Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість (витяг)

Редакція ПБО
Наказ від 28.04.2009 р. № 221

Міністерства та відомства України

 

Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість

Наказ від 28 квітня 2009 року № 221

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 травня 2009 р. за № 417/16433

(витяг)

 

Керуючись пунктом 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість», статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та статтею 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»,

НАКАЗУЮ:

1.

Унести зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість*, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 р. за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 р. № 159), зі змінами, а саме:

* Оновлена форма загальної податкової декларації ПДВ з урахуванням унесених змін вкладена в середину цього номера газети, а користувачі електронної версії газети можуть скачати оновлені форми, відкривши у програмі розділ «Бланки» та натиснувши кнопку «Бланки (PDF) на сайті ПБО». —

Прим. ред.

1.1. У

розділі ІІ «Податковий кредит» у рядку 16.3 після слова «сільськогосподарського» доповнити словами «або переробного».

1.2. У

розділі ІІІ «Розрахунки з бюджетом за звітний період»:

1.2.1. У

рядку «Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої) за операціями, що стосуються спеціальних режимів оподаткування:» спеціальне поле для відміток виключити.

1.2.2. Після

рядка «Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої) за операціями, що стосуються спеціальних режимів оподаткування:» доповнити рядками «діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства (стаття 81 Закону)», «переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)» зі спеціальними полями для відміток.

1.3. У

вступній частині та обов’язкових додатках слово «назва» замінити словом «найменування».

2.

Унести зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)**, затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 р. № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 р. за №715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 р. № 159***), зі змінами, а саме:

** Оновлена форма скороченої податкової декларації ПДВ з урахуванням унесених змін вкладена в середину цього номера газети, а користувачі електронної версії газети можуть скачати оновлені форми, відкривши у програмі розділ «Бланки» та натиснувши кнопку «Бланки (PDF) на сайті ПБО». —

Прим. ред.

*** Скоріше за все, мається на увазі наказ від 21.01.2009 р. № 8. —

Прим. ред.

у

вступній частині та обов’язкових додатках слово «назва» замінити словом «найменування».

3.

Затвердити для платників податку — переробних підприємств, які згідно із пунктом 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» суми податку на додану вартість, що повинні сплачуватися до бюджету за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовують виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі, форму податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), що додається.

4.

Унести до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.97 р. за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 15.06.2005 р. № 213), зі змінами, такі зміни:

4.1.

Пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Платники податку — переробні підприємства, які згідно із пунктом 11.21 статті 11 Закону суми податку на додану вартість, що повинні сплачуватися до бюджету за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовують виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (переробного підприємства), яка є невід’ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються установленого цим пунктом статті 11 Закону режиму з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України».

4.2. У

пункті 3.2 після слів «розділи податкової декларації з податку на додану вартість» доповнити словами «податкової декларації з податку на додану вартість (переробних підприємств)», а слово «/скороченої/» замінити словами «(скороченої)/(переробного підприємства)».

4.3. У

пункті 4.2 слово «/скороченої/» замінити словами «(скороченої)/(переробного підприємства)».

4.4. У

підпункті 4.4.3 пункту 4.4:

в абзаці першому після слова «додатках» доповнити цифрою «3»;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації (переробного підприємства), поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 28.04.2009 № 221, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 3».

У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим.

4.5. У

пункті 5.1:

в абзаці другому після цифр та слів «011-012 податкової декларації» доповнити словами «податкової декларації (переробного підприємства)»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) відображаються лише операції, пов’язані з поставкою ними молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених на власних та орендованих переробних потужностях з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі».

У зв’язку з цим абзаци третій-дев’ятий вважати абзацами четвертим-десятим.

4.6.

Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«У податковій декларації (переробного підприємства) відображаються лише ті операції переробних підприємств, які стосуються режиму оподаткування, установленого пунктом 11.21 статті 11 Закону».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

4.7.

Абзац третій пункту 5.5 викласти в такій редакції:

«У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) та податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій)

рядки 6, 7 не заповнюються, оскільки податкові зобов’язання, які виникають при імпорті товарів та послуг, які отримані від нерезидента на митній території України, не відносяться до зобов’язань, пов’язаних з поставкою переробними підприємствами молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів або поставкою сільськогосподарських товарів (послуг)».

4.8.

Абзац шостий пункту 5.6 викласти в такій редакції:

«У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) та податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій)

рядок 8.2 не заповнюється, оскільки податкові зобов’язання, які виникають при імпорті товарів, не відносяться до зобов’язань, пов’язаних з поставкою переробними підприємствами молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів або поставкою сільськогосподарських товарів (послуг)».

4.9.

Пункт 5.7 доповнити підпунктом 5.7.2 такого змісту:

«5.7.2. У податковій декларації (переробного підприємства) відображаються суми податкового кредиту, які виникають у зв’язку з переробкою та поставкою готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі.

У разі якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення такої готової продукції, а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях з виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях.

Указаний розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень

рядків 10, 12,13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 податкової декларації (переробного підприємства)».

4.10.

Пункт 5.8 викласти в такій редакції:

«5.8. Коригування податкового кредиту

Коригування податкового кредиту відображається у

рядку 16. При заповненні цього рядка (крім рядка 16.5) обов’язковим є подання додатка 1 до податкової декларації, який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних.

У

рядку 16.1 відображається сума податку, яка збільшує або зменшує суму податкового кредиту в результаті самостійного виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації.

У

рядку 16.2 відображається збільшення або зменшення податкового кредиту, що здійснюється відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону.

У

рядку 16.3 відображається коригування, пов’язане з використанням раніше придбаних товарів (послуг), основних фондів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів (послуг) або переробними підприємствами готової продукції, а частково для інших.

Таке коригування проводиться виходячи із залишкової вартості основних фондів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві відповідно до частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств не нижче питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг), розрахованої відповідно до вимог пункту 81.6 статті 81 Закону):

а) у разі зміни напряму використання товарів (послуг), основних фондів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства або на діяльність з виготовлення готової продукції переробним підприємством;

б) при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.

У

рядку 16.3 податкової декларації (скороченої/переробного підприємства) коригування відображається зі знаком «+» (до збільшення). У рядку 16.3 податкової декларації, в якій відображається інша діяльність, — зі знаком «-» (до зменшення).

У

рядку 16.4 відображаються інші випадки збільшення (зменшення) податкового кредиту.

У

рядку 16.5 податкової декларації з податку на додану вартість та податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) відображається сума сформованого згідно з підпунктом 81.15.1 пункту 81.15 статті 81 Закону податкового кредиту, розрахована за схемою:

1) сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -)) колонки Б х (значення рядка 2.1 колонки А /сума значень рядків (5 + 8 (+ чи -) + 91) колонки А) (за умови, що (значення рядка 2.1 колонки А /сума значень рядків (5 + 8 (+ чи -) + 91) колонки А)

£ 1);

2) при від’ємному значенні показника, розрахованого згідно з пунктом 1, такий показник у

рядку 16.5 не відображається».

4.11. Доповнити цей Порядок

пунктом 5.14 такого змісту:

«5.14. Розділ III «Розрахунки за звітний період» податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства).

Відмінність у заповненні цього розділу в порівнянні з податковою декларацією з податку на додану вартість:

1) відсутня відмітка платника про проведення відшкодування;

2) замість

рядків 18 — 28 уведено нові рядки:

18. Різниця між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (

рядок 9 - рядок 17):

18.1 сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню (позитивне значення суми

рядка 18);

18.2 сума ПДВ, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (від’ємне значення суми

рядка 18).

19. Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка в поточному звітному періоді зменшує суму податку, що спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (

рядок 19.1 + рядок 19.2).

20. Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (п. 11.21 ст. 11 Закону);

21. Сума ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника та спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, і не відображається в особовому рахунку платника.

Значення

рядка 21 переноситься платником до рядка 19.1 податкової декларації (переробного підприємства) наступного звітного періоду».

4.12. Доповнити цей Порядок

додатком 3 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))», що додається.

4.13. У

додатках 4 — 6 до цього Порядку слово «назва» замінити словом «найменування».

<...>

6. Цей наказ набирає

чинності з дня офіційного опублікування.

<...>

Голова С. Буряккоментар редакції

Нові форми ПДВ-декларацій: змінено загальну та скорочену,

установлено форму для молоко-м’ясопереробників

Знову зміни... І знову в авральному порядку: наказ, що коментується, який стосується, по суті, усіх платників ПДВ, набирає чинності з дня офіційного опублікування (яке, за нашою інформацією, очікується 18.05.2009 р.), а граничний строк подання ПДВ-звітності за квітень — 20 травня. Залишимо емоції з приводу практики видання ДПАУ наказів та листів, як мовиться, в останню годину…

Крім затвердження довгоочікуваної форми декларації з ПДВ для переробних підприємств, що підпадають під спецрежим оподаткування, установлений п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ, наказом, що коментується, унесено зміни до загальної та скороченої форм декларацій.

Частина цих змін має косметичний характер. Так, у загальній та скороченій деклараціях у їх вступній частині та в обов’язкових додатках слово «назва» замінено на слово «найменування». Згідно з п. 4.13 наказу, що коментується, такі ж зміни внесено і до додатків 4 — 6 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ, тобто Порядку № 166, якими встановлено форми уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (для двох видів декларацій: загальної та скороченої). Хоча ці зміни і не принципові, проте на них звертаємо увагу, бо, як показує практика, податкові органи на місцях завзято (іноді занадто) відстежують відповідність останньої редакції форм декларацій та всіх додатків, що подаються платниками.

Інші зміни загальної форми декларації з ПДВ та Порядку № 166 цілком пов’язано із затвердженням п. 3 наказу, що коментується, форми податкової декларації з ПДВ (переробного підприємства) для переробних підприємств, які застосовують спецрежим оподаткування та спрямовують суми ПДВ щодо реалізованих ними молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів виключно для виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

Щодо складання так званої спецдекларації з ПДВ переробного підприємства зауважимо: згідно з новими абзацами п. 1.2 і п.п. 5.3.1 Порядку № 166 у такій декларації відображаються

тільки операції переробних підприємств, що стосуються спецрежиму оподаткування, установленого п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ. Причому поставлені ними молоко і молочна продукція, м’ясо та м’ясопродукти має бути виготовлено на власних або орендованих переробних потужностях з поставленого сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі (абзац третій п. 5.1 оновленого Порядку № 166).

Установлена форма спецдекларації для переробного підприємства передбачає

механізм перенесення відображеного у рядку 21 від’ємного значення ПДВ у зменшення (із відображенням його у рядку 19.1 податкової декларації наступного звітного періоду) суми податку, що залишається в розпорядженні переробного підприємства (п. 5.14 оновленого Порядку № 166).

Переказувати всі новації Порядку № 166 немає необхідності, оскільки суть його змін та доповнень переважно зрозуміла і без коментарів.

Додатками до спецдекларації з ПДВ переробного підприємства є:

— додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства);

— додаток 2 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

Новацією є і додаток 3 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))» до Порядку № 166.

Окремо акцентуємо увагу

переробних підприємств на порядку складання спецдекларації з ПДВ саме за квітень. Крім наказу, що коментується, слід керуватися і листом ДПАУ від 13.04.2009 р. № 7767/7/16-1117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 32). Нагадаємо, що в п. 2 цього листа зазначається: при поданні звітності за наступний звітний податковий період (квітень 2009 року або II квартал 2009 року) у податковій декларації з ПДВ (переробного підприємства) проводиться коригування з урахуванням показників березня 2009 року.

Інакше кажучи, у спецдекларації за квітень за

рядками 8.4 і 16.4 із знаком «+» (плюс) має бути відображено виключені із загальної декларації за березень 2009 року відповідно податкові зобов’язання та податковий кредит за операціями за період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р., що підпадають під спецрежим оподаткування, установлений п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ.

Із таким же знаком показники має бути відображено й у додатку 1 до спецдекларації «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)» відповідно в розділі I «Коригування податкових зобов’язань» і розділі II «Коригування податкового кредиту».

 

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі