом таких витрат є витрати на ліквідацію окремих пошкоджень покриття тротуарів і майданчиків, заміну пошкоджених бордюрних каменів, підсадження газонів та квітучих рослин, видалення засохлих та пошкоджених чагарників, фарбування огороджень тощо. У бухгалтерському обліку «ремонтні» витрати відносяться на витрати періоду (Дт 92, 93, 94 — Кт 20, 66, 65, 63, 685).

Щодо витрат на

поліпшення об’єктів благоустрою (наприклад, витрат на заміну всіх видів покриття тротуарів досконалішим, розширення існуючих тротуарів, омолоджування дерев і кущів, відновлення родючості ґрунту тощо), то в податковому обліку вони відображаються так само, як і витрати на ремонт об’єктів благоустрою. А от у бухгалтерському обліку витрати на поліпшення, на відміну від «ремонтних» витрат, відносяться на збільшення первісної вартості поліпшуваного об’єкта (п. 14 П(С)БО 7).

Докладний перелік робіт, що належать до поточного ремонту та поліпшення об’єктів благоустрою, наведено в

додатку 1 до п. 1.4 та додатку 3 до п. 1.6 Порядку № 154 відповідно.

Узагальнимо викладену інформацію на прикладі.

Приклад.

Підприємство ресторанного господарства ТОВ «Мрія» розмістило на власній землі біля стаціонарного приміщення літній майданчик. Для залучення більшої кількості відвідувачів та підвищення конкурентоспроможності по підприємству видано наказ про благоустрій прилеглої території. У результаті виконано такі роботи:

— сторонньою організацією заасфальтовано літній майданчик. Вартість робіт склала 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.);

— придбано багаторічні кущі троянд на суму 3600 грн. (у тому числі ПДВ — 600 грн.). Вартість робіт ландшафтної організації з висадки кущів троянд дорівнює 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.) Оприбуткування та висадка садивного матеріалу відбувається в одному звітному періоді;

— ландшафтною організацією виконано роботи з декоративного підстригання кущів троянд на суму — 1200 грн. (у тому числі ПДВ — 200 грн.).

Згідно з рішенням керівника підприємства витрати на благоустрій літнього майданчика визнано витратами на його поліпшення. При цьому ремонтний ліміт на момент здійснення поліпшень уже вичерпано.

Вартісний поріг для розмежування основних засобів та МНМА закріплено в наказі про облікову політику підприємства на рівні 1000 грн.

Відобразимо ці операції в бухгалтерському та податковому обліку.

 

Облік витрат на створення та утримання об’єктів благоустрою

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

Асфальтування тротуарів

1. Відображено вартість робіт зі створення нового асфальтового покриття

152

631

6000

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

1200

3. Оплачено роботи зі створення асфальтового покриття

631

311

7200

4. Відображено збільшення первісної вартості літнього майданчика

103

152

6000

— *

* У податковому обліку балансова вартість ОФ групи 1 збільшується станом на початок розрахункового кварталу.

Озеленення

1. Оприбутковано садивний матеріал (багаторічні кущі троянд)

152

631

3000

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

600

3. Перераховано оплату постачальнику

631

311

3600

4. Виконано роботи з висадки багаторічних кущів троянд

152

631

2000

5. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

400

6. Оплачено роботи ландшафтної організації

631

311

2400

7. Відображено збільшення первісної вартості літнього майданчика

103

152

5000

— *

* У податковому обліку балансова вартість ОФ групи 1 збільшується станом на початок розрахункового кварталу.

Роботи з утримання зелених насаджень

1. Відображено вартість робіт з декоративного підстригання кущів троянд

94

631

1000

1000

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

200

3. Оплачено роботи ландшафтної організації

631

311

1200

 

От, мабуть, і вся інформація про облік витрат на благоустрій літнього майданчика. Сподіваємося, що створена краса буде запорукою успішної та прибуткової роботи ще не одного літнього сезону.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі