Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Залежався товар: проведіть уцінку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2009/№ 38
Друк
Стаття

Залежався товар: проведіть уцінку

 

Більшість підприємств так чи інакше стикаються у своїй діяльності із ситуацією, коли товар доводиться продавати за ціною нижче собівартості. Причини такого продажу можуть бути різними: товар морально застарів або частково пошкоджений, а може, ринок уже насичений такими товарами, і покупці більше не мають палкого бажання його придбавати. У таких умовах доводиться проводити уцінку товару. Про порядок проведення цієї операції та особливості її відображення в податковому та бухгалтерському обліку і йтиметься в запропонованій статті.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Положення про уцінку

— Положення про порядок уцінки та реалізації продукції, що залежалася, із групи товарів широкого вжитку та продукції виробничо-технічного призначення, затверджене спільним наказом Міністерства економіки та Міністерства фінансів України від 10.09.96 р. № 120/190.

Інструкція №69

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.94 р. № 69.

Інструкція № 2

— Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, затверджена наказом МЗЕЗторгу України від 04.01.97 р. № 2.

 

Порядок уцінки товарів

Не завжди виходить так, що підприємство торгівлі, точно розрахувавши обсяг закупівлі товару, повністю реалізує його. Щоб повернути вкладені в товар кошти, з наближенням дати закінчення строку реалізації, падінням попиту або виявленням певних дефектів, провадиться уцінка товару. Для її проведення необхідно керуватися

Положенням про уцінку. Так, згідно з цим документом підприємство може провести уцінку товарів широкого вжитку, що залежалися (не мають збуту понад три місяці) та не мають попиту у споживачів, а також товарів та продукції, що частково втратили свою первісну якість.

Для виявлення товарів, що підлягають уцінці, та для її проведення керівник підприємства затверджує комісію, до складу якої входить заступник керівника підприємства (голова комісії), головний бухгалтер, товарознавець, економіст з цін та інші фахівці з цін (

п. 3 Положення про уцінку). Як правило, ця ж комісія проводить інвентаризацію, у ході якої складається перелік товарів, ціну на які має бути знижено. Нагадаємо: відповідно до п. 7 Інструкції № 69 одним із завдань інвентаризації є виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів та моделей.

Починаючи процедуру інвентаризації товарів, необхідно дотримуватися правил, установлених

п. 11.8 Інструкції № 69. Так, інвентаризаційна комісія здійснює переважування, обмір, підрахунок цінностей в одному приміщенні в порядку їх розміщення. При цьому безладний перехід комісії від одного виду цінностей до іншого не допускається. Результати інвентаризації комісія фіксує в Інвентаризаційному описі товарно-матеріальних цінностей за формою № М-21, затвердженою наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.96 р. № 193. В описі зазначаються: найменування товарів, сорт, одиниця виміру, фактична наявність, колишня ціна товару. На підставі аналізу даних про наявні товари, відображені в описі за формою № М-21, комісія складає перелік товарів, що підлягають уцінці, із зазначенням їх назви, кількості, ціни, розміру можливої уцінки. Цей перелік передають керівнику підприємства для прийняття рішення (пп. 8, 9 Положення про уцінку).

У разі прийняття позитивного рішення комісія вивчає складені раніше переліки, виявляє джерела покриття втрат від уцінки товарів, і тільки після цього безпосередньо приступає до проведення уцінки. Розмір уцінки товарів комісія визначає на підставі експертних оцінок з урахуванням ступеню втрати споживчих якостей, насиченості ринку, кількості залишків товарів на підприємстві.

Дані про уцінені товари записують до

опису-акта уцінки залежалих товарів і продукції та надлишкових товарно-матеріальних цінностей (далі опис-акт уцінки). Цей документ складається в кожному відділі (секції) магазина у двох примірниках та підписується членами комісії, які проводили уцінку, та матеріально відповідальними особами. Наведемо приклад заповнення опису-акта уцінки.

 

img 1
img 2

 

Матеріали з уцінки товарів передаються керівнику та затверджуються в дводенний строк після їх отримання. Після проведення уцінки на підприємстві

перемарковуються ціни шляхом закреслення попередньої ціни та позначення нової на ярликах цін (цінниках), товарних ярликах, етикетках підприємств-виробників, упаковці тощо кожної одиниці товару та посвідчуються підписом працівника, відповідального за формування, установлення або застосування цін (п. 11 Інструкції № 2).

Схематично процедура проведення уцінки товарів виглядає так:

 

img 3

 

Бухгалтерський облік

Для відображення уцінки товарів у бухгалтерському обліку слід керуватися нормами

П(С)БО. Так, згідно з пп. 24, 25 П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246, товари відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації*. Останню застосовують, якщо на дату балансу ціна запасів знизилася або вони зіпсовані, застаріли чи в іншій спосіб утратили первісно очікувану економічну вигоду .

* Нагадаємо: під чистою вартістю реалізації розуміють очікувану ціну реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та збут.

Уцінка є різницею між первісною вартістю товарів та чистою вартістю реалізації. Її необхідно проводити на дату, коли стає відомо, що чиста вартість реалізації товару менше первісної вартості. Однак в обліку вона відображається в місяці, в якому було складено опис-акт уцінки (

п. 19 Положення про уцінку).

Сума уцінки списується на витрати звітного періоду та відображається за дебетом субрахунку

946 «Втрати від знецінення запасів» зі зменшенням балансової вартості запасів (п. 5.8 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2).

Для підприємств роздрібної торгівлі відображення суми уцінки в бухгалтерському обліку має свої особливості. Відповідно до стандартів уцінка передбачає зниження первісної (купівельної) вартості. Однак підприємства роздрібної торгівлі ведуть облік товарів у продажних цінах. У зв’язку з цим, уцінюючи товар до вартості нижче ціни придбання, підприємству роздрібної торгівлі необхідно суму зниження продажної вартості товару розподілити на дві складові: суму, на яку знижується торговельна націнка, і суму, на яку знижується первісна (купівельна) вартість товару. Вона і буде сумою уцінки.

Зниження торговельної націнки відображається в обліку записом Дт 285 «Торгова націнка» — Кт 282 «Товари в торгівлі», а зменшення первісної вартості товару унаслідок уцінки — проводкою Дт 946 «Втрати від знецінення запасів» — Кт 282 «Товари в торгівлі».

 

Податковий облік

При проведенні уцінки товарів жодних змін у податковому обліку підприємства не відбудеться, адже відповідно до

абзацу сьомого п. 5.9 Закону про податок на прибуток уцінка (дооцінка) не змінює балансової вартості запасів та валових доходів або валових витрат платника податку, пов’язаних з придбанням таких запасів.

Щодо податкового кредиту з ПДВ, відображеного при придбанні товарів, то коригувати його немає необхідності, оскільки призначення товарів не змінилося: у подальшому вони використовуватимуться в операціях, що обкладаються ПДВ, у межах господарської діяльності (

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ).

І ще один момент. Реалізовуючи уцінений товар покупцям — неплатникам податку на прибуток або особам, які здійснюють сплату податку за іншими ніж 25 % ставками, підприємство зобов’язане відобразити дохід виходячи з договірних цін, але не нижче звичайних (

пп. 7.4.1, 7.4.3 Закону про податок на прибуток). Тут відразу виникає закономірне запитання: чи можна знижену ціну товару вважати звичайною ціною?

Вважаємо, що так. Відповідно до

п.п. 1.20.2 Закону про податок на прибуток одним із чинників, що впливають на звичайність ціни, є знижки, пов’язані з сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), утратою товаром якості чи інших властивостей, закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності. реалізації), збутом неліквідних або низьколіквідних товарів.

Як бачимо, обґрунтувати звичайність ціни після проведення уцінки у зв’язку з утратою первісної якості товару або відсутністю на нього попиту з боку споживачів нескладно. Досить використовувати інструменти, надані

п.п. 1.20.2 Закону про податок на прибуток.

 

Приклад

. Наприкінці сезону жіночі светри продажною вартістю 1500 грн. (у тому числі первісна (купівельна) вартість — 1000 грн., торговельна націнка — 500 грн.) було уцінено до чистої вартості реалізації 800 грн.

Зниження продажної вартості товару на 700 грн. (з 1500 грн. до 800 грн.) сталося за рахунок:

— зниження торговельної націнки на 500 грн..;

— уцінки на 200 грн.

Відобразимо зазначені операції в обліку.

 

Облік операцій з уцінки товару

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

Списано на витрати суму уцінки

946

282

200

Списано суму торговельної націнки

285

282

500

Нараховано торговельну націнку в сумі ПДВ, що припадає на уцінений товар (800 х 20%)

282

285

160

Отримано виручку від реалізації уціненого товару

301

702

960

800

Відображено зобов’язання з ПДВ

702

641

160

Списано собівартість реалізованого товару

902

282

800

Списано суму торговельної націнки, що припадає на реалізований товар

285

282

160

Відображено закриття рахунків доходів та витрат

791

946

200

791

902

800

702

791

800

 

На цьому завершуємо розгляд питань, пов’язаних з уцінкою товарів. Сподіваємося, що тепер у вас не виникне труднощів з їх відображенням в обліку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі